EnglishНа русском

Ефективна економіка № 2, 2015

УДК 338.24

 

О. М. Кудіна,

к. е. н, доцент кафедри бухгалтерського обліку

Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків

 

ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

Olga Kudina,

PhD, Associate Professor Department of Accounting

Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

 

PROCESS ORIENTED SYSTEM OF ADMINISTRATIVE ACCOUNT OF PRODUCTIVE SUPPLIES OF INDUSTRIAL ENTERPRISE

 

Метою дослідження є розвиток теоретичних основ формування процесно-орієнтованої системи управлінського обліку виробничих запасів промислового підприємства та розробка науково-методичних рекомендацій з її впровадження й використання.

Теоретичною та методологічною основою дослідження є фундаментальні положення у галузі теорії управління запасами і логістики, обліку, аналізу та аудиту запасів, які висвітлені в наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених. При вирішенні завдань, визначених у роботі, використовувались загальнонаукові та спеціальні методи: узагальнення, аналізу та синтезу, системного підходу, графічного аналізу.

Обгрунтована необхідність застосування функціональна моделі управління запасами підприємства, яка сприяє оптимізації матеріальних й фінансових потоків та підвищенню ефективності функціонування підприємства в цілому. Базовими складовими моделі є: організаційна, процесна, інформаційна та функціональна. Кожна з них відповідає певній стадії операційного циклу та доповнює іншу.

Особлива увага приділяється формуванню інформаційної бази функціонування обліково-аналітичної системи виробничих запасів промислового підприємства.

Запропонований підхід до організації обліково-аналітичного процесу виробничих запасів промислового підприємства змінює філософію функціонування облікових підсистем у системі управління підприємством, орієнтуючи їх на стратегічні потреби. Його впровадження дозволяє підвищити швидкість обміну як релевантною обліковою інформацією, так і досвідом та знаннями, скоротити час на пошук знань й інформації, налагодити взаємодії між ланками системи та складовими бізнес-процесів підприємства.

 

A research aim are development of theoretical bases of forming of the process oriented system of administrative account of productive supplies of industrial enterprise and development of scientifically-methodical recommendations from them introduction and use. Theoretical and methodological basis of research are fundamental positions at industry of theory of control of inventories and of logistic, account, analysis and audit of supplies that is lighted up in scientific works of home and foreign scientists. At the decision of tasks certain in-process, scientific and special methods were used: generalization, analysis and synthesis, approach of the systems, graphic analysis.

The reasonable necessity of application is functional to the case of enterprise supplies frame, that assists optimization of material and financial streams and increase of efficiency of functioning of enterprise on the whole. The base constituents of model are: organizational, процесна, informative and functional. Each of them answers the certain stage of operating cycle and complements other.

Special attention is paid to the forming of infobase of functioning of the registration-analytical system of productive supplies of industrial enterprise.

Offered approach near organization of registration-analytical process of productive supplies of industrial enterprise changes philosophy of functioning of registration subsystems in control system by an enterprise, orienting them on strategic necessities. His introduction allows to promote speed of exchange both relevant accounting information and experience and knowledge, shorten time on the search of knowledge and information, to put right cooperations between the links of the system and constituents of business processes of enterprise.

 

Ключові слова: процесно-орієнтована система, виробничі запаси, управлінський облік, модель обліку, бізнес-процеси.

 

Key words: process oriented system, productive supplies, administrative account, model of account, business processes.

 

 

Постановка проблеми. Сучасні умови національної економіки потребують збільшення уваги до регулювання рівня витрат суб’єктів господарювання. Формування системи управління витратами, яка спрямована на забезпечення ефективності витрат, тобто на одержання прибутку, що реально виправдує ці витрати, є одним із варіантів реалізації ефективного менеджменту. Попри це увагу привертає й орієнтування такої системи на випереджаюче відображення динаміки розвитку ресурсів (виробничих запасів) промислового підприємства, що трансформує вимоги до обліково-аналітичного процесу, а отже, й підвищує значущість досліджень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій та невирішені частини загальної проблеми. Виробничі запаси – це важлива економічна та облікова категорія, невід’ємна умова функціонування будь-якого підприємства. Вони завжди були об’єктами дослідження багатьох учених, таких як Ф. Ф. Бутинець, П. С. Безруких, С. Ф. Голов, В. І. Єфіменко, М. С. Пушкар, Н. М. Ткаченко, І. А. Бланк, І. Б. Швець, І. А. Бондарєва, Р. З. Чейз, Н. Дж. Еквілайн, Р. Ф. Якобс та ін.

Структура дослідження орієнтується на поєднанні процесного представлення життєдіяльності промислового підприємства [1,2] та ресурсного підходу до стратегічного управління. У результаті такого сполучення відбувається переорієнтування механізму управління промисловим підприємством на використання облікових моделей, орієнтованих як на фіксування ресурсних витрат, так і на представлення діяльності підприємств у вигляді сукупності взаємопов’язаних та взаємозалежних бізнес-процесів.

Метою дослідження обрано розвиток теоретичних основ формування процесно-орієнтованої системи управлінського обліку виробничих запасів промислового підприємства та розробка науково-методичних рекомендацій з її впровадження й використання. Відповідно предметом дослідження стало розкриття закономірностей формування обліково-інформаційної підтримки системи управління виробничими запасами промислового підприємства, що орієнтовані на процес не представлення діяльності підприємств.

Виклад основного матеріалу. З урахуванням процесів глобалізації та інтеграції діяльність підприємства треба представляти як цілісну систему інтегрованих потокових процесів з урахуванням цілей власних, обслуговуючих та систем, що обслуговуються (рис. 1).

 

Рис. 1. Діяльність підприємства як система бізнес-процесів [1, 2]

 

Наведене на рис. 1 "процесне" уявлення діяльності підприємства дозволяє сконцентрувати увагу на ефективності саме кінцевого результату. Як можна бачити з рис. 1, бізнес-процеси проходять наскрізно через функціональні підрозділи. Таким чином можна чітко виокремити функціональні підрозділи, які задіяні у формуванні кінцевого результату і які мають опосередковане відношення. Тоді, є можливість розрахунку витрат роботи підрозділів підприємства з можливістю робити висновки щодо участі їх у формуванні кінцевого результату та ефективності роботи всього підприємства.

Необхідність ефективної організації обліково-аналітичного процесу саме виробничих запасів об’єктивно обумовлена такими чинниками як [3-6]:

несвоєчасне забезпечення виробництва необхідною сировиною і матеріалами;

надлишкове накопичення запасів на складах підприємства;

виникнення втрат споживчих властивостей запасів і неможливість їх подальшого використання у технологічному процесі;

наявність збоїв та простої на підприємстві;

невиконання договірних зобов’язань перед покупцями і замовниками тощо.

Зазначені чинники, обумовлюють застосування різних підходів до управління запасами, які, у свою чергу, обумовлюють різні способи організації обліково-аналітичного процесу.

Отже, формуючи дієву систему управлінського обліку виробничих запасів та розкриваючи мету дослідження, треба наголосити на наступних моментах:

по-перше, за сучасних умов господарювання жодне підприємство не може проводити господарську діяльність та виконувати свої зобов’язання перед іншими суб’єктами господарювання без чітко визначеної кількості запасів. Для цього необхідно усвідомити значення системи управління ними та обрати відповідні методи та моделі;

по-друге, необхідно при виборі та застосуванні відповідних підходів до управління запасами не зменшувати значення облікових даних та орієнтуватися на злагодженій системі обміну інформацією між бухгалтерською службою та усіма іншими структурними підрозділами підприємства.

 Бухгалтерський облік є інформаційним джерелом, який дозволяє акумулювати достовірну інформацію про стан запасів на підприємстві в системі управління. Налагоджені взаємозв’язки між відповідними системами дозволять уникнути проблемних ситуацій при управлінні запасами та приймати обґрунтовані управлінські рішення.

Для цілей формування на підприємстві системи управлінського обліку тлумачення терміну "виробничі запаси" як облікової категорії має містити,окрім визначення термінів і напрямків використання, джерела відшкодування вартості виробничих запасів.

Згідно аналізу [3-5, 7] пропонується використовувати наступне уточнене визначення: виробничі запаси – це частина матеріальних ресурсів підприємства, які представляють собою сукупність предметів праці, які знаходяться на підприємстві у вигляді сировини, матеріалів, купівельних напівфабрикатів та комплектуючих, палива, тари і тарних матеріалів, будівельних матеріалів, запасних частин та інших матеріалів, що складають матеріальну основу продукції підприємства, надають їй необхідних якостей, приймають участь у виробництві протягом одного виробничого циклу і повністю переносять свою вартість на вартість готової продукції.

Таке визначення виробничих запасів підкреслює матеріальну і витратну природу, одночасно відокремлює їх від сукупних матеріальних ресурсів підприємства й визначає джерела відшкодування їх вартості.

Розгляд особливостей організації обліку виробничих запасів [8,9] на підприємстві дає підстави визначити інформаційну платформу для аналізу та контролю як етапів економічної роботи, що передує прийняттю управлінських рішень. При цьому підконтрольними є сукупність витрат на створення та утримання запасів, яку можна розподілити на види, зазначені на рис. 2.

Тобто, достовірні облікові дані створюють необхідне підґрунтя для аналізу та управління витратами, що пов’язані з утриманням запасів. Можливість отримання таких даних дозволяє апарату менеджменту підприємства приймати на її основі рішення, що задовольнять як оперативні, так і стратегічні потреби підприємства.

 

Рис. 2. Види витрат на створення та утримання запасів підприємства

 

Враховуючи значення, переваги та наслідки наявності/відсутності виробничих запасів та розуміючи витратну природу створення й утримання їх на підприємстві [14,15], варто дослідити існуючі підходи та методи управління запасами та їх вплив на організацію обліково-аналітичного процесу (табл. 1).

 

Таблиця 1.

Характеристика методів управління запасами [узагальнено за [10-12]

Методи та моделі управління запасами

Характеристика

Вплив на організацію та методику обліку

Метод АВС

Здійснює класифікацію запасів за категоріями А, В, С залежно від їх вартості. До категорії А відносяться по черзі (в порядку зменшення частки) ресурси доти, доки загальна частка сукупності ресурсів не досягне 80 %. До класу В відносяться ресурси, доки їх загальна частка в загальній потребі ресурсів не досягне 15 % і до категорії С відносять види ресурсів не віднесені до категорії А і В

На основі облікових даних групується інформація про кількість, якість та вартість запасів підприємства.

Відповідні дані дозволяють визначити розміри і моменти наступних замовлень

Метод XYZ -

Аналіз

Дозволяє класифікувати запаси в залежності від характеру їхнього споживання і точного прогнозування змін у їхній потребі. Категорія Ххарактеризується стабільною величиною споживання і високою точністю прогнозу терміну споживання. До категорії Yвідносяться ресурси, потреба в яких характеризується відомими тенденціями і середніми можливостями їхнього прогнозування. Ресурси, що належать до категорії Z, використовуються нерегулярно

Відповідно до облікових даних визначається номенклатурний та кількісний склад запасів, що надходять зі складу у виробництво. В цьому випадку, облікове забезпечення даними, дозволяє управлінцям проведення XYZаналізу

Метод економічного розміру замовлень

Покликаний визначити кількість замовлень запасів, що забезпечує оптимальну комбінацію витрат на придбання та їх зберігання. Використання цього методу дає змогу досягти мінімальних витрат, пов’язаних зі збереженням замовлення та його доставкою

Для розрахунку показника економічного розміру замовлення з бухгалтерського обліку надходять данні про витрати (поточні витрати на зберігання одиниці замовлення, витрати на виконання замовлення)

Метод "філософія своєчасності" (just-in-time – JIT)

Застосування філософії "якраз вчасно" сприяє зменшенню запасів до мінімуму і значному зменшенню витрат на їх зберігання. В ідеалі JIT має справу з нульовими залишками запасів і готової продукції

Відповідна модель зумовлює зміни в організації обліку запасів та витрат на виробництво

 

Саме облікова інформація, яка вчасно надходить до управлінського персоналу, дозволяє проводити чіткі розрахунки та приймати злагоджені управлінські рішення щодо виробничих запасів. Відтак, Данілочкіна О. В. [5] з цього приводу зазначає: "… облік, як функція управління, являє собою одержання і фіксацію в кількісній формі результатів стану об’єкта і ресурсів у будь-який момент часу функціонування системи".

За цих умов, можна погодитися з [6, 13], щодо представлення системи управління виробничими запасами у вигляді моделі як на рис. 3.

 Наведена на рис. 3, модель сприяє оптимізації матеріальних й фінансових потоків та підвищенню ефективності функціонування підприємства в цілому. Базовими складовими моделі є: організаційна, процесна, інформаційна та функціональна. Кожна з них відповідає певній стадії операційного циклу та доповнює іншу.

 

Рис. 3. Функціональна модель управління запасами підприємства (узагальнено за [6, с. 46])

 

З рис. 3 видно, що функціональна модель управління запасами має п’ять основних складових: організаційну, процесну, ситуаційну, інформаційну та функціональну, поєднання яких являє собою дієву систему управління підприємством.

Для підвищення ефективності функціонування сформованої моделі управління запасамиоб’єктивно необхідним є вплив на неї елементів організаційної складової, що обумовлює розгляд аналітичної складової. У контексті формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами виробничих запасів та враховуючи зростання складності організаційно-структурної побудови внутрішнього середовища промислового підприємства важливим є встановлення відповідності між рівнями й видами облікового процесу та складовими аналітичного забезпечення, які виділені на рис. 4.

 

Рис. 4. Визначення управлінського аналізу як складовоїсистеми обліково-аналітичного забезпечення виробничих запасів підприємства (на основі [8,16])

 

Висновки. Запропонований підхід до організації обліково-аналітичного процесу виробничих запасів промислового підприємства змінює філософію функціонування облікових підсистем у системі управління підприємством, орієнтуючи їх на стратегічні потреби. Його впровадження дозволяє підвищити швидкість обміну як релевантною обліковою інформацією, так і досвідом та знаннями, скоротити час на пошук знань й інформації, налагодити взаємодії між ланками системи та складовими бізнес-процесів підприємства. Для цього запропоновано розглядати облікову інформацію як консолідуючий фактор, що вистроює взаємозв’язки підприємства вздовж усіх ланцюгів створення вартості, у яких воно бере участь.

 

Список використаних джерел.

1. Елиферов В. Г. Бизнес-процессы: Регламентация и управление [Текст] : учебник / В. Г. Елиферов, В. В. Репин. – М. : ИНФРА-М, 2004. – 320 с.

2. The Supply Chain Management Processes / K. L. Croxton,
S. Garcia-Dastugue, D. M. Lambert, D. S. Rogers // The International Journal of Logistics Management. – 2001. –Vol. 12. – No. 2.

3. Бродецкий Г. Л. Управление запасами. Эффект временной стоимости денег / Г. Л. Бродецкий // Полный курс МВА. – М. :Эксмо, 2008. – 352 с.

4. Лола Ю. Ю. Управління матеріальними ресурсами на підприємстві (логістичний та реінжиніринговий підхід) [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.00.04 – економіка і управління підприємствами / Ю. Ю. Лола ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків, 2009. – 202 с.

5. Данілочкіна О. В. Актуальні проблеми організації і ведення обліку виробничих запасів підприємствами України [Електронний ресурс] / О. В. Данілочкіна, В. О. Голод. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/evu/2012_18_1/Danilochkina-Golod.pdf.

6. Пельтек Л. В. Методологічні аспекти формування системи управління оборотними активами підприємства / Л. В. Пельтек, С. М. Писаренко // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – №1(5). – С. 43–48.

7. International Accounting Standard 2 Inventories [Electronic resourse] – Available from :  http://www.worldgaapinfo.com/pdf/IAS/IAS2.pdf

8. ПилипенкоА. А. Формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами підприємств та їх об'єднань : монографія / А. А. Пилипенко, І. П. Дзьобко, О. В. Писарчук. – Х. :Вид. ХНЕУ, 2011. – 344 с.

9. Пилипенко А. А. Організація обліку і контролю / А. А. Пилипенко, В. І. Отенко. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2005. – 424 с.

10. Бауэрсокс Д. Дж. Логистика: Интегрированная цепь поставок / Дональд Дж. Бауэрсокс, Дейвид Дж. Клосс ; [пер. с англ.] – М. : Олимп-Бизнес, 2001. – 640 с.

11. Иванов Д. А. Управление цепями поставок [Текст] / Д. А. Иванов. – СПб. : Изд-воПолитех. ун-та, 2009. – 660 с.

12. Домбровська Н. Р. Методи оцінки виробничих запасів підприємства при їх використанні згідно національних стандартів [Електронний ресурс]  / Н. Р. Домбровська. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/inek/2011_7/137.pdf.

13. Легенчук С. Ф. Метатеорія бухгалтерського обліку: сутність та шляхи побудови [Текст] / C. Ф. Легенчук // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2010. – № 1(16). – С. 124–137.

14. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів [Ф. Ф. Бутинець та ін.]; під заг. ред. [і з передм.] Ф. Ф. Бутинця. – 8-ме вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП "Рута", 2009. – 912 с.

15. Маляревський Ю. Д. Облік активів підприємства: навч. посіб. / Харківський національний економічний університет. – Х.: ХНЕУ, 2010. – 191 с.

16. Thomas R. Robinson International financial statement analysis / R. Thomas Robinson, H. Greuning, E. Henry, M. A. Broihahn. – Wiley, 2008. – 864 c.

 

References.

1. Eliferov, V. G. and Repin, V. V. (2004), Biznes-processy: Reglamentacija i upravlenie, INFRA-M, Moscow, Russia, p. 320.

2. The Supply Chain Management Processes / K. L. Croxton, S. Garcia-Dastugue, D. M. Lambert, D. S. Rogers // The International Journal of Logistics Management. – 2001. –Vol. 12. – No. 2.

3. Brodeckij, G. L. (2008), Upravlenie zapasami. Jeffekt vremennoj stoimosti deneg , Jeksmo, Moscow, Russia, p.352.

4. Lola, Yu. Yu. (2009), “Upravlinnia materialnymy resursamy na pidpryiemstvi (lohistychnyi ta reinzhynirynhovyi pidkhid)”, Abstract of Ph.D. dissertation, 08.00.04 – ekonomika i upravlinnia pidpryiemstvamy, Kharkivskyi natsionalnyi ekonomichnyi un-t. – Kharkiv, p.202.

5. Danilochkina, O. V. and Holod, V. O. “Aktualni problemy orhanizatsii i vedennia obliku vyrobnychykh zapasiv pidpryiemstvamy Ukrainy”, [Online], available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/evu/2012_18_1/Danilochkina-Golod.pdf.

6. Peltek L. V. and Pysarenko, S. M. (2010), “Metodolohichni aspekty formuvannia systemy upravlinnia oborotnymy aktyvamy pidpryiemstva”, Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu, vol.1(5), pp. 43–48.

7. International Accounting Standard 2 Inventories [Online], available at:   http://www.worldgaapinfo.com/pdf/IAS/IAS2.pdf

8. Pylypenko, A. A. Dzobko, I. P. and Pysarchuk, O. V. (2011), Formuvannia oblikovo-analitychnoho zabezpechennia upravlinnia vytratamy pidpryiemstv ta yikh obiednan, Vyd. KhNEU, Kharkiv, Ukraine, p.344.

9. Pylypenko, A. A. and Otenko, V. I. (2005), Orhanizatsiia obliku i kontroliu, VD "INZhEK", Kharkiv, Ukraine, p.424.

10. Baujersoks, D. Dzh. and Kloss, D. Dzh. (2001), Logistika: Integrirovannaja cep' postavok, Olimp-Biznes, Moscow, Russia, p.640.

11. Ivanov, D. A. (2009), Upravlenie cepjami postavok, Izd-voPoliteh. un-ta, SPb., Russia, p. 660.

12. Dombrovska, N. R. “Metody otsinky vyrobnychykh zapasiv pidpryiemstva pry yikh vykorystanni zghidno natsionalnykh standartiv”, [Online], available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/inek/2011_7/137.pdf.

13. Lehenchuk, S. F. (2010), “Metateoriia bukhhalterskoho obliku: sutnist ta shliakhy pobudovy”, Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu, vol. 1(16), pp. 124–137.

14. Butynets, F. F. and other (2009), Bukhhalterskyi finansovyi oblik: pidruchnyk dlia studentiv spetsialnosti "Oblik i audyt" vyshchykh navchalnykh zakladiv, 8-th ed, PP "Ruta", Zhytomyr, Ukraine, p.912.

15. Maliarevskyi ,Yu. D. (2010), Oblik aktyviv pidpryiemstva, KhNEU, Kharkiv, Ukraine,p. 191.

16. Thomas R. Robinson International financial statement analysis / R. Thomas Robinson, H. Greuning, E. Henry, M. A. Broihahn. – Wiley, 2008, p. 864.

 

 Стаття надійшла до редакції 20.02.2015 р.