EnglishНа русском

Ефективна економіка № 2, 2015

УДК 662.76:658.14

 

О. Є. Кроленко,

здобувач, Українська державна академія залізничного транспорту, м. Харків

 

формування СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГТС україни як ключового елементу її фінансової стратегії

 

O. E. Krolenko,

Ukrainian State Academy of Railway Transport, Kharkiv

 

FORMATION OF STRATEGIC OBJECTIVES OF FINANCIAL Ukrainian gas transportation system as a key element FINANCIAL STRATEGY

 

В статті досліджено основні вимоги до формування системи стратегічних цілей, наведено схему формування системи стратегічних цілей фінансової діяльності ГТС України. Дослідження класифікації стратегічних цілей та виділення в них цілей за ознакою «пріоритетні напрями розвитку» дозволило сформувати систему стратегічних фінансових цілей ГТС України, які направлені на досягнення головної мети функціонування системи. Стратегічною метою розвитку ГТС визначено комплексну модернізацію та реформування системи. Головною стратегічною метою фінансової діяльності, направленої на досягнення загальногалузевої стратегічної цілі є інвестиційне забезпечення модернізації та розвитку ГТС України, яке пропонується досягти за рахунок встановлення системи основних та допоміжних цілей  відповідно до таких пріоритетних напрямів, як «фінансові ресурси», «фінансова структура», «компетенції системи зі здійснення фінансової діяльності».

 

In the article the basic requirements for the formation of strategic objectives is a diagram of the formation of the strategic objectives of the financial activities of the Ukrainian GTS. Study the classification of strategic goals and objectives of the selection on the basis of "development priorities" allowed to establish a system of strategic financial goals of Ukraine's GTS to achieve the main goal of the system.

The strategic goal of the GTS defined a comprehensive modernization and reform. The main strategic goal of financial activity aimed at achieving strategic objectives are of overall investment for modernization and development of Ukraine's GTS, which is proposed to achieve due to the installation of the main and auxiliary purposes according to the following priority areas as "financial resources", "financial structure", "competence system from financing activities".

 

Ключові слова: стратегічні цілі, фінансова стратегія, газотранспортна система, фінансова діяльність.

 

Keywords: strategic objectives, financial strategy, transmission system, financial activity.

 

 

Постановка завдання. Важливою ланкою процесу розроблення фінансової стратегії національної ГТС  є формування системи цілей, узгодженої та підпорядкованої загальній стратегії розвитку системи. Чітко виражені стратегічні цілі стають потужним засобом збільшення ефективності фінансової діяльності в довгостроковій перспективі, її координації і  контролю, а також базою для прийняття управлінських рішень за всіма основними напрямками фінансового розвитку.

Аналіз останніх публікацій. В теорії фінансового менеджменту питанню формування систем стратегічних цілей, їх класифікації присвячено багато праць таких видатних вчених, як: Бланк А.І., Віссема Х., Волкогонова О.Д., Зуб А.Т., Галушка З.І., Бахрамов Ю.М., Веснін В.Р., Джонсон Д., Хассі Д., Ансофф І., Вітлінський В.В., Бажин І.І., Блакита Г.В., Бланк І.А, Фролова Т.О.[1-14] та ін. Однак, в сучасних умовах господарювання, дефіциту фінансових ресурсів, гострої необхідності модернізації виникає необхідність поглиблення класифікації стратегічних цілей та формування системи стратегічних цілей фінансової діяльності ГТС України, що і обумовило мету даної статті.

Виклад основного матеріалу. Система стратегічних цілей фінансової діяльності ГТС України представляє собою стратегічні наміри щодо фінансових позицій, які описані у формалізованому вигляді, що дозволяє спрямовувати фінансову діяльність у довгостроковій перспективі та оцінювати її результати.

Процес формування системи стратегічних цілей включає такі складові, як об’єктивну та суб’єктивну. Об’єктивна складова полягає в відображенні об’єктивних вимог до фінансової діяльності, які формуються під виливом зовнішнього та внутрішнього середовища системи. Суб’єктивна складова формування системи стратегічних цілей характеризується фінансовою філософією системи, якої дотримуються власники та головні фінансові менеджери [13 с 51-52]. Сформована система стратегічних цілей є  основою для прийняття стратегічних управлінських рішень, визначає пріоритетність стратегічних змін в фінансовій діяльності.

При формуванні системи стратегічних цілей необхідно дотримуватися наступних вимог [13 с 53-54]

1. Підпорядкованість головній цілі функціонування системи. Стратегічні цілі фінансової діяльності ГТС України повинні базуватися на стратегічній меті розвитку системи, яка віддзеркалює її місію. Місія характеризує пріоритети розвитку ГТС, загальну спрямованість завдань і основні напрямки її діяльності в довгостроковій перспективі. Система стратегічних цілей в контексті розробки фінансової стратегії формується для підтримки головної мети функціонування ГТС України.

2. Орієнтація на високий результат фінансової діяльності. Стратегічні цілі, що формуються повинні мати стримуючий характер для фінансових менеджерів, що дозволить підвищити ефективність використання фінансового потенціалу ГТС.

3. Реальність (досяжність). З одного боку стратегічні цілі представляють собою ідеальні або бажані параметри майбутніх стратегічних позицій системи, однак, з іншого боку, їх необхідно обмежувати за критерієм досяжності з урахуванням  факторів зовнішнього та внутрішнього фінансового середовища.

4. Вимірність. Кожна стратегічна ціль повинна виражатися показником, що дозволить використовувати її в системі планування основних показників (параметрів) фінансової діяльності, застосовувати як критерії оцінки результатів реалізації фінансової стратегії.

5. Однозначність трактування. Стратегічна мета бути чітко сформульована, однаково сприйматися керівниками всіх ланок управління.

6. Наукова обґрунтованість. Формування стратегічних фінансових цілей повинно базуватися на:

- економічних законах, що дозволить визначити умови здійснення фінансової діяльності,

- використанні сучасного методологічного апарату оцінки окремих результатів діяльності,

- визначенні системі взаємозв’язків та взаємозалежності окремих цілей.

7. Підтримка. Система стратегічних цілей повинна бути побудована таким чином, щоб реалізація одних забезпечувала успішну реалізацію інших, що можливо досягти за рахунок ранжування стратегічних цілей за рівнем їх пріоритетності, розподіляючи їх на основні та допоміжні (підтримуючі) в загальній ієрархії.

8. Гнучкість. Оскільки ця система розвивається в нестабільному та швидкозмінному середовищі, стратегічні цілі повинні корегуватися відповідно до прояву факторів зовнішнього фінансового середовища та внутрішнього фінансового потенціалу. Виділяють два види гнучкості:

- зовнішня – повинна забезпечувати мінімізацію негативного впливу окремих факторів на ефективність фінансової діяльності та швидку реалізацію нових фінансових можливостей;

- внутрішня – характеризує швидку маневреність у використанні фінансового потенціалу системи.

Дослідження класифікацій стратегічних цілей дозволило виділити наступні класифікаційні ознаки (рис. 1):

1)за видами очікуваного ефекту;

2)за ієрархією управління;

3)за рівнем значущості;

4)за напрями реалізації;

5)за характером впливу на очікуваний кінцевий результат;

6)за характером синергитичного ефекту;

7)за періодом реалізації.

Слід також виділити таку класифікаційну ознаку як пріоритетні напрями фінансового розвитку:

- стратегічні фінансові цілі нарощення та ефективного використання потенціалу формування фінансових ресурсів системи – сукупність цілей, які забезпечують розширення потенціалу формування власних фінансових ресурсів із внутрішніх джерел, збільшують можливість фінансування розвитку системи за рахунок зовнішніх джерел;

- стратегічні фінансові цілі формування фінансової структури – сукупність цілей направлених на формування оптимальної фінансової структури, забезпечення фінансової рівноваги;

- стратегічні фінансові цілі підвищення якості компетенцій системи – комплекс цілей, направлених на забезпечення зростання якісних параметрів управління фінансовою діяльністю;

Відповідно до розглянутих класифікаційних ознак, ієрархічних рівнів формування системи стратегічних цілей фінансової діяльності ГТС України можна представити схематично на рис. 2.

 

Рис. 1. Класифікація стратегічних цілей фінансової діяльності за основними ознаками

(систематизовано та доповнено автором)

 

Рис. 2. Схема формування системи стратегічних цілей фінансової діяльності ГТС України

 

Таким чином, на основі місії та стратегічної мети функціонування ГТС України формується загальногалузева стратегічна мета фінансового розвитку, якій підпорядковуються головна стратегічна мета фінансової діяльності. На базі головної мети формуємо основні та допоміжні цілі, які включають основні пріоритетні напрямки фінансового розвитку. Сукупність стратегічних цілей різних рівнів слід визначити як систему цілей.

На основі представленої схеми формування системи стратегічних цілей фінансової діяльності, результатів діагностування стратегічних фінансових можливостей розвитку ГТС пропонуємо систему цілей (рис.3) [15].

 

В сучасних умовах господарювання забезпечення розвитку та ефективності функціонування ГТС України можливо досягти за рахунок комплексної модернізації та реформування, які слід визначити стратегічною метою розвитку ГТС. Враховуючи це до загальногалузевої стратегічної мети фінансової діяльності пропонуємо  віднести максимізацію вартості газотранспортної системи України. Головною стратегічною метою фінансової діяльності, направленої на досягнення загальногалузевої стратегічної цілі є інвестиційне забезпечення модернізації та розвитку ГТС України.

Важливим етапом формуванні системи цілей фінансової діяльності, які забезпечують досягнення головної мети є визначення основних стратегічних цілей в розрізі пріоритетних напрямів фінансового розвитку.

Таким чином, у першому пріоритетному напрямі (аспекті) фінансового розвитку ГТС, який характеризує потенціал формування фінансових ресурсів системи, в якості основних стратегічних цілей пропонуємо обрати максимізацію зростання чистого грошового потоку та рентабельності інвестованого власного капіталу.

У другому пріоритетному напрямі, який  характеризує фінансову структуру ГТС, основною стратегічною метою є оптимізація структури капіталу.

У останньому, третьому пріоритетному напрямі, який характеризує якість компетенцій системи зі здійснення фінансової діяльності, основною стратегічною метою рекомендуємо обрати підвищення ефективності управління фінансовою діяльністю.

Наступним етапом формування системи стратегічних цілей фінансової  діяльності ГТС, яка дозволить розробити комплекс заходів щодо їх досягнення є визначення допоміжних, підтримуючих цілей, які включаються в фінансову стратегію системи. Дані цілі направлені на забезпечення реалізації основних стратегічних цілей та формуються відповідно до таких пріоритетних напрямів, як «фінансові ресурси», «фінансова структура», «компетенції системи зі здійснення фінансової діяльності».

Слід зазначити, що допоміжні стратегічні цілі фінансової діяльності направлені на підвищення ефективності використання внутрішнього фінансового потенціалу ГТС та нейтралізації впливу факторів зовнішнього фінансового середовища.

Наступним рівнем в системі стратегічних цілей є формування стратегічних цілей фінансового розвитку підприємств ГТС в умовах визначених цілей.

Висновок. Визначена система стратегічних цілей охоплює всі аспекти фінансової діяльності ГТС та дозволить перейти до наступного етапу формування фінансової стратегії, який полягає розробці комплексу стратегічних фінансових рішень щодо вибору головної стратегії розвитку.

 

Список літератури:

1. Бланк И.А. Финансовая стратегия предприятия[Текст] / И.А.Бланк. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. – 720 с.

2. Виссема, Х. Стратегический менеджмент и предпринимательство:  возможности для будущего процветания [Текст] : пер. с англ. / Х. Виссема. – М. : Финпресс, 2000. – 272 с.

3. Волкогонова О.Д. Стратегичексий менеджмент [Текст]/ О.Д. Волкогонова, А.Т. Зуб. – М.: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2006. – 256 с.

4. Галушка З.І. Стратегічний менеджмент [Текст]/ З.І.Галушка, І.Ф. Комарницький. – Чернівці: Рута, 2006. – 248 с.

5. Бахрамов Ю.М. Финансовый менеджмент [Текст] / Ю.М. Бахрамов, В.В. Глухов. – СПб.:Лань, 2006. – 736 с.

6. Веснин В.Р. Менеджмент[Текст]: учеб / В.Р. Веснин. – 3-е узд. – М.: Проспект, 2007. – 512с.

7. Джонсон Д. Корпоративная стратегия: теория и практика [Текст]  / Д. Джонсон, К. Шоулз, Р. Уиттингтон ; пер. с англ. — [7-е изд.]. — М. : ООО «И.Д.Вильямс», 2007. — 800 с.

8. Хасси Д. Стратегия и планирование [Текст]/ Д.Хасси; пер. с англ.. – СПб.: Питер, 2001 . – 384 с.

9. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. [Текст] / И.Ансофф – СПб.,М. – 1999. – 414 с.

10. Вітлінський В.В. Ризикологія в економіці та підприємстві: монографія [Текст] / В.В. Вітлінський, Г.І. Великоіваненко. – К.: КНЕУ, 2004. – 480с.

11. Бажин И.И. Управление изменениями [Текст]/ И.И. Бажин. – Х.:Консул, 2006. – 384с.

12. Блакита Г.В. Фінансова стратегія торгівельних підприємств: методологічні та практичні аспекти [Текст]: монографія / Г.В. Блакита . – К.: Київ.нац.торг-екон.унт-т, 2010. – 244 с.

13. Фінансова стратегія підприємства [Текст]: монографія / І.О.Бланк, Г.В.Ситник, О.В.Корольова-Казанська, І.Г.Ганечко; за заг.наук.ред. І.О.Бланка. – К.:Київ.нац.торг-екон.унт-т, 2009. – 147с.

14. Фролова Т.О. Сутність стратегічних цілей та вимог до їх формування [Електронний ресурс] Т.О. Фролова.– Режим доступу: http://www.confcontact.com/20101224/1_frolova.php

15. Кроленко О.Є. Стратегічне управління розвитком гтс України в аспекті формування системи стратегічних цілей її фінансової діяльності // SCIENTIFIC RESEARCHES AND THEIR PRACTICAL APPLICATION. MODERN STATE AND WAYS OF DEVELOPMENT ‘2014, SWorld – 1-12 October 2014. – Режим доступу: http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/oct-2014

 

References.

1. Blank, I.A.(2004) Finansovaja strategija predprijatija [The financial strategy of the enterprise], Jel'ga, Nika-Centr, Kyiv, Ukraine.

2. Vissema, H.(2000) Strategicheskij menedzhment i predprinimatel'stvo:  vozmozhnosti dlja budushhego procvetanija [Strategic Management and Entrepreneurship: Opportunities for the future prosperity of the], Finpress, Moskow

3. Volkogonova O.D. and Zub A.T. (2006) Strategicheksij menedzhment [Strategic Management], FORUM, INFRA-M, Moskow

4. Halushka Z.I. and Komarnyts'kyj I.F. (2006) Stratehichnyj menedzhment [Strategic Management t], Ruta, Chernivtsi.

5. Bahramov Ju.M. and Gluhov V.V. (2006) Finansovyj menedzhment [Financial Management],  Lan', Saint Petersburg.

6. Vesnin V.R.(2007) Menedzhment [Management], 3rd ed ,  Prospekt, Moskow.

7. Dzhonson D.,  Shoulz K., Uittington R. (2007) Korporativnaja strategija: teorija i praktika [. Corporate Strategy: Theory and Practice],  7rd ed ,  OOO «I.D.Vil'jams», Moskow

8. Hassi D. (2001) Strategija i planirovanie [Strategy and Planning,], Piter, Saint Petersburg.

9. Ansoff I. (1999) Novaja korporativnaja strategija. [The new corporate strategy], SPb., Moskow

10. Vitlins'kyj V.V. and Velykoivanenko H.I. (2004) Ryzykolohiia v ekonomitsi ta pidpryiemstvi: monohrafiia [Ryzykolohiya economy and enterprise: monograph],  KNEU, Kyiv.

11. Bazhin I.I. (2006) Upravlenie izmenenijami [Change Management], Konsul, H.

12. Blakyta H.V.(2010) Finansova stratehiia torhivel'nykh pidpryiemstv: metodolohichni ta praktychni aspekty [Financial Strategy traders: methodological and practical aspects], .: Kyiv.nats.torh-ekon.unt-t, Kyiv.

13. Blank I.O., Sytnyk H.V., Korol'ova-Kazans'ka O.V., Hanechko I.H. (2009) Finansova stratehiia pidpryiemstva [The financial strategy of the enterprise], Kyiv.nats.torh-ekon.unt-t, Kyiv.

14. Frolova T.O. “Sutnist' stratehichnykh tsilej ta vymoh do ikh formuvannia”  available at: http://www.confcontact.com/20101224/1_frolova.php (Accessed 10 February 2015).

15. Krolenko O.Ye. “Stratehichne upravlinnia rozvytkom HTS Ukrainy v aspekti formuvannia systemy stratehichnykh tsilej ii finansovoi diial'nosti “available at: http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/oct-2014  (Accessed 14 February 2015).

 

 Стаття надійшла до редакції 20.02.2015 р.