EnglishНа русском

Ефективна економіка № 2, 2013

УДК 330.322.2 : 338.3

 

В. Р. Товмасян,

здобувач, ПВНЗ «Європейський університет»

С. С. Пахода,

аспірант, ПВНЗ «Європейський університет»

Шлебат Ал-Хакіма,

аспірант, ПВНЗ «Європейський університет»

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ

 

V. Tovmasyan,

Researcher

Private High Educational Institution “European University”

S. Pahoda,

Postgraduate studentEuropean University

Shlebat Al. Hakima,

Postgraduate student Private High Educational Institution “European University”

 

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF MECHANICAL ENGINEERING ENTERPRISES INNOVATION PROCESSES INVESTMENT SUPPORT

 

В статті на основі узагальнення наукових підходів щодо управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств запропоновано принципи та складові організаційно-економічного механізму інвестиційного забезпечення інноваційних процесів. Визначено доцільність розширити перелік підгалузей машинобудування і до спеціального режиму включити підприємства, що займаються високотехнологічним виробництвом. Запропоновано організаційно-економічний механізм інвестиційного забезпечення інноваційних процесів на підприємствах машинобудування, який визначає основних суб'єктів фінансових вкладень: банківські установи, державні фонди, бізнес-янголи, лізингові компанії для їх дольової участі в інноваційній діяльності з розподілом та оптимізацією інвестиційних потоків через венчурну структуру, створену на базі підприємства у якості ядра формування інвестиційно-орієнтованого кластеру.

 

In the article on the base of generalization of scientific approaches to management of enterprise’s innovation and investment activity is proposed the principles and components of organizational and economic mechanism of innovation processes investment support. It is determined the feasibility to expand the list of engineering sub-sectors and to include to special regime companies involved in high-tech manufacturing. It is proposed the organizational-economic mechanism of mechanical engineering enterprises innovation processes investment support, which defines the main subjects of financial investments: banking institutions, state funds, business angels, leasing companies for their equity participation in the innovation and optimization of the investment flows distribution through venture structure, created on the basis of enterprise as the formation nucleus of investment-oriented cluster.

 

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційне забезпечення, інноваційний процес, інвестиційні теорії, виробничо-економічна система.

 

Keywords: investment, investment activity, investment support, innovation process, investment theory, industrial and economic system.

 

 

Постановка проблеми. Дослідження інноваційно-інвестиційної діяльності як фактора економічного розвитку є відносно новим науковим напрямом, гносеологічні корені якого починаються з основних положень економічної теорії, що розглядають взаємозв’язок ресурсних і результативних параметрів функціонування виробничо-економічних систем. Виникнення та еволюція зазначеного напряму теоретичних досліджень обумовлено потребою обґрунтування закономірностей інвестиційного забезпечення інноваційних процесів на підприємствах. Недостатньо дослідженими залишаються деякі питання, які стосуються теоретико-методологічного обґрунтування підходів щодо інвестиційного забезпечення інноваційних процесів на підприємствах. Трансформується система стратегічних пріоритетів, змінюються підходи до оцінювання результативності інвестицій різними інституціональними групами, що вимагає нових наукових узагальнень та висновків.

У вітчизняних економічних дослідженнях проблеми управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств відповідно до фахової спеціалізації досліджують такі вчені: І. Бланк, Л. Борщ, М. Денисенко,         О. Охрименко, В. Федоренко та інші науковці.

Метою даної статті є визначення засад функціонування організаційно-економічного механізму інвестиційного забезпечення на основі узагальнення сучасних наукових підходів щодо управління інноваційно-інвестиційними процесами на підприємствах.

Викладення матеріалу. Складність та багатоетапність інноваційних процесів підприємств машинобудування (рис. 1) з паралельною, матричною та проектною організацію робіт функціональних підрозділів, високим рівнем технологічності, наукомісткості та складності визначають їх інвестиційне забезпечення як інтеграційне та диверсифіковане водночас. На підприємствах машинобудування, інноваційний процес реалізується відповідно до їх виробничого призначення. Тому доцільно розглянути не весь інноваційний процес, початкові стадії якого зазвичай здійснюються університетами, конструкторськими бюро і т. ін., а безпосередньо ті його етапи, які є базовими для реалізації інновацій чи створення інноваційних продуктів та технологій.

 

Рис. 1. Структурно-логічна схема інноваційного процесу на машинобудівних підприємствах

Джерело [2, С. 7]

 

Доцільно зауважити, що наведені роботи, що здійснюються підприємством машинобудування у зоні його господарювання є прерогативою фінансового забезпечення самого підприємства, що в умовах обмежених фінансових можливостей, високої вартості новітнього обладнання, дозволяють підприємству майже самостійно профінансувати (за наявності конструкторських відділів, лабораторій і т. ін. у структурі підприємства) комплекс робіт, що знаходиться в центральній частині реалізації інноваційного процесу (конструкторська підготовка та організаційна підготовка виробництва), початковий та завершальний блоки потребують залучення інвестиційних ресурсів.

Інвестиційний механізм підприємства – складна економічна система, що супроводжує його інвестиційну діяльність, реагує на зміни макро- та мікросередовища та інвестиційні важелі через реалізацію функцій управління у центрах відповідальності на всіх етапах інвестиційного процесу [1].

Структуру механізму інвестиційного забезпечення інноваційних процесів на підприємствах машинобудування на наш погляд доцільно розподілити на дві зони:

Перша зона – це зона господарювання підприємства, тобто організація та управління інноваційними процесами, включно з розподілом ресурсів здійснюється безпосередньо керівництвом підприємства. У цій зоні відбувається внутрішньоорганізаційний оббіг фінансових активів для реалізації інноваційних процесів. Друга зона – зона інвестиційної діяльності, у складі якої діють такі суб’єкти інвестиційно-інноваційних процесів як партнери, інвестори та держава.

Особливістю партнерів інвестиційного забезпечення інноваційних процесів є те, що вони не визначаються як безпосередні інвестори, а виконують функцію опосередкованих, оскільки інвестиційні ресурси на підприємство від таких партнерів не надходять у фінансовому виразі, а становлять результати створені на основі використання отриманих коштів від підзони інвесторів чи держави. Однак під час взаємодії з партнерами в опосередкованому виді трансформовані інвестиції надходять до підприємства. В цій підзоні присутній і інший процес, коли партнери є безпосередніми учасниками інноваційного процесу і інвестують в підприємство як кошти так і обладнання і т.д. залежно від специфіки реалізації спільної діяльності.

Сукупність економічної взаємодії в забезпеченні інвестиційними ресурсами інноваційних процесів за визначним механізмом реалізується через державне інвестування. кредитування, самофінансування, венчурне інвестування.

Результатом запропонованого механізму слід вважати отримання прибутків, що можуть бути розподілені між інвесторами та отримані підприємством. На підприємствах машинобудування виникає проблема не тільки акумулювання фінансових ресурсів для інноваційного розвитку та реалізації інноваційних процесів, а й вдалого їх використання. Відповідно до цього є доцільним створення дочірніх підприємств чи відділів у формі венчурних структур, які б мали змогу не тільки розподіляти отримані кошти, але й мати функцію фонду спільного інвестування з партнерами реалізації певних проектів, які б потребували додаткових фінансових вкладень у інші підприємства, що є компонентно необхідними для ефективного завершення інноваційного процесу та отримання готової продукції на виході, а не часткових її елементів. Тим більше, що такі венчурні структури можуть стати плацдармом для створення машинобудівних кластерів, де на даний час пропонується в якості ядра кластера використовувати великі підприємства. Однак як показує практика така форма не є дієвою, центральною ланкою має стати все ж таки установа з діяльністю фінансово-інвестиційного спрямування.

На рис. 2 наведено структурну схему взаємозв'язку функцій венчурної структури та внутрішнього середовища підприємства машинобудування. Функціями венчурної структури щодо сприяння інвестиційного забезпечення інноваційних процесів на підприємствах машинобудування визначено:

моніторинг проектів державного фінансування стратегічних замовлень;

укладання угод та їх супровід щодо пайової участі партнерів підприємства у розвитку спільних проектів;

залучення іноземних інвестиційних фондів та інвесторів;

пошук проектів створення продукції на замовлення підприємств та організацій.

Зв'язок з внутрішнім середовищем підприємства машинобудування відбуватиметься через координаційну групу освоєння венчурних інвестицій, що регулюватиме внутрішні фінансові потоки інвестиційного забезпечення інноваційних процесів.

 

Рис. 2. Структурна схема взаємозв'язку функцій венчурної структури та внутрішнього середовища підприємства машинобудування

 

Венчурний капітал ще називають «інтелектуальним диварсифікантом», адже крім фінансових  послуг він виконує послуги пов’язані з управлінням, маркетинговим  інформаційним  обслуговуванням тощо [3, c. 7]. Зазначена структура зможе поєднати виокремлені для адаптації зарубіжного досвіду базові складові єдиної основи інноваційного механізму: матеріальна база, фінансове забезпечення та інформаційне забезпечення.

 Розглянемо докладніше учасників зони інвестиційної діяльності та можливу взаємодію з ними підприємств машинобудування.

Державно-приватне партнерство. Державно-приватне партнерство в сфері інвестиційного забезпечення інноваційних процесів підприємств машинобудування є не розвиненим та має структурні проблеми (табл. 1), однак держава може взяти у цьому аспекті функції щодо пошуку іноземних інвесторів для реалізації масштабних проектів, інвестиційному супроводі переходу підприємств на нові стандарти з якості і т.д.

 

Таблиця 1.

Проблеми та можливості державно-приватного партнерства в машинобудівні промисловості

Проблеми державно-приватного партнерства в машинобудівні промисловості

Можливості державно-приватного партнерства в машинобудівні промисловості

Низький рівень зацікавленості в розвитку державно-приватного партнерства в машинобудівній промисловості, сконцентрованість на комунальному господарстві

Забезпечення пільгового проходження сертифікації через державні органи;

Відсутність конкретної програми реалізації державно-приватного партнерства в машинобудуванні

Співпраця з ЄС та іншими державами, щодо налагодження ринків збуту продукції машинобудування

Незадовільний стан інвестиційного клімату, що обмежує можливості державно-приватного партнерства з залученням іноземних інвесторів

Сприяння забезпеченню спроможності виходу підприємств машинобудування на ринки IPO та міжнародні біржі

Відсутність конкретних диреватив щодо реалізації довгострокових інвестиційних проектів, до яких належать інноваційні

Забезпечення фінансування комплексних інновацій на ранніх стадіях через поєднання університетів, технопарків і т.д. інвестиційних фондів та компаній

Недостатність власних державних коштів для великомасштабних проектів в машинобудуванні

Пільговий режим оподаткування підприємств машинобудування  в період реалізації інноваційних проектів

 

Венчурне фінансування в Україні є не розвиненим, в основному такою діяльністю займаються інвестиційні фонди/компанії з управління активами. Специфіка фінансування не відповідає венчурному змісту, притаманному в розвинених країнах та практично зводиться до надання інвестиційного кредиту.

Загалом діяльність венчурних фондів, що діють в Україні зорієнтована на будівельну промисловість, харчову і т.д. Зважаючи на складність інноваційних процесів підприємств машинобудування та необхідність реалізації євроінтеграційних процесів, доцільним є співпраця з іноземними партнерами. В табл. 2 наведено венчурні фонди, що мали інвестиції в Україні в машинобудуванні.

 

Таблиця 2.

Венчурне інвестування машинобудівної промисловості іноземними венчурними фондами

Назва

Розмір інвестиційного капіталу

Напрями інвестування в машинобудуванні

Commercial Capital Group

Високі технології

 

150 млн. дол. США, засоби надані урядом США

Sigma Blaser

Телекомунікації, програмне забезпечення, машинобудування

100 млн. дол. США, іноземний капітал

«Техноінвест»

Програмне забезпечення, сфера «високих» технологій

3 млн. дол. США, засоби національних та зарубіжних інвесторів

Джерело: складено на основі [4]

 

Бізнес-янголи. В Україні бізнес янголи представлені Асоціацією приватних інвесторів. Слід відмітити, що бізнес-янголи реалізації проектів у машинобудування набирають обертів в своїй діяльності.

Інвестиційні ресурси недержавних пенсійних фондів та інших інститутів спільного інвестування. Фінансові ресурси суб’єктів системи недержавного пенсійного забезпечення, є потужним інвестиційним ресурсом для економіки країни. Зазвичай  недержавні пенсійні фонди розглядають лише з точки зору пенсійного забезпечення населення. Але потрібно оцінювати перспективи активізації діяльності інституцій в системі недержавного пенсійного забезпечення, обсягів інвестиційних ресурсів, акумульованих за рахунок пенсійних внесків і можливість їх використання з метою оздоровлення певних секторів економіки завдяки сформованим довгостроковим інвестиційним ресурсам.

Лізинг. В основному лізингові компанії працюють на надання у лізинг автомобілів та сільськогосподарської техніки, пропозиція підприємствам, щодо лізингу наукового обладнання та виробничого в Україні обмежена. Серед лізингових компаній нами було обрано такі, що мають можливість сприяти розвитку підприємств машинобудування (табл. 3).

 

Таблиця 3.

Лізингові компанії, що можуть сприяти інвестиційному забезпеченню інноваційних процесів підприємств машинобудування

Назва

Партнери компанії

Види діяльності в сфері лізингу

Предмет лізингу

1

2

3

4

Товариство з обмеженою відповідальність «КрАЗ Лізинг»,

Партнери:

ПАТ «АвтоКрАЗ»;
- ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»;
- ПАТ «Ужгородський Турбогаз»;
- ПАТ «Стаханівський вагонобудівний завод»;
- ПАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод;
- ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів»
- ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит»;
- ПАТ «СК «Омега».

  

Компанія, яка представляє на ринку лізингових послуг безпосередніх виробників продукції машинобудування;

пропонує предмет лізингу та автомобілі КрАЗ, автокрани, іншу спецтехніку для прямих продаж за цінами виробника;

спільно з виробником проводить за свій кошт навчання для працівників Лізингоодержувача з правил та особливостей експлуатації предмету лізингу;

проводить державну реєстрацію, страхування та інші необхідні процедури і передає Лізингоодержувачу предмет лізингу безпосередньо зі складу виробника;

Фінансовий та оперативний лізинг, оренда;
- оптова та роздрібна торгівля транспортними засобами;
- інші види діяльності не заборонені законодавством України

 

ТОВ "Українська лізингова компанія"

Невідомо

1. Устаткування (промислове, переробляюче, медичне, торгівельне, поліграфічне і пакувальне, деревообробне, для виробництва будівельних матеріалів)

2. Транспорт (легкові і вантажні автомобілі, автобуси, дорожньо-будівельна техніка, залізничний транспорт, спецтехніка).

3. Комерційна нерухомість (офісні, торгові і промислові площі).

Фінансовий лізинг;

зворотний лізинг, при якому Лізингоотримувач продає свої ліквідні основні фонди лізингової компанії і тут же одержує їх в користування за договором фінансового лізингу одержуючи при цій схемі фінансування до 80% оборотних коштів не цільового призначення

 

ТОВ Лізингова компанія "Серго - Гамма - лізинг"

 

Невідомо

Лізинг техніко-технологічного устаткування

Фінансовий лізинг

Складено автором за даними [6]

 

Витрати державного бюджету на пріоритетний розвиток вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу щорічно визначаються у державному бюджеті окремим рядком. Кредитування підприємств вітчизняного машинобудування для АПК здійснюється у порядку надання кредитів на загальних підставах та за спеціальним режимом кредитування, який передбачає компенсацію ставки за кредитами в розмірі до 70% облікової ставки, встановленої Національним банком України. Кошти держбюджету, які спрямовуються на заходи, пов'язані із закупівлею техніки і обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу, та кредити, надані сільськогосподарським товаровиробникам за умови часткової компенсації за рахунок державного бюджету ставки за кредитами банків та лізингових платежів, спрямовуються виключно на вітчизняну техніку та обладнання для агропромислового комплексу.

Доцільно було б розширити перелік підгалузей машинобудування і до спеціального режиму включити підприємства, що займаються високотехнологічним виробництвом.

Висновки. Таким чином, запропонований організаційно-економічний механізм інвестиційного забезпечення інноваційних процесів на підприємствах машинобудування визначає основних суб'єктів фінансових вкладень: банківські установи, державні фонди, бізнес-янголи, лізингові компанії для їх дольової участі в інноваційній діяльності з розподілом та оптимізацією інвестиційних потоків через венчурну структуру, створену на базі підприємства у якості ядра формування інвестиційно-орієнтованого кластеру.

 

Список використаних джерел.

1. Охріменко О. О. Особливості науково-технологічного та інноваційного розвитку підприємств: світові тенденції та вітчизняні реалії / Охріменко О. О., Верхоляд І. М. // Сучасні підходи до управління підприємством: збірник наукових праць  ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15 березня 2012 р. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка. – 2012. – С.309 – 314.

2. Тивончук О. І. Фінансові методи стимулювання інноваційних процесів у промисловості / О. І. Тивончук // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2007.— № 576. —С.298-303.

3. Редіна, Н. І. Венчурний капітал у ринковій економіці : Монографія / Н. І. Редіна, Н. Ю. Пікуліна; В.о. Дніпропетр. держ. фінанс. акад..– Дніпропетровськ : ДДФА, 2005.– 124 с.

4. Український венчурний портал. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ventu.org.

5. Подольчак Н. І. Роль та місце машинобудівного підприємства на ринку лізингових послуг / Н. І. Подольчак, Л. І. Семен // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 174-181.

6. Українська асоціація лізингодавців. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.uul.com.ua/

 

Стаття надійшла до редакції 20.03.2013 р.