EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2014

УДК 658.5:637.5

 

Л. М. Соломчук,

старший викладач кафедри обліку і аудиту, Національний університет харчових технологій

 

РЕІНЖИНІРИНГ ЯК МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

L. M. Solomchuk,

professor’s assistant of the department of accounting and auditing, the National University of Food Technologies, Kyiv

 

REENGINEERING AS A METHOD OF EFFICIENCY INCREASING OF MEAT PROCESSING COMPANIES

 

Л. Н. Соломчук,

старший преподаватель кафедры учёта и аудита, Национальный университет пищевых технологий

 

РЕИНЖИНИРИНГ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

 

В статті розкрито питання необхідності проведення структурної перебудови м’ясопереробних підприємств, що пов’язано з загостренням конкурентної боротьби та крахом багатьом з них, на базі застосування реінжинірингу бізнес-процесів як основного методу підвищення ефективності діяльності м’ясопереробних підприємств – учасників інтегрованих корпоративних формувань. Розглянуто теоретичну суть реінжинірингу, як комплексу заходів щодо поліпшення управління, підвищення рівня конкурентоспроможності продукції, зростання продуктивності праці, зниження витрат виробництва, поліпшення фінансово-економічних результатів діяльності тощо. В статті досліджено особливості, переваги та недоліки реінжинірингу бізнес-процесів, наслідки від впровадження реінжинірингу для м’ясопереробних підприємств, а також завдання розв’язок яких забезпечує впровадження програми реінжинірингу бізнес-процесів.

 

The article reveals the need of restructuring of meat processing plants. It is connected with increased competition and collapse of many of them. This reconstruction is done on the basis of reengineering of business processes as the main method of increasing of efficiency of meat processing companies as members of integrated corporate groups. The theoretical essence of reengineering as a set of measures for management improvement product competitiveness, increase in productivity and reduction of costs and improvement of financial and economic performance is paid attention to. The article investigates the features, advantages and disadvantages of business process reengineering, the effects of implementation of reengineering for meat processing plants. The article reflects the tasks that are solved with the help of  reengineering  of business process.

 

В статье раскрыты вопросы необходимости проведения структурной перестройки мясоперерабатывающих предприятий, что связано с обострением конкурентной борьбы и крахом многим из них, на базе применения реинжиниринга бизнес-процессов, как основного метода повышения эффективности деятельности мясоперерабатывающих предприятий - участников интегрированных корпоративных формирований. Рассмотрены теоретическая суть реинжиниринга, как комплекса мер по улучшению управления, повышению уровня конкурентоспособности продукции, роста производительности труда, снижение издержек производства, улучшению финансово-экономических результатов деятельности и т.п. В статье исследованы особенности, преимущества и недостатки реинжиниринга бизнес-процессов, последствия от внедрения реинжиниринга для мясоперерабатывающих предприятий, а также задачи, решение которых обеспечивает внедрение программы реинжиниринга бизнес-процессов.

 

Key words: reengineering, business process, elements of reengineering, meat processing companies, effectiveness.

 

Ключевые слова: реинжиниринг, бизнес-процессы, элементы реинжиниринга, мясоперерабатывающие предприятия, эффективность.

 

Ключові слова: реінжиніринг, бізнес-процеси, елементи реінжинірингу, м’ясопереробні підприємства, ефективність.

 

 

Постановка проблеми. Сучасні економічні умови в Україні характеризуються скороченням обсягів виробництва, критичним фінансово-економічним становищем виробників сільськогосподарської продукції, диспаритетом цін, загостренням конкурентної боротьби між товаровиробниками.

Технологічне та економічне розбалансування між підприємствами сфери виробництва, з одного боку, та підприємствами сфери переробки та торгівлі, з іншого боку, призвела до неефективного виробництва і реалізації продукції на всіх стадіях її руху до кінцевого споживача. У зв'язку з цим необхідний пошук ефективних заходів з подолання кризового стану підприємств м᾿ясопродуктового підкомплексу, як на регіональному рівні так і на рівні держави в цілому.

Вітчизняний і зарубіжний досвід показує, що підвищення ефективності функціонування підприємств м'ясопродуктового підкомплексу, в якому найвужчою ланкою є «сільськогосподарське виробництво - переробка», неможливо здійснити без зміцнення міжгалузевих зв'язків та вдосконалення економічних відносин між його підприємствами. Найбільш ефективною формою партнерства для забезпечення стабільного виробництва м’ясної сировини і створення стійкого ринку збуту м'ясної продукції є створення вертикально інтегрованих корпоративних формувань (корпорацій, холдингів, концернів, асоціацій, фінансово-промислових груп, агрофірм, і т. ін.). Діяльність корпоративних формувань, учасниками яких є м’ясопереробні підприємства, націлена, як правило, на підвищення якості продукції та конкурентоспроможності, як наслідок отримання прибутку та забезпечення подальшого економічного зростання підприємства в цілому. Для досягнення поставлених цілей у відповідності до ринкових умов та потреб споживача, необхідно вдосконалити існуючі бізнес-процеси, а також сформувати та впровадити відповідну результативну політику щодо управління м’ясопереробними підприємствами. Тому вивчення та застосування реінжинірингу на м’ясопереробних підприємствах, як одного з методів підвищення ефективності їх діяльності є досить актуальним і практично значущим.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На сучасному етапі розвитку м᾿ясопродуктового підкомплексу виникає необхідність проведення структурної перебудови м’ясопереробних підприємств, що пов’язано з загостренням конкурентної боротьби та крахом багатьом з них. Така структурна перебудова та адаптація підприємств до умов ринкової економіки на інноваційній основі називається реінжинірингом.

Теоретичною базою для проведення досліджень ефективності впровадження реінжинірингу бізнес-процесів слугують праці зарубіжних та вітчизняних вчених М. Хаммер та Д. Чампі [8], М. Робсон [5], Т. Давенпорт [10], А.В.Череп [9], Ю.Ф. Тельнов [6], О.М. Гончарова [2], Н.М. Абдікєєв [1], Ткаченко І.М. [7]. В своїх роботах автори дослідили теоретичні основи та підходи до визначення реінжинірингу бізнес-процесів та можливостей його застосування на прикладі світових корпорацій та підприємств-гігантів, а також дали оцінку, представили та описали інструментальні засоби підтримки реінжинірингу.

Постановка завдання. Метою статті є спроба розглянути та проаналізувати метод реінжинірингу бізнес-процесів, а також визначити проблеми та оцінити наслідки впровадження даного методу для м’ясопереробних підприємств як учасників вертикально інтегрованих корпоративних формувань (корпорацій).

Викладення основного матеріалу. В сучасному світі достатньо поглянути уважно на будь-яке підприємство – від вуличного ларька до транснаціонального гіганту – то видно, що діяльність підприємств складається з багато чисельної кількості бізнес-процесів, кожен з яких представляє собою послідовні дії та рішення, що направлені на досягнення певної цілі. Прийом замовлень, доставка сировини та її переробка, збут продукції – все це бізнес-процеси. Ефективність діяльності всього підприємства залежить від ефективності реалізації кожного бізнес-процесу. З точки зору управлінських технологій на кожному підприємстві існує можливість зростання ефективності їх діяльності шляхом оптимізації або реінжинірингу бізнес-процесів на різних рівнях – від корпоративного до окремого підрозділу.

Реінжиніринг – це спосіб кардинальної перебудови бізнес-процесів в компанії, що проходить з кардинально якісними змінами в діяльності конкретного підприємства, які визначаються скачко подібним перепроектуванням елементів фінансової, виробничої, маркетингової, логістичної, ресурсної, кадрової, інформаційної та екологічної складових організаційно-економічного механізму підприємства і включає адаптацію підприємства до ринкової середи, що постійно змінюється [3].

Реінжиніринг бізнес-процесів – це здійснення комплексу заходів щодо поліпшення управління, підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції, зростання продуктивності праці, зниження витрат виробництва, поліпшення фінансово-економічних результатів діяльності. Це процес, що охоплює всі сфери функціонування підприємства і спрямований на стабілізацію його діяльності [9].

На думку автора, проблему впровадження реінжинірингу на м’ясопереробних підприємствах необхідно вирішувати шляхом впливу бізнес-процесів на доходи підприємства та впровадження класичних принципів реінжинірингу на основі галузевої особливості. В таблиці 1 відображено рівень чистого прибутку п’яти досліджуваних м’ясопереробних підприємств.

 

Табл. 1 Динаміка чистого прибутку (збитку) м’ясопереробних підприємств України, тис. грн.

Показники

Роки

Відхилення (+,-) 2013/ 2009

2009

2010

2011

2012

2013

ПАТ «Бердичівський м’ясокомбінат»

176

(9)

(291)

(837)

(1367)

- 1543

ТОВ «Барський птахокомбінат»

(2012)

(743)

(2359)

(716)

(1216)

- 796

ТОВ «Літинський м’ясокомбінат»

525

457

(558)

(245)

102

- 423

ЗАТ «Житомирський м’ясокомбінат»

1610

1702

3437

8115

10728

9118

ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат»

12973

16303

5352

18204

31195

18222

 

Аналіз стану функціонування підприємств м’ясної промисловості  свідчить про низький рівень ефективності діяльності галузі в цілому. Незадовільні показники в першу чергу обумовлені складними умовами функціонування підприємств, які виражаються наявністю цілого ряду негативних ефектів, які поділяють на суб'єктивні та об'єктивні. Тому автор вважає, що саме застосування реінжинірингу, як фундаментального переосмислення та радикальної перебудови ділових процесів призведе до поліпшення та подальшого зростання фінансових результатів діяльності м’ясопереробних підприємств. Як видно з таблиці 1 найкращий фінансовий результат є у ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат», що входить до Корпорації «Глобіно». Для решти підприємств, автором пропонується шукати та використовувати ефективні форм інтеграції – наприклад у вигляді корпорації. До такого вертикально інтегрованого об’єднання повинні увійти виробники кормів, тваринницької продукції, переробні та торгівельні організації та фінансові установи. Окрім покращення суто виробничих відносин з’являться умови щодо прискорення взаєморозрахунків між учасниками інтеграційних формувань. В рамках корпорації можливе узгодження планування обсягів виробництва, зокрема тваринницької продукції та її переробки, товарно-фінансового обороту, узгодження прийняття рішень і дій щодо подолання кризових явищ, раціонального використання сировинних, матеріальних, паливно-енергетичних ресурсів та кадрового потенціалу, скорочення транспортно-заготівельних та збутових витрат. Важливим є також те, що у підприємств з’являється реальна можливість накопичення та концентрації фінансових ресурсів і узгодження формування перспектив розширеного виробництва. Але для того щоб увійти до складу корпорації м’ясопереробним підприємствам необхідно проводити реінжиніринг бізнес-процесів, особливості якого наведені на рисунку 1.

 

Рис. 1. Особливості реінжинірингу бізнес-процесів м’ясопереробних підприємств – учасників корпорації

 (розроблено автором)

 

Застосування реінжинірингу на підприємствах м’ясопереробної промисловості можна в трьох випадках:

1. Якщо м’ясопереробне підприємство знаходиться у кризовому стані – відсутність фінансових ресурсів, низька якість продукції і як наслідок не конкурентоспроможність підприємства, відсутність сировини тощо.

2. Поточне положення м’ясопереробного підприємства вважається задовільним і прогнози на майбутнє є несприятливі – відсутність ніши на ринку м’яса, застаріле обладнання, зниження обсягів виробництва та реалізації, доходів, попиту тощо.

3. Поточне положення м’ясопереробного підприємства є відмінним але для нарощування відриву від найближчих конкурентів, створення унікальних конкурентних переваг використовують реінжиніринг, реалізацією якого займаються прогресивні та швидкозростаючі організації.

У мясопродуктовому підкомплексі, серед усієї існуючої класифікації проектів реінжинірингу, автором пропонується використовувати міжорганізаційний проект, що передбачає об’єднання двох та більше організацій в середині корпорації, це призводить до поліпшення зв’язків з постачальниками м’ясної сировини, економію на транспортних витратах та розробці проектів нових видів продукції, зростання рівня конкурентоспроможності тощо.

Оскільки реінжиніринг передбачає докорінні зміни застарілих управлінських функцій та характеру виконуваних робіт, ініціювати та очолювати цей процес повинна вища ланка, а її лідер повинен стати «фанатом» реінжинірингу [9]. Таким «фанатом» повинен стати власник-господар корпорації, який  здатний на рішучі, швидкі та корінні зміни в характері роботи кожного з учасників корпорації, у тому числі і м’ясопереробних підприємств.

Деякі автори вважають, що реінжиніринг бізнес-процесів повинен проходити з використанням двох підходів: революційного – проектування у відповідності з вибраною стратегією, кардинальні зміни в декілька етапів та еволюційного – поступова, поетапна адаптація системи управління до змін зовнішньої середи, а також пошук компромісу між способами роботи, що склалися на даному підприємстві та вимогами ринку [4].

Практичний досвід реалізації програм реінжинірингу дозволяє нам виділити і негативні фактори, що можуть призвести корпорацію в цілому або м’ясокомбінат зокрема до значних втрат. До таких факторів відносять некомпетентність працівників, що відповідають за реалізацію програми реінжинірингу, розтягненість програми у часі, неправильна постановка задач реінжинірингу та нечітка орієнтація на досягнення ефекту від впровадження реінжинірингу бізнес-процесів, високий ризик та відсутність концентрації на відповідних бізнес-процесах.

До основних проблем впровадження програми реінжинірингу бізнес-процесів на м’ясопереробних підприємствах можна віднести технічні характеристики обладнання, його моральний знос, не завантаженість виробничих цехів, що в свою чергу свідчить про гостру необхідність впровадження реінжинірингу та фінансове оздоровлення підприємств м᾿ясопродуктового підкомплексу.

Необхідною умовою запровадження реінжинірингу бізнес-процесів є використання сучасних інформаційних технологій застосування яких надає м’ясопереробним підприємствам наступні переваги: надійність планування та прозорість витрат, гнучке, ефективне та надійне виконання поставок клієнтам, прозорість менеджменту якості та відстеження продукції тощо. В м᾿ясопродуктовому підкомплексі України лише кожне п’яте підприємство використовує в своїй діяльності сучасні технології.

Для м’ясопереробних підприємств з високим рівнем диверсифікації бізнесу реінжиніринг бізнес-процесів забезпечує розв’язок таких завдань як: оптимізація використання сировини в результаті чого мінімізуються витрати; визначення раціональних схем взаємодії з різними партнерами (постачальниками та споживачами) в результаті чого відбувається зростання прибутків підприємства та оптимізація грошових потоків; визначення оптимальної кількості та послідовності виконуючих функцій, що скорочує тривалість циклів виробництва та реалізації м’ясної продукції, що в свою чергу впливає на швидкість обертання оборотних засобів підприємства, його платоспроможність та ліквідність; синхронізація та повна координація всіх бізнес-процесів як на м’ясокомбінаті, як учасника корпоративного об’єднання, так і в цілому по корпорації.

Висновки. В умовах постійних змін, що відбуваються як у зовнішньому так і внутрішньому середовищі, при можливості виникнення як економічних та і фінансових криз, нестабільності цін та відсутності сировини проблема забезпечення ефективності функціонування м’ясопереробних підприємств виходить на перший план. Одним з дієвих методів по підвищенню рівня ефективності діяльності, зростанню конкурентоспроможності, покращенню рівня якості продукції тощо, є застосування реінжинірингу бізнес-процесів. Виходячи із проведеного дослідження можна зробити висновок що реінжиніринг це процес ініціалізації та реалізації змін в системі управління та функціонування підприємства в цілому так і окремих його підрозділів та процесів. Впровадження реінжинірингу надасть підприємству можливість ефективно управляти ним, сприятиме вирішенню управлінських завдань з планування, обліку, контролю, аналізу та оцінки діяльності підприємства, вивести підприємство на новий конкурентоспроможний рівень орієнтований на споживача, в свою чергу керівництво має змогу вчасно отримувати оперативну та достовірну інформацію для прийняття управлінських рішень та залучення інвестицій. Виокремлення бізнес-процесів, їх безперервний аналіз та подальше покращення і вдосконалення є основним резервом підвищення рівня ефективності м’ясопереробних підприємств.

 

Література.

1. Абдикеев Н.М., Данько Т.П., Ильдеменов С.В., Киселёв А.Д. Реинжиниринг бизнес-процессов. Полный курс МВА. Учебник – 2-е изд., испр. – М.: Эксмо, 2007. – 592 с.

2. Гончарова О.М. Реінжиніринг бізнес-процесів як спосіб підвищення ефективності управління [Електронний ресурс] / Гончарова О.М.. – режим доступу : http://economy.nayka.com.ua

3. Економічне обґрунтування реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств: Монографія / за редакцією канд.. ек. наук, доц. Л.М. Таранюка. – Суми: Видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1» ТОВ, 2010. – 440 с.

4. Клішейко А.В. Реінжиніринг та організаційно-управлінські заходи з реструктуризації підприємств / Клішейко А.В., Ковальов А.І. // Вісник соціально-економічних досліджень, ОДЕУ. – Вип. 25. – 2007. – С. 160-165

5. Робсон М. Практическое руководство по реинжинирингу бизнес-процессов / М. Робсон, Ф. Уллах. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 214 с.

6. Тельнов Ю.Ф. Реинжиниринг бизнес-процессов / Ю.Ф. Тельнов. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 452 с.

7. Ткаченко И.Н., Кизиков И.В. Оптимизация бизнес процессов интегрированных холдинговых структур // Управленец. – 2011. - № 3-4. – С. 40-45.

8. Хаммер М. Реинжиниринг корпорации: манифест революции в бизнесе: пер. С англ.. / М. Хаммер, Дж. Чампи. [Текст] – СПб.: Из-во С. – Петербургского вуза, 1997. – 332 с.

9. Череп А.В. Реінжиніринг – філософія управління підприємством харчової промисловості: монографія [Текст] / А.В. Череп, К.Л. Потопа, О.В. Ткаченко. – К.: Кондор, 2009. – 368 с.

10. Davenport T. Process Innovation: Reengeneering Work through Information Tecnology/ T. Davenport. – Boston, MA.: HarvardBusinessSchoolPress, 1993.

 

References.

1. Abdikeev N.M., Danko S.V., Ildemenov S.V., Kiselev A.D. (2007), Reinginiring biznes-procesov [Business process reengineering], EKSMO, Moscow, Russia.

2. Goncharova O.M. Reinginiring biznes-procesiv yak sposib pidvishchennya efectivnosti upravlinnya [Business process reengineering as a way to increase management efficiency], http://economy.nayka.com.ua

3. Taraniuk L.M. (2010), Ekonomichne obgruntuvannya biznes-procesyv virobnychyh pidpryemstv [Economic justification of business process reengineering manufacturing plants], VVP “Mriya-1”, Sumy, Ukraine.

4. Klisheiko A.V. (2007),  Reinginiring ta organizaciyno-upravlinski zahody z restrukturyzacii pidpryemstv [Reengineering and organizational and managerial measures to restructure businesses], ODEU, Odessa, Ukraine.

5. Robson M. (1997), Practicheskoe rukovodstvo po reinginiringu biznes-procesov [A Practical Guide to reengineering of business process], Audit,UINITI, Moscow, Russia

6. Telnov Y.F. (2004), Reinginiring biznes-procesyv [Business processes reengineering], Finansy i statystyka, Moscow, Russia.

7. Tkachenko I.N., Kizikov I.V. (2001), Optimizaciya biznes-procesov integrirovanyh holdingovyh struktur [Optimization of business processes of integrated holding structures], Upravlenets, Moscow, Russia.

8. Hammer M. (1997), Reinginiring korporacii: manifest revolutsii v biznese [Reengineering of Corporation: a manifesto of revolution in business], S-Peterburg, S-Peterburg, Russia.

9. Cherep A.V. (2009), Reinginiring – filosofiya upravlinnya pidpriemstvom harchovoi promyslovosti [Reengineering is management philosophy of food industry], Kondor, Kyiv, Ukraine.

10. Davenport T. (1993), Process Innovation: Reengeneering Work through Information Tecnology [Process Innovation: Reengeneering Work through Information Tecnology ], HarvardBusinessSchoolPress, Boston, MA.

 

Стаття надійшла до редакції 20.12.2014 р.