EnglishНа русском

Ефективна економіка № 3, 2015

УДК 650.65

 

Л. В. Забуранна,

д. е. н., професор кафедри менеджменту імені проф. Й. С. Завадського,

Національний університет біоресурсів і природокористування України

А. В. Кулік,

к.е.н., старший викладач кафедри торговельного підприємництва,

Київський національний торговельно-економічний університет

 

УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ ПІДПРИЄМСТВА

 

L. V. Zaburanna,

Dr. Habil of Economics Sciences, Professor at Department of Management named after prof. Zavads’kyi,

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

A. V. Kulik,

PhD, Senior lecturer Commercial Activities Department,

Kyiv National University of Trade and Economics

 

MANAGEMENT OF LOGISTICS SYSTEM OF ENTERPRISE

 

У статті розкрито сутність та основні засади формування системи управління логістичною системою автомобілебудівного підприємства з точки зору адаптації до негативних змін у зовнішньому та внутрішньому середовищах. Визначено, що логістична система – це сукупність логістичних підсистем, що пов’язані між собою внутрішньо виробничими зв’язками, впорядкованими відповідно до правил та процедур підприємства або їх об’єднання в межах визначеної території, та функціонують задля досягнення єдиної логістичної мети підприємства або їх об’єднання. Узагальнено структуру логістичної системи автомобілебудівних підприємств, до якої входять підсистеми постачання, зберігання, виробництва, збуту та панування, що дозволило запропонувати шляхи оптимізації управління нею. В статті також представлено  розроблений механізм удосконалення логістичної системи автомобілебудівних підприємств за рахунок внутрішніх резервів.

 

The article reveals the essence and basic principles of forming management system Automobile logistics company in terms of adaptation to adverse changes in the external and internal environments. Determined that the logistics system - a set of logistics subsystems that are linked internally industrial relations, arranged according to the rules and procedures of the company or association within a defined territory, and operated to achieve a common goal of logistics enterprises or association. Generalized structure of the logistics system automotive business, which includes subsystems supply, storage, production, marketing and rule that allowed suggest ways to optimize management. The paper also presents a mechanism improving logistics system automotive enterprises from domestic reserves.

 

Ключові слова: система, логістика, логістична система, управління, автомобілебудівне підприємство, логістична підсистема.

 

Keywords: system, logistics, logistics system management, the automobile enterprise logistics subsystem.

 

 

Постановка проблеми. Підвищення конкурентоспроможності української промисловості є однією з найважливіших задач просування країни до ринкової економіки. Сьогоднішній стан автомобільної індустрії країни залишає бажати кращого. Вживання застарілих технологій, високі матеріальні і трудові витрати призводять до завищеної вартості виробленої продукції з низькими якісними і технічними характеристиками. Сформовані схеми управління в українських автомобілебудівних компаніях надають широкі можливості  для використання логістичної практики з метою вибору з безлічі можливих найбільш сприятливих варіантів функціонування бізнесу, розширення сфер впливу і підвищення прибутковості. Уклад і принципи діяльності підприємств потребують впровадження логістичних концепцій з урахуванням результатів сучасних досліджень, аналізу сегментів ринку. Проте впровадження сучасного підходу до управління логістичною системою підприємства гальмується слабким концептуальним і методичним обґрунтуванням, а також недостатнім рівнем адаптації практики і теорії створення логістичних систем до умов сучасного автомобілебудування, що і обумовило актуальність даного дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання визначення сутності логістичної системи та основних засад управління нею знайшли найбільше відображення в роботах вітчизняних та зарубіжних вчених: А.У.Альбекова, Б.А.Анікіна, С.О. Ареф’єва, О.В.Ареф’євої, В.І.Бережної, А.М. Гаджинського, М.П. Денисенка, Дональд Дж. Бауэрсокса,  Дж. С. Джонсона,  І.М. Крейдич, В.В. Кривещенко, Є.В. Крикавського, Д.М.Ламберта, Р.Р. Ларіної, І.А. Леншина, Д.Д. Костоглодова , Л.Б. Міротіна, Ю.М. Неруш, М.А. Окландера, Ю.В. Пономарьової , В.І. Сергєєва, Дж.Р. Стока, та багатьох інших.

В цілому, аналіз літературних джерел показав, що більшість науковців розглядають сутність логістичної системи з точку зору специфіки власного дослідження та визначення сутності даного поняття відносно функціонально розділу логістики, що і визначає необхідність дослідження даного питання з позицій управління логістичною системою саме автомобілебудівного підприємства.

Постановка завдання. Головною метою статті є розкриття сутності та основних засад формування системи управління логістичною системою автомобілебудівного підприємства з точки зору адаптації до негативних змін у зовнішньому та внутрішньому середовищах.

Виклад основного матеріалу дослідження. Перш ніж перейти до визначення сутності логістичної системи та її характеристик необхідно визначити, що таке система, встановити її властивості. В енциклопедичному словнику ми бачимо наступне трактування поняття системи: Система (від грец. – ціле, складене з частин; поєднання) – безліч елементів, що знаходяться у відносинах і зв’язках один з одним, утворюючих певну цілісність, єдність» [3]. Отже, під системою розуміють: комплекс елементів, що знаходяться у взаємодії; елементи з відносинами між ними та між їх атрибутами; сукупність елементів, організованих таким чином, що зміна, виключення або введення нового елементу закономірно відображаються на решті елементів; взаємозв'язок різних елементів; все, що складається з пов'язаних один з одною частин; відображення входів і станів об'єкта у виходах об'єкта .

Проте для більш точного аналізу поняття системи та визначення, чи є логістична система саме системою, необхідно визначити властивості системи та співвіднести з характеристиками досліджуваного нами об’єкту – логістичної системи.

Подамо характеристики властивості систем у вигляді таблиці 1.

 

Таблиця 1.

Основні характеристики властивостей логістичної системи*

Властивість

Загальна характеристика

Характеристика логістичної системи

1. Цілісність та членимість

Елементи існують лише в системі. А отже, система є цілісною сукупністю взаємопов’язаних елементів. Поза системою це лише об’єкти. Елементи системи можуть бути різнорідними, проте сумісними

Поділ логістичної системи на елементи здійснюється за різними характеристиками.

На макрорівні елементами системи є підприємства, між якими відбувається рух матеріального потоку. На макрорівні складовими логістичної системи є:

Закупівля – підсистема, яка забезпечує надходження матеріального потоку в логістичну систему.

Планування і управління виробництвом – ця підсистема приймає матеріальний потік від підсистеми закупівель і управляє ним в процесі виконання різних технологічних операцій, що перетворюють предмет праці в продукт праці.

Збут – підсистема, яка забезпечує вибуття матеріального потоку з логістичної системи Отже, елементи логістичних систем різноякісні, але одночасно сумісні. Сумісність забезпечується єдністю цілі, якій підлегле функціонування логістичних систем.

2. Наявність зв’язків

Існують істотні зв’язки між складовими системи (її елементами), що і визначають об’єднуючі якості системи. Сила зв’язків між елементами всередині системи більш значуща та сильніша, ніж зв’язки окремих елементів із зовнішнім середовищем. Саме це є умовою існування системи

В системах на макрорівні наявність зв’язків підтверджується договорами, а на мікрорівні елементи системи зв’язані між собою внутрішньовиробничими відносинами

3. Організація

Наявність зв’язків – можливість створення системи. Для справжньої системи ці зв’язки мають бути впорядкованими, а отже мати структуру, тобто організацію системи

Зв’язки між елементами логістичної системи впорядковані відповідно до правил та процедур на підприємстві, а отже система має організацію.

4. Інтеграційні якості

Система в цілому має власну особливу якість, яка не притаманна жодному окремому елементу системи

Саме логістична система в цілому має здатність поставити потрібний товар, в певний час, в необхідне місце, належної якості, з мінімальними витратами, а також має здатність адаптуватись до ринкових змін.

*Узагальнено автором на основі власних досліджень

 

Як ми бачимо з таблиці, логістична система має всі властивості системи, складається із системоутворюючих елементів, тісно взаємопов’язаних і взаємозалежних між собою, які мають впорядковані зв’язки й утворюють певну структуру із заздалегідь заданими властивостями. Логістичні  системи  характеризуються високим ступенем узгоджених вхідних продуктивних сил з метою управління потоками. А отже, логістичні системи вкладаються у загальноприйняте поняття «системи».

Аналіз сучасної зарубіжної та вітчизняної літератури з питань логістики показав, що немає єдиного визначення поняття логістичної системи. Найбільш узагальненим без певної конкретизації є визначення логістичної системи, дане А.Н. Родніковим: „логістична система – це адаптивна система із зворотним зв'язком, виконуюча ті або інші логістичні функції і логістичні операції, яка складається, як правило, з декількох підсистем і має розвинені зв'язки із зовнішнім середовищем” [11].

На думку А.Г. Кальченко „логістична система — це організаційно-господарський механізм управління матеріальними та інформаційними потоками. Мета логістичної системи — доставка у задане місце потрібної кількості та асортименту максимально підготовлених для виробничого чи особистого споживання товарів та виробів при мінімальних витратах. Поряд з функціональними логістична система має також забезпечувальні підсистеми (інформаційну, правову, кадрову та ін.)” [4]. Проте ми вважаємо, що мета логістичної системи полягає не лише у доставці матеріальних цінностей, а перш за все у загальній оптимізації всіх потоків підприємства або їх обєднання.

У своїй праці «Логістика» Ю.М. Неруш характеризує логістичну систему як систему, що організовує вільний розподіл і обмін продукції таким чином, щоб забезпечувати оптимальне співвідношення попиту та пропозиції та оптимізує діяльність  складових підсистем  (одні підрозділи визначають необхідний обсяг продукції для безперервної роботи підприємства – постачання, інші – займаються розподілом продукції – збут, треті – здійснюють просування продукції від постачальників до споживачів, четверті – збирають інформацію про постачальників, ринок, споживачів і т.д.) [9]. Як ми вже зазначили вище, ми вважаємо, що завданням логістичної системи є оптимізація не лише діяльності окремих підсистем (зокрема, складових), а їх взаємодії як єдиного цілого.

А.М. Окландер визначають логістичну систему підприємства як організаційно-управлінський механізм координації дій фахівців різних служб, які управляють матеріальним потоком. В такому сенсі поняття «логістична система» вживається відносно суб’єкта управління, що впливає на об’єкт – матеріальний потік. З їх погляду, логістична система – це організаційно  управлінський механізм, пов'язаний з досягненням потрібного рівня інтеграції логістичних функцій за рахунок організаційних перетворень у структурі управління та впровадження спеціально розроблених управлінських процедур, основою яких є планування постачання, підтримки виробництва і фізичного рокзподілу як єдиного матеріального потоку [10]. Ми вважаємо доцільним розглядати поняття логістичної системи не лише з точки зору управлінського механізму, а і як цілісну сукупність підсистем, що функціонують задля досягнення єдиної мети.

Російські вчені В.В. Дибська, П.А.Єльяшевіч, Є.І.Зайцева А.А.Наянзін,   В.Н.Сергєєв, та А.Н.Стерлігова  характеризують логістичну систему в широкому сенсі як складну організаційно завершену (структуровану) економічну систему, що складається з взаємопов’язаних в єдиному процесі управління матеріальними та супутніми їм потоками ланок, сукупність яких, границі та завдання функціонування об’єднані внутрішньою метою організації бізнесу та зовнішніми цілями [5,7, 8].

В.В. Дибська визначає логістичну систему у вузькому сенсі як відносно стійку сукупність функціональних підрозділів підприємства,  також постачальників, споживачів та логістичних посередників, що поєднані за основними або супутніми потоками та об’єднані єдиним управлінням для реалізації стратегічного логістичного плану [3].

Вчені М.П. Денисенко, П.Р. Левковець, Л.І. Михайлова у своїй праці «Організація та проектування логістичних систем» характеризують логістичну систему як сукупність та цілісність функціональних взаємопов’язаних елементів (підсистем, субсистем), які визначають її призначення. Ми погоджуємось з даним визначенням та вважаємо доцільним розширити його конкретизацією основних функціональних логістичних систем: постачання, виробництво, розподіл, транспортування та складування [2].

Отже, можна зробити висновок, що вчені розглядають логістичну систему за трьома типовими визначеннями:

1. В якості  комплексу процесів і явищ, а також зв'язків між ними, що існує об'єктивно, незалежно від суб'єкта управління. Виділяються елементи системи, що вивчаються, визначаються, які з характеристик є істотними, виділяється система з середовища, тобто як мінімум визначаються входи і виходи, а як максимум піддається аналізу її структура, виявляється механізм функціонування і, виходячи з цього, вплив на систему в широкому напрямі. Тут логістична система виступає як об'єкт дослідження і об'єкт управління.

2. В якості  інституту, способу дослідження. Фахівець з логістики розробляє логістичну систему як деяке абстрактне відображення реальних об'єктів. У цьому трактуванні логістична система східна з поняттям моделі.

3. В якості компромісу між двома першими групами. Логістична система є штучно створюваним комплексом елементів (наприклад, команд, технічних засобів, наукових теорій), призначеним для вирішення складної економічної задачі. Отже, фахівець з логістики не тільки виділяє з середовища систему, але і синтезує її. Логістична система є реальним об'єктом і одночасно абстрактним відображенням зв'язків дійсності .

Ми погоджуємось з усіма точка зорами на поняття логістичної системи та пропонуємо власне: Логістична система – сукупність логістичних підсистем, що пов’язані між собою внутрішньо виробничими зв’язками, впорядкованими відповідно до правил та процедур підприємства або їх об’єднання в межах визначеної території, та функціонують задля досягнення єдиної логістичної мети підприємства або їх об’єднання.

Логістична система підприємства визначається специфікою його діяльності. Так, логістична система торгівельного підприємства має специфічну для цієї діяльності  структуру, а логістична система виробничого підприємства, яким є будь-яке автомобілебудівне підприємство, має відповідно до своєї діяльності відмінну від інших логістичну систему.

Узагальнюючи існуючі та власні наукові дослідження ми встановили, що логістична система вітчизняних автомобілебудівних підприємств має свої особливості та має певну загальну структуру. Серед  основних особливостей найважливішою є те, що логістична система автомобілебудівних підприємств в першу чергу визначається підсистемою виробництва та функціонує відповідно до ритмів роботи саме цієї підсистеми.

Розглянемо узагальнену нами структуру логістичної системи автомобілебудівних підприємств (рис. 1).

 

Рис. 1. Структура логістичної системи автомобілебудівних підприємств

 

Підсистема постачання – це підсистема, що  забезпечує підсистему виробництва необхідними деталями, матеріалами, сировиною відповідно до замовлень підсистеми планування.

Підсистема зберігання – це підсистема, основним завданням якої є зберігання страхових запасів відповідно до суміжних підсистем: якщо до підсистеми постачання – страхових запасів підсистеми постачання, виробництва – страхових запасів виробництва, збуту – страхових запасів збуту. Основним завданням даної підсистеми є зберігання товарно-матеріальних цінностей, що забезпечує ритмічність роботи всієї логістичної системи.

Підсистема виробництва – це системоутворюча підсистема загальної логістичної системи автомобілебудівного підприємства, в якій відбувається перетворення агрегатів, деталей, сировини, що надійшли з підсистеми постачання, у готовий виріб – продукцію автомобілебудування (автомобілі, автобуси, тролейбуси тощо). Підсистема виробництва є постачальником готової продукції для підсистеми збуту, а також є вихідним пунктом інформації для підсистеми планування.

Підсистема планування – це підсистема, основним завданням якої є планування та узгодження в часі роботи всіх підсистем логістичної системи автомобілебудівних підприємств. Вхідною інформацією для даної підсистеми є виробничий графік підсистеми виробництва, вихідною інформацією – графіки постачання агрегатів, сировини, матеріалів для підсистеми постачання; графіки постачання готової продукції – для підсистеми збуту.

Підсистема планування – це допоміжна підсистема, основним завданням якої є фізичне переміщення агрегатів, деталей, сировини, готової продукції відповідно до вимог підсистем постачання, виробництва, зберігання та збуту.

Отже, на основі всього вищесказаного нами розроблено механізм удосконалення логістичної системи автомобілебудівних підприємств за рахунок внутрішніх резервів (рис.2).

 

docs-3.jpg

Рис. 2. Механізм удосконалення логістичної системи автомобілебудівних підприємств за рахунок внутрішніх резервів*

*Власна розробка автора

 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. В процесі дослідження проведено теоретичний аналіз сутності, а також представлене наукове обґрунтування власного визначення сутності логістичної системи. Узагальнюючи існуючі та власні наукові дослідження ми встановили, що логістична система вітчизняних автомобілебудівних підприємств має свої особливості та має певну загальну структуру. Серед  основних особливостей найважливішою є те, що логістична система автомобілебудівних підприємств в першу чергу визначається підсистемою виробництва та функціонує відповідно до ритмів роботи саме цієї підсистеми. Побудовано механізм управління логістичною системою автомобілебудівних підприємств за рахунок внутрішніх резервів на основі науково-методологічної, нормативно-договірної, техніко-технологічної та організаційно-економічної складових, даний механізм враховує специфіку сучасної діяльності вітчизняних автомобілебудівних підприємств. Перспективи подальших розвідок у даному напрямі можуть полягати в поглибленні обґрунтування основних засад управління кожної із визначених складових механізму управління логістичною системою автомобілебудівних підприємств для підвищення його загальної ефективності роботи.

 

Список літератури.

1. Бауэрсокс Доналд Дж., Клосс Дейвид Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок. 2-е изд. / [Пер. с англ. Н. Н. Барышниковой, Б. С. Пинскера]. — М.: ЗАО «Олимп—Бизнес», 2008. — 640 е.

2. Денисенко М. П., Левковець П. Р., Михайлова Л. І. та ін. Організація та проектування логістичних систем: Підручник / за ред. проф. М. П. Денисенка, проф. П. Р. Левковця, проф. Л. І. Михайлової. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 336 с.

3. Дибська В.В. Логістика : підручник / В.В. Дибська. – М. : Ексмо, 2008 – 944 с.

4. Кальченко А. Г. Логістика : підручник /  А. Г. Кальченко. – К. : КНЕУ, 2004. – 284 с.

5. Логистика [Текст] : учеб. для вузов по направлению и специальности "Менеджмент" / Б. А. Аникин, В. В. Дыбская, А. А. Колобова и др.; Под ред. Б. А. Аникина ; Гос. ун-т упр. и др. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2005. - 367 с.

6. Логистика [Текст] : учеб. пособие для вузов / О. А. Новиков [и др.]. ; МНЭПУ, БИЭПП. - СПб. : СЗПИ, 1996. - 110 с.

7. Наумов, В. Н. Организация предпринимательства [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям 080300 "Коммерция" и 080111 "Маркетинг" / В. Н. Наумов; под ред. Г. Л. Багиева. - СПб. [и др.] : Питер, 2010. - 377 с.

8. Наянзин, Н. Г. Логистика: оптимизация запасов материальных ресурсов [Текст] : монография / Н. Г. Наянзин, О. А. Корнилова. - Владимир : ВГПУ, 2006 (Владимир). - 135 с.

9. Неруш, Ю. М. Логистика [Текст] : учебник для вузов / Ю. М. Неруш ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД РФ. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011. - 517 с.

10. Окландер, М. А. Логістична система підприємства [Текст] : монография / М. А. Окландер. - Одеса : Астропринт, 2004. - 312 с.

11. Родников А.Н. Логистика. Терминологический словарь. – М.: ИНФРА-М, 2000.

 

References.

1. Bauersoks, D. Dzh. and Kloss, D. Dzh. (2008), Lohystyka: yntehryrovannaia tsep' postavok [Logistics: the integrated supply chain], 2-d ed.,Olymp—Byznes, Moscow, Russia.

2. Denysenko, M. P. Levkovets', P. R. and Mykhajlova, L. I. (2010), Orhanizatsiia ta proektuvannia lohistychnykh system [Organization and planning of logistics systems], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.

3. Dybs'ka, V.V. (2008), Lohistyka [Logistics] Eksmo, Moscow, Russia.

4. Kal'chenko, A. H. (2004), Lohistyka [Logistics], KNEU, Kyiv, Ukraine.

5. Anykyn, B. A. Dybskaia, V. V. and Kolobova, A. A. (2005), Lohystyka [Logistics], 3-d ed., YNFRA-M, Moscow, Russia.

6. Novykov, O. A. (1996), Lohystyka [Logistics], MNEPU BYEPP, SPb, Russia.

7. Naumov, V. N. (2010), Orhanyzatsyia predprynymatel'stva [Business Organization], Pyter, SPb, Russia.

8. Naianzyn, N. H. and Kornylova, O. A. (2006), Lohystyka: optymyzatsyia zapasov materyal'nykh resursov [Logistics: optimizing material resources], VHPU, Vladymyr, Russia.

9. Nerush, Yu. M. (2011), Lohystyka [Logistics], Prospekt, Moscow, Russia.

10. Oklander, M. A. (2004), Lohistychna systema pidpryiemstva [Logistic system of enterprise], : Astroprynt, Odesa, Ukraine.

11. Rodnykov, A.N. (2000), Lohystyka. Termynolohycheskyj slovar'[Logistics. Terminological dictionary], YNFRA-M, Moscow, Russia.

 

 Стаття надійшла до редакції 16.03.2015 р.