EnglishНа русском

Ефективна економіка № 3, 2015

УДК 339.727.22:332.146:330.341

 

В. В. Дурицький,

к. е. н, доцент кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка»

 

Роль іноземного капіталу в забезпеченні сталого розвитку Львівщини

 

V. V. Durytskyi,

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the department of finance National University «Lvivs’ka politehnika»

 

Role of foreign capital in sustainable development of Lviv region

 

Визначено суть і мету сталого розвитку регіону, досліджено переваги і недоліки залучення іноземного капіталу в економіку Львівської області, охарактеризовано динаміку і структуру прямих іноземних інвестицій в регіон за галузями і країнами-інвесторами, проаналізовано причини відтоку іноземного капіталу з регіону та визначено пріоритетні напрямки його застосування, виявлено основні загрози економічній безпеці та сталому розвитку регіону з точки зору допуску іноземного капіталу в галузі регіону, обґрунтовано необхідність диверсифікації іноземного капіталу за районами області з метою зменшення диспропорцій в економічному розвитку Львівщини, на основі дослідження розроблено рекомендації для зменшення негативного впливу та оптимізації потоків іноземних інвестицій у визначальні для сталого розвитку регіону сфери і галузі.

 

Essence and purpose of the region’s sustainable development are defined; advantages and disadvantages of foreign capital inflows into the Lviv region economy  are investigated; dynamics and structure of foreign direct investments into the region by industries and investor countries are described, reasons for the foreign capital outflow from the region and priority directions of its application are analyzed, major threats to region’s economic security and its sustainable development in the in terms of admission of foreign capital are identified; the necessity of diversification of foreign capital in territories of the region to reduce imbalances in the economic development of Lviv region is grounded; on the base of the research the recommendations for mitigation and foreign investment flows optimization to achieve sustainable development or the region areas and industries are given.

 

Ключові слова: сталий розвиток, регіон, іноземний капітал, прямі іноземні інвестиції, економічна безпека.

 

Keywords: sustainable development, region, foreign capital, foreign direct investment, economic security.

 

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку національної економіки України актуальним є завдання переходу до сталого розвиту країни в цілому та для кожного її регіону, зокрема. Збалансований розвиток регіонів країни має бути орієнтований на забезпечення умов, які дозволять кожному регіону країни мати необхідні та достатні ресурси для забезпечення гідних умов життя населення, комплексного розвитку та підвищення конкурентоспроможності економіки.

Отже, стратегічним напрямом розвитку регіональної політики сьогодні повинна стати реалізація нової, активної ролі регіону як суб’єкта сталого розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій В Україні дослідження окремих аспектів концепцій сталого розвитку проводили такі науковці, як Б. Данилишин, В. Волошин, С. Дорогунцов, М. Згуровський, В. Шевчук та інші.

Дослідженню проблем залучення іноземного капіталу, що є особливо актуальним на сьогоднішньому етапі розвитку економіки України та її регіонів, як з теоретичної так і з практичної точок зору присвячені праці І. Бланка, Є. Бойка, В. Василенка, П. Гайдуцького, В. Гейця, Б. Губського, Б. Данилишина, В. Загорського, Д. Лук’яненка, А. Мерзляка, А. Мокія, А. Пересади, А. Поручника, О. Рогача, та інших. Незважаючи на наявну кількість досліджень у цій сфері, особливої актуальності набуває врахування особливостей сучасних кризових умов та вироблення пропозицій до підвищення ефективності іноземного капіталу у забезпеченні сталого розвитку Львівського регіону.

Невирішені частини проблеми. Питання, що стосуються активізації важелів сталого розвитку регіону, пов’язаних з іноземним капіталом особливо в сучасних кризових умовах, а також проблеми структури надходження іноземного капіталу (за галузями, формами, країнами-інвесторами) в економіку Львівської області не втрачають своєї актуальності та потребують подальшого вивчення.

Метою дослідження визначено з’ясування на основі статистичних даних ролі іноземного капіталу в економіці Львівщини, оцінка його впливу на розвиток області та вироблення рекомендацій для оптимізації потоків іноземних інвестицій у визначальні для сталого розвитку регіону сфери і галузі.

Виклад основного матеріалу. Термін «сталий розвиток» сьогодні починає сприйматися в усьому світі як універсальне поняття, як модель цивілізованого розвитку.

Метою сталого розвитку регіону є: забезпечення єдиної цілісної моделі соціального, економічного та екологічного розвитку регіону; зростання добробуту населення регіону; забезпечення динамічного соціально-економічного зростання; збереження навколишнього середовища та раціональне використання й відтворення природно-сировинного потенціалу; задоволення потреб населення регіону на основі розбудови високоефективної економіки та системи управління господарським комплексом; стимулювання структурних перетворень економіки регіону [1].

Сучасну ринкову економіку, а також її перехід до сталого розвитку неможливо уявити без іноземних інвестицій. Загалом, інвестиційна діяльність – вирішальний чинник усієї економічної політики держави, від ефективності якої залежить стан виробництва, рівень технічного оснащення підприємств, можливості структурної перебудови економіки, розв’язання соціальних та екологічних проблем. Інвестиції становлять основу розвитку підприємств, окремих галузей та економіки в цілому. Саме тому, на наш погляд, доцільно зазначити основні можливості, які надає процес залучення іноземного капіталу для забезпечення сталого розвитку Львівщини.

Іноземному капіталу в транзитивних економіках відводиться особливо важлива роль. Він дає змогу розвивати великомасштабні проекти, отримувати передові технології і сучасне обладнання, опановувати нові маркетингові стратегії та ринки збуту. Це особливо важливо, з огляду на нестачу внутрішніх економічних ресурсів, необхідних для активізації інвестиційної діяльності та проведення структурної перебудови економіки регіону.

Безпосереднє сусідство Львівщини з країнами Євросоюзу обумовлює значний вплив зовнішньоекономічної діяльності на економіку області. Вигідне географічне розташування, дешева робоча сила, доступні ресурси, великий ринок збуту роблять Львівщину привабливим місцем для вкладення капіталу. Однак, з огляду на різноманітні чинники, регіону ще не вдалося сповна реалізувати свій інвестиційний потенціал.

Динаміка надходжень прямих іноземних інвестицій у Львівську область характеризується значними обсягами залучення капіталу в 2007-2009 роках та зниженням інвестиційної активності іноземних інвесторів в останні роки. Виняток становить 2012 рік, коли суттєві обсяги надходження інвестицій були обумовлені придбанням нерезидентами корпоративних прав у результаті приватизації державного майна.

Обсяг іноземного капіталу в регіоні станом на 1 січня 2015 року становив 1 374 млн. дол. США, в тому числі в м. Львові – 841 млн. дол. США (табл. 1).

У 2014 році в економіку Львівщини іноземними інвесторами вкладено 46,6 млн. дол. США прямих інвестицій, що майже вдвічі менше, ніж у попередньому році і в 6,8 раза менше, ніж у 2012. Обсяг надходжень іноземного капіталу у 2014 році був найменшим за останні 12 років. Вперше за всю історію іноземного інвестування в регіон можна спостерігати суттєвий (326 млн. дол. США) відтік капіталу. Зменшення обсягу іноземного капіталу в економіці регіону частково пояснюється різкою девальвацією національної валюти, а також об’єктивним погіршенням економічної та соціально-політичної ситуації в країні загалом, зниженням інвестиційної привабливості країни тощо. Адже станом на січень 2015 року інвестиційний клімат в Україні оцінено Європейською Бізнес Асоціацією в 2,5 бала (з 5 можливих). Серед негативних тенденцій експерти виділяють те, що брак реальних реформ, яких очікувало бізнес-середовище протягом всього року, трансформується в перелік основних претензій до влади: непрофесійність та непрозорість політики, в першу чергу НБУ, правова нестабільність, відсутність боротьби з корупцією, адміністративний тиск на бізнес [2].

Стосовно надходження іноземного капіталу в економіку Львівщини, мова швидше за все не йде про втрату зацікавленості зарубіжними партнерами у підприємствах регіону, а швидше про більш обережні стратегії в інвестуванні, які не передбачають значних обсягів вкладення капіталу в умовах нестабільної ситуації в Україні. Це підтверджує і той факт, що середньорічний темп приросту прямих іноземних інвестицій в регіон перевищує загальнодержавний показник.

 

Таблиця 1. Прямі іноземні інвестиції у Львівську область [3]

(тис. дол. США)

Роки

На початок року (наростаючим підсумком)

Надійшло упродовж року

Приріст за рік

Львівська обл.

м. Львів

Львівська обл.

м. Львів

Львівська обл.

м. Львів

1997

54 642,59

45 845,06

21 987,82

14 237,13

18 281,29

10 262,06

1998

72 923,88

56 107,12

13 877,04

6 598,33

9 742,01

3 184,51

1999

82 665,89

59 291,63

41 780,85

36 614,46

30 476,68

24 607,66

2000

113 142,57

83 899,29

43 547,90

28 939,87

36 819,13

24 004,87

2001

149 961,70

107 904,16

20 396,87

12 327,21

9 759,84

1 650,63

2002

159 721,55

109 554,79

55 248,36

26 891,61

60 362,11

29 697,40

2003

220 106,81

139 252,19

74 693,00

39 729,70

84 780,78

46 778,34

2004

304 887,59

186 030,53

56 958,62

12 190,62

53 319,81

8 403,03

2005

358 207,41

194 433,56

47 911,40

22 738,20

68 720,19

51 279,14

2006

426 927,59

245 712,70

91 361,63

62 866,04

88 104,78

61 480,08

2007

515 032,38

307 192,78

344 833,69

284 914,88

323 459,90

254 010,62

2008

838 492,28

561 203,40

319 134,91

202 440,61

119 493,22

36 122,60

2009

957 985,50

597 326,00

234 898,50

179 686,40

240 619,00

165 132,00

2010

1 198 604,50

762 458,00

120 486,30

96 484,10

55 990,40

50 346,60

2011

1 254 594,90

812 804,60

146 460,00

78 351,60

133 187,30

83 155,70

2012

1 387 782,20

895 960,30

314 321,90

288 121,90

249 990,30

220 317,60

2013

1 637 772,50

1 116 277,90

88 292,80

19 564,00

63 674,60

-14 663,90

2014

1 701 447,10

1 101 614,00

46 616,20

30 928,20

-326 535,60

-260 239,00

2015

1 374 911,50

841 375,00

..

 

..

 

 

 

Частка обсягу прямих іноземних інвестицій області в Україні на початок 2015 року склала 3 %. За цим показником Львівщина зайняла сьоме місце в Україні, поступившись м. Києву, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській та Київській та Одеській областям. Слід зазначити, що на початок 2007 року наша область за обсягом залученого іноземного капіталу була дев'ятою.

Попри те, що іноземні інвестиції залучались в Україну загалом і в Львівський регіон, зокрема протягом близько 20 років, ці  надходження поки що не сприяли істотному динамічному розвитку економіки. Однією з причин такої ситуації є той факт, що капітал нерезидентів скеровувався головним чином у високоприбуткові галузі (фінансово-банківську систему, торгівлю, операції з нерухомістю, харчову промисловість), а не у високотехнологічні виробництва. Незважаючи на деякі позитивні зміни в останні роки, прикладом такої неефективної структури залучення іноземного капіталу є, зокрема, Львівська область.

Загальну динаміку іноземного інвестування в Львівській області у 2007-2011 роках визначали значні надходження іноземного капіталу у фінансову діяльність, проте у 2012 році ситуація змінилась. В останні роки переважна частка надходжень зарубіжного капіталу спрямовується в промислові підприємства нашого регіону (57,1% від загальнообласного обсягу надходжень у 2013 році та 83,7% – у 2012 році). Загалом на початок 2015 року 37,7% іноземного капіталу сконцентровано в промисловості (з них 76% – у переробній промисловості), 32,9% – у фінансовій та страховій сферах [3].

На початок 2015 року у фінансових та страхових установах області було акумульовано 453,8 млн. дол. США іноземного капіталу, що у на 7,2 % менше, ніж попереднього року.

Фінансова сфера приваблює здебільшого інвесторів з Польщі та Австрії. Партнерами з Польщі вкладено 340,3 млн. дол. інвестицій (або понад дві третини галузевого обсягу), з Австрії залучено 145,6 млн. дол. (29,8%). Серед фінансових установ з найбільшими обсягами залучених прямих іноземних інвестицій є ПАТ «Кредобанк», ПАТ «ВІЕС Банк», ПАТ «Ідея Банк», ТзОВ «Фінансова компанія «Гарант Плюс», ПРАТ «Страхова компанія «Граве Україна» [4].

У зв'язку зі зміною пріоритетів в інвестуванні, починаючи з 2010 року зменшився інтерес іноземних партнерів до сільського господарства області, а відтік капіталу відповідно склав 75,2 млн. дол. США (порівняно з 2012). Серед сільськогосподарських підприємств області найбільший обсяг іноземного капіталу зосереджено у ТзОВ «Галичина-Захід» на Стрийщині, ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед» та ТзОВ «Агромарк Юкей» у Кам'янка-Бузькому районі, «ТзОВ «Біо-Інвест» у Дрогобичі, ТзОВ «Галіція Грінері» у Буському районі. Середній рівень оплати праці на цих агропідприємствах є втричі більшим, ніж у середньому на інших сільськогосподарських підприємствах області. Це зумовлено більшою продуктивністю праці та ефективністю сільськогосподарської діяльності на підприємствах, котрі належать іноземним інвесторам.

У 2014 році промисловість регіону характеризувалась зменшенням обсягів іноземного капіталу на 207,5 млн. дол. [3], попри те, що у 2013 році на підприємства області надійшло 49,5 млн. дол. іноземних інвестицій, дві третини з яких забезпечили  три  підприємства – ТзОВ «Радехівський Цукор», ТзОВ «Яблуневий Дар» та ТзОВ «Факро Львів» [4].

Більш ніж третину загальнопромислового обсягу іноземного капіталу, залученого за весь період інвестування, спрямовано у постачання електроенергії та газу (249,7 млн. дол.). Найбільші обсяги інвестицій вкладено в ПАТ «ДТЕК «Західенерго», в управлінні якого знаходяться Бурштинська, Добротвірська та Ладижинська ТЕС. Також іноземні засновники контролюють діяльність електророзподілього підприємства ПАТ «Львівобленерго». Цю ситуацію не можна трактувати однозначно, адже стратегічні підприємства регіону перейшли у власніть іноземних юридичних осіб, що може нести певні загрози економічній та енергетичній безпеці.

Залучається зарубіжний капітал і у підприємтва, що займаються виробництвом електроенергії з відновлювальних джерел (ТзОВ «Сокальський Вітропак», ТзОВ «Орівська ВЕС», ТзОВ «Самбірська сонячна станція»).

Значна частка за обсягом вкладених іноземних інвестицій належить харчовій промисловості області – 87,1 млн. дол. (16,7% від обсягу іноземного капіталу промисловості). За весь період іноземного інвестування вагомими були надходження з Польщі – 39,6 млн. дол., Швейцарії – 22 млн. дол., Кіпру – 16,4 млн. дол. та Ліхтенштейну – 14,9 млн. дол.

Серед підприємств з виробництва харчової промисловості з найбільшими обсягами залучених прямих іноземних інвестицій є ТзОВ «Радехівський цукор», ПАТ «Львівська кондитерська фірма «Світоч», ТзОВ «Яблуневий Дар», ПАТ «Концерн Хлібпром», ТзОВ «Провімі», ТзОВ «Перша приватна броварня», ВАТ «Львівський міський молочний завод», ТзОВ «Яричів», ПРАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар». Загалом, іноземний капітал залучено в 60 підприємств галузі. Вкладаючи свої кошти у виробництво продуктів харчування в області, іноземні інвестори орієнтуються в основному на значний обсяг внутрішнього ринку.

На підприємствах легкої промисловості зосереджено 34,9 млн. дол. іноземного капіталу. З них понад дві третини належить партнерам з Данії (ДП «Датський текстиль», ТзОВ «Йоха Україна», ДП «Юнайтед Текстиль Груп Україна», ДП «Квімекс», ДП «ХРТ Текстиль»). Необхідно зазначити, що ці підприємства легкої промисловості в основному працюють на давальницькій сировині, і майже весь обсяг виготовленої ними продукції експортується [4].

Наявність дешевої сировини та створена ще у радянські часи виробнича база зумовили зацікавленість іноземців до деревообробної та целюлозно-паперової промисловості нашого регіону. У підприємства з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності залучено 105,1 млн. дол.

У машинобудування залучено 100 млн. дол., або 19,3% від інвестицій у промисловість. Німеччина, Угорщина та Кіпр – основні інвестори цього сектору промисловості. Німецькі компанії вклали у підприємства галузі 61,6 млн. дол., угорські – 16 млн. дол., кіпрські – 8,7 млн. дол. [3]. Найбільші обсяги інвестицій отримали ТзОВ «Леоні Ваерінг Системс УА ГМБХ», ЗАТ «Завод комунального транспорту», ТзОВ «Діскавері бурове обладнання (Україна)», ТзОВ «ОДВ-Електрик», ТзОВ «Сі Еф Ті Україна», ТзОВ «Електроконтакт Україна», ТзОВ «Амардіко 120 Україна», ЗАТ «Автонавантажувач», ПАТ «Іскра». Здебільшого машинобудівні підприємства області спеціалізуються на виготовленні комплектуючих та допоміжного обладнання на давальницькій сировині для машинобудівних заводів Європи. Варто також зазначити, що у високотехнологічне виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції в області залучено тільки 0,1 млн. дол. іноземного капіталу. А такі великі у минулому підприємства галузі зі значним обсягом прямих інвестицій, як ЗАТ «Завод комунального транспорту», ЗАТ «Автонавантажувач», ВАТ «Пасавтопром» перебувають у стадії банкрутства та ліквідації. Це підтверджує факт того, що іноземні інвестори не надто зацікавлені інвестувати у технологічно завершене виробництво за межами своїх країн, щоб не створювати зайвої конкуренції на світових ринках для своїх національних виробництв.

Значне місце в економіці області посідає торгівля. Станом на 1 січня 2015 року у торгівельні підприємства залучено 46,5 млн. дол. іноземних інвестицій (3,4% від загального обсягу). Найбільші обсяги іноземного капіталу залучені в ПАТ «Концерн Галнафтогаз», ТзОВ «Актіон Україна», ПАТ «Фірма «Львів-Петроль», ТзОВ «Валетудо», ТзОВ «Джей Ей Еф Україна», ТзОВ «Р.С.І.».

З огляду на перспективи подальшого розвитку, значний потенціал має готельний бізнес області, ІТ-сфера та телекомунікації. Так, у заклади тимчасового розміщення й організації харчування вже залучено 14,2 млн. дол. прямих інвестицій. Дві третини обсягу капіталу готельного та ресторанного бізнесу надійшло з Кіпру та Австрії. За участю іноземних засновників в області створено майже 80 організацій, що працюють у сфері інформації та телекомунікацій. Станом на кінець 2014 року зарубіжні партнери внесли у ці підприємства 30,8 млн. дол. (ТзОВ «ЕйБі Україна», ТзОВ «Українська хвиля», ТзОВ «Міта Техніка», ТзОВ «Сайтайм Україна», ТзОВ «Логінтранс Україна», ТзОВ «Лаймлайт Нетворкс Юкрейн», ТзОВ «Інтерлогіка», ТзОВ «Софтсерв-Україна»). Левова частка цих інвестицій (92%) залучена з Великої Британії та Кіпру [3; 4].

Важливе для економіки значення відіграє не тільки галузевий розподіл іноземного капіталу, а й структура його надходження за видами активів. Негативною тенденцією останніх років є те, що переважна частина іноземного капіталу надходить в область у вигляді грошових внесків, натомість, зменшилась питома вага машин, обладнання, технологій та інших активів, які безпосередньо використовуються у виробничих процесах.

Якщо впродовж 2000-2006 років внески у вигляді рухомого і нерухомого майна становили в середньому 40% від загального обсягу надходжень іноземного капіталу в область, то в 2007-2012 роках їх частка не перевищувала 10%. Зокрема,  у 2012 році цей показник склав тільки 2%. Торік, частка рухомого та  нерухомого майна склала 23 %.

Географічне розташування Львівщини зумовило європейську спрямованість зовнішньоекономічної діяльності підприємств області.

Переважна частина (84,5%) залучених в область іноземних інвестицій надійшла з країн ЄС (таблиця 2).

 

Таблиця 2.

Прямі іноземні інвестиції за країнами світу у Львівську область*

(тис. дол. США)

 

2012

2013

2014

2015

На початок року

Надійшло упродовж року

Приріст за рік

На початок року

Надійшло упродовж року

Приріст за рік

На початок року

Надійшло упродовж року

Приріст за рік

На початок року

ВСЬОГО

1387782,2

314321,9

249990,3

1637772,5

88292,8

63674,6

1701447,1

46616,2

-326535,6

1374911,5

Австрія

213370,2

5327,0

7658,4

221028,6

1160,1

6321,1

227349,7

301,1

-28055,8

199293,9

Віргінські острови (Брит.)

52905,8

13068,5

12008,7

64914,5

6855,5

4298,1

69212,6

303,7

-14873,6

54339,0

Данія

76871,2

2140,5

-8298,9

68572,3

4331,5

-2416,8

66155,5

3084,3

-3070,5

63085,0

Італія

13750,4

901,7

107,9

13858,3

1539,2

534,4

14392,7

207,5

-2144,5

12248,2

Канада

18879,6

2022,2

1275,8

20155,4

2756,2

2665,8

22821,2

3849,6

-2012,5

20808,7

Кіпр

232061,1

256904,0

244427,1

476488,2

9087,2

7323,0

483811,2

14858,2

-202128,9

281682,3

Нідерланди

12557,0

1260,1

1182,3

13739,3

885,3

15813,7

29553,0

10794,6

7601,4

37154,4

Німеччина

80845,2

9193,0

4129,6

84974,8

6700,3

9432,6

94407,4

5348,5

-9040,7

85366,7

Польща

387883,8

2833,9

10414,4

398298,2

30116,6

23363,8

421662,0

3070,3

-29576,0

392086,0

Російська Федерація

7802,6

900,6

1928,2

9730,8

1065,0

-2011,2

7719,6

281,1

-5524,7

2194,9

Велика Британія

28853,0

2962,0

2383,8

31236,8

7786,3

5833,2

37070,0

992,8

-4149,2

32920,8

США

74182,8

846,0

-50764,8

23418,0

634,4

-13397,6

10020,4

125,3

-963,6

9056,8

Угорщина

20045,9

777,8

794,2

20840,1

3737,7

3944,2

24784,3

-

-932,2

23852,1

Швейцарія

76002,7

47,9

626,2

76628,9

27,2

1342,8

77971,7

13,3

-4936,9

73034,8

Швеція

261,6

-

5,5

267,1

75,0

86,8

353,9

66,3

7,0

360,9

* Складено на основі даних Головного управління статистики у Львівській області [3]

 

На відміну від загальноукраїнської тенденції, де серед іноземного домінує кіпрський капітал, на Львівщині найбільша частка прямих іноземних інвестицій припадає на Польщу. Польських партнерів переважно цікавить фінансова сфера області і промисловість.

Слід також звернути увагу, що серед двадцяти п'яти найбільших прямих інвесторів Львівщини є шість офшорних зон - Кіпр, Британські Віргінські Острови, Ліхтенштейн, Гонконг, Кюрасао та Сейшельські Острови. Партнери з цих офшорів мають свою частку у кожному восьмому підприємстві з іноземним капіталом, а обсяг залучених від них прямих інвестицій становить 35% від загальнообласного [4]. Походження значної частини капіталу з офшорних зон побічно свідчить про те, що важливим джерелом прямих іноземних інвестицій для України є кошти, виведені з країни в попередні роки або ж кошти невідомого походження. Дана тенденція може нести певні загрози як процесу детінізації економіки, так і економічній безпеці регіону.

Висновки. В силу дії різноманітних чинників Львівщині ще не вдалося сповна реалізувати свій інвестиційний потенціал. Обсяги залучення іноземного капіталу є недостатніми для отримання очікуваних позитивних результатів, таких як нарощування виробництва, впровадження сучасних технологій, підвищення рівня зайнятості та кваліфікації робочої сили, збереження навколишнього середовища та раціонального використання і відтворення природно-ресурсного потенціалу.

Також неефективною є структура залучення іноземного капіталу. Значна частина інвесторів працює у фінансовому секторі, торгівлі, операціях з нерухомим майном. Адже більшість іноземних інвесторів першочергову мету своєї діяльності вбачають в отриманні прибутку, а не ефектів які мають привести до сталого розвитку регіону. До того ж, іноземний капітал надходить переважно у міста та райони області, що вже є порівняно благополучними в соціально-економічному аспекті. Водночас, більшість периферійних районів залишаються у статусі інвестиційних аутсайдерів.

Прямі іноземні інвестиції несуть у собі низку загроз для економіки регіону, зокрема витіснення з ринку внутрішніх виробників і постачальників, експлуатація місцевих сировинних ресурсів, збільшення залежності від іноземного капіталу, трансферт значної частини прибутків за кордон. Саме тому, прямі іноземні інвестиції не є панацеєю від усіх проблем, а будь-який позитивний вплив на регіональний розвиток від залучення іноземного капіталу стає можливим тільки за умови проведення виваженої регіональної інвестиційної політики і залучення інвестицій у відповідності до чітко визначених пріоритетів сталого розвитку. До таких пріоритетів можна віднести:

- залучення іноземного капіталу до фінансування екологічних проектів, проектів з сортування і переробки сміття;

- використання передових світових технологій з енергозбереження;

- стимулювання  розвитку на нових технологічних основах агропромислового комплексу області, в тому числі розвиток органічного сільського господарства та виробництва продуктів харчування;

- розвиток туристичного потенціалу, особливо за рахунок екологічних його видів, розвиток екомережі та рекреаційних зон.

При дотриманні необхідних умов та збалансуванні інтересів інвесторів та регіону такий інструмент, як прямі іноземні інвестиції, може підвищити загальний рівень конкурентоспроможності не тільки Львівщини, але й усієї держави, і в порівнянні з іншими інструментами фінансування стає доцільнішим.

 

Література

1. Гріневська С. М. Перспективи сталого розвитку регіону / С. М. Гріневська // Економіка промисловості . - 2011. - № 4. - С. 288-296. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/econpr_2011_4_44.pdf

2. Європейська Бізнес Асоціація. Офіційний сайт [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.eba.com.ua/uk

3. Головне управлiння статистики у Львівськiй областi. Офіційний сайт [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://lv.ukrstat.gov.ua

4. Інвестиційний клімат Львівської області: науково-інформаційне видання Львівської обласної ради та Львівської обласної держадміністрації. – Львів, 2014. – 206 с.

 

References

1. Grinevska, S.M. (2011), “Prospects of region’s sustainable development”. Ekonomika promyslovosti, [Online], vol.4, pp. 288-296. available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/econpr_2011_4_44.pdf (Accessed 14 March 2015).

2. The official site of European Business Association (2015). Investment attractiveness Index (2015) available at: http://www.eba.com.ua/uk (Accessed 13 March 2015).

3. The official site of Main Department  of Statistics in Lviv region available at: http://lv.ukrstat.gov.ua (Accessed 13 March 2015).

4. Lviv region Council and Lviv State Administration (2014) “Investytsiinyi klimat Lvivskoi oblasti” [Investment climate of Lviv region], Lviv, Ukraine.

 

 Стаття надійшла до редакції 15.03.2015 р.