EnglishНа русском

Ефективна економіка № 3, 2015

УДК 336.7

 

А. Г. Олексин,

к. е. н., доцент кафедри грошового обігу і кредиту,

Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ ТА КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

 

A. H. Oleksyn,

Ph.D., assistant professor of the department  of monetary and credit,

Bukovyna State Finance and Economics University, Chernivtsi

 

PECULIARITIES AND PROBLEMS OF INSURANCE COMPANIES AND COMMERCIAL BANKS COOPERATION

 

У статті розкрито особливості співпраці страхових компаній та комерційних банків в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів світової економіки. Означено історичні аспекти виникнення та використання банкострахування в світовій економіці, як форми комерційної співпраці банківських та страхових інститутів в контексті мінімізації банківських ризиків та оптимізації діяльності страхових компаній через зменшенням аквізиційних витрат страховика, які за умов банківського страхування є значно нижчими в порівнянні з тими ж  витратами при здійсненні  класичного  страхування, так як зменшуються витрати на  оплату послуг страхових агентів та рекламу. Окреслено та ідентифіковано специфіку «bancassurance» (банкострахування), як нової форми синтезу діяльності страхових компаній та комерційних банків національної економіки країни. Здійснено аналіз концепції інтегрованого розвитку національного ринку банківських  та страхових послуг, з врахуванням розширення елементів і зв'язків фінансово-кредитного комплексу. Визначено перспективи розвитку банкострахування з врахуванням досвіду провідних країн світу, через порівняння функціонування даної сфери закордоном і адаптації міжнародного досвіду в Україні.

 

The insurance companies and commercial banks cooperation peculiarities on the conditions of globalization and integration processes of world’s economy is revealed in the article.

The historical aspects of emergence and usage of banking insurance is defined in the world’s economy as the form of commercial cooperation of banking and insurance institutes in the context of banking risks minimization and insurance company activity optimization via reduction of the insurer’s expenditures which on condition of banking insurance are considerably less comparing with those executing by  classical insurance as the expenditures on insurance agents services are reduced. The specific character of bank insurance as new form of country’s national economy insurance companies and commercial banks  synthesis activity is marked and identified.

The concept of banking and insurance services integral development analysis is executed taking in consideration the broadening of elements and connections of finance and credit complex.

The perspectives of banking insurance development via comparing the functioning of the given system abroad and adaptation of international experience in Ukraine are defined.

 

Ключові слова: фінанси, комерційні банки, страхові компанії, «bancassurance» (банкострахування), аквізиційні витрати, банківські ризики, інтегровані страхові продукти, фінансові послуги, внутрішнє перестрахування, саморегулююча організація, страховий омбудсмен.

 

Key words: finance, commercial banks, insurance companies, banking insurance, expenditures, banking risks, integral insurance products, finance services, inner re-insurance, finance services, self-regulating organization.

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Глобалізаційні  та  інтеграційні  процеси,  що  відбуваються в світовій  економіці є визначальними факторами, які впливають на всебічну трансформацію господарських та фінансових відносин.

Все більшого розмаху набирають інтеграційні процеси у сфері фінансів, зокрема між окремими складовими фінансового ринку, які зазнають істотних структурних, інституційних та організаційних зміни, що сприяє формування якісно нових форм взаємодії між суб’єктами фінансового ринку.

Останніми роками однією з домінуючих світових тенденцій є взаємне проникнення банківського і страхового ринків, синтез їх послуг з метою реалізації як банківських, так і страхових продуктів, зокрема, їх інтеграція  у формі «bancassurance» (банкострахування). Тенденція щодо посилення співпраці банківських установ та страхових компаній також є характерною для фінансово-кредитної системи України.

У зв’язку з тим, що для українського фінансового ринку  bancassurance є відносно новим явищем і питання пов’язані з його особливостями залишаються недостатньо дослідженими, все більшої актуальності набувають питання всебічного аналізу концепції інтегрованого розвитку національного ринку банківських та страхових послуг, що враховує розширення різноманіття елементів і зв'язків фінансово-кредитного комплексу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання, які стосуються визначення особливостей розвитку банкострахування розглядалися такими вченими, як Аванесова Н.Е.[4], Марченко О.В. [1],  Вовчак О. Д. [5], Єрмошенко А. М. [6], Ю. Клапків Ю. [8], Кремень В.М. [9], Макейкина С. М. [11], Прут М.О. [17], Стасевський А.М. [18], Шевцова М.Ю. [19],  Філонюк О. [22].

В роботах визначена специфіка бенкострахування, як форми співпраці банківських та страхових організацій в умовах інтеграційних та глобалізацій них процесів.

Але, незважаючи на значний інтерес вчених і практиків до особливостей bancassurance, недостатньо розкритими залишаються проблеми визначення  основних переваг, недоліків та перспектив співпраці банківських установ  та страхових компаній  в сучасних вітчизняних умовах.

Ватро відзначити, що на сьогодні відсутня універсальний механізм формування і реалізації інтегрованих страхових продуктів в межах bancassurance як в Україні, так і в цілому у світі. Дослідження наукових підходів до визначення особливостей банкострахування та вироблення пропозицій щодо застосування даного виду синтезу діяльності страхових компаній та комерційних банків в Україні, використовуючи досвід провідних країн світу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Загострення  конкуренції на фінансовому ринку змушує банківські та небанківські фінансові установи співпрацювати в напрямі вдосконалення та розширення спектру наданих  послуг. Результатом такої співпраці між банківськими установами та страховими компаніями є реалізація концепції «bancassurance» (банкострахування), як інтегрованого розвитку ринку банківських  та страхових послуг, яка вже досить розповсюджена в світі, проте в Україні тільки починає набирати обертів.

Основною мотивацією, що спонукає до співпраці фінансові установи та страхові компанії, є отримання вигоди від економії на масштабі, диверсифікація  своєї діяльності і створення  нових джерел доходу.

Проблеми співпраці страхових компаній та банківських установ в Європі мають давнє коріння і налічують більш ніж 150  років, відколи Ф.В. Райффайзен – винахідник кредитних спілок – теоретично обґрунтував та практично довів переваги від поєднання страхової та фінансово-кредитної діяльності [4, с.4].

Однак, деякі риси банкострахування спостерігалися ще у ХII столітті, коли венеціанські купці, які подорожували на кораблі отримували гроші, які були використані не лише для фінансування своєї торгівлі, але й  для страхування  товарів, які вони перевозили [20].

З економічної точки зору страховику вигідно співпрацювати з банком,  так він може досягти значної економії фінансових ресурсів, а отже, має можливість  запропонувати на ринок страховий продукт за нижчою ціною.

В першу чергу це пов’язано із зменшенням аквізиційних витрат страховика, які за умов банківського страхування є значно нижчими в порівнянні з тими ж  витратами при здійсненні  класичного  страхування, так як зменшуються витрати на  оплату послуг страхових агентів та рекламу.

Однак, це не  означає виключення із механізму «bancassurance»  «плати за партнерство». У даному випадку  чітко спостерігаються позитивні ефекти «bancassurance» для  комерційних банків.

Мова йде про те, що банки отримують унікальну можливість збільшити прибутковість своєї діяльності за  рахунок надання страхових послуг своїм клієнтам. В межах співпраці зі страховиком банк отримує:

- комісійну винагороду;

- доступ до страхових резервів страхової компанії, шляхом відкриття страховою компанією депозитного рахунку;

- доходи  від маневрування останніми.

Досить вагомими аргументами на користь  «bancassurancе», як зазначають Н.Е Аванесова та О.В. Марченко [3, с.8] є те,  що співпраця зі страховою компанією також дозволяє банку ближче підійти до мінімізації власних ризиків, зокрема кредитних, шляхом страхування предмету застави, життя позичальника, ризику непогашення або невчасного погашення кредиту, відповідальності позичальника  за непогашення або невчасне погашення кредиту,  форсмажорних ризиків тощо.

Розширення  асортименту послуг, за умови належної мотивації, також

надасть можливість підвищити продуктивність праці та професійні знання

співробітників банку.

Саме питання щодо  мінімізації власних ризиків банків є досить актуальними та формує основну передумову для ефективного впровадження та розвитку механізму «bancassurancе» в Україні.

Закордонний досвід підтверджує, що завдяки реалізації спільних фінансових продуктів, банки та страхові компанії мають можливість збільшувати обсяги продажів своїх послуг, рівень яких дозволяє забезпечувати  високоприбуткову діяльність.

«Bancassurance» є  досить вигідним також  і для споживачів фінансових послуг, так як є дешевшим та адаптованим безпосередньо до їхніх потреб. Окрім цього, спрощується  режими сплати страхових внесків додатково, оскільки вони  перераховуються  безпосередньо з банківського рахунку. Також для споживача не менш важливим є питання легкості та доступності одержання  фінансових послуг, оскільки банківська система в цілому є більш щільна, ніж система страхових агентств.

Банківське страхування є основним каналом дистрибуції страхових продуктів зі страхування життя в багатьох європейських країнах, про що свідчать дані наведені у рис.1, який побудований на основі статистичної інформації  про розвиток європейського ринку bancassurance.

 

додаток світ !!.png

*AT-Австрія; ВЕ-Бельгія; BG-Болгарія; DE-Німеччина; ES-Іспанія;  FR-Франція; 

HR-Хорватія; IE-Ірландія;IT-Італія; MT-Мальта; ND-Нідерланди; PL-Польща; PT-Португалія;

RO-Румунія SI-Словенія; SL-Слваччина; TR-Туреччина; UK-Великобританія.

 

Рис. 1. Структура каналів продажу страхових продуктів лайфових страхових  компаній   в Європі за 2010-2012 роки  [23]

 

Протягом 2010-2012 років спостерігається позитивна тенденція щодо збільшення питомої ваги даного каналу збуту страхових послуг у  більшості досліджуваних країн. Для прикладу, станом на 2012 рік в Мальті, «bancassurance» займає найбільшу частку ринку ‒ 92 %.

Банкострахування переважно домінує  в країнах південної Європи, а також в Австрії. У більшості цих ринках відбулося значне розширення масштабів банківського страхування в 2011 році порівняно із попереднім. Зокрема,  в Австрії  частка «bancassurance»   в загальній структурі каналів реалізації страхових послуг зросла з 52 % до 65 % порівняно із попереднім періодом, в Туреччині від 46 % до 56 % та Італії від 62 % до 74 %. Дані показники є досить високими.

Таке різке зростання ринку «bancassurance» досить негативно вплинуло на діяльність страхових агентів даних країн, а в деяких випадках  стало ключовим фактором, який призвів до збиткової діяльності даних суб’єктів страхового ринку.

Починаючи з 2009 року частка ринку банківського страхування Франції залишається на рівні  близька 60 %, що є свідченням  стабільності розвитку ринку «bancassurance» на  її теренах.

Якщо порівняти обсяги страхової продукції реалізованої із залученням страхових посередників, то можна зробити висновок, що страхові агенти більше беруть участь у розподілі страхових послуг ніж страхові брокерів в більшості досліджуваних країнах, особливо в Болгарії, Румунії, Словенії та Словаччині.

Досить високий даний показник і в Італії, де протягом 2010-2012 років

«bancassurance» у дистрибуції страхових послуг становило 73-80 %.

Протилежною є ситуація  на ринку страхування життя серед західноєвропейських ринках, зокрема у Великобританії, найбільшого європейського ринку страхування життя, банківське страхування становить лише 15-20 % нового бізнесу.

Великобританія є лідером  по наявності брокерської мережі збуту лайфових страхових продуктів, частка у 2010-2012 роках коливалася в межах 85-70%.

Прямі продажі та інші канали збуту розповсюдження в Хорватії. Окрім цього, вони є також дуже поширені в Ірландії, Словаччині та Нідерландах.

У Східній Європі, на банківське страхування як правило припадає незначна частка ринку, за виключенням Польщі, де продукти страхування життя є рівномірно розподілені між прямими продажами, посередниками і «bancassurance».

Незважаючи на значні здобутки у сфері life-страхування європейська практика банкострахування є недостатньо поширеною в non-life-страхуванні і становить менш ніж 10 % від можливих каналів продажів.

Для прикладу, на ринку non-life-страхування на «bancassurance» припадає така частка: Великобританія – 10 %, Франція – 9 %, Іспанія – 8 %, Італія – 2%. Що свідчить про те, що збут на даному сегменті страхового ринку є фактично монополізованим страховими агентами та брокерами.

Дещо  кращою  є  ситуація  в країнах  Латинської  Америки,  де  частка  продажів даних страхових продуктів  через  банки становить: Бразилія –13%, Чилі – 19 %.

Варто зазначити, що в свою чергу у країнах Північної Америки bancassurance майже непоширене у non-life-страхуванні, більше того навіть на американському ринку life-страхування, у США та Канаді, частка bancassurance як каналу збуту страхових послуг становить 1% та 2% відповідно.

Для деяких країн Азії та Африки характерним є початок проникнення банкострахування взагалі, що відображається лише початковим етапом укладання угод банківського страхування.

З огляду на те, що масштаби проникнення bancassurance на страхові ринки європейських та американських держав є полярно протилежними, про що свідчать результати проведених досліджень, вважаємо за доцільне провести порівняльний аналіз основних умов їх функціонування, з метою визначення факторів, які стримують розвиток bancassurance у деяких країнах.

Отже, розглянемо безпосередньо основні характерні особливостей  банкострахування в розрізі  європейського та  американського ринків, які наведені у табл.1.

 

Таблиця 1.

Порівняльна характеристика європейського та американського ринків  «bancassurance»

Ознака

Європейський

Ринок

Американський

 ринок

Наявність нормативно-правових обмежень

Відсутність нормативних обмежень.

Відсутність або обмеження банківського страхування

Тип моделі bancassurance

Більш інтегровані моделі банківського страхування.

Модель заснована на відділенні або агентстві банку.

Особливості збуту страхових послуг

Багатоканальність банківського страхування.

Моделі bancassurance, які будуються переважно на уго-дах про реалізацію страхових послуг.

Наявність податкових пільг

Значні податкові пільги для страхування життя (Італія, Іспанія, Франція).

Обмеження або відсутність податкових пільг (США, Канада).

Рівень обізнаності   членів суспільства щодо bancassurance

Усвідомлення важливості страхування та відносно висока його значимість для членів суспільства.

Усвідомлення необхідності страхування, однак, відносно низька його  значимість для членів суспільства.

Джерело: складено автором на основі  [9; 13].

 

Аналізуючи  табл.1, можна зробити висновок, що основним фактором  розвитку співпраці між банками і страховими компаніями та виникнення  фінансових конгломератів є лібералізація регулювання діяльності фінансових посередників, що досить чітко спостерігається в європейських державах.

Однак, у переважній більшості країн   пряме впровадження страхових послуг банками є забороненим у більшості  держав, а діяльність страхових  компаній у сфері впровадження банківських продуктів суворо обмежується.

Продаж страхових послуг банкам  дозволено в переважній більшості країни ОЕСР, але такі операції  обмежуються в Греції, Канаді, Мексиці, Португалії, США і є забороненими в Кореї і Японії. Страховим  компаніям надано дозвіл на продаж банківських послуг у значно меншій кількості країн: Австралії,  Великій Британії, Данії, Іспанії, Італії, Угорщині, Швеції і Швейцарії. Заборона на продаж банківських продуктів страховими компаніями діє в Кореї, Мексиці, Словаччині і Чехії  [9].

Саме  пом’якшення  нормативно-правових обмежень  щодо діяльності страхових компаній та банківських установ сприятиме сталому розвитку   банківського страхування як у світі, так і в Україні.

Щодо України, то відповідно до ст. 48 Закону України “Про банки і банківську діяльність” банківським установам заборонено здійснювати діяльність у сфері страхування. Водночас їм дозволяється виконувати функції страхового агента, що стає основою партнерських відносин між банком та страховою компанією  у фінансовому конгломераті [1].

Не менш важливим для стимулювання розвитку банківського страхування є  запровадженням  системи податкових пільг щодо  певних видів страхової діяльності, що характерним для європейського ринку  «bancassurance».

У Франції стрімкий розвиток bancassurance пов’язують саме із запровадженням податкових пільг для  страхування життя. В умовах жорсткої конкуренції  ці переваги оцінили банки і запропонували  страховим компаніям свої дистриб’юторські канали, для прикладу при іпотечному кредитуванні.

Отже, розвиток банкострахування у світі відбувається нерівномірно, проте характерною є стійка тенденція до нарощення обсягів надання  комплексних фінансових послуг. Не становить виняток й український  фінансовий ринок, на якому трапляються випадки консолідації страхового та банківського бізнесу.

В Україні останніми роками спостерігається позитивна тенденція поетапного процесу інтеграції банків і страхових компаній. Так, за даними дослідження журналу «Insurance TOP» в 2012 році обсяг банкострахування виріс на 6 % порівняно із попереднім періодом, а 2013 році очікується збільшення на рівні 4 % [7].

Перш за все варто зазначити, що в Україні, на сьогоднішній день банкострахування розвивається досить специфічним шляхом. Зокрема, однією із форм  утвердження банкострахування в Україні є утворення фінансових конгломератів на фінансовому ринку, серед яких важливу роль відіграють фінансові групи,  виникнення і розвиток яких в Україні перебуває  на стадії  зародження.

Яскравим  прикладом  формування  фінансової  групи  на фінансовому ринку України є створення у  2001 році фінансової групи «ТАС»,  до  складу  якої  увійшли  два  банки (АКБ «ТАС-Комерцбанк»,  ЗАТ «ТАС-Інвестбанк») та  три  страхові  компанії (ЗАТ«Страхова група «ТАС», ЗАТ «Страхова  компанія «ТАС»  та  ЗАТ «Міжнародна страхова компанія») [19, с.72]. Також, як приклад інтегрованої банкострахової системи можна навести страхування компанією «Континент» фінансових ризиків за автокредитами  банку «Фінанси та Кредит».

На  сьогоднішній день з метою забезпечення широкого спектру страхових послуг для своїх клієнтів “Укрсиббанк” співпрацює з цілою групою страхових компаній, які  є лідерами українського ринку: «AХА Страхування»,  «АСКА», «PZU Україна», «Граве» [9, с.193].

Протягом досліджуваного періоду  загальний обсяг кредитування  збільшився, проте, темпи приросту  зменшуються. Як наслідок, збільшуються обсяги страхування життя позичальників, застав і майна, платіжних карток, а також впровадження нових страхових та банківських продуктів на  фінансовий ринок, проте загальний обсяг валових страхових премій не відображає таке зростання.

Проте, незважаючи на такий стрімкий розвиток банківської системи, у секторі страхування, як складової небанківських фінансових установ, протягом 2010-2014 років спостерігається  зменшення валових страхових премій, що фактично є свідчення  зменшення обсягів наданих  страхових послуг.

На сьогоднішній день, банкострахування позитивно впливає  перш за все на ті види страхування, які є субпродуктами по відношенню до кредитів: страхування життя, іпотечне страхування, автострахування, страхування застав. 2014 рік став часом перевірки на міцність для компаній всіх галузей економіки. І ринок страхування з його невеликими обсягами – не виняток. До ряду традиційних факторів, що ускладнюють ведення бізнесу в Україні, у минулому році додалися збройний конфлікт на сході країни, девальвація національної валюти, економічна стагнація.

Сучасне страхування в Україні розвивається інертним шляхом, пасивно слідуючи за коливаннями макроекономічної кон'юнктури і банківським кредитуванням. Це підтверджується  зниженням частки страхових платежів у ВВП України: у 2008 році вона становила 1,7%, а за підсумками 2014 очікується менше 1%. Зазначений показник у 5 разів менше середньоєвропейського.

За розміром страхових платежів на душу населення серед країн Східної Європи Україна суттєво відстає: в 20 разів від Словенії, в 11 разів від Чеської Республіки та в 9 разів від Польщі. Ринок страхування життя показує позитивну динаміку і росте. Сьогодні валюта балансу лайфових страховиків виросла на 26% і основним трендом страхового ринку стає те, що активи і резерви у страховиків життя часто вище, ніж у ризикових страховиків. Тому 2015 рік буде роком боротьби компаній страхування життя з іншими учасниками фінансового ринку. Частка довгострокових депозитів скоротилася в банках з 15% до 3%: банки акумулюють 15 млрд. грн., а страховики життя - уже 5 млрд. грн. Страховий ринок – найбільший кредитор банківської системи (11 млрд. грн. резервів розміщено на депозитах), учасник пенсійної системи (5 млрд. грн. резервів компаній страхування життя), бере участь у детінізації транспортної галузі (2,5 млрд. грн. виплати на СТО по автострахуванню), великий платник податків (1,8 млрд. грн. ЄСВ, ПДФО, на прибуток) та ін.

Інший, не менш важливий аспект банкострахування  стосується безпосередньо  страхування кредитних ризиків та управління різнопрофільними активами, які переходять у власність банку у разі непогашення заборгованості перед ним. Для цього банки створюють спеціалізовані компанії  з управління цими активами, які в свою чергу автоматично стають клієнтами страховиків-партнерів та займаються превентивними заходами та питаннями нейтралізації негативних наслідків пов’язаних із настанням страхових випадків.

В Україні пріоритетними напрямами співпраці між банківськими установами та страховими компаніями  є  поєднання банківських послуг  передусім  з  обов’язковими страховими продуктами.

Так,  серед основних напрямків банківського страхування в Україні є  страхування заставного майна, передумовою формування якої  став активний розвиток банківського кредитування в останні роки.

Основними негативними  тенденціями щодо подальшого розвитку страхового ринку, а отже і банкострахування   в Україні можна назвати наступні:

значне зростання внутрішнього перестрахування;

постійне зростання аквізиційних витрат;

поступове зменшення кількості  здійснених операцій;

поступове зниження дохідності цінних паперів;

заборгованість по виплатам страхових відшкодувань.

Висновки. Підводячи  підсумок, варто визначити, що основні перешкоди банко страхування, як каналу поширення страхових послуг в Україні, зумовлені непопулярністю страхування, недосконалістю законодавства, недовірою клієнтів до страхових компаній, неконкурентними діями з боку банківських установ і страхових компаній.

Однак, незважаючи на недостатню розвиненість вітчизняного фінансового  ринку в порівнянні із провідними країнами світу, перспективи  розвитку «bancassurance» в  Україні все ж таки існують.

Рішення основних завдань можливе шляхом реалізації наступних положень:

- максимальна консолідація страхового та банківського ринків через створення саморегулівної організації з делегуванням їй частини повноважень регулятора і формуванням механізму безумовності виконання прийнятих рішень усіма професійними учасниками;

- запровадження інституту страхового омбудсмена із законодавчим закріпленням його функцій і важелів впливу насамперед на органи державної влади і управління;

- покладанням контролю над виконанням страховими компаніями та банками своїх зобов'язань перед клієнтами, передбачивши механізми впливу на порушників;

- підвищення конкурентоспроможності фінансового ринку вцілому, стимулювання процесів очищення ринку як основоположного чинника зміцнення довіри.

Вирішення цих завдань дозволить не тільки подолати стагнацію, а й стане потужним фундаментом для подальшого стабільного зростання, формуванню прозорого та транспарентності ринку, де головним пріоритетом стане захист інтересів громадян, зміцненню довіри до страхування як засобу захисту суспільства від нових викликів і підвищенню добробуту населення в цілому .

 

Література.

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність № 2121-3 від 07.12.2000 р., (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – www. zakon.rada.gov.ua

2. Аванесова Н.Е. Визначення основних етапів та тенденцій розвитку bancassurance / Н.Е.Аванесова, О.В Марченко // Вісник ОНУ імені                    І.І. Мечникова  – Одеса: ОНУ імені,  2013. – Т. 18. – Вип. 1/1. – С. 8-10.

3. Аванесова Н.Е. Визначення переваг та недоліків співпраці банку та страхової компанії в формі bancassurance з точки зору зацікавлених сторін/ Н.Е.Аванесова, О.В Марченко // Інноваційний розвиток економіки України: Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук / Наукова організація «Перспектива». – Дніпропетровськ: «Гельветика», 2013. – С.7-10.

4. Аванесова Н.Е. Bancassurance як форма співпраці страхових компаній та банківських установ / Н.Е Аванесова// Актуальні проблеми управління. – Харків: НТУ «ХПІ»,  2012 - № 45. – С.4-9.

5. Вовчак, О.Д. Кредит і  банківська справа [Текст] : підруч. / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин, Т. Я. Андрейків. – К. : Знання, 2008. – 564с.

6. Єрмошенко А. М. Bancassurance як форма взаємодії страхових компаній і банківських установ / А. М. Єрмошенко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України :  зб. наук. праць. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – Т. 20. – С. 265– 269.

7. Журнал "Insurance Top"  [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://forinsurer.com.ua

8. Клапків Ю. Банкострахування: нові виклики та можливості /          Ю. Клапків, В. Тринчук // Страхова  справа. – 2008. – № 3. – С. 55– 59.

9. Кремень В.М. Розвиток bancassurance: досвід європейських країн та України / В.М. Кремень// Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. – Запоріжжя: ЗНУ,  2011. – №3 (11). – С.184-194

10. Лідери на ринку страхування життя зміцнюють свої позиції  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/news/ 2012/06/26/327701/  

11. Макейкина С. М. Банкострахование в России:  современные тенденции и перспективы развития / С. М. Макейкина, А. В. Екимов // Системное управление. 2012. – Вип. 1(15) – С.1-8

12. Монетарний огляд за 2010 рік [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document? id=76207

13. Монетарний огляд за 2011 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/doc ument?id=104460 

14. Монетарний огляд за 2012 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document ?id=503712    

15. Офіційний сайт Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dfp.gov.ua 

16. Підсумки діяльності страхових компаній за 9 місяців 2012 року [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://forinsurer.com/files/file00457.pdf

17. Прут  М.О. Форми  співпраці  банків  та  страхових  компаній  у  рамках концепції  bancassurance  /  М.О. Прут  //  Теоретичні  та  прикладні  питання економіки. Збірник наукових праць. Випуск 20. – К. : 2011. – С. 241–245.

18. Стасевський А.М. Інвестиційне страхування життя unit-linked – нова перспектива для українського ринку / А.М. Стасевський // Страхова справа. – 2012. - №4. – С. 46-47.

19. Шевцова М.Ю. Розвиток  взаємодії банків і страхових компаній в умовах інтеграційних  процесів  /  М.Ю. Шевцова.,  Є.О. Карацюба  //  Вісник Дніпропетровського університету, 2010. – № 4. – С. 68–77.

20. Jungers Jean-Philippe La Bancassurance, Brieuc KAISIN1ère Master en économie du développement (FUNDP), 2010-2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dissertationsgratuites.com/dissertations/La-Bancas surance -Face-a-La-Crise/323224.html

21. La Bancassurance. analyse de la situation de la Bancassurance dans le monde // FOCUS: Groupe SCOR,  осtobre 2005

22. Філонюк О. Для повышения эффективности страхового рынка Украины необходима его реструктуризация [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.forinsurer.com

23. European Insurance in Figures.Annual Report 2011-2012 / Statistics N°46, January 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.insuranceeurope.eu

 

References.

1. Verkhovna Rada of Ukraine (2000), Law “On Banks and Banking”, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 (Accessed 10 Feb 2015).

2. Avanesova, N.E. and Marchenko, O.V (2013), “Identification of the main stages and trends of bancassurance”, Visnyk ONU imeni I.I. Mechnykova, vol. 18, no. 1/1, pp. 8-10.

3. Avanesova N.E. and Marchenko, O.V (2013), “Determination of the advantages and disadvantages of cooperation of the bank and insurance company in the form of bancassurance in terms of stakeholders”, Innovatsijnyj rozvytok ekonomiky Ukrainy: Zbirnyk naukovykh prats' z aktual'nykh problem ekonomichnykh nauk, pp.7-10.

4. Avanesova N.E. (2012), “Bancassurance as a form of cooperation between insurance companies and banks”, Aktual'ni problemy upravlinnia, vol. 45, pp.4-9.

5. Vovchak, O.D. Ruschyshyn, N. M. and Andrejkiv, T. Ya. (2008), Kredyt i  bankivs'ka sprava [Credit and Banking], Znannia, Kyiv, Ukraine.

6. Yermoshenko, A. M. (2007), “Bancassurance as a form of interaction between insurance companies and banks”, Problemy i perspektyvy rozvytku bankivs'koi systemy Ukrainy, vol. 20, pp. 265– 269.

7. Insurance Top (2015), available at: http://forinsurer.com.ua (Accessed 10 Feb 2015).

8. Klapkiv, Yu. and Trynchuk, V. (2008), "Bank insurance: new challenges and opportunities",  Strakhova  sprava, vol. 3, pp. 55– 59.

9. Kremen', V.M. (2011), "The development of bancassurance: the experience of European countries and Ukraine", Visnyk Zaporiz'koho natsional'noho universytetu. Ekonomichni nauky, vol., pp.184-194.

10. Epravda (2012), “Leaders of the life insurance market gaining its position”, available at: http://www.epravda.com.ua/news/2012/06/26/327701/ (Accessed 10 Feb 2015).

11. Makejkyna, S. M. and Ekymov, A. V. (2012), "Bancassurance in Russia: Current trends and development prospects", Systemnoe upravlenye, vol. 1(15), pp.1-8.

12. National Bank of Ukraine (2011), “Monetary look around for 2010 Year”, available at: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document? id=76207 (Accessed 10 Feb 2015).

13. National Bank of Ukraine (2012), “Monetary look around for 2011 Year”, available at: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/doc ument?id=104460 (Accessed 10 Feb 2015).

14. National Bank of Ukraine (2013), “Monetary look around for 2012 Year”, available at: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document ?id=503712 (Accessed 10 Feb 2015).

15. National Commission for State Regulation of Financial Services Markets (2015), available at: http://dfp.gov.ua (Accessed 10 Feb 2015).

16. Forinsurer (2012), available at: “Results of activity insurance companies for 9 months of 2012”, available at: http://forinsurer.com/files/file00457.pdf  (Accessed 10 Feb 2015).

17. Prut,  M.O. (2011), "Forms of cooperation of banks and insurance companies within the concept of bancassurance", Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky. Zbirnyk naukovykh prats', vol. 20, pp. 241–245.

18. Stasevs'kyj, A.M. (2012), "Investment life insurance unit-linked - a new perspective for the Ukrainian market", Strakhova sprava, vol.4, pp. 46-47.

19. Shevtsova, M.Yu. and , (2010), "Development cooperation of banks and insurance companies in terms of integration processes", Visnyk Dnipropetrovs'koho universytetu, vol. 4, pp. 68–77.

20. Jungers, J.-P. (2011), “La Bancassurance, Brieuc KAISIN1ère Master en économie du développement (FUNDP)”, available at: http://www.dissertationsgratuites.com/dissertations/La-Bancas surance -Face-a-La-Crise/323224.html (Accessed 10 Feb 2015).

21. Groupe SCOR (2005), “La Bancassurance. analyse de la situation de la Bancassurance dans le monde”, FOCUS, vol.10.

22. Filoniuk, O. (2015), "To improve the efficiency of the insurance market of Ukraine it is necessary restructuring", available at: http:// www.forinsurer.com (Accessed 10 Feb 2015).

 23. Insurance Europe (2013), “European Insurance in Figures.Annual Report 2011-2012”, Statistics, , vol.46, available at: www.insuranceeurope.eu (Accessed 10 Feb 2015).

 

 

 

 Стаття надійшла до редакції 15.03.2015 р.