EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2014

УДК 379:663.2+004

 

В. І. Ємцев,

д. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту

Національного університету харчових технологій, м. Київ

К. О. Верес,

к. геогр. н., доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу

Національного університету харчових технологій, м. Київ

Д. І. Басюк,

к. п. н., доцент, завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу

Національного університету харчових технологій, м. Київ

 

КОНТЕКСТНА РЕКЛАМА В МОБІЛЬНИХ ДОДАТКАХ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ВИННОГО ТУРИЗМУ

 

V. Yemtsev,

Doctor of Sciences (Economic), Associate professor,

National University of Food Technologies, Kyiv

K. Veres,

Ph.D., associate professor, the Department of Tourism and Hospitality,

National University of Food Technologies, Kyiv

D. Basyuk,

Ph.D., associate professor, Head of Tourism and Hospitality department,

the National University of Food Technologies, Kyiv

 

CONTEXTUAL ADVERTISING IN MOBILE APPLICATIONS AS A TOOL FOR PROMOTION WINE TOURISM

 

У роботі досліджено роль та значення інноваційної маркетингової технології (мобільна платформа гаджетів) як інструменту  популяризації винного туризму. Виділено та охарактеризовано основні додатки мобільних платформ, якими можуть користуватися  споживачі, професійні дегустатори, сомельє, виробники вина.

Описано спеціальні iPhone / iPad додатки,   призначені для популяризації вина і маршрутів винного туризму для  поціновувачів вина, інтерактивні довідкові та навчальні iPhone / iPad додатки - з пошуком по каталогах вин і винних господарств, таблицями міллезимів, рейтингами якості, уроками винної культури  та іншими сервісами.

Визначено ефективність мобільних версій  сайтів туристичних фірм та виноробних підприємств і спеціальних інтерактивних iPhone / iPad додатків як сучасного маркетингового інструментарію просування та персонального продажу винних турів і вин.

 

In work role and importance of innovative technologies (mobile gadgets platform) as a tool to popularize wine tourism. Selected and describes the main applications of mobile platforms used by professional tasters, sommeliers,  winemakers and wine connoisseurs.

Describe the special iPhone / iPad application designed to promote wine and wine tourism routes for lovers of wine, online help and tutorials iPhone / iPad application - finding catalogs wines and wine farms, tables millezymiv, ratings quality wine culture lessons and other services.

Efficiency mobile versions of websites and travel agencies wineries and special interactive iPhone / iPad applications as a modern marketing tools to promote and personal selling wine tours and tasting.

 

Ключові слова: мобільна платформа, гаджети, винний туризм, винний тур, контекстна реклама.

 

Key words: mobile platform, gadgets, wine tourism,wine tour, context advertising.

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Одним із перспективних напрямків розвитку ринку туристичних послуг в Україні і світі є винний туризм, який включає в себе відвідування плантацій виноградників, дегустацію місцевих сортів винограду, ознайомлення з технологією виготовлення алкогольних напоїв безпосередньо на виробництві, ознайомлення з історією виноробства, пивоваріння, відвідування спеціалізованих музеїв та виставок,  відвідування дегустаційних залів та підвалів, ресторанів, які пропонують послуги дегустації вина, участь у винних фестивалях та тематичних святах; участь у спеціалізованих виставках, форумах, конференціях, конкурсах, аукціонах [2].

Ринок винних турів дуже широкий, проте – нестабільний. Експерти вважають, що винний туризм на сьогодні використовує тільки 20% потенціалу і може легко подвоїти обороти в найближчому майбутньому.

Нині в усіх виноробних регіонах світу вважають за доцільне розвивати і підтримувати цей вид тематичного туризму і відповідно, рекламувати продукцію місцевих виробників алкогольних напоїв та просувати місцевий туристичний продукт, одержуючи додаткові економічні та соціальні вигоди від туристів – шанувальників вина [1].

Розвиток туристичного ринку здійснюється  за рахунок розширення часових рамок туристських сезонів, охоплення нової цільової клієнтури. Особливість винного туризму полягає в тому, що він не має визначеної сезонності, є додатковим туристичним продуктом, який можна організовувати в період міжсезоння. Крім того, винні тури – це, безперечно, нові форми індивідуального туризму, за яким майбутнє. Вони організуються здебільшого за окремими замовленнями і можна  прогнозувати на майбутнє збільшення попиту на них.

Аналіз останніх досліджень і публікацій На сьогоднішній день існують різні підходи до визначення місця винного туризму в системі туристичної класифікації. Закордонні дослідники (С.М. Холл, Н. Макайоніс, Г. Джонсон, Б. Кембоерн, Р. Мітчелл,  Л. Шарпіс) [5] вважають, що  формування винного туризму в сучасному розумінні розпочалось в Європі в середині ХІХ століття Окремі аспекти організації винних та гастрономічних подорожей висвітлені в працях А.П.Бусигіна, Т. І. Божук  І.О.Комарніцького, Е.С Маслової, Л.А. Прокопчук, А.П.Пергат,  В.О. Рибінцева, Т.Г. Сокол, Ю.І.Сологуба,  Т.І. Шпарги, Е.П.Шольц – Кулікова. [5]. Ми будемо розглядати винний туризм  як спеціалізований вид туризму, пов'язаний з ознайомленням з історією, технологією та культурою споживання алкогольних напоїв у певному регіоні та дегустацією алкогольних напоїв безпосередньо у виробника, а також відвідування спеціальних закладів та заходів, як дегустаційні зали, вині підвали, винні виставки, конкурси, фестивалі, тощо [1,2].

 Винний туризм є формою маркетингу винограду і вина, може поєднуватись із різними видами діяльності, які супроводжують вирощування винограду,  просування виноградної сировини та виноматеріалів від сільськогосподарського товаровиробника і виноробних підприємств до кінцевого споживача [3].

Як і на інші товари та послуги, мода на туристичні напрями та екскурсії мінлива, а винний туризм  на сьогодні є досить вузькоспеціалізованим. Саме тому при дослідженні потреб цільової аудиторії необхідно шукати ті привабливі риси, які б надали пропозиції новизну та унікальність, вигідно вирізняли її від пропозиції конкурента і приваблювали увагу потенційного споживача.

Формулювання цілей статті У зв’язку із цим актуальним є дослідження інноваційних сучасних ефективних маркетингових інстументів, зокрема,  контекстної реклами при використанні мобільної платформи гаджетів.

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасному світі відбувається бурхливий розвиток нових технологій, гаджети вже заполонили всі сфери життя,  і виноробство не стало винятком. Йдеться, зокрема, про iPhone та iPad, які  активно використовуються виробниками вина, рестораторами, сомельє для виробничих потреб, популяризації сортів вин, поширення інформації про  нові види продукції, різноманітні акції[4,6].

Так, додаток iCropTrak з картами і GPS-навігацією користується великою популярністю серед виноробів – він надає інформацію про клімат, дозволяє вести облік сировини і робочої сили, займатися плануванням бізнесу.

Для роботи з винними погребами  застосовується додаток TankNet. Ця програма реалізує функцію віддаленого контролю за погребами, з її допомогою можна встановлювати потрібну температуру в приміщенні тощо.

Додатки для iPhone та iPad у майбутньому можуть повністю витіснити з ресторанів винні карти і сомельє. Так, додатки SmartCellar або Uncorked надають не тільки стандартну інформацію - про марку, вартості вина і вінтаж, а й дають докладний опис смаку і букету, рекомендації з поєднанню із їжею і т. ін.

У кінці 2011 року в  у багатьох країнах було  впроваджено спеціальний додаток для iPhone з функцією персонального сомельє. Так, наприклад, в ресторані French Laundry в каліфорнійській долині Напа винна карта  знаходиться в електронному вигляді прямо в  iPhone. Представники закладу заявляють, що створили віртуальну винну карту для того, щоб підвищити свій рівень екологічної відповідальності. Адже роздруківка винних карт – це витрачання паперу, і в кінцевому рахунку, природних ресурсів.

Аналогічне сомельє-додаток, тільки для iPad, пропонує своїм відвідувачам американський ресторан Naples Tomato у Флориді.

Для любителів вина вже створені спеціальні iPhone / iPad додатки, за допомогою яких, наприклад, можна швидко сфотографувати в ресторані пляшку вина і, оцінивши його смак, написати пару заміток, а потім зберегти інформацію в своєму віртуальному погребі.

Перебуваючи в магазині, і набравши у базі назву вина, можна дізнатися його середньоринкову вартість, думки експертів та оцінки вина іншими людьми.

Кожне серйозне видання про вино,  енотеки, аукціони, виноторгові компанії - всі вони вже мають мобільні версії своїх сайтів і спеціальні інтерактивні довідкові та навчальні iPhone та iPad додатки - з пошуком по каталогах вин і винних господарств, таблицями міллезимів, рейтингами якості, уроками винної культури, відеороликами дегустацій та іншими сервісами.

Так, із рейтингом вин найвідомішого в світі винного критика Роберта Паркера можна ознайомитись за допомогою мобільного додатку Robert Parker Mobile. А мобільна версія журналу Wine Spectator дає можливість прийняти обгрунтоване рішення про придбання, продажу та оптимальних строках вживання вина. А за допомогою додатку Wine Enthusiast Guide App можна ознайомитись з навчальних посібників для початківців від відомого винного журналу Wine Enthusiast. Кулінарно-винний журнал Food & Wine пропонує свої найкращі рецепти, поради щодо купівлі вина і поєднанню страв і вин за допомогою додатку Food & Wine App. Додаток Wine Prices App від Vinfolio допомогає відслідковувати і порівнювати поточні ціни на винному ринку, купувати і продавати вино прямо з iPhone. Додаток Snooth Wine Pro App від Snooth дає користувачу можливість порівнювати етикетку конкретного вина з величезною базою зображень винних етикеток і, як результат – повний опис заданого продукту. Додаток The Berry Bros. & Rudd Fine Wine Аpp від Berry Bros & Rudd дає доступ до каталогу винного фонду Berry Bros & Rudd більш ніж 2000 кращих вин світу та їх дегустаційним характеристикам.

Розглянемо кілька посилань на iPhone / iPad додатки деяких найвідоміших суб'єктів світу вина [6]:

Robert Parker Mobile від eRobertParker - мобільна версія сайту Роберта Паркера призначена для тих, хто завжди орієнтується на рейтинг вин найвідомішого в світі винного критика. Тепер кожен може прийняти рішення про покупку вина, звіряючись з самими престижними в світі рекомендаціями фахівців команди Паркера - прямо зі свого мобільного телефону.

Vintage Chart Plus App від Wine Spectator - додаток для iPhone та iPad від одного з найбільш  популярних у світі винних журналів. Призначений для тих, кому потрібно прийняти обгрунтоване рішення про придбання, продажу та оптимальних строках вживання вина. Основний контент - оновлювана Таблиця вінтажів (міллезимів) + мобільна версія журналу Wine Spectator.

Wine Enthusiast Guide App від Wine Enthusiast -додаток від знаменитого винного журналу орієнтує новачка у винній сфері. Містить словник більше тисячі винних термінів і до сотні тисяч дегустаційних заміток експертів Wine Enthusiast. Додаток включає в себе 20 ілюстрованих навчальних посібників для початківців любителів вина.

Food & Wine App від Food & Wine  - додаток від популярного у світі кулінарно-винного видання пропонує свої найкращі рецепти, поради щодо купівлі вина і поєднанню страв і вин, а також ідеї для відпочинку і розваг. Як бонус - слайд-шоу і відео-матеріали по приготування їжі, сервіровці столу і винним дегустації.

Wine Prices App від Vinfolio  - додаток від відомого винного онлайн-аукціону. Призначено для активних винних інвесторів, покупців і колекціонерів вина. Допомагає відслідковувати і порівнювати поточні ціни на винному ринку, купувати і продавати вино прямо з iPhone.

Snooth Wine Pro App від Snooth - унікальною відмінністю цього додатка є функція розпізнавання образів, що дозволяє програмі порівнювати етикетку конкретного вина з величезною базою зображень винних етикеток. Пізнаючи вино, програма видає його повний опис, а також відгуки користувачів,  що стимулює прийняти рішення про  покупку.

The Berry Bros. & Rudd Fine Wine Аpp від Berry Bros & Rudd - додаток від найстарішого у Великобританії винного фонду Berry Bros & Rudd, що має більш ніж 300 річну історію і вагому репутацію в світі вина. Додаток дає доступ до його каталогу більш ніж 2000 кращих вин світу та їх дегустаційним характеристикам. Бонус - Віртуальна школа вина від BBR.

Крім iPhone  та iPad поціновувачу вин доступні  нові, дуже корисні гаджети та пристрої. Вже з'явилися такі інновації як, наприклад, мульти-тач екрани для дегустацій, електронні консультанти,  що допомагають найкраще обрати покупки у винних магазинах сенсорні винні карти в ресторанах, для допомоги сомельє - інтелектуальні системи управління винним погребом, роботи, що  розпізнають  смаки і запахи вина, інтерактивні барні стійки, якы поєднують функції меню, винного довідника і таблиці міллезимів.

Для пересічних споживачів  iPhone та iPad  забезпечує доступ до кращих програм про їжу і випивку, алкогольних додатків з  порадами  від похмілля і алкокалькуляторами, є  iPhone-додатки для любителів вин (5 Must-Have iPhone Apps for Wine Lovers).

Висновки. Всі ці мобільні платформи користуються все більшою популярністю серед не тільки професійних дегустаторів, сомельє та виноробів, а й серед звичайних любителів вина. Саме на  масового споживача і має бути направлена контекстна реклама  вина і винного туризму. Так, наприклад, при виборі червоного сухого вина Мерло, ви отримаєте інформацію не тільки про регіон, в якому було вирощено даний сорт винограду: характеристика клімату, грунтів тощо, а й маршрути винних турів, які проходять по даному регіону. Якщо було обрана пляшка вина відомого аргентинського винороба Стівена Танзера, до за допомогою вищезгаданих мобільних платформ користувач отримую інформацію про виробника, його місце в світовому рейтингу, нагороди та номінації, а також  дегустаційні характеристики вина, тощо. А в якості контекстної реклами  - винні тури по виноградникам Стівена Танзера, Такий ненав’язливий інформаційний сервіс стимулює інтерес до винних турів і забезпечує свідомий вибір «винних» туристів.

 

Література.

1. Іванов С. В. Винний туризм : підручник для студентів вищих навчальних закладів / С. В. Іванов, В. О. Домарецький, Д. І. Басюк, та ін. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О. В., 2012. – 472 с.

2. Іванов С. В. Підготовка фахівців для винного туризму в Національному університеті хврчових технологій: традиції та перспективи / С. В. Іванов, Д. І. Басюк // Вища школа. - 2012. - № 6. – С. 7-15.

3. Басюк Д. И. Социально-экономические условия развития винного туризма в Украине / Д. І. Басюк // Инновационное развитие пищевой, легкой промышленности и индустрии гостеприимства : Мат. Междунар. науч.-практ. конф., 17-18 октября 2013.- С. 417.

4. Дурович А.П. Реклама в туризме Учебное пособие. - Минск: Новое знание, 2008. - 254 с.

5. Hall  C Michael. Wine, Food, and Tourism Marketing  / C.M.Hall.-   Routledge,   2013 – S. 194.

6. http://beprime.ru/osobennosti-reklamy-v-turizme/

7. http://blogovine.ru/pokupatel-budushhego-vino-v-tvoem-iphone/

 

References.

1. Ivanov, S. V. Domaretskyi, V. O. Basiuk, D. I. And other (2012), Vynnyi turyzm : pidruchnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh , FOP Sysyn O. V., Kamianets-Podilskyi, Ukraine,p. 472.

2. Ivanov, S. V. and Basiuk, D. I. (2012), “Pidhotovka fakhivtsiv dlia vynnoho turyzmu v Natsionalnomu universyteti khvrchovykh tekhnolohii: tradytsii ta perspektyvy”, Vyshcha shkola, vol. 6, pp. 7-15.

3. Basjuk, D. I. (2013), “Social'no-jekonomicheskie uslovija razvitija vinnogo turizma v Ukraine”,  Innovacionnoe razvitie pishhevoj, legkoj promyshlennosti i industrii gostepriimstva,  Mat. Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., 17-18.10.2013, p. 417.

4. Durovich, A.P. (2008), Reklama v turizme, Novoe znanie, Minsk, p.254.

5. Hall  C Michael. Wine, Food, and Tourism Marketing  / C.M.Hall.-   Routledge,   2013 – p. 194.

6. http://beprime.ru/osobennosti-reklamy-v-turizme/

7. http://blogovine.ru/pokupatel-budushhego-vino-v-tvoem-iphone/

 

Стаття надійшла до редакції 19.12.2014 р.