EnglishНа русском

Ефективна економіка № 2, 2015

УДК 658.153:339.3

 

Н. В. Потриваєва,

д. е. н., доцент, професор кафедри обліку і аудиту,

Миколаївський національний аграрний університет

 

МІСЦЕ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ У ФІНАНСОВИХ АКТИВАХ ПІДПРИЄМСТВА

 

N. V. Potryvaieva,

Doctor of Economics, Docent, Professor of the Department of Accounting and Audit

Mykolayiv National Agrarian University

 

PLACE OF RECEIVABLES IN FINANCIAL ASSETS OF ENTERPRISE

 

Досліджено сутність дебіторської заборгованості. Доведено, що міжнародними стандартами визначено лише загальні правила класифікації, оцінки та визнання дебіторської заборгованості, виключаючи їх конкретизацію. Водночас виявлено, що до складу фінансових активів належить дебіторська заборгованість за продукцію (товари, роботи, послуги), векселі одержані та дебіторська заборгованість, пов’язана з придбанням фінансових інвестицій. Обґрунтовано, що ефективне управління дебіторською заборгованістю має великий вплив на ліквідність суб’єкта господарювання, а, отже, і на зміцнення фінансового становища в цілому. Підкреслено, що надання комерційного кредиту, цінових знижок, задля створювання більш сприятливих умов для покупців та замовників  призводить до неконтрольованого зростання дебіторської заборгованості та зниження платоспроможності підприємства. Запропоновано способи повернення дебіторської заборгованості, які сприятимуть ефективному поверненню заборгованостей та вивільненню грошових сум.

 

The essence of the accounts receivable is explored. It is proved that the international standards defined only the general rules of classification, measurement and recognition of accounts receivable, excluding their specification. At the same time found that the composition of financial assets is threating the account receivable for products (goods, works, and services), received bills and accounts receivable related to the acquisition of financial investments. It is proved that the effective management of the accounts receivable has a great influence on the liquidity of the company, consequently to strengthen the financial position in generally. Emphasized that the provision of commercial loans and price discounts for creating the most favorable conditions for buyers and customers leads to the uncontrolled growth of receivables and reduce the company's solvency. The methods of repayment of the accounts receivable are offered, they will contribute to the effective return of debts and releasing of cash.

 

Ключові слова: дебіторська заборгованість, фінансовий актив, фінансовий стан, контрагенти.

 

Keywords: accounts receivable, financial assets, financial condition, contracting parties.

 

 

Постановка проблеми. Дебіторська заборгованість на підприємстві будь-якої форми власності має важливе значення, оскільки сприяє упорядкуванню інформації, прозорості та достовірності даних із розрахункових операцій за борговими правами. В сучасних умовах облікове забезпечення розрахунків з дебіторами відіграє одну з важливих ролей у діяльності та виробничому процесі підприємства, сприяючи своєчасності та прискоренню розрахунків з партнерами протягом встановленого терміну, поліпшенню фінансового стану тощо. Своєчасне повернення дебіторської заборгованості в щонайменші терміни та недопущення в подальшому її збільшення – дійсна можливість подолати або зменшити дефіцит оборотних коштів підприємства. У зв’язку з цим для сільськогосподарських підприємств усе більшої актуальності набуває проблема організації ефективної системи обліку розрахунків і надійної системи внутрішнього контролю.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням формування та обліку дебіторської заборгованості присвячені праці багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема, таких, як: І. Білика, Ф. Бутинця, С. Голова, О. Гудзя, А. Карбовника, О. Лищенка, Зві Боді і Роберта К. Мертона, Г. Павлової, М. Чорнобривця, Н. Хруща та інших. Проте серед існуючого літературного доробку важко знайти праці, які розкривали б роль дебіторської заборгованості у фінансових активах підприємств та розробці шляхів запобігання вірогідності її неповернення. Саме у вирішенні даної проблеми і полягає головна мета статі.

Формулювання цілей статті. Відтак метою статті є розкриття ролі дебіторської заборгованості у фінансових активах підприємств та розроблення шляхів запобігання вірогідності її неповернення.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні в період глобальних змін в різних сферах діяльності суспільства питання дебіторської заборгованості є досить актуальним, адже фінансовий стан будь-якого підприємства значною мірою залежить саме від наявності та ефективного управління цим видом заборгованості.

Реалізація управлінських функцій підприємством щодо дебіторської заборгованості зумовлює необхідність вирішення таких завдань, як дослідження економічної сутності дебіторської заборгованості та її виникнення у сучасних умовах господарювання.

Дебіторська заборгованість є одним із різновидів фінансових активів підприємства, який може бути реалізований, переданий, обміняний на майно, продукцію, результати виконання робіт або надання послуг. У залежності від розміру дебіторської заборгованості, термінів її погашення, а також від того, яка ймовірність непогашення заборгованості, можна зробити висновок про стан оборотних коштів підприємства та тенденції його розвитку [10, с.181].

Розуміння сутності дебіторської заборгованості на підставі чинного законодавства дозволяє узагальнити сучасний стан нормативно-правового регулювання розрахунків з дебіторами. Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [7], Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО) не повинні суперечити міжнародним стандартам фінансової звітності (далі – МСФЗ) та міжнародним стандартам бухгалтерського обліку (далі – МСБО). На відміну від П(С)БО, МСФЗ та МСБО не передбачають єдиного стандарту, що регулює порядок обліку і відображення у звітності дебіторської заборгованості. Питання щодо обліку дебіторської заборгованості регулюються кількома міжнародними стандартами, серед яких: МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» [3], МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» [4], МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання» [5] та МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» [6], тобто дебіторська заборгованість відноситься у міжнародній практиці до фінансових активів (рис.).

Згідно з П(С)БО 13 «Фінансові інструменти», заборгованість дебіторів, що призначена для перепродажу, придбавається або створюється підприємством з метою отримання прибутку або у вигляді відсотків, дивідендів тощо, або ж від короткотермінових змін ціни (суми) такої дебіторської заборгованості. Тому така заборгованість є фінансовим активом, призначеним для перепродажу [9].

Визначення, наведене в П(С)БО 10, є ширшим, оскільки охоплює усю заборгованість підприємству, у тому числі й ту, яка по суті є фінансовими інвестиціями [8].

Також у П(С)БО 13 «Фінансові інструменти» надається визначення дебіторської заборгованості, що непризначена для продажу, — «дебіторська заборгованість, що виникає внаслідок надання коштів, продажу інших активів, робіт послуг безпосередньо боржникові та не є фінансовим активом, призначеним для продажу» [9]. Дане тлумачення точніше розкриває сутність поняття «дебіторська заборгованість».

 

Рис. Місце дебіторської заборгованості в активах підприємства.

Джерело: побудовано автором з використанням [3-6]

 

Визнання дебіторської заборгованості:

- згідно з П(С)БО 10 дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод і може бути достовірно визначена її сума одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг [8];

- згідно з МСФЗ 39 підприємству слід визнавати дебіторську заборгованість у балансі, коли воно стає стороною контрактних зобов’язань і внаслідок цього має юридичне право отримувати грошові або інші цінності [6].

Існування невеликого обсягу дебіторської заборгованості на підприємствах в ринковій економіці вважається об’єктивним явищем в господарському процесі, якщо контрагенти підприємства-кредитора виконують свої фінансові зобов’язання згідно з умовами, визначеними договірними відносинами.

Головною причиною зростання дебіторської заборгованості є відсутність коштів на рахунках підприємств. З метою запобігання втрат і визнання підприємства неспроможним, кожен господарюючий суб’єкт повинен прагнути до якнайбільшого скорочення дебіторської заборгованості. Але якщо з боку дебіторів починається уникання виконання своїх фінансових зобов’язань в повному обсязі та у встановлені терміни, це призводить до порушення розрахунково-платіжної дисципліни, сприяє уповільненню кругообігу грошових коштів, погіршенню фінансового стану підприємства-кредитора та неспроможності останнього відповідати за своїми фінансовими зобов’язаннями.

Отже, на нашу думку, дебіторською заборгованістю слід вважати певну суму коштів, яку фізична або юридична особа заборгувала іншому суб’єкту господарювання за передані їм раніше продукцію, товари, виконану роботу чи надані послуги.

Будь-яке підприємство в структурі своїх фінансових активів має дебіторську заборгованість, яка зазвичай займає досить питому вагу. Бажання мати значні обсяги реалізації змушує керівників підприємств погоджуватись на надання комерційного кредиту, цінових знижок, створювати більш сприятливі для покупців та замовників умови для купівлі продукції. Проте така стратегія, на наш погляд, може мати й досить негативний вплив – неконтрольоване зростання дебіторської заборгованості та зниження ліквідності підприємства, а згодом й платоспроможності.

Комерційний кредит для підприємств має переваги в порівнянні з іншими джерелами формування позикових ресурсів, а саме: взаємозв’язок з обсягом господарської діяльності і уникнення інших форм залучення коштів; відсутність застави і жорстких вимог до показників фінансового стану підприємства, скорочення фінансового циклу, більш простий механізм оформлення в порівнянні з іншими видами кредиту. Для підприємства доцільним є надання товарного кредиту тільки тоді, коли вигода від продажу з відстрочкою платежу буде як мінімум не менше витрат на такий кредит.

Тож дебіторська заборгованість може мати такі позитивні сторони, як привабливість та конкурентоспроможність продукції. Разом з тим доцільним є врахування факторів, які можуть стати загрозою нормального функціонування підприємства при реалізації продукції та наданні послуг:

- якісний відбір контрагентів (яким можна надавати товарний кредит, а яким не слід);

- термін та умови надання товарного кредиту (задля запобіганню його  перетворенню у сумнівну або безнадійну дебіторську заборгованість для підприємства);

- порядок вилучення дебіторської заборгованості.

Отже, для досягнення оптимальної величини дебіторської заборгованості та забезпечення своєчасного її погашення доцільним є розроблення й постійний перегляд кредитної політики підприємства, без контролю за виконанням яких марно чекати помітного ефекту. Особливу увагу в процесі ефективного управління дебіторською заборгованістю слід приділяти попереджувальним діям, які спрямовані на недопущення виникнення безнадійної заборгованості, яка загрожувала б фінансовому стану суб’єкта господарювання.

Проблема стягнення дебіторської заборгованості вже стала звичною у соціальній та юридичній сфері, і, судячи з нестабільного економічного стану в економіці, питання стягнення боргів з плином часу буде тільки збільшуватися і ставати все більш актуальним [1, с.75]. Тому в умовах, що склалися, зростає необхідність теоретичної розробки ефективних процедур стягнення дебіторської заборгованості та майбутнє застосування їх на практиці.

Сучасна практика пропонує два основні способи управління дебіторською заборгованістю на підприємстві: самостійне управління заборгованістю, тобто процедура стягнення заборгованості починається підприємством-кредитором самостійно, власними силами і методами, і передання управління заборгованістю на аутсорсинг. При самостійному управлінні заборгованістю використовуються виключно ресурси підприємства (трудові, фінансові, технічні). Для цього в організації можуть створюватися спеціалізовані служби: кредитні контролери, служби безпеки тощо.

Аутсорсинг (зовнішнє управління) дозволяє доручити роботу із заборгованістю організації, яка спеціалізується саме на такій діяльності. Головною перевагою аутсорсингу є те, що він дає можливість підприємству ефективно вирішувати ті завдання, якими самостійно займатися або дорого, або неможливо через нестачу ресурсів. На нашу думку, аутсорсинг дозволяє оптимізувати витрати компанії ще й в оподаткуванні, оскільки офіційне навантаження з працевлаштування фахівців несе стороння структура. Головною запорукою успіху таких компаній є мінімізація строку повернення найбільшої частки боргів.

Найбільш розповсюдженими етапами стягнення дебіторської заборгованості є:

1) досудове врегулювання і повернення заборгованості;

2) направлення справи до суду [2, с.115].

Методи досудового врегулювання, якими найчастіше користуються сучасні підприємства-кредитори, можна класифікувати таким чином:

- психологічні (постійне нагадування по телефону, факсу, пошті, боржник повинен знати, що затримка платежу непокоїть кредитора, поширення інформації про затримку оплати серед суміжних постачальників та інших зацікавлених осіб). Психологічний вплив виявляється ефективним, якщо використовується для роботи з добросовісними дебіторами;

- економічні (фінансові санкції та заставні відносини);

У непростих умовах світової економічної кризи кількість проблемних контрагентів, які несвоєчасно погашають заборгованість, постійно зростає. У той же час своєчасне обслуговування позичальником його боргу дуже важливе для успішного розвитку і стабільності у діяльності підприємства-кредитора.

Висновки. Фінансовий стан нинішніх підприємств характеризується зростанням розміру дебіторської заборгованості в структурі їх активів, що призводить до уповільнення платіжного обігу. Облік дебіторської заборгованості в Україні регулюється П(С)БО. У МСБО та МСФЗ зазначені лише загальні правила класифікації, оцінки та визнання дебіторської заборгованості, проте не відображена конкретизація цих аспектів. Дебіторською заборгованістю слід вважати певну суму коштів, яку фізична або юридична особа заборгувала іншому суб’єкту господарювання за передані їм раніше продукцію, товари, виконану роботу чи надані послуги.

Зі зростанням обсягу дебіторської заборгованості виникає потреба управління дебіторською заборгованістю. У сучасних умовах господарювання розробка ефективної методики управління дебіторською заборгованістю є однією із головних проблем у вирішенні завдань підприємства з позиції забезпечення фінансової безпеки та досягнення позитивних результатів у фінансовій санації.

Ефективне управління дебіторською заборгованістю має великий вплив на ліквідність суб’єкта господарювання, а, отже, і на зміцнення фінансового становища в цілому. Запропоновані способи повернення дебіторської заборгованості сприятимуть ефективному поверненню заборгованостей та вивільненню грошових сум. Саме тому ефективне управління дебіторською заборгованістю відноситься до необхідних умов успішної діяльності, оскільки воно створює передумови для швидкого зростання бізнесу і збільшення фінансових можливостей підприємства.

 

Список літератури.

1. Карбовник А. М. Деякі аспекти управління дебіторською заборгованістю та їх вплив на джерела формування оборотних активів / А. М. Карбовник. — К. : Фінанси України, 2010. — 197 с.

2. Лищенко О.Г. Аналіз дебіторської заборгованості в системі управління підприємством / О.Г. Лищенко, Г.М. Бескота // Держава і регіони: журнал. — Запоріжжя : Гуманіст. Ун-т «Запоріз. ін-т держ. та муніцип. упр.», 2009. — №1. — С. 114–117.

3. Міжнародний стандарт фінансової звітності 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»  [Електронний ресурс] : Міжнародний документ у редакції від 01.01.2012 р.  – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_007.

4. Міжнародний стандарт фінансової звітності 9 «Фінансові інструменти»: Міжнародний документ у редакції від 01.01.2012 р.  [Електронний ресурс] –– Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_016.

5. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 32 «Фінансові інструменти: подання»  [Електронний ресурс] : Міжнародний документ у редакції від 01.01.2012 р.   — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_029.

6. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»  [Електронний ресурс] : Міжнародний документ у редакції від 17.10.2013 р.   – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_015.

7. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні  [Електронний ресурс] : Закон України у редакції від 06.02.2015 р. — Режим доступу : // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість» у редакції від 09.08.2013 р. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99.

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти» у редакції від 09.08.2013 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01.

10. Чорнобривець М.М. Дебіторська заборгованість: сутність та причини виникнення / М. М. Чорнобривець.  — Європейські перспективи. — 2013. — №10. — С.181—185.

 

References.

1. Karbovnyk, A. M. (2010), “Deiaki aspekty upravlinnia debitorskoiu zaborhovanistiu ta yikh vplyv na dzherela formuvannia oborotnykh aktyviv”, Finansy Ukrainy, Kyiv, Ukraine, p.197.

2. Lyshchenko, O.H. and Beskota, H.M. (2009), “Analiz debitorskoi zaborhovanosti v systemi upravlinnia pidpryiemstvom”, Derzhava i rehiony, vol.1, pp. 114–117.

3. Mizhnarodnyi standart finansovoi zvitnosti 7 «Finansovi instrumenty: rozkryttia informatsii», Mizhnarodnyi dokument u redaktsii vid 01.01.2012 r.  – Rezhym dostupu : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_007.

4. Mizhnarodnyi standart finansovoi zvitnosti 9 «Finansovi instrumenty»: Mizhnarodnyi dokument u redaktsii from 01.01.2012,  [Online], available at:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_016.

5. Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 32 «Finansovi instrumenty: podannia», Mizhnarodnyi dokument u redaktsii from 01.01.2012, [Online], available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_029.

6. Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 39 «Finansovi instrumenty: vyznannia ta otsinka», Mizhnarodnyi dokument u redaktsii from 17.10.2013, [Online], available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_015.

7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini” from 06.02.2015, [Online], available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

8. Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 10 «Debitorska zaborhovanist» u redaktsii from 09.08.2013, [Online], available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99.

9. Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 13 «Finansovi instrumenty» u redaktsii from 09.08.2013, [Online], available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01.

10. Chornobryvets, M.M. (2013), “Debitorska zaborhovanist: sutnist ta prychyny vynyknennia”, Yevropeiski perspektyvy, vol.10, pp.181—185.

 

 Стаття надійшла до редакції 20.02.2015 р.