EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2015

УДК 330.567.22:336.76

 

К. Ф. Черкашина,

к. е. н., доцент кафедри банківської справи,

Київський національний університет імені Тараса, м. Київ

К. Д. Лапшина,

магістр, Київський національний університет імені Тараса, м. Київ

 

ДИНАМІКА ТА СТРУКТУРА СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

 

K. F. Cherkashyna,

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Banking in Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

K. D. Lapshyna,

Master,  Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

 

DYNAMICS AND STRUCTURE OF CONSUMER CREDIT UKRAINIAN BANKS IN THE POST-CRISIS PERIOD

 

У статті досліджено динаміку та основні види програм споживчого кредитування, які  запропоновані найбільшими банками з числа лідерів на банківському ринку. Розроблено рекомендації для забезпечення збільшення обсягів споживчого кредитування та підвищення його ефективності. Проаналізовані перспективи розвитку споживчого кредитування в Україні.

 

To the dynamics and the main types of consumer credit programs, which are offered by the top-largest banks in the banking market are devoted in the article. Recommendations for increasing efficiency and the volume of consumer credit are in the article. Trends in consumer lending are analyzed in the article.

 

Ключові слова: банківська криза, кредитний портфель, ліквідність банку, споживче кредитування, фізична особа, фінансова нестабільність, тенденції розвитку споживчого кредитування.

 

Keywords: banking crisis, the credit portfolio, liquidity of the bank, consumer finance, an individual financial instability, trends in consumer lending.

 

 

Актуальність. Традиційно споживчий кредит є найпопулярнішим серед кредитів, що видаються українськими банками. З  кожним роком воно набуває все більшої актуальності. Це пов'язано з тим, що всі ланки суспільства прагнуть ефективно функціонувати, а без розвитку банківської інфраструктури, насамперед споживчого кредитування, неможливо досягнути добробуту населення. У той час світова фінансова криза, а також економічні та політичні негаразди в Україні внесли певні корективи у розвиток вітчизняного споживчого кредитування. Протягом останніх років зменшуються як обсяги кредитування в цілому так і обсяги споживчого кредитування зокрема.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У вітчизняній та зарубіжній науковій літературі розглядаються різні теоретичні аспекти споживчого кредитування. Цю проблематику  досліджували В. Базилевич, В. Василенко, Д. Гриньков, А. Евтух, В. Міщенко, А. Мороз, С. Науменкова, С. Щеглова та ін. Однак виникнення проблем в процесі споживчого кредитування свідчить про недостатність вивчення його форми і змісту, а також підтверджує актуальність та необхідність вивчення і дослідження даного питання.

Мета і завдання дослідження. Метою статті є дослідження особливостей сучасного стану споживчого кредитування в Україні, виокремлення основних проблем щодо його подальшого  розвитку  за  умов  політичної  та  економічної  нестабільності  та  шляхів  їхнього подолання.

Виклад основного матеріалу. Після банківської кризи в 2008-2009 рр. ситуація на ринку споживчого кредитування значно погіршилася і сьогодні досі не досягнуто того рівня, який був до кризи (рис.1). Розвиток цього виду кредитування необхідний для України, так оскільки ми живемо в європейській країні.

 

Рис. 1. Динаміка споживчих кредитів за період 2006-2014 рр,млн.грн

Джерело: [1, 2]

 

Як видно з рисунку 1, світова фінансова криза дестабілізувала економічний розвиток України і стала основною причиною погіршення стану її банківської системи, яка досить динамічно розвивалася до другої половини 2008 року. В результаті впливу кризи на банківську систему України з'явилися наступні негативні тенденції:

- зниження якості банківських активів;

- втрата довіри з боку вкладників;

- суттєве падіння курсу національної валюти;

- погіршення показників капіталізації банків;

- скорочення ресурсної бази банків;

- зростання процентних ставок;

- збільшення обсягів неповернених кредитів.

 

Рис. 2. Періодизація етапів розвитку споживчого кредитування в Україні

Джерело: Розроблено автором на основі [1,2,3,4 ]

 

Зазначені проблеми, безумовно, відбилися на показниках кредитної діяльності. Загальний обсяг кредитування значно скоротився - на 45,1 млрд грн, а споживчого кредитування ще більшою мірою - на 46,4 млрд грн. В результаті скорочення абсолютних значень кредитування відбулося зниження частки споживчого кредитування в загальному його обсязі - на 4,1 п.п. в 2009 році [3].

Розглядаючи наступний період 2010-2012 рр, більшою популярністю на ринку кредитування фізичних осіб став користуватись саме сегмент споживчого кредитування. Якщо обсяги іпотечного кредитування та  автокредитування не набули високих значень в 2012 році, то обсяги споживчого кредитування демонстрували просто феноменальні результати під час передвиборної невизначеності і побоювань нової хвилі кризи.

Найбільш значуща подія кредитування в 2012 році - це активний розвиток напрямку споживчого беззаставного кредитування. В умовах відсутності джерел довгострокового фінансування розвиток саме такого виду кредитування є найбільш цікавим для банків. Сюди відносяться, в першу чергу, кеш - кредити і кредитні карти. Незважаючи на більший відсоток ризику при видачі цих кредитів (вони, на відміну від заставних, не забезпечені іпотекою або рухомим майном), банки активно розвивали такі види кредитів, оскільки вони є високоприбутковими і видаються на короткі терміни [4].

Що стосується 2013 року, то сегмент споживчих позик знову став лідером ринку кредитування фізичних осіб: обсяг кредитів зріс, відігравши невелике зменшення в кінці 2012 року, число програм кредитування збільшилася. При цьому позичальники переорієнтувалися на позики строком не більше року [5].

Перед тим як розглянути особливості розвитку споживчого кредитування в 2014 році, відзначимо основні зміни за період 2006-2014, що відбулися в розрізі валют даного виду кредиту (рис.3).

До кризи популярність кредитів в доларах і євро пояснювалася набагато більш низькими процентними ставками, ніж за гривневими позиками. Через девальвацію гривні борги перед банками і дуже багато позичальників гірко пошкодували, що спокусилися на привабливі пропозиції банкірів [6].

Після кризи в 2011 році Верховна рада прийняла законопроект, що забороняє видачу та отримання споживчих кредитів в іноземній валюті на території України. Криза показала, що валютні кредити ризиковані для позичальників через можливі стрибків курсів, які збільшують суми [7].

 

Рис. 3. Динаміка споживчих кредитів в розрізі валют за період 2006-2014 рр

Джерело: [1]

 

У 2014 році сегмент споживчих позик увійшов в глибоку кризу: обсяг кредитів знизився, кількість кредиторів зменшилася на третину, середні реальні ставки по деяких видах позик зросли на 10-13 процентних пунктів (рис.4).

 

Рис. 4. Динаміка споживчих кредитів в 2014 році за місяцями, млн.грн

Джерело: [1,2]

 

Офіційна статистика від Національного банку України демонструє зовсім невелике зменшення обсягу споживчих позик українців за 2014 року. За даними регулятора на кінець листопада-2014, кредитний портфель склав 137,3 мільярда гривень, в той час як наприкінці грудня-2013 він становив 137 350 млн гривень.

Експерти в сфері банкінгу впевнені, що зниження було набагато більшим, ніж показує статистика. Більше 40% споживчих позик видано в іноземній валюті, і падіння курсу гривні автоматично збільшує обсяг кредитного портфеля в національній валюті. Якщо проаналізувати статистичні дані тільки за споживчими позиками, виданих в гривні, то за 2014 вони знизилися на 9,5% - з 108,3 до 98 мільярдів гривень.

Найменше скорочення кредитного портфеля торкнулося позик, виданих на термін до року (рис.5). За підсумками року вони майже не змінилися в обсязі і склали 51 900 млн гривень. Найбільше внаслідок кризи скоротились обсяги споживчих кредитів терміном від року до п'яти років - зменшилися в обсязі більш ніж на 5,3 мільярда - до 42,8 мільярдів гривень. Кредитний портфель споживчих позик строком більше п'яти років - збільшився на 6 мільярдів - до 42,6 мільярдів гривень. Очевидно, це відбулося за рахунок зростання сум інвалютних кредитів у гривневому еквіваленті [8].

 

Рис. 5. Динаміка обсягу споживчого кредитування в 2014 році за строками позики

Джерело: [1,2]

 

Як і в кінці 2013 року, безперечними лідерами за обсягом залишаються короткострокові позики строком на рік. А кредити на більш довгі строки - зрівнялися в обсягах.

Знижувалося в минулому році і пропозиція споживчих кредитних програм. За даними компанії «Простобанк Консалтинг», кількість банків, що видають нецільові кредити готівкою серед  50-ти лідерів  за активами, обвалилося більш ніж на третину, втративши з десяток кредиторів. Виняток склали лише нецільові позики строком на п'ять років - кількість кредиторів за ним збільшилася - за рахунок одного банку. Що стосується кількості пропозицій, то воно скоротилося ще більше, ніж кількість кредиторів - а саме, вполовину (також за винятком позик строком на п'ять років).

Кількість банків з числа  50-ти лідерів за активами , що працюють на ринку споживчого кредитування, і споживчих кредитних програм, з дослідження компанії «Простобанк Консалтинг».

 

Таблиця 1.

Кількість банків, що працюють на ринку споживчого кредитування, і споживчих кредитних програм

Термін кредиту

Число банків-кредиторів

Зміна за 2014

Число кредитних програм

Зміна за 2014

08.01.2014

08.01.2015

Шт.

%

08.01.2014

08.01.2015

шт.

%%

Беззаставні кредити

1 рік

26

17

-9

-35%

183

97

-86

-47%

3 роки

26

16

-10

-38%

170

80

- 90

-53%

5 років

4

5

1

25%

10

11

1

10%

Джерело: [8]

 

За словами банківських експертів, є дві основні причини істотного скорочення споживчого кредитування, і обидві з них - є найважливішими подіями 2014 року. Перша стосується  ліквідності банківської системи в цілому, а друга це фінансовий стан позичальників. Погіршення ліквідності однозначно вплинуло на пропозицію, багато банків частково або повністю зупинили кредитування, по суті кредитні послуги можуть надати тільки найстабільніші установи. Друге вплинуло на попит (клієнти стали більш обережними, менша впевненість у завтрашньому дні не дозволяє збільшувати кредитне навантаження) і на платоспроможність по вже набутим позиками.

Середня реальна вартість беззаставних кредитів готівкою в 2014 році стрімко злетіла. Основний стрибок у вартості припав на серпень-жовтень 2014 року - до цього вартість позик збільшувалася поступово і повільно.

За підсумками року реальні ставки за беззаставними кредитами строком на 1-3 роки зросли майже на одну п'яту від загального значення, або на 11-12,6 процентного пункту - до 74-77% реальних річних. Вартість кредитів строком на п'ять років суттєво зросла  взагалі в два рази - до 84% реальних річних.

Проте збільшення вартості не завадило нецільовим беззаставним кредитам готівкою залишитися лідером за популярністю серед всіх споживчих кредитів у позичальників і банкірів. Кеш кредит в 2014 році був найпопулярнішим серед кредитних продуктів для фізичних осіб. Незважаючи на підвищений ризик активних беззаставних операцій, на ринку кеш-кредитування з'явилися нові гравці. І це цілком обгрунтовано, адже протягом року населення не припиняло проявляти інтерес до цього продукту, незважаючи на підвищення вартості на 7-10% і посилення вимог до профілю клієнта. Зовсім іншою була ситуація зі ставками в сегменті кредитування готівкою під заставу нерухомості та авто: незважаючи на значне скорочення числа кредиторів, вони подорожчали менш, ніж на один процентний пункт: до 29% реальних річних по терміну на рік, 26% реальних річних по терміну на п'ять років і 24% реальних річних по терміну на 10 років.

Що стосується вартості кредитів на товари, то по терміну на рік вона також залишилася практично на тому ж рівні, що була рік тому - і склала 47,5% реальних річних. Ставки  по більш довгим термінами знизилися - до 41-45% реальних річних. При цьому кількість кредиторів скоротилося більш ніж удвічі - всього три установи з числа 50-ти найбільших видають такі позики.

Розглянемо програми беззаставного кредитування готівкою від банків з числа 50-ти лідерів за активами. За даними компанії «Простобанк Консалтинг» на 20.01.2015 р (табл.2).

 

Таблиця 2.

Програми беззаставного кредитування готівкою від банків з числа 50-ти лідерів за активами станом на 20.01.2015

Банк

Програма

Термін

Мін.еф.ставка,% річних

Макс.еф.ставка,% річних

Максимальна сума, грн.

Credit Agricole

Свобода

1 рік, 2 роки, 3 роки

57,16

61,39

35000.00

Idea Bank (Ідея Банк)

Кредит готівкою "Єдиний"

1 рік, 2 роки, 3 роки, 5 років

54,75

85,28

100000.00

UniCredit Bank

Кредит готівкою спільно з Ідея-банк

1 рік, 2 роки, 3 роки

64,87

73,86

100000.00

Експрес-кредит спільно з Альфа банк

1 рік, 2 роки, 3 роки, 5 років

80,69

90,56

75000.00

Київська Русь

На споживчі цілі

1 рік, 2 роки, 3 роки

61,82

67,76

50000.00

Кредобанк

Великі гроші

1 рік, 2 роки, 3 роки

68,91

73,04

50000.00

Швидка готівка

1 рік, 2 роки, 3 роки

79,82

84,71

10000.00

ОТП Банк

Святковий

1 рік, 2 роки, 3 роки, 5 років

64,82

69,99

100000.00

Експрес, спільно з Кредит Маркет

1 рік, 2 роки, 3 роки

87,52

92,24

25000.00

ПУМБ

Кредит готівкою на будь-які цілі без довідки про доходи

1 рік, 2 роки

82,7

83,6

20000.00

Кредит готівкою на будь-які цілі з довідкою про доходи

1 рік, 2 роки

73,32

75,31

20000.00

Свій кредит

1 рік, 2 роки, 3 роки, 5 років

          116,09

123,7

80000.00

Універсальний

1 рік, 2 роки

41,71

44,44

60000.00

Райффайзен Банк Аваль

Кредит готівкою без страховки

2 роки, 3 роки

48,8

48,8

100000.00

Кредит готівкою для пенсіонерів

1 рік, 2 роки

42,53

42,63

25000.00

Кредит готівкою для приватних клієнтів

2 роки, 3 роки

47,08

47,34

100000.00

Джерело: [1]

 

У докризовий період конкуренція між банківськими установами щодо споживчого кредитування стосувалася переважно ціни кредиту та часу на оформлення кредитної заяви. За умов фінансових труднощів банки конкурують за частку ринку. Водночас можна стверджувати, що за умови оздоровлення вітчизняної економіки в банків з'явиться більше потенційних позичальників. Після подолання фінансової нестабільності подальший розвиток споживчого кредитування матиме такі особливості [9]:

●  зосередження основної уваги на кредитах у національній валюті, що допоможе

уникнути валютного ризику як для кредиторів, так і для позичальників;

●  необхідність здійснення відкритої кредитної політики щодо інформування потенційних клієнтів про реальну ціну кредиту;

●  активізація на ринку позикового капіталу діяльності небанківських фінансових установ, які в розвинених країнах світу посідають важливе місце у споживчому кредитуванні.

Ще однією проблемою, яка підсилює кризові тенденції, є нестабільність курсу валют, їхнє стрімке зростання, а отже – підвищення ризику неповернення кредитів, отриманих в іноземній валюті.

Що стосується прогнозів на 2015 рік, то варто зазначити, що  банківські експерти невпевнені та дуже обережні стосовно своїх очікувань, оскільки такої глибокої кризи в банківській системі країни не було за всю історію незалежності. За словами банкірів, сегмент почне відновлюватися, коли закінчиться банківська і валютна криза. Для цього необхідна стабільність і стійкість національної валюти. Якщо це трапиться, вкладники не будуть панікувати, а позичальники зможуть прогнозувати свої можливості.

Сьогодні на ринку з'явилась нова тенденція - адаптація умов кредитів до можливих проблем у позичальника у зв'язку з кризою. Наприклад, дозвіл без санкцій пропустити один місяць платежу, закріплене на рівні кредитного договору. На ринку вже з'явилися програми кредитування з грейс-періодом і кредитними канікулами. У нинішніх умовах необхідно «модернізувати» діючі програми на предмет підтримки клієнтів при виникненні фінансових проблем, а нові програми зорієнтувати на мінімізацію ризиків ще при видачі.

Висновки. Споживче кредитування – найпоширеніший вид банківських операцій у розвинених країнах світу. В Україні обсяги споживчого кредитування зменшуються через негативний вплив фінансово-економічної та політичної кризи,  яка  зумовлює  підвищення  кредитних  ризиків;  зниження  купівельної спроможності населення; зменшення довіри до банків; зростання вартості придбання товарів у кредит.

Майбутній розвиток споживчого кредитування багато в чому залежить насамперед від стабільності валютного курсу, покращенні якості активів банківської системи, збільшенні ресурсної бази та відновленні довіри населення. Саме тому важливо створити всі необхідні умови задля швидкого фінансового оздоровлення та відродження інвестиційного клімату в країні.

 

Література.

1. Кредити, надані депозитними корпораціями (крім Національного банку України) січень 2015    [Електронний ресурс] // Національний банк України: [www.bank.gov.ua]. - Режим доступу:http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=57897

2. Гостра криза: огляд ринку споживчого кредитування за 2014 [Електронний ресурс] // Режим доступу:  http://www.prostobank.ua /potrebitelskie_kredity/stati /ostryy _krizis_obzor _rynka_potrebitelskogo_kreditovaniya_za_2014_god

3. «Перегрев» рынка потребительского кредитования 2012 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://finik.me/post/79/

4. Тріумфальний хід кредитів готівкою: огляд ринку споживчого кредитування за 2012 рік  [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www. prostobank.ua /potrebitelskie _kredity/stati /triumfalnoe_shestvie_kreditov_nalichnymi_obzor_rynka_potrebitelskogo_kreditovaniya_za_2012_god

5. Знову в лідерах: огляд ринку споживчого кредитування за 2013 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www. prostobank.ua/potrebitelskie _kredity /stati/snova _v_ liderah _ obzor _rynka_potrebitelskogo_kreditovaniya_za_2013_god

6. Заборона на валютне кредитування: Банки залишилися в програші [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://izvestia.kiev.ua/article/9732

7. Штрафів за кредити стало менше, а виселити боржників буде складніше [Електронний ресурс] // Режим доступу:  http://www.segodnya. ua/economics /finance / shtrafov-za-kredity-ctalo-menshe-a-vycelit-dolzhnikov-budet-clozhnee.html

8.Кількість банків, що видають споживчі кредити без довідки про доходи, зросла більш ніж у півтора рази [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.prostobank.ua/potrebitelskie _kredity/novosti/kolichestvo_bankov_vydayuschih_potrebkredity_bez_spravki o_ dohodah_ vyroslo_ bolee_chem_v_poltora_raza

9. Куртбедінова А.С. Динаміка розвитку споживчого кредиту в Україні та шляхи його вдосконалення / А.С. Куртбедінова  // Міжнародні науково-практичні конференції. – 2014. – [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://asconf.com/rus/archive_view/95

 

References.

1. Loans to depository corporations (excluding National Bank of Ukraine) January (2015) [Online], National Bank of Ukraine: [www.bank.gov.ua]. – Available at: http: //www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category? Cat_id = 57 897 (Accessed 1 Mar 2015)

2. “Acute crisis: a review of the consumer credit market” ( 2014) [Online], Available at: http://www.prostobank.ua / potrebitelskie_kredity / stati / ostryy _krizis_obzor _rynka_potrebitelskogo _kreditovaniya_za_2014_god (Accessed 1 Mar 2015)

3. “Overheating of consumer lending market”  (2012) [Online], Available at: http://finik.me/post/79/ (Accessed 3 Mar 2015)

4. “Triumphal procession cash loans, consumer credit market survey” ( 2012) [Online], Available at: http: // www. prostobank.ua / potrebitelskie _kredity /stati/triumfalnoe _shestvie _kreditov_nalichnymi_obzor_rynka_potrebitelskogo_kreditovaniya_za_2012_god (Accessed 3 Mar 2015)

5. “Again the leaders: a review of the consumer credit market” ( 2013) [Online], Available at: http: // www. prostobank. ua / potrebitelskie _kredity / stati / snova_ v_liderah_ obzor_rynka _potrebitelskogo_kreditovaniya_za_2013_god (Accessed 4 Mar 2015)

6. The ban on foreign currency lending, banks were the losers [Online], Available at: http://izvestia.kiev.ua/article/9732 (Accessed 1 Mar 2015)

7. Penalty for fewer loans and evict debtors will be more difficult [Online] Available at: http: //www.segodnya. ua / economics / finance / shtrafov-za-kredity-ctalo-menshe-a-vycelit-dolzhnikov-budet-clozhnee.html (Accessed 5 Mar 2015)

8.Kilkist banks issuing consumer loans without income increased by more than half [Online], Available at: http://www.prostobank.ua /potrebitelskie_kredity /novosti/kolichestvo _bankov_ vydayuschih_potrebkredity_bez_spravki o_ dohodah _vyroslo_bolee_chem _v_poltor a_raza (Accessed 5 Mar 2015)

9. AS Kurtbedinova The dynamics of consumer credit in Ukraine and ways to improve / AS Kurtbedinova // International scientific and practical conference. - 2014. - [Online], Available at: http://asconf.com/rus/archive_view/95 (Accessed 1 Mar 2015)

 

Стаття надійшла до редакції 15.03.2015 р.