EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2015

УДК: 330.101: 658.15

 

О. С. Пархоменко,

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання,

Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків

О. М. Жолтікова,

магістрант кафедри економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання,

Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків

 

«ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА» ТА «ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА»: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ПОНЯТЬ

 

Olena S. Parkhomenko,

Ph.D., Associate Professor, Department of Economics and Business Entities,

Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, Kharkiv

Olha Zholtikova,

Master of Department of Economics and Business Entities,

Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, Kharkiv

 

"FINANCIAL SECURITY" AND "FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY": THE NATURE AND CHARACTERISTICS OF THE CONCEPTS' USE

 

Проблема забезпечення економічної безпеки як на рівні держави, так і на рівні окремих підприємств у сучасних умовах господарювання стає дедалі актуальнішою. У статті розглядаються питання економічної безпеки підприємств як складної багатоструктурної науки про безпеку різнорівневих соціально-економічних систем. Виокремлено фінансову складову економічної безпеки як основного елемента забезпечення стійкого економічного стану підприємств. Узагальнено основні підходи до визначення сутності понять «фінансова безпека» та «фінансово-економічна безпека», у результаті аналізу яких було виявлено два основні погляди на фінансову безпеку: як на самостійний об’єкт у системі управління загальною безпекою суб’єкта господарювання (власне фінансова безпека) та як на складову системи економічної безпеки (фінансово-економічна безпека). Зроблено висновок про те, що використання цих термінів як синонімів для характеристики економічного стану суб’єктів господарювання є некоректним, що повинно враховуватися як фахівцями-практиками, так і науковцями.

 

The problem of economic security at both the state and at the level of individual enterprises in the modern business environment has become increasingly important. The article deals with the economic security of enterprises as a complex science of safety many structural multi-level socio-economic systems. Author determined the financial component of economic security as a basic element of sustainable economic condition. Overview main approaches to defining the essence of the concepts of "financial security" and "financial and economic security" in the analysis of which revealed two main views on financial security: as an independent object in the system of general security entity (the actual financial security) and as an integral system of economic security (financial and economic security). It is concluded that the use of these terms as synonyms to characterize economic situation of undertakings is incorrect that should be considered as practitioners and academics.

 

Ключові слова: економічна безпека, фінансова безпека, фінансово-економічна безпека, підсистеми економічної безпеки, корпоративна безпека, фінансовий стан, фінансова незалежність.

 

Keywords: economic security, financial security, financial and economic security, economic security subsystem, corporate security, financial state, financial independence.

 

 

Постановка проблеми.

У сучасних складних умовах функціонування вітчизняних підприємств і організацій першочергового значення набувають питання забезпечення економічної безпеки – як держави в цілому, так і суб’єктів господарювання зокрема.

Система забезпечення економічної безпеки залежить від багатьох факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, основними серед яких слід назвати несприятливі політичні зміни, макроекономічні кризи, зміни законодавства, кримінальні загрози, нерозвиненість ринків, інформаційні небезпеки, а також ненадійність партнерів, інвесторів, незаконну конкуренцію, низьку кваліфікацію кадрів, відтік кваліфікованих робітників тощо. Складність зв’язків компонентів такої системи зумовлює потребу в грамотному управлінні для досягнення максимальної ефективності її функціонування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Дослідженню проблем економічної безпеки на макрорівні, рівні регіонів і окремих суб’єктів господарювання присвячені роботи вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких І. Ансофф,  Дж. Лучіані, В. Кейбл, Дж. Кіршнер, Джанг Йонг, Ж.-М. Бланшар, Л. І. Абалкін, О. В. Ареф'єва, О.М. Бандурка, І. Ф. Бінько, І.О.Бланк, Т.Г. Васильців, Ю.М.Воробйов, Т.Р. Данилишин, С.Д. Дімітрієва, М.М. Єрмошенко, О.А. Кириченко, Л.О. Омелянович, П.І. Орлов, Г. Пастернак-Таранушенко, В.Л. Плескач, В.Т. Шлемко та інші.

Велика кількість досліджень у сфері фінансово-економічної безпеки потребує певного узагальнення підходів до визначення основних понять, якими оперують науковці та практики у цій галузі економічної науки.

Постановка завдання.

Метою статті є узагальнення основних підходів до визначення понять «економічна безпека», «фінансова безпека» і «фінансово-економічна безпека» та виявлення особливостей вживання цих термінів для характеристики економічного стану підприємства.

Виклад основного матеріалу.

Останнім часом у зв’язку із ускладненням економічного становища все більшу важливість набувають питання ефективної протидії існуючим внутрішнім та зовнішнім загрозам у сфері фінансово-господарчої діяльності господарюючих суб’єктів. Тому вважається необхідним з’ясувати, яким чином пов’язані між собою поняття економічної, фінансової, фінансово-економічної безпеки (ФЕБ), а також виявити можливість і правомірність застосування цих понять при формуванні певної системи захисту суб’єктів господарювання від потенційних загроз.

У сучасній науковій літературі існує низка підходів до визначення терміна «економічна безпека». Л. Абалкін пропонує під економічною безпекою (ЕБ) розуміти «сукупність умов і факторів, що забезпечують незалежність національної економіки, її стабільність і стабільність, здатність до постійного відновлення й самовдосконалення» [0].

Вітчизняні науковці В. Шлемко та І. Бінько вважають, що економічну безпеку можна вважати таким станом національної економіки, який дозволяє зберігати стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз і здатний задовольнити потреби особи, сім‘ї, суспільства, держави [29, с. 8].

Г. Пастернак-Таранушенко пропонує більш ширше визначення економічної безпеки, що містить таке положення: «економічна безпека – це стан держави, що забезпечує можливість створення і розвитку умов для плідного життя її населення, перспективного розвитку її економіки в майбутньому та зростання добробуту її мешканців» [23, с. 29].

У свою чергу М. Єрмошенко вважає, що економічній безпеці властиві збалансованість і стійкість до негативного впливу внутрішніх і зовнішніх загроз, здатність забезпечувати на основі реалізації національних економічних інтересів сталий і ефективний розвиток вітчизняної економіки і соціальної сфери [13, с. 29].

Вітчизняні науковці висловлюють думку про розгляд економічної безпеки як складної багатоструктурної науки про безпеку соціально-економічних систем різних рівнів ієрархії (особа, домашнє господарство, галузь, регіон, сектор економіки, національна економіка, світове господарство) [6, с. 45].

Крім того, з огляду на наведені вище визначення, можна виокремити в структурі економічної безпеки такі складові: виробничу, кадрову, інформаційну, правову, фінансову, екологічну, конкурентну (ринкову) безпеку. Серед цих елементів економічної безпеки провідне значення має, на наш погляд, фінансова складова. Це пояснюється тим, що керування сучасною економікою здійснюється насамперед фінансовими інструментами і з метою покращення саме фінансових характеристик суб’єктів господарювання. До того ж, саме той, хто володіє/розподіляє фінансові ресурси підприємства, і визначає напрями розвитку підприємства.

Отже, вважаємо за необхідне розглянути сутність фінансової безпеки детальніше (табл. 1).

Серед визначень фінансової безпеки (ФБ) підприємства, наведених у табл. 1, найбільш повно її сутність, на наш погляд, розкривається Погосовою М.Ю., яка підходить до характеристики фінансової безпеки як до комплексної характеристики функціонування суб’єкта господарювання. Решта ж дослідників роблять акцент тільки на рівні фінансового стану підприємства, вважаючи, що його стабільність є вже запорукою убезпечення від зовнішніх та внутрішніх загроз.

 

Таблиця 1.

Підходи до визначення наукового поняття «фінансова безпека підприємства»

Автори

Визначення поняття «фінансова безпека підприємства»

Бланк І.О. [4]

кількісно і якісно детермінований рівень фінансового стану підприємства, що забезпечує стабільну захищеність його пріоритетних збалансованих фінансових інтересів від ідентифікованих реальних і потенційних загроз внутрішнього і зовнішнього характеру

Воробйов Ю.М., Воробйова О.І., Блажевич О.Г. [7, с. 20]

загальна характеристика фінансової системи підприємства, яка свідчить про можливості ефективно функціонувати в умовах постійних змін внутрішнього і зовнішнього середовища, коливань рівня фінансового та господарського ризику, виконувати узяті на себе фінансові зобов'язання перед власниками, персоналом, державою, кредиторами.

Єрмошенко М. М., Горячова К.С., Ашуєв А.М. [13]

фінансовий стан, що характеризується, по-перше, збалансованістю та якістю сукупності фінансових інструментів, технологій і послуг, які використовуються підприємством, по-друге, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх загроз, по-третє, здатністю фінансової системи підприємства забезпечувати реалізацію його фінансових ресурсів, по-четверте, забезпечувати розвиток цієї фінансової системи

Васильців Т.Г., Волошин В.І. та ін. [5]

динамічна ознака фінансового стану підприємства, яка відображає його стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз, здатність до сталого і збалансованого розвитку та захисту своїх фінансових інтересів.

Кириченко О.А., Кім Ю. [15]

фінансове положення і фінансову стабільність, що спроможне забезпечити підприємству нормальний ефективний розвиток його діяльності

Погосова М.Ю. [25, с. 7]

комплексна характеристика функціонування суб’єкта господарювання, що відбиває його потребу у захисті фінансових інтересів, яка існує об’єктивно за умови постійного впливу реальних і потенційних загроз макро-, мезо- і внутрішнього середовища, та викликає необхідність формування його спроможності реалізовувати свої інтереси у процесі взаємодії з контрагентами системи фінансових відносин

Мунтіян В.І. [21, с. 121]

стан найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів підприємства, виражений в кращих значеннях фінансових показників прибутковості і рентабельності бізнесу, якості управління, використання основних і оборотних засобів підприємства, структури його капіталу, норми дивідендних виплат по цінних паперах підприємства, а також курсової вартості його цінних паперів як синтетичного індикатора поточного фінансово-господарського стану підприємства і перспектив його технологічного і фінансового розвитку

Давидюк Т.В. [9]

такий стан, за якого підприємство: знаходиться у фінансовій рівновазі, забезпечується стійкість, платоспроможність і його ліквідність в довгостроковому періоді; задовольняє потреби у фінансових ресурсах для стійкого розширеного відтворення; забезпечує достатню фінансову незалежність та захищеність фінансових інтересів власників підприємства; здатне протистояти наявним небезпекам і загрозам та таким, що виникають, які призводять до фінансового збитку.

 

Також необхідно відмітити підхід до сутності фінансової безпеки, запропонований Васильців Т.Г., який на відміну від інших, містить положення про динамічність стану фінансової стійкості, що є передумовою сталого і збалансованого розвитку підприємства.

Окремим авторами поняття фінансової безпеки розглядається як синонім економічної безпеки, але зауважимо, що при цьому аналіз поняття фінансової безпеки (на макрорівні) передбачає оцінку і прогнозування цілої низки факторів, які визначають стійкість фінансово-банківської системи, а також виявлення загроз і слабких місць в її функціонуванні з метою зробити  його більш структурованим і прозорим. Тобто фінансова безпека – це такий стан фінансово-банківської системи, за якого держава може в певних межах гарантувати загальноекономічні умови функціонування державних закладів влади та ринкових інститутів.

Згідно із Концепцією забезпечення національної безпеки у фінансовій сфері, забезпечення ФБ має передбачати збалансованість, стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз, здатність забезпечити ефективне функціонування національної економіки та економічне зростання держави [0].

Якщо перейти з макрорівня на мікроекономічний рівень, то сутність ФБ підприємства полягає у здатності підприємства самостійно розробляти і провадити фінансову стратегію, згідно із цілями корпоративної стратегії, в умовах невизначеного та конкурентного середовища [4].

Огляд основних підходів до формулювання сутності ФБ (табл. 1.1) дозволив виявити певні властивості, які відповідають стану фінансової безпеки на підприємстві: 1) здатність забезпечити фінансову рівновагу, стабільність, платоспроможність і ліквідність підприємства в довгостроковому періоді; 2) задоволення потреб підприємства у фінансових ресурсах для стійкого розширеного відтворення підприємства; 3) забезпечення високого рівня фінансової незалежності підприємства; 4) здатність протистояти наявним і потенційним небезпекам та загрозам, що можуть завдати фінансової шкоди підприємству, або небезпечно змінити структуру капіталу, або примусово ліквідувати підприємство; 5) забезпечення достатньої гнучкості при прийнятті фінансових рішень; 6) забезпечення захищеності фінансових інтересів власників підприємства.

Останнім часом у науковій та практичній літературі все частіше зустрічається поняття «фінансово-економічна безпека», яке спочатку передбачало вміст поняття «фінансова безпека» у складі економічної безпеки і не відокремлювалось як самостійний елемент наукового аналізу [8, с. 16; 17, с. 14]. Проте, незважаючи на досить поширене застосування цього терміна (наприклад, наявність в українських вишах магістерської програми «Управління фінансово-економічною безпекою»), підходи до його визначення можуть значно різнитися в залежності від вихідної точки зору дослідників (табл. 2).

 

Таблиця 2.

Підходи до визначення наукового поняття «фінансово-економічна безпека підприємства»

Автори

Визначення поняття «фінансово-економічна безпека підприємства»

Подольчак Н.Ю. [26]

захищеність потенціалу підприємства у різних сферах діяльності від негативної дії зовнішніх і внутрішніх чинників, прямих або непрямих загроз, а також здатність суб’єкта до відтворення

Столбов В.Ф., Шаповал Г.М. [27]

стан захищеності його ресурсів та інтелектуального потенціалу від наявних та потенційних загроз зовнішнього і внутрішнього середовища його функціонування, який характеризується високими фінансовими показниками діяльності та перспективою економічного розвитку в майбутньому

Мойсеєнко І.П., Марченко О.М. [20]

такий фінансово-економічний стан підприємства, який забезпечує захищеність фінансово-економічних інтересів від внутрішніх і зовнішніх загроз та створює необхідні фінансово-економічні передумови для стійкого розвитку в поточному та довгостроковому періодах

Васильців Т.Г., Волошин В.І. та ін. [5, с. 43]

складна система, яка включає певний набір внутрішніх характеристик, спрямованих на забезпечення ефективності використання корпоративних ресурсів за кожним напрямом діяльності

Трухан О.Л. [28, с. 30]

ФЕБ трактується одночасно з двох позицій: статичної (як результат діяльності підприємства на певну дату) та динамічної (розвиток підприємства в умовах фінансово-економічної безпеки у короткостроковій та довгостроковій перспективі)

 

Т.Р. Данилишин та Ж.В. Галак наполягають, що «фінансова безпека як складова економічної безпеки підприємства є найважливішою, оскільки від неї залежить вся діяльність підприємства» [10, с. 13].

В.Л. Плескач в системі економічної безпеки підприємства виділяє такі підсистеми: «1) фінансову (основну); 2) внутрішньоекономічну; 3) зовнішньоекономічну (економіка зв’язків підприємства із зарубіжними партнерами); 4) соціально-економічну» [24, с. 28]. Таким чином, домінуючою складовою у системі економічної безпеки закономірно визнається фінансова.

Зазначимо, що П.Я. Кравчук [18, с. 9] запропонував виокремлювати фінансово-економічний напрям в системі загальної (корпоративної) безпеки підприємства з відповідними підсистемами: фінансовою, економічною та маркетинговою.

Висновки.

Отже, у результаті аналізу підходів до визначення дефініцій «фінансова безпека» та «фінансово-економічна безпека» виявлено, що в економічній науці існує два основних погляди на сутність цих понять: 1) фінансова безпека – самостійний об’єкт в системі управління загальною безпекою суб’єкта господарювання; 2) фінансова безпека – складова економічної безпеки. Відповідно, у другому випадку дослідники часто використовують термін «фінансово-економічна безпека». Поєднання, таким чином, частини і цілого в одному терміні може свідчити про додатковий наголос на фінансовій складовій системи економічної безпеки. Саме в цьому аспекті вживання терміну «фінансово-економічна безпека» і є, на нашу думку, доречним, бо в тільки такому випадку можна уникнути плутанини, яка виникає під час частого неправомірного використання понять економічної безпеки, фінансової безпеки та фінансово-економічної безпеки як синонімів.

 

Література.

1. Про схвалення Концепції забезпечення національної безпеки у фінансовій сфері [Електронний ресурс] // Кабінет Міністрів України; Розпорядження, Концепція від 15.08.2012 № 569-р. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/569-2012-%D1%80.

2. Абалкин Л.И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение. / Абалкин Л. // Вопросы экономики. – 1994. – №12. – С. 4–13.

3. Ареф'єва О.В., Кузенко Т.Б. Економічні основи формування фінансової складової економічної безпеки // Актуальні проблеми економіки.– 2009.– №1. – С. 98–103.

4. Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия / И.А.Бланк. – К. : Ника-Центр, Эльга, 2004. – 784 с.

5. Васильців Т.Г. Фінансово-економічна безпека підприємств України: стратегія та механізми забезпечення: монографія [Електронний ресурс] / Васильців Т. Г., Волошин В.І., Бойкевич О. Р., Каркавчук В. В., [за ред. Т.Г. Васильціва]. – Львів: Ліга-Прес, 2012. – 386 с. – Режим доступу: http://lv.niss.gov.ua/content/articles/files/mono_2012-d47ce.pdf.

6. Власюк О. С. Теорія і практика економічної безпеки в системі науки про економіку / О. С. Власюк; Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки при Раді нац. безпеки і оборони України. – К., 2008. – 48 с.

7. Воробйов Ю.М. Фінансова безпека будівельних підприємств: монографія / Воробйов Ю.М., Воробйова О.І., Блажевич О.Г.–Сімферополь : ВД «АРІАЛ», 2013.–180 с.

8. Гапоненко В.Ф. Экономическая безопасность предприятий. Подходы и принципы / В.Ф Гапоненко, А.Л. Беспалько, А.С. Власков. – М.: Изд-во "Ось-89", 2007. – 208 с.

9. Давидюк Т.В. Фінансово-економічна безпека або фінансова складова економічної безпеки: епістемологічний підхід / Т. В. Давидюк // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Сер. : Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – 2013. – Вип. 1. – С. 39-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ptmbo_2013_1_6.pdf.

10. Данилишин Т.Р. Фінансова безпека як складова економічної безпеки підприємств / Т.Р. Данилишин, Ж.В. Галак // Економікс. – 2010. – № 12. – С. 13–15.

11. Дикань В.Л. Комплексна методика визначення рівня економічної безпеки. Монографія / В.Л. Дикань, І.Л. Назаренко; Українська державна академія залізничного транспорту – Xарків: УкрДАЗТ, 2011. - 142 с.

12. Економічна енциклопедія: У трьох томах / Ред.кол. С.В. Мочерний (відп.ред.) та ін. - Т.1 – Київ, Видавничий цент "Академія", 2000. – 864 с.

13. Єрмошенко М. М. Економічні та організаційні засади забезпечення фінансової безпеки підприємства: препринт наукової доповіді / М. М. Єрмошенко, К. С. Горячова, А. М. Ашуєв; [за наук. ред. М. М. Єрмошенка]. – К. : Національна академія управління. 2005. – 78 с.

14. Ильяшенко С.Н. Составляющие экономической безопасности предприятия и подходы к их оценке / С. Н. Ильяшенко // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 3 (21). – С. 12 – 19.

15. Кириченко О.А. Вплив інфляційних процесів на фінансову безпеку підприємства / О. Кириченко, Ю. Кім // Економіка та держава. – 2009. – №1. – С. 32-36.

16. Ковалев Д. Экономическая безопасность [Текст] / Д. Ковальов, Т. Сухорукова // Экономика Украины. – 1998. – №10. – С. 48-51.

17. Козаченко Г. В. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення: [монографія] / Г. В. Козаченко, В. П. Пономарьов, О. М. Ляшенко. – К. : Лібра, 2003. – 280 с.

18. Кравчук П.Я. Формування системи корпоративної безпеки підприємства: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.01 / П.Я. Кравчук ; Терноп. держ. екон. ун-т. – Т., 2006. — 20с.

19. Лысенко Ю.Г. Механизмы управления экономической безопасностью / Ю.Г. Лысенко, С.Г. Мищенко, Р. А. Руденский и др. – Донецк: ДонНУ, 2002. – 178 с.

20. Мойсеєнко І.П. Управління фінансово-економічною безпекою підприємства: навч. посібник / І.П.Мойсеєнко, О.М.Марченко. – Львів, 2011. – 380 с.

21. Мунтіян В.І. Економічна безпека України / В.І. Мунтіян. – К.: КВІЦ, 1999. – 464 с.

22. Омелянович Л. О. Економічна безпека торговельного підприємства: Монографія / Л. О. Омелянович, Г. Є. Долматова. – Донецьк: ДонДУЕТ , 2005. – 195 с.

23. Пастернак-Таранушенко Г. А. Економічна безпека держави. Методологія забезпечення: монографія / Г. А. Пастернак-Таранушенко– К. : Київський ек-ний інститут менеджменту, 2003. – 320 с.

24. Плескач В.Л. Методологічні засади державного регулювання фінансово-економічного розвитку / В.Л. Плескач, А.В. Кулик // Фінанси України. – 2009. – № 10. – С. 27–35.

25. Погосова М.Ю. Діагностування фінансової безпеки промислового підприємства// Автореф. дис..канд. екон. наук: 08.00.08/ М.Ю.Погосова; УБС НБУ. – К., 2010 – 21 с.

26. Подольчак Н.Ю. Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки: навч. посібник / Н.Ю.Подольчак, В.Я.Карковська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014.-268с.

27. Столбов В.Ф. Особливості управління системою фінансово-економічної безпеки будівельних підприємств / В.Ф.Столбов, Г.М.Шаповал // Комунальне господарство міст. Науково-технічний збірник.- 2013.- №111.- с.103-108.

28. Трухан О.Л. Наукова інтерпретація функцій стратегічного управління підприємствами/ О.Л. Трухан // Вісник Хмельницького національного університету / Економічні науки.– 2010. – № 1. – Т. 2. – С. 29–35.

29. Шаваев А.Г. Экономическая безопасность: [энциклопедия] / А.Г. Шаваев, А.Т. Багаутдинов и др. – М. : Правовое посвещение, 2001. – 512 с.

30. Шлемко В. Т. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення: [наук. вид.] / В.Шлемко, І.Бінько.  К.: НІСД.  1997.  143 с.

31. Stachowiak Z. Bezpieczenstwo ekonomiczne // Ekonomika oborony, pod red. W. Stankiewicza, AON. – Warszawa, 1994. – S. 187 – 188.

 

References.

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), Order, Conception “On approval of the concept of national security in the financial sector”, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/569-2012-%D1%80 (Accessed 15 August 2012).

2. Abalkin, L.I. (1994), “Russia's economic security: threats and their reflection”, Voprosy jekonomiki, vol. 12, pp. 4– 13.

3. Aref'ieva, O.V. and Kuzenko T.B. (2009), “The economic basis for the formation of the financial component of economic security”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 1, pp. 98–103.

4. Blank I.A. (2004), Upravlenie finansovoj bezopasnost'ju predprijatija [Financial management enterprise security], K.: Nika-Centr, Jel'ga, Ukraine

5. Vasyl'tsiv, T. H., and Voloshyn V.I. (2012), “Financial and economic security of Ukraine: Strategies and mechanisms to ensure: the monograph”, L'viv: Liha-Pres, [Online], available at: http://lv.niss.gov.ua/content/articles/files/mono_2012-d47ce.pdf.

6. Vlasiuk, O. S. (2008), Teoriia i praktyka ekonomichnoi bezpeky v systemi nauky pro ekonomiku [Theory and practice of economic security in the sciences of economics], Nats. in-t probl. mizhnar. bezpeky pry Radi nats. bezpeky i oborony Ukrainy, Kyiv, Ukraine.

7. Vorobjov, Yu.M., and Vorobjova O.I. (2013), Finansova bezpeka budivel'nykh pidpryiemstv: monohrafiia [Financial security building enterprise: monograph], Simferopol' : VD «ARIAL», Ukraine.

8. Haponenko, V.F., and Bespal'ko, A.L. (2007), Ekonomycheskaia bezopasnost' predpryiatyj. Podkhody y pryntsypy [Economic security. Approaches and principles], M.: Izd-vo "Os'-89", Russia.

9. Davydiuk, T.V. (2013), “Financial and economic security or financial component of economic security: an epistemological approach”, Problemy teorii ta metodolohii bukhhalters'koho obliku, kontroliu i analizu. Ser. : Bukhhalters'kyj oblik, kontrol' i analiz, [Online], vol . 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua.

10. Danylyshyn, T.R., and Halak, Zh.V. (2010), “Financial security as a component of economic security companies”, Economics, vol. 12, pp. 13–15.

11. Dykan', V.L., and Nazarenko I.L. (2011), Kompleksna metodyka vyznachennia rivnia ekonomichnoi bezpeky. Monohrafiia [Integrated method of determining the level of economic security. monograph], Ukrains'ka derzhavna akademiia zaliznychnoho transportu, Harkiv: UkrDAZT, Ukraine.

12. Mochernyj, S.V. (vidp.red.) (2000), Ekonomichna entsyklopediia: U tr'okh tomakh [Economic Encyclopedia: In three volumes], vol.1, Kyiv, Vydavnychyj tsent "Akademiia", Ukraine.

13. Yermoshenko, M.M., and Horiachova, K. S. (2005), Ekonomichni ta orhanizatsijni zasady zabezpechennia finansovoi bezpeky pidpryiemstva: preprynt naukovoi dopovidi [Economic and organizational basis for ensuring financial security company, preprint scientific report], K. : Natsional'na akademiia upravlinnia, Ukraine.

14. Yl'iashenko, S.N. (2003), “Components of economic security and approaches to assessment”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 3, pp. 12–19.

15. Kyrychenko, O., and Kim Yu. (2009), “The impact of inflation on financial security company”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 32–36.

16. Koval'ov, D., and Sukhorukova, T. (1998), “Economic security”, Ekonomika Ukrainy, vol. 10, pp. 48–51.

17. Kozachenko, H. V., and  Ponomar'ov V. P. (2003), Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: sutnist' ta mekhanizm zabezpechennia: monohrafiia [The economic security of the enterprise: the nature and mechanism of support: monograph], K. : Libra, Ukraine.

18. Kravchuk, P.Ya. (2006), “Formation of corporate security firm:”, Ph.D. Thesis, Business economics and industrial engineering, Ternopol. state. Econ. University, Ternopol, Ukraine.

19. Lysenko, Ju.G., and Mishhenko, S.G. (2002), Mehanizmy upravlenija jekonomicheskoj bezopasnost'ju [Mechanisms of economic security management], Doneck: DonNU, Ukraine.

20. Mojseienko, I.P., and Marchenko, O.M. (2011), Upravlinnia finansovo-ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva: navch. posibnyk [Financial and economic security company: teach. manual], L'viv, Ukraine.

21. Muntiian, V.I. (1999), Ekonomichna bezpeka Ukrainy [The economic security of Ukraine], K.: KVITs, Kyiv, Ukraine.

22. Omelianovych, L.O., and  Dolmatova, H. Ye. (2005), Ekonomichna bezpeka torhovel'noho pidpryiemstva: Monohrafiia [The economic security of commercial enterprise: Monograph], Donets'k: DonDUET, Ukraine.

23. Pasternak-Taranushenko H. A. (2003), Ekonomichna bezpeka derzhavy. Metodolohiia zabezpechennia: monohrafiia [The economic security of the state. Methodology support: Monograph], K. : Kyivs'kyj ek-nyj instytut menedzhmentu, Kyiv, Ukraine.

24. Pleskach, V.L., and Kulyk, A.V. (2009), “Methodological principles of state regulation of Finance and Economic Development”, Finansy Ukrainy, vol. 10, pp. 27–35.

25. Pohosova, M.Yu. (2010), “Formation of corporate security firm:”, Ph.D. Thesis, Money, finance and credit, University of Banking of the National Bank of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

26. Podol'chak, N.Yu., and Karkovs'ka V.Ya. (2014), Orhanizatsiia ta upravlinnia systemoiu finansovo-ekonomichnoi bezpeky: navch. posibnyk [The organization and management of financial and economic security: teach. manual], Vydavnytstvo L'vivs'koi politekhniky, L'viv, Ukraine.

27. Stolbov, V.F., and Shapoval, H.M. (2013), “Features of the system of financial and economic security construction companies”, Komunal'ne hospodarstvo mist. Naukovo-tekhnichnyj zbirnyk, vol. 111, pp. 103–108.

28. Trukhan, O.L. (2010), “The scientific interpretation of the functions of strategic management”, Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, Ekonomichni nauky, vol. 1, pp. 29–35.

29. Shlemko, V. T., and Bin'ko I. (1997), Ekonomichna bezpeka Ukrainy: sutnist' i napriamky zabezpechennia: (nauk. vyd.) [The economic security of Ukraine: the nature and direction of support: (Science. ed.)], K.: NISD, Kyiv, Ukraine.

30. Shavaev, A.H., and Bahautdynov, A.T. (2001), Ekonomycheskaia bezopasnost': (entsyklopedyia) [Economic Safety: (Encyclopedia)], Pravovoe posveschenye, Moskva, Russia.

31. Stachowiak, Z. (1994), Bezpieczenstwo ekonomiczne [Economic Security], Economics, AON, pp. 187 - 188. Warsaw, Poland.

 

Стаття надійшла до редакції 05.04.2015 р.