EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2015

УДК 332.625

 

О. М. Бурак,

к. е. н., доцент кафедри Економіки підприємств, бізнес-адміністрування  та регіонального розвитку,

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

 

ОЦІНКА РІВНІВ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СФЕРИ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ

 

Olena Burak,

PhD, Associate Professor, Lecturer, Department of  Economics of Enterprise, Business Administration and Regional Development,

A.N. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

 

EVALUATION OF REGIONAL DEVELOPMENT LEVELS OF EXTERNAL LIGHTING SPHERE

 

У статті розглянуті питання оцінки рівнів регіонального розвитку сфери зовнішнього освітлення. Розрахунки рівнів розвитку сфери освітлення регіонів проведено за 2011-2013рр. Використана методика дає можливість визначити інтегральний показник розвитку на базі відібраних показників із загальної статистичної звітності. В результаті оцінки виявлено, що ситуація з розвитком сфери зовнішнього освітлення для більшості регіонів погіршилася в 2013р. у порівнянні з 2011р. Всього чотири області – Київська, Донецька, Дніпропетровська і Харківська мають інтегральний показник розвитку більше за 70%. Середній рівень розвитку сфери освітлення в України не досягає навіть 50%.

Для подолання незадовільного стану сфери зовнішнього освітлення пропонується проводити якісний аналіз досягнутих показників і на їх основі розробляти і впроваджувати регіональні і міські програми освітлення.

 

Issues of evaluation of external lighting sphere regional development levels have been considered in the article. Calculations of levels of regions' lighting sphere development have been done for 2011 - 2013.Technique applied makes possible to define integral indicator of development on the base of selected indicators from the general statistical accounting.

As a result of evaluation it has been revealed that the situation with the external lighting sphere development for the most of regions became worse in 2013 in comparison with 2011. Kyiv, Donetsk, Dnipropetrovs’k and Kharkiv oblasts have integral indicator of development more than 70%. The average level of the lighting sphere development in Ukraine does not achieve even 50%.For overcoming non-satisfactory statement of the external lighting sphere it has been proposed to conduct qualitative analysis of the achieved indicators, to develop and to implement regional and municipal programs of lighting on their base.

 

Ключові слова: сфера зовнішнього освітлення, рівень регіонального розвитку, інтегральний показник розвитку, ранг.

 

Keywords: external lighting sphere, regional development level, integral indicator of development, rank.

 

 

Постановка проблеми. Дослідженням рівнів регіонального розвитку в України приділяється достатньо уваги в контексті основних факторів регіонального розвитку, але в сучасних умовах формування якісного середовища життєдіяльності людини значення набувають і показники сфери благоустрою, які окремо майже не розглядаються. Такий аналіз і оцінку доцільно проводити з метою вивчення умов забезпечення сталого розвитку регіональних систем, а саме - зовнішнього освітлення, озеленення і дорожньо-мостового господарства.

Крім того, збір і систематизація даних по сфері зовнішнього освітлення здійснюється Міністерством регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства  у межах аналізу динаміки показників, чого явно недостатньо для виявлення проблем і розробки адекватних заходів з реформування сфери зовнішнього освітлення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика сфери зовнішнього освітлення детально вивчена в напрямках: технічне удосконалення систем освітлення і їх споруд та енергозбереження.

Багатосторонніми дослідженнями світлотехніки, джерел світла, енергозбереження, декоративно-художнього освітлення займаються науковці Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова[2,7].

Питаннями регіонального розвитку займаються вчені-економісти Герасимчук З.В.[1], Чернюк Л.Г.[3], Романюк С.А.[7] та інші.

Постановка завдання. В статті пропонується оцінити рівні регіонального розвитку сфери зовнішнього освітлення для подальшого обґрунтування на їх основі управлінських рішень.

Основний матеріал дослідження. Європейський досвід розвитку сфери зовнішнього освітлення показує, що приділення уваги вказаній сфері істотно впливає на[4]: збалансування екологічного стану територій; зниження рівня злочинності; зменшення кількості аварійних ситуацій ДТП на дорогах; підвищення туристичної і інвестиційної привабливості територій; зменшення витрат міських бюджетів завдяки впровадженню новітніх технологій енергозбереження.

Прийняття управлінських рішень щодо розвитку сфери зовнішнього освітлення  має ґрунтуватися на аналізі показників зовнішнього освітлення і інтегрального показника (рівня регіонального розвитку).

Для проведення оцінки рівнів регіональних розвитку сфери зовнішнього освітлення спочатку проведемо відбір показників, які найбільш повно характеризують вказану сферу і представимо їх в таблиці 1. Представлені показники мають натуральні і вартісні вимірники, не повторюють один одного за змістом і відображають технічній і економічний аспекти експлуатації системи освітлення.

 

Таблиця1. Вихідні дані за 2013 рік

Області

Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення населених пунктів, км

Кількість світлоточок за типами джерел світла, тиc.шт.

Кількість електроенергії, спожитої на роботу 1 світлоточки, кВт/год

Витрати на утримання однієї світлоточки, грн.

Обсяги виконаних робіт, тис. грн.

Облікова кількість штатних працівників, осіб

1

2

3

4

5

6

7

Вінницька

3973,1

62,81

242,0

107,3

14347,9

131

Волинська

1067,0

41,98

163,9

160,1

6359,9

112

Дніпропетровська

9525,7

201,80

321,0

104,1

39747,4

463

Донецька

8448,0

174,20

382,1

234,3

40801,1

622

Житомирська

1894,3

40,72

203,9

141,8

6186,3

96

Закарпатська

2909,8

51,20

195,2

83,0

3626,1

311

Запорізька

4276,9

102,91

177,7

159,0

16360,3

298

Івано-Франківська

1221,7

35,83

219,2

112,3

4602,8

126

Київська

7152,7

110,80

325,0

235,6

20654,8

866

Кіровоградська

3075,9

45,26

183,0

134,3

6193,7

154

Луганська

3900,1

66,88

270,9

293,1

25090,0

478

Львівська

3230,7

84,65

394,0

195,0

5125,1

280

Миколаївська

3893,0

37,90

312,0

309,0

20155,4

365

Одеська

5106,6

103,80

371,5

369,6

25317,3

490

Полтавська

2934,0

95,50

130,0

188,3

20188,5

273

Рівненська

1811,3

35,10

445,9

280,1

11453,0

174

Сумська

4017,5

59,33

247,8

114,7

9106,2

444

Тернопільська

1645,1

26,07

259,9

279,6

7289,3

144

Харківська

6740,0

170,51

103,0

151,8

36055,0

785

Херсонська

874,4

16,00

382,0

291,0

6663,0

77

Хмельницька

2555,6

47,60

328,7

129,4

7314,0

570

Черкаська

4439,3

57,70

266,1

179,0

10586,9

191

Чернівецька

1487,6

32,32

293,4

111,0

3430,1

84

Чернігівська

2269,8

52,70

213,1

101,6

5335,0

296

 

Для проведення оцінки рівнів розвитку скористаємося існуючою методикою[4] і статистичними даними[8], які збираються Міністерством регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства, та сформовані аналогічно табл.1 за 2011 р. і 2012р. При розрахунку показників нами не бралися до уваги міста, яким надано окремий статус регіону і АР Крим, у зв’язку з тим, що інтегральні показники по ним буде неможливо порівнювати з інтегральними показниками за областями України.

Всі розрахунки будуть здійснені за три роки, але таблиці поетапних розрахунків для прикладу представлені за 2013 р.

В таблиці 2. приводимо стандартизований масив даних.

 

Таблиця 2. Результуючі показники стандартизації даних

Області

Загальна

 протяжність

 мереж

зовнішнього

освітлення

 населених

пунктів, км

Кількість

світлоточок за

 типами

 джерел світла,

тиc.шт.

Кількість

 електроенергії,

спожитої на

роботу

1 світлоточки,

кВт/год

Витрати на

 утримання

однієї

світлоточки,

 грн.

Обсяги

виконаних

 робіт,

тис. грн.

Облікова

кількість

 штатних

 працівників

 осіб

1

2

3

4

5

6

7

Вінницька

0,13

-0,21

-0,30

-0,99

-0,03

-0,90

Волинська

-1,16

-0,64

-1,19

-0,33

-0,74

-0,98

Дніпропетровська

2,58

2,66

0,60

-1,03

2,22

0,63

Донецька

2,10

2,09

1,30

0,61

2,31

1,36

Житомирська

-0,79

-0,67

-0,73

-0,56

-0,75

-1,06

Закарпатська

-0,34

-0,45

-0,83

-1,30

-0,98

-0,07

Запорізька

0,26

0,62

-1,03

-0,34

0,15

-0,13

Івано-Франківська

-1,09

-0,77

-0,56

-0,93

-0,89

-0,92

Київська

1,53

0,78

0,65

0,62

0,53

2,47

Кіровоградська

-0,27

-0,57

-0,97

-0,65

-0,75

-0,79

Луганська

0,09

-0,13

0,03

1,35

0,92

0,70

Львівська

-0,20

0,24

1,44

0,11

-0,84

-0,21

Миколаївська

0,09

-0,73

0,50

1,55

0,49

0,18

Одеська

0,63

0,63

1,18

2,31

0,94

0,75

Полтавська

-0,33

0,46

-1,57

0,03

0,49

-0,24

Рівненська

-0,83

-0,78

2,03

1,19

-0,28

-0,70

Сумська

0,15

-0,28

-0,23

-0,90

-0,49

0,54

Тернопільська

-0,90

-0,97

-0,09

1,18

-0,65

-0,84

Харківська

1,35

2,01

-1,88

-0,43

1,89

2,10

Херсонська

-1,24

-1,18

1,30

1,32

-0,71

-1,14

Хмельницька

-0,50

-0,53

0,69

-0,71

-0,65

1,12

Черкаська

0,33

-0,32

-0,02

-0,09

-0,36

-0,62

Чернівецька

-0,97

-0,80

0,29

-0,95

-0,99

-1,11

Чернігівська

-0,63

-0,42

-0,62

-1,06

-0,83

-0,14

Вектор впливу

stim

stim

destim

destim

stim

stim

Еталон

2,58

2,66

-1,88

-1,30

2,31

2,47

 

Як ми бачимо, в таблиці 2 визначені показники, що здійснюють стимулюючий вплив(stim) - загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення населених пунктів, км, кількість світлоточок за типами джерел світла, тиc.шт., обсяги виконаних робіт, тис. грн., облікова кількість штатних працівників, осіб;  і дестимулюючий вплив (destim) - кількість електроенергії, спожитої на роботу 1 світлоточки, кВт/год, витрати на утримання однієї світлоточки, грн. Також визначено величину показника, який береться за еталон розвитку. Підкреслимо, важливим фактором відбору показників є наявність показників різноспрямованого впливу.

Узагальнюємо дані щодо показників розвитку за даною методикою за 2011-2013 рр. у таблиці 3.

 

Таблиця 3. Показники  розвитку сфери зовнішнього освітлення

Області

2011р.

2012р.

2013р.

1

2

3

4

Вінницька

0,70

0,70

0,66

Волинська

0,78

0,81

0,78

Дніпропетровська

0,31

0,31

0,35

Донецька

0,43

0,40

0,45

Житомирська

0,75

0,75

0,77

Закарпатська

0,70

0,68

0,69

Запорізька

0,49

0,56

0,54

Івано-Франківська

0,77

0,78

0,80

Київська

0,41

0,44

0,48

Кіровоградська

0,72

0,70

0,72

Луганська

0,53

0,57

0,62

Львівська

0,81

0,90

0,75

Миколаївська

0,64

0,70

0,72

Одеська

0,70

0,64

0,67

Полтавська

0,56

0,55

0,58

Рівненська

0,79

0,80

0,89

Сумська

0,65

0,69

0,61

Тернопільська

0,86

0,81

0,84

Харківська

0,31

0,28

0,20

Херсонська

0,98

0,92

0,94

Хмельницька

0,70

0,72

0,69

Черкаська

0,82

0,76

0,68

Чернівецька

0,80

0,81

0,83

Чернігівська

0,69

0,70

0,70

 

Відповідно до методики, даний показник відображає наскільки нерозвиненою є сфера зовнішнього освітлення. З табл.3 видно, що для більшості областей, крім  Вінницької, Закарпатської, Львівської, Одеської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Черкаської, величина показника збільшується, тобто ситуація погіршується в 2013р. в порівнянні з 2011 р.

Останнім етапом оцінки є визначення модифікованого показнику розвитку, величина якого відображає безпосередньо наскільки фактично розвиненим є інтегральний показник (рівень розвитку) у відношенні до 100 відсотків. Результати розрахунків представлено в таблиці 4.

У роботі пропонується визначити суму рівнів розвитку за три роки, що дозволить ранжувати регіони за період 2011-2013р.

 

Таблиця 4. Модифікований показник розвитку (рівень) і рангові значення регіонів

Області

2011 р.

2012 р.

2013 р.

Сума рівнів

розвитку

за три роки

Ранг регіону

за три роки

Вінницька

0,30

0,30

0,34

0,94

12

Волинська

0,22

0,19

0,22

0,63

19

Дніпропетровська

0,69

0,69

0,65

2,02

2

Донецька

0,57

0,60

0,55

1,72

3

Житомирська

0,25

0,25

0,23

0,73

17

Закарпатська

0,30

0,32

0,31

0,94

10

Запорізька

0,51

0,44

0,46

1,41

5

Івано-Франківська

0,23

0,22

0,20

0,66

18

Київська

0,59

0,56

0,52

1,67

4

Кіровоградська

0,28

0,30

0,28

0,86

15

Луганська

0,47

0,43

0,38

1,28

7

Львівська

0,19

0,10

0,25

0,53

21

Миколаївська

0,36

0,30

0,28

0,94

11

Одеська

0,30

0,36

0,33

0,99

9

Полтавська

0,44

0,45

0,42

1,31

6

Рівненська

0,21

0,20

0,11

0,52

23

Сумська

0,35

0,31

0,39

1,05

8

Тернопільська

0,14

0,19

0,16

0,49

22

Харківська

0,69

0,72

0,80

2,20

1

Херсонська

0,02

0,08

0,06

0,16

24

Хмельницька

0,30

0,28

0,31

0,88

14

Черкаська

0,18

0,24

0,32

0,73

16

Чернівецька

0,20

0,19

0,17

0,55

20

Чернігівська

0,31

0,30

0,30

0,90

13

 

Отже, за даними табл.4. виділимо регіони з низьким сумарним рівнем регіонального розвитку сфери зовнішнього освітлення:

- наднизький рівень (від 0 до 0,9) – Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька області. З них найгірший стан по Україні у Херсонській, Рівненській і Тернопільській  областях;

- низький рівень (від 0,9 до 1,5) – Вінницька, Закарпатська, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Чернігівська області;

- середній рівень (1,51 – 2,1) – Київська,  Дніпропетровська, Донецька області;

- високий рівень (2,11-3) – Харківська область.

Найкраща ситуація з розвитком сфери зовнішнього освітлення станом на 01.01.2014р. в Харківській, Дніпропетровський і Донецькій областях.

Отримані результати оцінювання показують, що ситуація зі сферою зовнішнього освітлення є вкрай негативною, середній рівень розвитку сфери освітлення України не досягає навіть 50 %.

Рівні регіонального розвитку сфери зовнішнього освітлення наднизькі і низькі, що це раз підкреслює необхідність розробки і впровадження заходів для запобігання погіршенню ситуації.

Висновки і перспективи подальших досліджень. В результаті проведеного дослідження можна сформувати наступні висновки:

- інформаційна база сфери зовнішнього освітлення потребує подальшої систематизації даних в регіональному і міському зрізах;

- для подолання негативної ситуації у сфері зовнішнього освітлення мають бути розроблені відповідні міські і регіональні програми розвитку;

- при розробці подальших заходів з реформування галузі благоустрою, зокрема – зовнішнього освітлення, необхідно взяти до уваги результати даного дослідження і  подібних до нього;

- Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства має взяти до уваги розрахунки рівнів регіонального розвитку сфери зовнішнього освітлення при прийнятті комплексних рішень щодо подальшого розвитку даної галузі.

 

Література.

1. Герасимчук З.В. Регіональна політика сталого розвитку: методологія формування, механізми реалізації: монографія / З.В. Герасимчук. – Луцьк: Надстр’я, 2001. – 528 с.

2. Маляренко В.А., Лисак Л.В. Енергетика, довкілля, енергозбереження: Монографія / Під ред. проф. В.А. Маляренка. –  Харків: «Рубікон», 2004. –  368 с.

3. Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в экономических исследованиях: Методы таксономии и факторного анализа /Пер. с пол. В.В.Иванова; Науч. ред. В.М. Жуковской. – М.: Статистика, 1980.- С.18-23

4. Про затвердження міської цільової програми зовнішнього освітлення міста Києва «Яскраве місто» до 2014р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MR120663.html

5. Розвиток наукових досліджень з питань теорії і методології розміщення продуктивних сил та економіки регіонів / М.І. Фащевський, Л.Г. Чернюк // Продуктивні сили і регіональна економіка. - 2008. - Ч. 1. - С. 4-12.

6. Романюк С.А.Розвиток регіонів у відкритій економіці: теорія, політика, практика:монографія /С.А.Романюк. - К.:НАДУ, 2013.-375 с.

7. Салтиков В. О.Освітлення міст: Навч. посібник. - Харків: ХНАМГ, 2009.- 221 с.

8. Стан сфери зовнішнього освітлення за 2013р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.minregion.gov.ua/zhkh/Blahoustri-terytoriy

 

References.

1. Gerasymchuk, Z.(2001). Rehional'na polityka staloho rozvytku: metodolohiia formuvannia, mekhanizmy realizatsii: monohrafiia[Regional policy of stable development: methodology of forming, mechanisms of implementation: Monography]. Nadstr'ia, Luts'k, Ukraine

2. Maliarenko, V., Lysak, L.(2004).Enerhetyka, dovkillia, enerhozberezhennia: Monohrafiia / Pid red. prof. V.A. Maliarenka.[ Energetics, environment, saving energy], Rubikon,  Kharkiv, Ukraine

3. Pljuta, V.(1980). Sravnitel'nyj mnogomernyj analiz v jekonomicheskih issledovanijah: Metody taksonomii i faktornogo analiza /Per. s pol. V.V.Ivanova; Nauch. red. V.M. Zhukovskoj [Comparative multidimensional analysis in economic researches : Taxonomy and factor analysis methods / Translatedfrom Polish by V.V. Ivanov, Scientific edition of V.M. Zhukovskaya], Statistika, Moskva, Russia.

4. Pro zatverdzhennia mis'koi tsil'ovoi prohramy zovnishn'oho osvitlennia mista Kyiva «Yaskrave misto» do 2014r. [About approval of the municipal specific program of external lighting of Kyiv "Bright city" till 2014] available at:http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MR120663.html (Accessed 03.03.2015)

5. Rozvytok naukovykh doslidzhen' z pytan' teorii i metodolohii rozmischennia produktyvnykh syl ta ekonomiky rehioniv (2008)/ M.I. Faschevs'kyj, L.H. Cherniuk.[Development of scientific researches on issues of theory and methodology of productive forces dislocation and economics of regions], Produktyvni syly i rehional'na ekonomika, vol.1, pp.4-12.

6. Romaniuk,S.(2013).Rozvytok rehioniv u vidkrytij ekonomitsi: teoriia, polityka, praktyka:monohrafiia[Development of regionsin open economy: theory, policy, practice],NADU, Kiev, Ukraine

7. Saltykov, V. (2009). Osvitlennia mist: Navch. posibnyk[Lighting of cities: Manual], KSAME, Kharkiv, Ukraine

8. Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services Stan sfery zovnishn'oho osvitlennia za 2013r.[ Statement of external lighting sphere for 2013 ] available at:http://www.minregion. gov.ua/zhkh/Blahoustri-terytoriy(Accessed 05. 03. 2015)

 

Стаття надійшла до редакції 08.04.2015 р.