EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2015

УДК 338.43.01: 338.434

 

М. В. Назар,

аспірант кафедри менеджменту організацій ім. проф. Є. Храпливого,

Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

M. V. Nazar,

Postgraduate student management organizations named after prof. E. Khraplyvy,

Lviv National Agrarian University, Dubliany

 

THEORETICAL BASIS OF EFFICIENT AGRICULTURAL ENTERPRISES CREDITING

 

Дана стаття розкриває теоретичну сутність поняття ефективність кредитування сільськогосподарських підприємств. Також проаналізовані визначення категорії «ефективність». У статті запропоновано алгоритм визначення ефективності кредитування сільськогосподарських підприємств.

 

This article enlights the concept of theoretical effectiveness of agriculture enterprise crediting. In an article included the existing definitions of category «efficient». It also suggests the algorithm of abovementioned efficiency.

 

Ключові слова: ефект, ефективність, ефективність кредитування.

 

Key words: effects , effectiveness , efficient crediting.

 

 

Постановка проблеми. Результативна діяльність сільськогосподарських підприємств неможлива без залучення кредитних коштів. Формування конкурентоспроможності та фінансової результативності даних підприємств значною мірою залежить від ефективного використання всіх економічних ресурсів, в тому числі й позикових.

Проблема ефективності кредитування сільськогосподарських підприємств, була і залишається актуальною в економічній науці. Оцінка ефективності кредитування, управлінських рішень щодо співвідношення власних та позичених фінансових ресурсів, їхнього раціонального  використання, пришвидшення за їх допомогою процесів відтворення, формує зацікавленість у вчених-економістів, а також практиків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами визначення ефективності присвячені праці відомих економістів У. Демпінга, Г.Емерсона, Ф.Кене, В. Петті, Ю. Сурміна та ін. Проте,  незважаючи на необхідність досліджень ефективності кредитування саме сільськогосподарських підприємств, даними питаннями займалася лише невелика кількість вчених: В.Г. Андрійчук, І.О. Бланк, М.Я. Дем’яненко, П.Ф. Друкер, В.О. Зайденварг, С.Ф. Покропивний, В.Г. Черевко та ін..

Формулювання цілей статті. Метою даної статті є аналіз існуючих визначень та розкриття теоретичної сутності поняття ефективність кредитування сільськогосподарських підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Слід зазначити, що ефективність – це складна, багатоаспектна та комплексна категорія. На думку більшості науковців ефективність є однією з найскладніших категорій сучасної науки.

Поняття «ефективність» дуже тісно пов’язане із терміном «ефект». Поняття «ефект» походить від лат. effectus, що означає дію , результат, наслідок чогось. В економіці – це результат будь-якої діяльності: виробничої, фінансової тощо. Ефект визначається як результат від здійснення різних видів діяльності чи проведення окремих операцій [ 1, с. 457] . Тоді , як ефективність – є економічною категорією, яка відображає відношення між отриманими результатами та витраченими на їх досягнення ресурсами [ 1, с. 397]. Дехто трактує ефективність як співвідношення між показниками результату (ефекту) і витрат (або суми) ресурсів, використаних для його досягнення [ 2, с. 492].

Існує трактування ефективності як результативності процесу, операції, проекту, що визначається відношенням ефекту, ркзультату до витрат, які обумовили його отримання [ 3, с. 875]. М.Я Дем’яненко характеризує цю категорію як результат діяльності відносно витрат [ 4, с. 165].

Е.Долан визначає «ефективність» як вибір вірних цілей, на яких фокусується вся енергія підприємства [ 5, с. 156].

А.Д. Виварець, Л.В. Дістергефт визначають ефективність як ступінь досягнення поставленої мети [ 6, с. 25]

Отже, виходячи із викладеного вище, можна зробити висновок, що категорія «ефективність» – це порівняння отриманого результату від будь- якої діяльності до понесених витрат, тоді як ефект є загальним результатом діяльності.

Вченими-економістами було сформульовано ряд визначень щодо поняття ефективності кредитування, проте єдиної думки з цього питання не існує, що може свідчити про його скадність та багатоаспектність. Зокрема, В.О. Зайденварг відзначає, що застосування поняття «ефективність кредитування» є об’єктивно необхідним [ 7, с. 39].

Так, М.М. Ямпольський пропонує застосування визначення «ефективності використання позичених коштів підприємством», тому що розглядаючи дане питання, зазвичай мають на увазі не загальний ефект від кредитування в економіці, а лише частковий корисний результат, який отримує підприємство при використанні кредиту [ 9, с. 23]. Дане визначення, на нашу думку, однобічно характеризує ефективність кредитування, тому що крім важливого значення ефективного використання кредиту , не менш важливим є ефективне залучення кредитних коштів підприємством.

Ю.П. Авдіянц вважає, що кредитування сприяє підвищенню рівня виробництва, що в свою чергу приводить до отримання додаткового прибутку та ефективного здійснення витрат виробництва [8, с.30]. Проте, це поняття недоцільно вживати для визначення ефективності кредитування, тому що ефективність використання засобів виробництва залежить не тільки від вкладених коштів на їх придбання, але й від їх технічних та економічних характеристик .

В енциклопедії банківської справи термін «ефективність кредитування» визначається як категорія, що характеризується результативністю наданих (одержаних) у кредит коштів [ 10, с. 179 ].

Ефективність кредитування сільськогосподарських підприємств – це результативність, що може виявлятись у зіставлені результатів його діяльності до залучених ресурсів.

Критеріями ефективності кредитування можна вважати сукупність показників, що характеризують оптимальний об’єм залучених ресурсів, оцінку умов залучення різноманітних форм і видів кредитування, оцінку результативності використання кредитів. Сукупність даних критеріїв слід вважати комплексною характеристикою, що відображає відповідність результатів діяльності сільськогосподарського підприємства за умов використання залучених коштів у відповідності до поставлених цілей підприємства.

Таким чином, ефективність кредитування сільськогосподарських підприємств – це не лише результати його діяльності із врахуванням використання залучених коштів, але й ефективна система управління, що побудована на формуванні науково-обгрунтованої стратегії діяльності підприємства та моніторингом за процесом її реалізації.

У зв’язку з цим, питання ефективності кредитування сільськогосподарського підприємства набуває першочергового значення і є таким, що безпосередньо впливає на рівень розвитку господарської діяльності підприємства.

Умовою ефективності кредитування є забезпечення інтересів усіх ланок що задіяні у кредитному процесі [ 11, с. 38].

Для кредитора ефективність кредитування визначається рівнем ефективної діяльності позичальника, що зобов’язана забезпечити своєчасне повернення кредитних коштів. У зв’язку з цим, компроміс між кредитором і позичальником досягається при умові ефективного управління процесами залучення та використання кредитних ресурсів останнім.

Ефективність для сільськогосподарського підприємства визначається принципом раціональності, тобто вибором альтернатив для оптимального досягнення поставлених цілей. Отже, можна сказати , що ефективність кредитування для сільськогосподарського підприємства – це вибір оптимального варіанту кредитування для досягнення успішного розвитку підприємства.

Алгоритм визначення ефективності кредитування сільськогосподарського підприємства відображено на рис.1.

 

Рис. 1. Алгоритм визначення ефективності кредитування сільськогосподарських підприємств.*

Джерело: пропозиція автора

 

Вважаємо, що ефективність кредитування сільськогосподарських підприємств визначається системою пов’язаних між собою показників, що виражають спроможність сільськогосподарського підприємства раціонально використовувати кредитні ресурси з метою забезпечення ефективності господарювання.

Висновки. На основі проведеного дослідження охарактеризовано сутність економічної категорії «ефективність», а також дане уточнення визначення ефективності кредитування сільськогосподарських підприємств, як результативності, яка визначається вибором оптимального варіанту кредитування для досягнення цілей розвитку підприємства. Таким чином, можна наголосити на тому, що функція досягнення мети має важливе значення при визначенні ефективності кредитування сільськогосподарських підприємств. Підхід до розгляду ефективності з позиції мети не перечить підходу до визначення ефективності як  результативності діяльності, проте він має складніший характер, оскільки критеріями цього підходу є відповідність отриманого результату поставленій меті. Ефективність, що розглядається з позиції досягнення мети характеризується якістю фактичного результату.

Слід зауважити, що сьогодні не існує єдиного підходу до оцінки ефективності кредитування сільськогосподарських підприємств. Запропонований алгоритм визначення ефективності кредитування показав , що її потрібно розглядати як з позиції ефективного залучення кредитних коштів, так із позиції їх ефективного використання. Для кожного з даних етапів потрібна розробка системи критеріїв, в чому і полягає перспектива подальших досліджень ефективності кредитування.

 

Література:

1. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств : Підручник. – 2-ге видання, доп.і перероб./ В.Г. Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2002. – 624 с.

2. Гарасимчук З.В. Фінансовий менеджмент: Навч.посіб. / З.В. Гарасимчук, І.М. Вохович. – Луцьк: Надстир’я, 2004. – 520 с.

3. Большой экономический словарь / [авт. Борисов А.Б.] – М.: Книжный мир, 1999. – 895 с.

4. Фінансовий словник-довідник / [ ред.- упоряд. М.Я.Дем’яненка ] – К.: ІАЕ УААН, 2003. – 555 с.

5. Экономикс: англо-русский словарь-справочник; пер. с англ./ Э.Дж. Долан, Б.И. Доминенко. – М.: Лазурь, 2004. – 544 с.

6. Выварец А.Д. Эффективность производства: теория, методология и методика оценки/ А.Д.Выварец, Л.В.Дистергефт // Экономическая эффективность: теория, методология, практика : сб. науч. стат. – Екатеринбург: Изд-во «УГТУ», 2000. – 323 с.

7. Зайденварг В.А О подходе к изучению эффективности краткосрочного кредита, обороту и формированию ее показателей/ В.А. Зайденварг // Деньги и кредит . – 1973. – № 6. – С. 38 – 43.

8. Авдиянц Ю.П. Кредит и повышение экономической эффективности производства  (Вопросы теории и методологии ) / Ю.П. Авдиянц. – М.: Финансы, 1972. – 167 с.

9. Ямпольский М.М. Об эффективности использования кредита/ М.М. Ямпольский // Деньги и кредит . – 1974. – №1. – С. 20-28.

10. Енциклопедія банківської справи України / [ ред. В.С.Стельмах ] – К.: Молодь , Ін. Юре, 2001. – 680 с.

11. Гуцал І.С. Мотиваційні фактори у забезпеченні ефективності кредитування /  І.С.Гуцал  // Банківська справа. – 2002. – №  3. – С. 38-45.

 

References.

1. Andriichuk, V.H. (2002), Ekonomika ahrarnykh pidpryiemstv, 2nd. Ed., KNEU, Kyiv, Ukraine, p.624.

2. Harasymchuk, Z.V. and Vokhovych, I.M. (2004), Finansovyi menedzhment, Nadstyria, Lutsk, Ukraine, p.520.

3. Borisov, A.B. (1999), Bol'shoj jekonomicheskij slovar', Knizhnyj mir, Moscow, Russia, p.895.

4. Demianenka, M.Ya. (2003), Finansovyi slovnyk-dovidnyk, IAE UAAN, Kyiv, Ukraine, p.555.

5. Dolan, Je.Dzh. and Dominenko, B.I. (2004), Jekonomiks: anglo-russkij slovar'-spravochnik, Lazur', Moscow, Russia, p.544.

6. Vyvarec, A.D. and Distergeft, L.V. (2000), “Jeffektivnost' proizvodstva: teorija, metodologija i metodika ocenki”, Jekonomicheskaja jeffektivnost': teorija, metodologija, praktika, Izd-vo «UGTU», Ekaterinburg, Russia, p.323.

7. Zajdenvarg, V.A (1973), “O podhode k izucheniju jeffektivnosti kratkosrochnogo kredita, oborotu i formirovaniju ee pokazatelej”, Den'gi i kredit, vol. 6, pp. 38 – 43.

8. Avdijanc, Ju.P. (1972), Kredit i povyshenie jekonomicheskoj jeffektivnosti proizvodstva  (Voprosy teorii i metodologii), Finansy, Moscow, Russia, p.167.

9. Jampol'skij, M.M. (1974), “Ob jeffektivnosti ispol'zovanija kredita”, Den'gi i kredit, vol.1, pp. 20-28.

10. Stelmakh, V.S. (2001), Entsyklopediia bankivskoi spravy Ukrainy, Molod , In. Yure, Kyiv, Ukraine, p.680 .

11. Hutsal, I.S. (2002), “Motyvatsiini faktory u zabezpechenni efektyvnosti kredytuvannia”, Bankivska sprava, vol. 3, pp. 38-45.

 

Стаття надійшла до редакції 07.04.2015 р.