EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2015

УДК 338

 

Н. О. Жека,

студентка, 4 курс, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

 

ІНФЛЯЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ В ПОРІВНЯННІ З ІНШИМИ ДЕРЖАВАМИ

(ЧИЛІ ТА ПОЛЬША)

 

N. Jeka,

student, 4 course, Bukovina State Finance and Economics University, Chernivtsi

 

INFLATION IN UKRAINE COMPARED WITH OTHER COUNTRIES

(CHILE AND POLAND)

 

В даній статті досліджено,  що інфляційні процеси в Україні тісно пов’язані з процесами, що протікають в економіках зарубіжних країн. Встановлено, що методи подолання інфляції можуть бути застосовувані в вітчизняній економіці (з певними корективами щодо специфіки економіки України).

 

The following research of inflation processes in Ukraine represents that they are closely related to the processes, that occur in economies of foreign countries.It is determined that methods that help to overcome inflation abroad can be also used in national economy (with certain changes, concerning specific character of Ukrainian economy).

 

Ключові слова: Інфляція, знецінення  грошових  знаків, індекс інфляції, Таргетування інфляції, темпи інфляції,динаміка інфляції.

 

Keywords: Inflation, devaluationofcurrency,index of inflation, inflationtargeting,rate of inflation, dynamics of inflation.

 

 

Актуальність. Багатогранним,  складним  процесом, який  відображає  всі  основні  проблеми  і  суперечності  економіки  будь-якої країни є інфляцією. Найбільше вона проявляється в систематичному переповненні каналів грошового обігу масою надлишкових грошових ресурсів, що веде до знецінення та додаткового перерозподілу національного доходу й національного багатства на шкоду населенню. З переходом до ринкових форм господарювання в Україні особливого значення набуває державна політика, реалізація якої спрямована на досягнення стабілізації макроекономічних параметрів економічного зростання.

Метою написання статті є визначення поняття інфляції та таргетування (його основних елементів), особливостей регулювання інфляції в Україні та обчислення величини інфляції за допомогою складових. А також, проаналізування інфляційних процесів в Україні, Чилі та Польщі за період незалежності країни.

Як  економічне  явище  інфляція  характеризує  якісний  стан  грошового  обігу  в  умовах,  де  не  діє  механізм  автоматичного  забезпечення  сталості  грошей. Сам    термін  «інфляція»  бере  початок  з  70-х  років  ХІХ  ст. стосовно  до  грошового  обігу  в  Північній  Америці,  переповненого  паперовими  знаками,  які  випускалися  для  ведення  громадянської  війни. З  того  часу  він  широко  увійшов  у  наукову  літературу  і  практичний  лексикон,  особливо  після  того,  як  потерпів  крах  золотий  стандарт.

Інфляція  –  це  процес  зростання  рівня  цін  в  країні  внаслідок  порушення  закону  грошового  обігу. Головна  форма  прояву  інфляції  - знецінення  грошових  знаків  відносно  вартості  звичайних  товарів,  до  яких  потрапило  золото,  тобто  падіння  купівельної  спроможності  грошової  одиниці. Якщо  цей  процес  набуває  затяжного  характеру,  то  поглиблюється  розрив  між  рівнем  цін  на  внутрішньому  ринку  країни  та  на  ринках  інших  країн  і  загалом  на  світовому  ринку. Знецінюються  національні  гроші  відносно  іноземної  валюти,  що  призводить  до  зниження  валютного  курсу  національних  грошей,  що  також  є  виявом інфляції. [8,  с.36-37].

Для вимірювання рівня інфляції застосовують індекс інфляції, або, що те ж саме, індекс споживчих цін - показник, який характеризує зміни загального рівня цін на товари і послуги, придбані населенням для невиробничого споживання [1].

За період незалежності України вітчизняна практика набула значного досвіду управління інфляційним процесом. Були сформовані основні засади антиінфляційної політики в перехідній економіці та апробовані певні методологічні підходи до прогнозування та регулювання інфляції. За цей період вдалося подолати гіперінфляцію і забезпечити перехід на помірні темпи інфляції. Якщо у 1993 р. індекс інфляції становив 10256 %, то у 1997 р. він спав до 110,1 %. Та, незважаючи на те, що в 1998 р. індекс інфляції дещо зріс внаслідок впливу зовнішніх чинників, за останні роки державі вдалося відновити тенденцію до поступового зниження темпів зростання цін див. табл. 1 та рис. 1.

 

Таблиця 1.

Темпи інфляції в Україні за період з 1992  по  2012  роки

Рік

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Рівень

0.0

4734.9

887.5

374.6

80.2

15.9

10.5

22.7

28.2

11.9

0.7

5.2

9.0

13.5

9.1

12.8

25.2

15.9

9.4

8.0

0.6

Джерело: [2], [7], [6]

 

 

Рис. 1. Динаміка інфляції в Україні за період з 1992 року по 2010 рік

 

Аналізуючи дані, можна зазначити,  що  у  період  з  2004  року  по  2012  рік індекс  інфляції  змінювався  не  по  зростаючій  прямій,  а  по  кривій,  де  зростаючі  тенденції  змінювались  спадаючими. 2004-2005  рр. зменшення  на  0,17%,    2005-2008  рр. зросла  на  0,87%  і  з  2008  року  по  2012  рік  рівень інфляції зменшувавсь. І за 11 місяців 2012 року становить 99,6 %, що наближає до рівня 2002 року ( 99,4 %)

Що  стосується  виміру  цін  на  ті  чи  інші  товари,  то  їх  об'єктивність  потрібно  перевірити. Особливо  ретельно,  на нашу думку,  варто  придивитися  до  показника  зростання  ціни  на  хліб  в  останні  місяці. Так,  за  даними  Держкомстату з початку листопада 2011 року ціни на хліб та хлібобулочні вироби у середньому зросли на 6-7% – крім соціальних видів хліба, тоді як рівень інфляції в листопаді відносно жовтня зменшився на 0,1%. В Антимонопольному комітеті вважають, що хліб в Україні подорожчав обґрунтовано.

Співвідношення  цих  показників  дещо  дивне. Так,  «соціальний»  хліб  у  продажу  є. Але  він  реалізується  лише  в  обмеженій  кількості  магазинів. Крім  того,  багато  людей  його  не  купують  через  низьку  якість. Середню  ж  ціну  на  весь  хліб  за  рахунок  невисокої  вартості  «соціального»  можна  при  бажанні  занизити.

На жаль, універсальних рецептів економічні теорії і практики для досягнення низької та стабільної інфляції ще не виробили. Однак починаючи з 1989 року дедалі більше країн розв'язує проблему забезпечення низької і стабільної інфляції, застосовуючи систему інфляційного таргетування.

Особливістю регулювання інфляції в Україні в умовах стабільного економічного розвитку є активний характер, порівняно з умовами нестабільної економіки.

Таргетування інфляції [9] – це концепція монетарної політики, якою передбачено наявність трьох основних елементів:

– законодавчого закріплення цінової стабільності як прямої мети монетарної політики в довгостроковій перспективі;

– офіційного оголошення центральним банком кількісних цільових показників інфляції на визначений період та відповідальності за їх дотримання;

– роз'яснення дій органів монетарної влади громадськості.

Монетарні інструменти таргетування інфляції використовує не для боротьби з інфляційним зростанням, а для забезпечення досягнення середньо термінових та довготермінових цільових показників інфляційних процесів. Прогнозування інфляції є невід'ємною частиною її управління, але в різних умовах інфляційного регулювання воно й виконує різні функції. В умовах пасивного регулювання прогнозування інфляції є інструментом "інерційного" передбачення майбутнього рівня інфляції, а при таргетуванні інфляції прогнозування виконує функцію контролю за рівнем досягнення цільової інфляції.

Обчислення  величини  інфляції  формується  з  двох  складових.

1. Перша  - визначається  середня  зміна  цін  по  кожному  з  товарів  і  платних  послуг,  які  включені  в  індекс. Зараз  це  близько  300  позицій.

2. Друга  - з'ясовується  питома  вага  за  окремими  найменуваннями  в  загальній  сумі  грошових  споживчих  витрат  населення.

Щодо конкретних  параметрів,  які статистики  використовують  як  вихідну  базу  для  подальших  розрахунків, виникає  багато питань.

Проаналізуємо інфляційні процеси в Чилі і Польщі.

Чилі, як і всі латиноамериканські країни, мала негативний досвід гіпер-інфляції, низки політичних та економічних криз протягом багатьох десятиріч. Однак завдяки вливанню іноземних інвестицій, а також  проведених цією країною останні роки низки економічних та соціальних реформ, підвищився ВВП за паритетом купівельної спроможності на душу населення із 2.7 тисячі доларів США у 1980 році до 12 тисяч доларів у 2005-му. У 1991 році Чилі проголосила про перехід до режиму ІТ з одночасним продовженням структурних реформ. Перехідний період тривав 10 років, за який інфляція знизилася з 28% до 3%, курсовий коридор поступово розширився з +5 до +15%. При цьому середній темп приросту ВВП за 1991- 2001 роки становив 6%. Починаючи з 2002 року у Чилі перейшли до плаваючого курсу з повним таргетуванням інфляції, яка знизилася до 2-4%.

За даними [10]: ВВП - $ 71 млрд. Темп зростання ВВП - 3,4%)%. ВВП на душу населення - $ 4784. Прямі закордонні інвестиції - $ 1,6 млрд. Провідні галузі промисловості: гірнича (мідна та інших мінералів), чорна та кольорова металургія, машинобудівна, хімічна, легка і харчова, цементна, деревообробна та паперова промисловість. Імпорт - $ 22 млрд. (США - 23,3%; Аргентина - 11%; Бразилія - 6%; Японія - 5,8%; Мексика - 4,9%; Німеччина - 4,7%). Експорт (головна стаття - мідь) - $ 23,6 млрд. ( США - 18%; Японія - 13%; Великобританія - 7,9%; Бразилія - 5,3%; Аргентина - 5%; Італія - 4,5%). [5]З 1973 р. в економіці країни суттєво збільшилася роль іноземного капіталу. Близько 80 % американських інвестицій вкладені у гірничодобувну промисловість див. табл.2 та рис.2.

 

Таблиця 2.

Темпи інфляції в Чилі та Польщі за період 1992-2011 рр.

Рік

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Рівень у Чилі

15.4

12.7

11.4

8.2

7.4

6.1

5.1

3.3

3.8

3.6

2.5

2.8

1.1

3.1

3.4

4.4

8.7

1.7

1.4

3.3

2.8

Рівень у Польщі

43.0

35.3

32.2

27.9

19.9

14.9

11.8

7.3

10.1

5.5

1.9

0.8

3.5

2.1

1.0

2.5

4.2

3.5

3.0

4.2

3,7

Джерело [4,5]

 

Чили: Инфляция, %

 

Рис. 2. Динаміка інфляції в Чилі за період з 1992 року по 2010 рік

 

Аналогічно, успішно пройшли реформи й у Польщі. Темпи інфляції в Польщі за період 1992-2011 рр. див. табл.2 та рис.3.А після проголошення переходу до Інформаційних технологій(ІТ) у 1999 році (перехідний період тривав 6 років) було досягнуто таких результатів:

- інфляція знизилася до 1.5-3.5%,

- валютний коридор розширився із +2% до +15%,

- ВВП зростав щороку в середньому на 5%.

 

Польша: Инфляция, %

Рис. 3. Динаміка інфляції в Польщі за період з 1992 року по 2010 рік.

 

Отже, інфляція є однією з найбільш гострих проблем сучасного розвитку економіки в багатьох країнах світу. Вона  негативно впливає на всі сторони життя суспільства. Висока інфляція:

- знищує грошову систему,

- провокує витікання національного капіталу за кордон,

- послаблює національну валюту,

- сприяє її витісненню всередині країни іноземною валютою,

- підриває можливості фінансування державного бюджету.

Проте, як бачимо на прикладах Чилі та Польщі, в більшості світові країни успішно проводять реформи. В результаті:

- інфляція знижується,

- валютний коридор розширюється,

- ВВП зростає щороку.

На противагу,ситуація, яка склалась в Україні, не радує ні уряд, ні громадян. Влада має зробити все, аби зупинити ріст темпів інфляції, тому що вона може призвести до самих непередбачуваних наслідків. Для цього вона повинна застосовувати методи антиінфляційної політики для стабілізації економіки.

Успіх антиінфляційних заходів в Україні передусім залежить від національної злагоди. Важливо, щоб Верховна Рада не приймала рішень, пов'язаних з додатковими асигнуваннями, Кабінет Міністрів припинив затвердження нових дорогих проектів, профспілки утримувалися від вимог підвищення заробітної плати, підприємці зобов'язалися не підвищувати ціни, а НБУ - дотримувався емісійного ліміту. [7, 18 - 23 с.]

 

Список  використаної  літератури.

1. Мінфін України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://index.minfin.com.ua/index/infl/]

2. Державний  комітет  статистики  України  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [http://sj.mportal.mk.ua/CalcIndex.php?lang=ru#Inflation,www.ukrstat.gov.ua]

3. Вікіпедія. Економіка України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://uk.wikipedia.org/wiki/Економіка_Чилі]

4. Статистичні дані по Чилі. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&count=chile&table=inecia&time=1]

5. Статистичні дані по Польщі. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&count=polska&table=inecia&time=1]

6. Статистичні дані по Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://ereport.ru/stat.php?razdel=country&count=ukraine&table=inecia&time=1]

7. «Вісник НБУ» : газета

8. Гальчинський А. Теорія грошей / А.Гальчинський/ : Навчально-методичний посібник. К.-Основи, 1998.-C. 328

9. Колодізєв О.М., КолесніченкоВ.Ф. Гроші і кредит: підручник/О.М.Колодізєв, В.Ф.Колесніченко.

10. Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation, 2001

 

References.

1. Minfin Ukrainy, [Online], available at:  http://index.minfin.com.ua/index/infl/

2. Derzhavnyi  komitet  statystyky  Ukrainy, [Online], available at:  http://sj.mportal.mk.ua/CalcIndex.php?lang=ru#Inflation,www.ukrstat.gov.ua

3. Vikipediia. Ekonomika Ukrainy, [Online], available at: http://uk.wikipedia.org/wiki/Ekonomika_Chyli

4. Statystychni dani po Chyli, [Online], available at: http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&count=chile&table=inecia&time=1

5. Statystychni dani po Polshchi, [Online], available at: http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&count=polska&table=inecia&time=1

6. Statystychni dani po Ukraini, [Online], available at: http://ereport.ru/stat.php?razdel=country&count=ukraine&table=inecia&time=1

7. Visnyk NBU, [Online], available at: http://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=60949

8. Halchynskyi, A. (1998), Teoriia hroshei, Osnovy, Kyiv, Ukraine, p. 328

9. Kolodiziev, O.M. and Kolesnichenko,V.F. Hroshi i kredyt.

10. Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation, 2001

Стаття надійшла до редакції 01.04.2015 р.