EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2015

УДК 336.276.2

 

К. О. Астаф’єва,

к. е. н.,  старший викладач кафедри  економіки, організації та управління підприємствами,

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

 

ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

K. Astaf’eva,

Senior Lecturer of the Department of the Economy,

Organization and Management of  Enterprises, Kryviy Rih National University

 

CREDIT RATING OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

 

У статті розкрито сутність поняття «кредитоспроможність промислового підприємства», а також розроблена методика оцінювання класу позичальника. Яка на відміну від існуючих враховує рівень заборгованості підприємства перед бюджетом та величину штрафом і санкцій накладених на підприємство контрагентами за порушення умов співпраці.

 

The article reveals the essence of the concept of "the creditworthiness of an industrial enterprise," as well as the technique of estimating the class of the borrower. This is in contrast to the existing level of debt the company takes into account the budget, as well as the amount of fines and penalties imposed on the company contractors for breach of cooperation.

 

Ключові слова: підприємство, кредитоспроможність, грошовий потік, фінансова стабільність, штрафи і санкції.

 

Keywords: enterprise, solvency, cash flow, financial stability, fines and penalties.

 

 

У системі економічних відносин, кредит займає особливе значення, як самостійна економічна категорія. Залучення кредиту є окремою складовою фінансової діяльності підприємства, яка пов’язана із кредитними відносинами між банком та позичальником. В свою чергу банківська установа, як самостійна фінансова організація здійснює оцінювання підприємства у розрізі здатності повернути кредитну позику. У зв’язку із цим розробка методики оцінки кредитоспроможності підприємства виступаю запорукою повернення коштів та сплати відсотків за  ними. Враховуючи галузеву специфіку м. Кривого Рогу особливо актуально розробити методичний підхід оцінки кредитоспроможності промислового підприємства.

У роботі [1] окреслено, що кредитоспроможність промислового підприємства необхідно розглядати, як  сукупність правової та фінансової характеристики, яка має вираження у фінансових та не фінансових показниках, дозволяє оцінювання його можливість у  довгостроковій перспективі повністю і в строк розрахуватися із  борговими зобов’язаннями.

На основі вище зазначеного підходу, визначення сутності кредитоспроможності необхідно, запропонувати методику оцінювання кредитоспроможності промислового підприємства. У роботі [1] зазначено основні методики оцінки кредитоспроможності, разом з тим розглядаючи їх сутність було виявлено, що при розрахунку класу позичальника не враховано існування боргів перед бюджетом та штрафні санкції які були нараховані підприємству у зв’язку із цим. Також необхідно враховувати вдатність розрахуватися із нарахованими штрафами та санкціями за невиконання контрактів без втрати прибутку підприємства. Тому необхідно розробити методику визначення класу позичальника, яка врахує необхідність розрахуватися з боргами перед бюджетом та контрагентами.

Окреслимо, що критерієм оцінювання необхідно обрати бальну систему. А саме кожній групі показників відповідає відповідний обсяг балів, які змінюються у відповідно до досягнення їх нормативного значення.

Отже оцінювання кредитоспроможності  доцільно здійснити за наступними групами показників:

Перша група показників передбачає оцінювання грошових потоків у розрізі стабільності, стійкості та достатності протягом трьох років функціонування підприємства. Зауважимо, якщо строк діяльності підприємства менше трьох років, бальний вираз показника складає 0 балів.

Друга група показників включає коефіцієнти фінансового стану підприємства, які оцінюються у відповідності до нормативних значень.

Третя група показників включає оцінку боргових зобов’язань перед бюджетом у спектрі здатності розрахуватися як боргами так і за штрафними санкціями, які були нараховані у зв’язку із порушенням податкового законодавства.

Четверта група показників враховує здатність підприємства розрахуватися за штрафами та санкціями нарахованими у зв’язку із порушенням контрактів із контрагентами.

Завершальним етапом оцінювання кредитоспроможності є характеристика класу позичальника за розробленою шкалою.

Розглянемо біль детально методику оцінки кредитоспроможності підприємства. Першим кроком окреслимо підхід щодо оцінювання грошових потоків в  розрізі стійкості, достатності та стабільності.

Зазначимо, що інформаційною базою для оцінки є звіт про рух грошових коштів підприємства. За умови визначення достатності грошових потоків пропонуємо розрахувати різницю між грошовими надходженнями та видатками протягом оціночного періоду. Для розрахунку пропонуємо користуватися формулою:

 

                                                       (1)

де    - сальдо грошових потоків, грн

Фнад – грошових надходження,  грн.

Фвит – грошових витрат, грн

Якщо було отримано додатне значення показника його бальний вираз складає 0,2. Якщо витрати більше або дорівнюють надходженням підприємству відповідає нуль балів (табл. 2 ).

Наступним етапом визначимо стабільність грошових потоків підприємства на основі розрахунку індексу зміну грошових потоків. Розрахунок пропонується здійснювати за формулою:

 

                                                                               (2)

 

де Іфп – індекс зміни грошових потоків, долі од

∆Дфп 1 – сальдо грошових потоків за оціночний період, грн.

∆Дфп 2 – сальдо грошових потоків за попередній період, грн.

Якщо індекс зміни грошових потоків більше або дорівнює одиниці, вважається що підприємство має стабільний рівень грошових потоків та йому відповідає 0,2 бали. Якщо більше одиниці – 0 балів (табл. 2).

Остатньою складовою оцінки грошових потоків є стійкість. Зважаючи на показника фінансового аналізу, які забезпечують фінансову стійкість пропонуємо оцінювання здійснювати за коефіцієнтами, які зазначені у таблиці 1.

 

Таблиця 1.

Оцінка стійкості грошових потоків

Коефіцієнт

Умовне позначення

Нормативне значення

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами

Коб

більше 0,1. [2]

Власний капітал, що обертається

Ксок

більше нуля [3]

Коефіцієнт забезпеченості запасів власними оборотними засобами

Коз,

більше ніж середньогалузеве значення

Коефіцієнт загальної ліквідності

Кзл

від 1,5 до 2 [3 ];

коефіцієнт поточної ліквідності

Кпл

від 1,5 до 2,5 [3];

коефіцієнт абсолютної ліквідності

Кал

від 0,2 до 0,35 [3 ]; 

 

У таблиці 1 зазначено нормативні показники оцінки стійкості грошових потоків. Якщо показник відповідає нормативному значенню, його бальне вираження складає - 0,1, якщо дорівнює нормативу – 0,05, якщо менше – 0. Більш детально розподіл балів зазначено у таблиці (2).

Для розрахунки загального обсягу балів оцінки стійкості грошових потоків необхідно користуватися формулою:

 

             (3)

 

 де Сфп – бальна оцінка стійкості грошових потоків, бали

 Коб, Ксок, Коз, Кзл, Каб, Кпл – бальні вирази показників, які зазначені у таблиці

Максимальний обсяг балів за показниками стійкості грошових потоків вкладає 0,6 балів.

Таким чином загальний обсяг балів за першою групою показників визначається за формулою:

 

                                                               (4)

 

де ССС – бальна оцінка стабільності, стійкості та достатності грошових потоків, бали

  – сальдо грошових потоків у бальному виразі, бали

  – індекс зміни сальдо грошових потоків у бальному виразі, бали

Сфн – фінансова стійкість підприємства у бальному виразі, бали

Максимальна кількість балів, які може отримати підприємства за першою групою показників складає 1.

 

Таблиця 2.

Показники оцінки кредитоспроможності підприємства

Група показників оцінки кредитоспроможності підприємства

Коефіцієнти

Нормативне значення

Бальний вираз показника

Оцінка достатності грошових  потоків

Сальдо грошових потоків ()

Більше 0

 

Меньше 0

0,2

 

0

Оцінки стабільності грошових потоків

Індекс зміни сальдо грошових потоків    

Більше або дорівнює 1

 

Менше 1

0,2

 

 

0

Оцінка стійкості грошових потоків

(Сфп)

Коб, Ксок, Коз,  Кзл, Каб, Кпл

Кn>нормативне значення 

Кn= нормативне значення 

Кn< нормативне значення 

0,1

0,05

0

Загальний рівень балів за групою показників оцінки стабільності, стійкості та  достатності грошових потоків підприємства

1

Оцінка фінансової стійкості

ОФС

Кфа, Кфз, Кфр,

Кмвк , Ксдв ,  Ксддф, Кск,  Крв  Крп , Квк

 

Кn>нормативне значення  

Кn= нормативне значення  

Кn< нормативне значення  

0,1

0,05

0

 

Загальний рівень балів за групою показників оцінка фінансової стійкості підприємства

1

Оцінка боргових зобов’язань перед бюджетом  (Пд)

Пд

Пд < 0,5

Пд = 0,5

Пд 0,5

1

0,5

0

 

Загальний рівень балів за групою показників оцінки боргових зобов’язань перед бюджетом 

1

Оцінка здатності розрахуватися за штрафами та санкціями контрагентів

Пшс

Пшс 1

Пшс = 1

Пшс < 1

 

1

0,5

0

 

Загальний рівень балів за групою показників Оцінка здатності розрахуватися за штрафами та санкціями контрагентів

1

Максимальний рівень кредитоспроможності підприємства

4

*Knn-й коефіцієнт фінансового стану та фінансової стійкості.

 

Наступною складовою при оцінювані кредитоспроможності є аналіз фінансового стану підприємства за допомогою коефіцієнтів та їх нормативних значень. Враховуючи специфіку промислового підприємства доцільно оцінювати показники, які занесені у таблицю 3.

 

Таблиця 3.

Коефіцієнти фінансового стану та їх нормативні значення для оцінювання кредитоспроможності

Коефіцієнти фінансового стану

Умовні позначення

Нормативні значення

Коефіцієнт фінансової автономії 

Кфа

не менше 0,3

коефіцієнт фінансової залежності

Кфз

від 1,5-1

Коефіцієнт фінансового ризику

Кфр

не більше 0,5

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

Кмвк

менше 0,5 [3];

Коефіцієнт структури покриття довгострокових вкладень

Ксдв

наближається до 1

Коефіцієнт структури довгострокових джерел фінансування

Ксддф

Не менше за 0,6

коефіцієнт структури капіталу

Кск

Не більше 0,4

рентабельність виробництва

Крв -

більше 0,06

рентабельність продажів

Крп

0,1

рентабельність власного капіталу

Квк

Більше за 0,5

 

У таблиці 3 зазначені показники  та їх нормативні значення,  якщо коефіцієнт відповідає нормативному значенню його бальний вираз відповідає 0,1, якщо дорівнює – 0,05, та якщо не відповідає – 0 балів. Загальна величина балів для оцінки кредитоспроможності у розрізі оцінки фінансової стійкості проводиться за формулою:

 

                (5) 

 

де ОФС – оцінка фінансового стану підприємства у бальному виразі, бали

 Кфа, Кфз, Кфр,  Кмвк , Ксдв , Ксддф, Кск,  Крв  Крп , Квк – показники фінансового стану, які зазначені вище, бали.

На основі формули 5 визначається загальний обсяг балів за групою показників оцінки фінансового стану підприємства. Максимальний обсяг балів за цією групою – 1.

Передостанньою складовою оцінки кредитоспроможності є оцінка наявності боргових зобов’язань перед бюджетом. Зауважимо, що процес оподаткування регламентуються Податковим кодексом України, де зазначено процес стягнення податків із підприємств. При оцінюванні кредитоспроможності важливо виявити існування заборгованості перед бюджетом та фондами соціального захисту. За умови наявності заборгованості, це необхідно зазначити окремим пунктом та вказати можливі штрафні санкції, які повинно сплати підприємство до бюджету.

Здатність підприємства розраховуватися за борговими зобов’язаннями характеризує чистий прибуток підприємства. Тому доцільно використовувати формулу:

 

                                                                             (6)

 

де Пд – оцінка боргових зобов’язань перед бюджетом, долі од.

БПД – сума боргових зобов’язань перед бюджетом, грн.

ШС – штрафи та санкції, які нараховані підприємству у зв’язку із простроченням розрахунків з бюджетом, грн.

ЧП – чистий прибуток підприємства, грн

Якщо розрахований показник менше за 0,5 бальний вираз складає 1, якщо дорівнює 0,5 – 0,5 балів, якщо більше за 0,5 – 0 балів. Максимальний рівень балів, які можливо отримати за цією групою показників складає 1. Якщо на підприємстві відсутні факти порушення податкового законодавства, бали складають 1.

Останньою групою показників є здатність підприємства розрахуватися перед контрагентами за невиконання умов контрактів. Критерій оцінювання цієї групи показників є розрахунок співвідношення величини отриманих фінансових надходжень штрафів та санкції до виплачених штрафів та санкцій.

 

                                                                            (7)

 

де Пшс - здатність розрахуватися за штрафними зобов’язаннями, долі од.

Ншс – доходи від порушення умов контрактів постачальників, грн

Вшс – витрати на сплату штрафів від порушення умови контрактів, грн 

Якщо розрахований показник більше за 1, у бальному значення показника складатиме 1 балів, якщо дорівнює 1 – 0,5 балів, якщо менше 1 – 0 бал. За умови, що підприємству не було зараховано штрафи та санкції за порушення договорив с контрагентами, сума балів складає – 1.

Загальний бальний вираз кредитоспроможності визначається, як сума  балів  сума оцінки стабільності, стійкості та  достатності фінансових потоків підприємства; оцінки фінансової стійкості підприємства; оцінки боргових зобов’язань перед державним бюджетом та перед контрагентами. Розрахунок загального обсягу балів здійснюється за формулою:

 

                                       (8)

 

де К – бали кредитоспроможності підприємства, бали

Максимальний обсяг балів складає 4 бали. Наступним кроком оцінювання кредитоспроможності є визначення класу позичальника за основі шкали, яка зазначена у таблиці  4.

 

Таблиця 4.

Шкала визначення класу позичальника.

Діапазон зміни показника «К»

Клас позичальника

Менше 1

«незадовільний»

Від 1,7 до 2,2

«задовільний»

Від 2,3 до 2,8

«достатній»

Від 2,9 до 3,4

«добрий»

Від 3,5 до 4

«відмінний»

 

Відповідно до таблиці 4 «незадовільний» клас позичальника надається підприємству, яке за результатами аналізу отримало менше за 1 балів. Це свідчить про низький рівень фінансового стану підприємства та неспроможність здійснювати виплати за кредитом.

Якщо обсяг балів отриманих підприємством від 1,7 до 2,2 клас позичальника - «задовільний». Економічні показники у більшому обсязі не відповідають нормативному значенню та спостерігається їх нестабільність протягом року. Звідси можна стверджувати, що ймовірність повного погашення заборгованості перед банком є низька.

«Достатнім» вважається клас позичальника при якому розрахована сума балів знаходиться у діапазоні від 2,3 до 2,8. За цієї умови вважається, що фінансова діяльність підприємства прийнятна але потребує більш детальний контроль. Також існує ймовірність несвоєчасного погашення заборгованості перед банком у повному обсязі та у визначений строк. Разом з тим існує вірогідність покращення ситуації та за умови надання високоліквідної застави або поручительства, можливо розглядати умови кредитування.

Якщо отримані бали потрапили у діапазон від 2,9 до 3,4, клас позичальника відповідає «доброму». Підприємства, які потрапили до цієї групи потребують уваги у розрізі стабільності розрахованих показників фінансового стану. Загалом коефіцієнти відповідають нормативним значенням, але прогнозується їх коливання у довгостроковій перспективі. Ймовірність розрахуватися із банком доволі висока.

«Відмінний» клас позичальника обумовлений балами від 3,5 до 4. Фінансова діяльність підприємства знаходиться на доброму рівні, показники відповідаю нормативному значенню. Підприємство здатне вчасно та в повному обсязі розрахуватися із заборгованістю перед банком.

Зважаючи на галузеву специфіку міста Кривий Ріг вважаємо доцільним запропонувати здійснити розрахунок рівня кредитоспроможності на прикладі підприємства ПАТ «ПівнГЗК» протягом 2009-2013 рр.

Першим кроком проведемо оцінювання достатності, стабільності та стійкості грошових потоків. А саме на основі розробленої методики оцінювання кредитоспроможності підприємства, визначимо бальний вираз достатності та стабільності грошових потоків на прикладі ПАТ «ПівнГЗК» протягом 2009-2013 рр. Розрахунок здійснено за формулою (1) та (2). У таблиці (2) надано умови присвоювання балів за зазначеними складовими.

 

Таблиця 5.

Визначення бального виразу достатності грошових потоків на ПАТ «ПівгГЗК» протягом 2009-2013 рр.

Рік

Надходження,

тис. грн

Витрати,

тис грн

Сальдо грошових потоків,

тис грн

Бали достатності грошових потоків

Індекс зміни грошових потоків, долі од

Бали стабільності грошових потоків

2009

1229833

1227346

2487

0,2

0,5

0

2010

3295391

3219702

75689

0,2

30,43

0,2

2011

5234492

5198003

36489

0,2

0,48

0

2012

4791709

4686796

104913

0,2

2,87

0,2

2013

5110870

5092241

18629

0,2

0,17

0

 

На основі таблиці 5 зазначимо, що у 2009-2013 рр. підприємство має додатне сальдо грошових потоків. А це вказує на здатність ПАТ «ПівнГЗК» здійснювати самофінансування та отримувати прибуток. В зв’язку із цим протягом 2009-2013 рр бальний вираз складає 0,3, а отже необхідно здійснити подальше оцінювання стабільності фінансових потоків.

Розглядаючи стабільність грошових потоків, було розраховано індекс зміни грошових потоків за допомогою формули (2), відповідно до таблиці (5) ПАТ «ПівнГЗК» у 2010 та 2012 рр. індекс більше одиниці, отже бальний вираз складає 0,3. Це вказує на приріст додатного грошового потоку по відношенню до попереднього періоду, а отже є позитивним явищем для кредитоспроможності підприємства. У 2011 та 2013 рр. спостерігається протилежна ситуація, що вказує на зменшення грошових надходжень та є негативним фактором для рівня кредитоспроможності

Наступний кроком здійснимо оцінювання стійкості грошових потоків на ПАТ «ПівнГЗК» за занесемо результати розрахунків у таблицю 6. Відповідно до таблиці 6 у 2013 році ПАТ «ПівнГЗК» отримає 0,5 балів за рахунок досягнення нормативного значення за всіма розглянутими показниками крім абсолютної ліквідності. Загальний обсяг балів за першою групою показників наведено у таблиці 8.

Наступним кроком здійснимо оцінювання другої групи показників, а саме показники фінансової стійкості на ПАТ «ПівнГЗК» протягом 2009-2013 рр. Результати розрахунків приведено у таблиці 7. Відповідно до таблиці 7 загальний обсяг балів за другою групою показників складає у 2009 р. – 0,5; у 2010 р. – 0,35; у 2011 р. – 0,7; у 2012 р. – 0,5; у 2013 р. – 0,5 балів.

Оцінювання кількості балів за третьою трупою показників зображено у таблиці 8. Зауважено, що у 2009-2012 році на ПАТ «ПівнГЗК» відсутні факти порушення законодавства, тому бальний вираз склав 1. У 2013 році підприємство сплатило  штраф за затримку на 1 календарний день сплати суми грошового зобов'язання «Плата за користування надрами», згідно п. 126.1 ст. 126 Податкового кодексу України, сума штрафу 2029 тис. грн; штраф за результатами перевірки, проведеної інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у Дніпропетровський  області, сума штрафу 61,9 тис. грн.. У зв’язку із цим можливость розрахуватися за боргами перед бюджетом складає 0,0004, бальний вираз показника - 1.

   Четверта група показників враховую здатність розрахуватися за штрафами та санкціями нарахованими підприємству у зв’язку із порушенням договорів із контрагентами. На  ПАТ «ПівнГЗК» у 2009-2012 роках підприємству не було нараховані зобов’язання у зв’язку із порушенням договорів із контрагентами. Тому бальний вираз складає – 1. У 2013 році підприємство сплатило штраф за порушення умов оплати послуг Депозитарiю ПАТ "Розрахунковий центр", сума штрафу 0,5 тис. грн; штрафи за невиконання залiзничних перевезень (ДП Приднiпровська залiзниця), сума штрафу 13,6 тис. грн; пеня телефонного зв'язку МТС, за послуги користування кабельною каналiзацiєю (ДФ ПАТ Укртелеком), сума штрафу 0,4 тис. грн; штраф за простой вагонiв (ООО Метiнвест-Ресурс), сума штрафу 3,8 тис. грн; оплата пенi, iнфляцiйнi витрати згiдно рiшень суду, сума штрафу 1885,11 тис. грн; штраф, пеня за порушення умов договору (ООО фiрма "ТФ Кабель"), сума штрафу 11,90 тис. грн; штраф, пеня за порушення умов договору (ЧП "АКВАТЕРМ-КРИВОЙ РОГ"), сума штрафу 0,40 тис. грн. Загальний обсяг витрат складає 1915,71 тис грн. У свою чергу доходи від сплачених підприємству грошових коштів у зв’язку із порушенням контрагентами договорів із ПАТ «ПівнГЗК» складає 2586 тис грн., здатность розрахуватися за штрафними зобов’язаннями складає 1,35 долі од. Бальний вираз складає -1.

 

Таблиця 6.

Визначення бального виразу стійкості грошових потоків на ПАТ «ПівнГЗК» протягом 2009-2013 рр.

Рік

Кзл

Кпл

Кал

Коб

КСОК

Коз

Бали стійкості грошових потоків

Коеф

Бали

Коеф.

Бали

Коеф.

Бали

Коеф.

Бали

Коеф.

Бали

Коеф.

Бали

2009

2,23

0,1

2,14

0,1

0,002

0

0,27

0,1

2514554

0,1

6,85

0,1

0,5

2010

1,28

0

1,22

0

0,009

0

0,07

0

8752177

0,1

17,08

0,1

0,2

2011

1,65

0,1

1,57

0,1

0,009

0

0,27

0,1

2648276

0,1

5,17

0

0,4

2012

1,27

0

1,15

0

0,015

0

0,14

0,1

1231806

0,1

1,92

0

0,2

2013

3,14

0,1

3,11

0,1

0,007

0

0,44

0,1

4539242

0,1

8,62

0,1

0,5

 

Таблиця 7.

Визначення бального виразу фінансової стійкості на ПАТ «ПівнГЗК» протягом 2009-2013 рр.

Рік

Кфа

Кфз

Кфр

Кмвк

Ксдв

КСДДВ

Кск

Крв

Крп

Квк

Загальний бальний вираз фінансової стійкості

Коеф

Бали

Коеф

Бали

Коеф

Бали

Коеф

Бали

Коеф

Бали

Коеф

Бали

Коеф

Бали

Коеф

Бали

Коеф

Бали

Коеф

Бали

2009

0,6

0,1

1,5

0,1

0,6

0

1,23

0

0,26

0

0,17

0

0,35

0,1

0,15

0,1

0,21

0,1

0,13

0

0,5

2010

0,5

0,05

2

0,1

1,2

0

0,79

0

0,17

0

0,13

0

0,52

0

0,21

0,1

0,24

0,1

0,25

0

0,35

2011

0,6

0,1

1,5

0,1

0,6

0

1,25

0

0,1

0

0,07

0

0,35

0,1

0,17

0,1

0,42

0,1

0,56

0,1

0,7

2012

0,5

0,1

1,8

0,1

0,9

0

1,3

0

0,2

0

0,18

0

0,45

0,1

0,28

0,1

0,31

0,1

0,29

0

0,5

2013

0,7

0,1

1,4

0

0,3

0,1

1,35

0

0,22

0

0,13

0

0,23

0,1

0,31

0,1

0,33

0,1

0,32

0

0,5

 

Згідно вище сказаного можна визначити загальну суму балів та виявити клас позичальника ПАТ «ПівнГЗК» протягом 2009-2013 рр. Результати наведено у таблиці 8.

 

Таблиця 8.

Клас позичальника для ПАТ «ПівнГЗК» протягом 2009-2013 рр.

Рік

Перша група показників, бали

Друга група показників, бали

Третя група показників, бали

Четверта група показників, бали

Загальний обсяг балів

Клас позичальника

2009

0,7

0,5

1

1

3,2

«добрий»

2010

0,6

0,35

1

1

2,95

«добрий»

2011

0,6

0,7

1

1

3,3

«добрий»

2012

0,6

0,5

1

1

3,1

«добрий»

2013

0,7

0,5

1

1

3,2

«добрий»

 

Відповідно до таблиці 8 протягом оціночного періоду клас позичальника відповідає рівню «добрий». Отже підприємство здатне в строк та у повному обсязі розрахуватися за кредитними зобов’язаннями.

Наступними напрямки дослідження питання забезпечення кредитоспроможності є оцінювання життєвого циклу підприємства з метою виявлення особливостей оцінки кредитоспроможності відповідно до етапу розвитку.

 

Список використаної літератури.

1. Астаф’єва К. О. Оцінка  кредитоспроможності підприємств із урахуванням податкових боргів / К. О. Астаф’єва // Соціально-економічні та правові основи сучасної держави в контексті глобалізації:  міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 лют. 2015 р.: тези доп. – Київ, 2012. – С.74-77.

2. Філімоненков О. С. Фінанси підприємства [Навч. посіб] / О. С. Філімоненков — 2-ге вид., переробл. і допов - К: МАУП, 2004. - 328 с.

3. Лахтіонова Л. А. Фінансових аналіз суб’єктів господарювання [Монографія] / Л. А. Лахтіонова - Киев : КНЕУ, 2005.- 365 с.

 

References.

1. Astafieva, K. O. (2012), Credit rating companies based on tax debts”, Sotsіalno-ekonomіchnі that pravovі suchasnoї Basics of power in the kontekstі globalіzatsії: mіzhnar. nauk. prakt. Conf. [Socio-economic and legal foundations of the modern state in the context of globalization: Intern. scientific-practic. Conf.], 20-21 Feb, Kyiv, pp.74-77.

2. Fіlіmonenkov, O.S. (2004), Fіnansi pіdpriemstva [Finance companies], 2-d ed., MAUP, Kyiv, Ukraine.

3. Lahtіonova, L.A. (2005), Fіnansovih analіz sub'єktіv gospodaryuvannya [Financial analysis of business entities], KNEU, Kyiv, Ukraine.

 

Стаття надійшла до редакції 10.04.2015 р.