EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2015

УДК 336.221:657.6

 

О. Д. Шевчук,

к. е. н., доцент кафедри аудиту та державного контролю,

Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Ю. В. Мазур,

студентка, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ І КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

 

A. D. Shevchuk,

candidate of Economics, associate Professor, Department of audit and state control, Vinnytsia national agrarian University, Vinnitsa

Y. V. Mazur,

student, Vinnytsia national agrarian University, Vinnitsa

 

FEATURES OF FUNCTIONING OF THE MODERN SYSTEM OF TAX ADMINISTRATION AND CONTROL IN UKRAINE

 

У статті розглянуто проблеми функціонування сучасної системи податкового адміністрування і контролю, окресленоосновні шляхи їх вирішення. Охоплено розгляд значних змін до Податкового кодексу України.

 

We look at problems of modern tax administration system and control and their solutions. Covered consideration of significant changes to the Tax Code of Ukraine.

 

Ключові слова: система оподаткування, податки, збори, податковий контроль, податкові перевірки, Податковий кодекс, податкові органи.

 

Key words: taxation, tax, taxes, tax control, tax audits, Tax code, tax authorities.

 

 

Постановка проблеми. Система оподаткування та ефективність податкового контролює однією з найважливіших основ економічної політики кожної країни, оскільки саме податкові платежі забезпечують основну частину державного бюджету. Тому питання щодо податкової політиків Україні завжди були і залишаються актуальними.

У зв’язку з політичною та економічною нестабільністю в нашій державі виникає потреба у реформуванні та підвищенні ефективності функціонування вітчизняної системи оподаткування, а також адаптації існуючого механізму податкового контролю до особливостей сучасних умов функціонування суб’єктів господарювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематиці системи оподаткування та податкового контролю присвячені праці багатьох науковців, зокрема: Авер’янова В.Б., Атаманчук Г.В., Волкова Ю.О., Бакерської Д.А., Білої Л.Р., Васильєва А.С., Гладун З.С., Воронової Л.К., Калюжного Р.А., Кузьменко О.В., Нечай Н.В., Попович В.М., Тищенка М.М., Шкарук В.К. та ін. Однак недосконалість сучасної системи адміністрування податків та існуючого механізму контрольно-перевірочного процесу свідчить про необхідність подальших досліджень з даної проблематики.

Виклад основного матеріалу. Сучасною проблемою діючої системи оподаткування та контролю в Україні є неналагоджений механізм стягнення податків, який спричинений такими основними факторами:

1. Моральний фактор. Тобто, в даному випадку відіграє роль сам платник податку, який, на жаль, не сприймає податок як плату за послуги, які він отримує від держави.

2. Політичний фактор. Він проявляється тоді, коли платник відчуває неадекватність податкового навантаження, відсутність прозорості системи оподаткування.

3. Економічний фактор. Не зважаючи на прийнятий курс зниження податкових ставок, деякі з них залишаються завищеними, тому важливим питанням залишається обґрунтування ставок і умов оподаткування.

Про оберненість зв’язку між рівнем податкового навантаження та рівнем тіньової економіки свідчить розрахований коефіцієнт кореляції [1], що склав -0,24. До уваги бралися, як країни з кількістю податків більше 25, але менше 30% валового внутрішнього продукту (ВВП) (США, Австралія, Португалія), так і країни з податками більше 40% ВВП (Норвегія, Франція, Бельгія, Данія, Швеція). У 2012 році рівень тіньової економіки у відсотках від офіційного ВВП складав: у Польщі – 26, у Румунії – 30,2, у Німеччині – 15,3, у Франції – 14,7, у Великобританії – 12,2, в той час як в Україні – 46,8.

Розглядаючи питання оптимальної структури податкових надходжень, насамперед, варто звернути увагу на співвідношення прямих і непрямих податків. Основний фактор, що визначає дане співвідношення – це життєвий рівень переважної частини населення. Низький рівень об’єктивно обмежує масштаби податкових надходжень із доходів юридичних і фізичних осіб, тим самим зменшуючи роль прямих податків. У розвинених країнах, навпаки, прямі податки відіграють головну роль в обсягах податкових надходжень. Структура податків, що існує в Україні, не повністю відповідає структурі податків країн Євросоюзу(ЄС). Основним податком в ЄС є податок на доходи фізичних осіб, який у середньому становить 8,95 % ВВП. В Україні податок на доходи фізичних осіб у 2012 році становив 4,8% ВВП.

Останнім часом можемо спостерігати значні перетворення у вітчизняній системі оподаткування. Відбулась деяка трансформація законодавчої бази. З 1 січня 2015 р. набув чинності Закон України № 71-VІІІ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України” [2]. В ньому передбачено скорочення податків з 22 до 9 (табл. 1).

 

Таблиця 1.

Зміни в системі оподаткування з 01.01.2015 р.

стаття, пункт ПКУ

 

до 31.12.2014 р.

стаття, пункт ПКУ

 

з 01.01.2015 р.

9

Загальнодержавні податки та збори

9

Загальнодержавні податки

9.1.

До загальнодержавних податків належать:

9.1.

До загальнодержавних податків належать:

9.1.1.

податок на прибуток підприємств;

9.1.1.

податок на прибуток підприємств;

9.1.2.

податок на доходи фізичних осіб;

9.1.2.

податок на доходи фізичних осіб;

9.1.3.

податок на додану вартість;

9.1.3.

податок на додану вартість;

9.1.4.

акцизний податок;

9.1.4.

акцизний податок;

9.1.5.

збір за першу реєстрацію транспортного засобу;

9.1.5.

екологічний податок;

9.1.6.

екологічний податок;

9.1.6.

рентна плата;

9.1.7.

рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів…..;

9.1.7.

мито.

9.1.9.

плата за користування надрами;

 

 

9.1.10.

плата за землю;

 

 

9.1.11.

збір за користування радіочастотним ресурсом України;

 

 

9.1.12.

збір за спеціальне використання води;

 

 

9.1.13.

збір за спеціальне використання лісових ресурсів;

 

 

9.1.14.

фіксований сільськогосподарський податок;

 

 

9.1.15.

збір на розвиток виноградарства, садівництва

 

 

9.1.16.

мито;

 

 

9.1.17.

збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію…….;

 

 

9.1.18.

збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності.

 

 

10

Місцеві податки та збори

10

Місцеві податки

10.1.

До місцевих податків належать:

10.1.

До місцевих податків належать:

10.1.1.

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

10.1.1.

податок на майно;

10.1.2.

єдиний податок.

10.1.2.

єдиний податок.

10.2.

До місцевих зборів належать:

10.2.

До місцевих зборів належать:

10.2.1.

збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

10.2.1.

збір за місця для паркування транспортних засобів;

10.2.2.

збір за місця для паркування транспортних засобів;

10.2.2.

туристичний збір.

10.2.3.

туристичний збір.

 

 

 

Відповідно до останніх кардинальних змін в законодавстві, виникли нові правила адміністрування вітчизняних податків та зборів, а саме:

1. Впроваджено систему електронного адміністрування ПДВ: з 1 лютого до 1 липня 2015 року – у тестовому режимі; з 1 липня 2015 року – на постійній основі. Дана система діє за допомогою електронних рахунків платників ПДВ. Відкриття та обслуговування електронних рахунків Казначейством здійснюється на безоплатній основі. Інформація про рух коштів на електронних рахунках платникам податку надається Державною фіскальною службою (ДФС) України за відповідним запитом платника на безоплатній основі без обмеження кількості запитів та у часі.

Датою початку використання електронного рахунку є 01.02.2015 р. для суб’єктів господарювання, які зареєстровані платниками ПДВ до 01.02.2015 р., а для суб’єктів господарювання, які будуть зареєстровані як платники ПДВ у будь-який період після 01.02.2015 р. – дата їх реєстрації платниками податку.

2. Введено податок на нерухомість. Ставка податку на нерухомість, яку встановлять відповідні місцеві ради, в 2015 році складе не більш ніж 24,36 грн./кв.м (2% від мінімальної заробітної плати в 1218 грн.) та не буде залежати від ринкової вартості об’єкта. Законом встановлено пільги на сплату податку, якими база оподаткування житлової нерухомості зменшується для власників квартир на 60 кв. м, а для власників будівель – на 120 кв.м., а якщо у власності декілька об’єктів нерухомості квартира/квартири і будинок/будинки – 180кв.м. Фізичним особам податок на нерухомість за 2015 рік доведеться сплатити протягом 60 днів з дня отримання в першому півріччі 2016 року відповідного повідомлення. Нерухомість, що підлягає оподаткуванню, внесеними змінами згідно ПКУ розділена на дві категорії: житлова та нежитлова.

3. Змінено ставку земельного податку. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 % (раніше 1%) від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь не більше 1 % від їх нормативної грошової оцінки. Також зменшено кількість пільговиків-юридичних осіб.

4. Платниками транспортного  податку з 01.01.2015 року є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль. Для фізичних осіб податок обчислюється контролюючим органом на підставі даних, які до 1 квітня 2015 року надаються органами внутрішніх справ.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку з транспортних засобів, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом до 1 липня звітного року за місцем проживання (реєстрації) платника.

Фізичні особи сплачують податок протягом 60 днів від дня вручення податкового повідомлення-розв'язку за місцем реєстрації транспортних засобів.

Юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію, з розбивкою річної суми рівними частками щоквартально. Юридичні особи сплачують податок авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом.

5. Оновлено правила сплати пенсійного збору з купівлі іноземної валюти. З 01.01.2015 р. фізичні та юридичні особи, які здійснюють операції з купівлі іноземної валюти в готівковій формі (крім фізичних осіб, що здійснюють операції з купівлі іноземної валюти для погашення кредитів), є платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Розмір пенсійного збору 2%. Варто звернути увагу на те, що безготівкова купівля інвалюти з 01.01.2015 р. звільнена від обкладення пенсійним збором.

6. Суттєві зміни в спрощеній системі оподаткування. Як відомо, із 1 січня замість 6 груп платників єдиного податку залишилося 4.

Групи платників єдиного податку з 3-ї по 6-ту (фізичні та юридичні особи) об’єднали в одну єдину групу «нову» групу 3 платників єдиного податку. Перехідгруп платників єдиного податку (групи 3-6)до оновленої групи 3 відбуватиметься автоматично. Так, платники єдиного податку груп 3-6, які перебували на обліку в контролюючих органах до 1 січня 2015 року, з 1 січня 2015 року вважаються платниками єдиного податку групи 3.

7. Адміністрування податку на прибуток теж відбуватиметься за новими правилами. Замість вже звичного порядку ведення окремого податкового обліку запроваджується принципово новий порядок, який ґрунтується на визначенні фінансового результату (прибутку до оподаткування) за даними бухгалтерського обліку та його подальшого коригування на незначний перелік визначених законом податкових різниць.

Контролюючим органам надано право проводити перевірку правильності ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, а також визначення фінансового результату за відповідними стандартами (п.п.20.1.43, 20.1.44 ст.20 ПКУ). При цьому, підприємства, які мають річний доход від будь-якої діяльності, що не перевищує 20 мільйонів гривень, можуть за власним рішенням відмовитись від обліку податкових різниць (крім збитків минулих років) і визначати об’єкт оподаткування виключно на підставі фінансового результату (прибутку оподаткування), визначеного за правилами бухгалтерського обліку. В подальшому платник податку не може відмовитись від такого рішення.

Штрафні санкції за наслідками перевірок податкових декларацій з податку на прибуток за 2015 рік не застосовуватимуться [3].

Найважливішою умовою функціонування ефективної системи податкового адміністрування є податковий контроль. Податковий контроль – самостійний вид державного фінансового контролю, спрямований на забезпечення додержання податкового та іншого законодавства платниками податків, виявлення, ліквідація та попередження податкових правопорушень.

Можна виділити такі основні завдання податкового контролю:

1. Перевірка повноти та своєчасності сплати податків та зборів до бюджету та державних цільових фондів.

2. Контроль правильності визначення бази оподаткування.

3. Перевірка правомірності застосування податкових пільг за податками та зборами.

4. Контроль за своєчасність подання до органів Державної фіскальної служби податкової звітності за податками та зборами.

5. Аналіз податкових надходжень.

6. Виявлення, усунення та попередження порушень чинного законодавства [4].

Основною формою податкового контролю є податкова перевірка. Саме даний вид контролю є найбільш ефективним для забезпечення податкових надходжень до бюджетів і державних цільових фондів. Головна функція податкової перевірки полягає у забезпеченні безпосереднього контролю за повнотою і правильністю обчислення податків і зборів, який може бути здійснений тільки шляхом порівняння податкових розрахунків(декларацій), які подають платники податків, з фактичними даними їх фінансово-господарської діяльності. У своїй роботі контролюючі органи застосовують такі види перевірок: 1) камеральні, 2) документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні, електронні),  3) фактичні перевірки.

Аналізуючи результати контрольно-перевірочної роботи податкових органів за останні роки їх функціонування слід відмітити тенденцію щодо скорочення кількості здійснених перевірок. В першу чергу це пов'язано з введенням в дію ризикоорієнтовної системи контролю, тобто в постійному полі зору – лише порушники податкового законодавства з великим рівнем ймовірності виявлення помилок і шахрайств. А сумлінних платників податків і зборів згідно норм Податкового кодексу мають право планово перевіряти не частіше, ніж раз на три календарні роки.

Основні результати проведених контрольно-перевірочних дій за 2014 - поч. 2015 рр. як по Україні в цілому, так і по Вінницькій області наведено в таблиці 2.

 

Таблиця 2.

Основні показники контрольно-перевірочної роботи  Департаменту податкового та  митного аудиту (наростаючим підсумком за даними "Звіту "Аудит-1"

Показники

січень-грудень 2014 року

січень-лютий 2015 року

По Україні

В т. ч. по Вінницькій області

По Україні

В т. ч. по Вінницькій області

1. Кількість пе­ревірок, ре­зу­ль­тати яких узгод­жено

Всього

33613

849

3947

131

у т. ч. планових перевірок

5104

166

582

30

у т.ч. позапланових перевірок

28509

683

3365

101

2.Сума донара­хованих гро­шо­вих зобо­в'я­зань, яка підля­гає погашенню, тис. грн.

Всього

7963822

66730

930157

9104

у т. ч. по планових перевірках

3521970

22635

328175

4508

у т.ч. по  позапланових перевірках

4441852

44095

601982

4596

 

За оперативними даними Державної фіскальної служби України [5] протягом 2014 року до зведеного бюджету  зібрано 425 млрд. грн., що на 12,2 млрд. грн., або на 3 % більше показника попереднього року, у т.ч. до державного бюджету – 336,7 млрд. грн., що на 16,2 млрд. грн. більше відповідного показника 2013 року, до місцевих бюджетів – 88,3 млрд. грн., що на 3,9 млрд. грн., або на 4,3 % менше показника 2013 року.

Позитивним є той факт, що у січні-лютому 2015 року до зведеного бюджету зібрано 71,5 млрд. грн., що на 12,5 млрд. грн., або на 21,2 % більше показника січня-лютого попереднього року. До державного бюджету забезпечено 58,6 млрд. грн., до місцевих бюджетів – 13 млрд. грн.

Надходження (збір) до загального фонду державного бюджету склали 58,5 млрд. грн., що на 13,2 млрд. грн. більше січня-лютого 2014 року (у приведених умовах),індикативні показники Міністерства фінансів України виконано на 107,3%, додатково забезпечено 4 млрд. гривень.

У розрізі основних платежів у січні-лютому 2015 року приріст до відповідного періоду 2014 року забезпечено з податку на додану вартість із ввезених на територію України товарів – на 74,5 % (+ 7,5 млрд. грн.), податку на додану вартість з вироблених на території України товарів (робіт, послуг) – на 11,8 % (+ 1,6 млрд. грн.), ввізного мита – на 44 % (+ 677,2 млн. грн.), акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – на 9,2 % (+ 399,1 млн. грн.), частини чистого прибутку (доходу), що вилучається до держбюджету – у 1,9 рази (+ 194,3 млн. грн.), рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України – у 2,4 рази (+ 182,2 млн. грн.), рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів – у 2 рази (+ 30,1 млн. грн.) тощо.

Висновки. Отже, питання побудови ефективної та адекватної умовам сьогодення системи оподаткування та податкового контролю завжди були і залишаються актуальними. Адже оптимально налагоджена система оподаткуваннямає виконувати не тільки фіскальну функцію, але і стати потужним стимулом для розвитку економіки, комфортного ведення бізнесу та покращення інвестиційного клімату в Україні. Тільки спільними зусиллями держави разом із платниками податківможливо подолати нинішні тимчасові фінансові труднощі. Кардинальні зміни вже почались із реформування вітчизняної системи оподаткування, особливо в поточному році.

В результаті проведенного дослідження, слід виділити такі основні чинники підвищення ефективності вітчизняної податкової системи та контролю, а саме:

- побудова стабільної, зрозумілої і цілісної податкової системи з метою визначення збалансованих підходів до фінансового перерозподілу в межах країни й обґрунтування норм оподаткування;

- уніфікація системи оподаткування, уникнення подвійного оподаткування ;

- ефективно структуризувати систему оподаткування на користь прямого оподаткування майна, капіталу, землі;

- співучасть ДФС у законотворчій роботі;

- розвиток інформаційних технологій, тобто збільшення кількості електронних сервісів та покращення обслуговування платників. Процес розвитку ІТ-технологій повинен передбачати інтеграцію різноманітних ідей та суджень, які містяться в законах, в електронні системи ДФС і максимальну електроніфікацію процесів. Дане впровадження, на нашу думку, дозволить мінімізувати корупційні схеми;

- реструктуризація податкових органів, яка включає скорочення персоналу та мотивізацію співробітників. Тобто, значна перебудова всієї системи управління, структури, функцій, що призведе до оптимізації кадрів в службі;

- юридичний напрям, основною метою якого має бути зміна процедур адміністративного оскарження, тобто створення системи податкових судів, як окремої гілки. Це також, в свою чергу, дозволить знизити ризики корупційних проявів.

Отже, забезпечення стабільного наповнення бюджету,в свою чергу, призведе до поліпшення економічної ситуації в країні, дасть можливість для фінансування необхідних соціальних програм у повному обсязі та сприятиме створенню позитивного клімату для залучення інвестицій і ведення бізнесу.

 

Література:

1. Аврамкіна І.О. Перспективи використання Україною міжнародного досвіду у частині розбудови ефективної системи оподаткування/ І.О. Аврамкіна, В.Г. Курасов//Матеріали науково-практичної інтернет-конференції. Реформування податкової системи України в контексті глобалізацій них викликів. - 2014. – С.11-12.

2. Офіційний сайт ДЕБЕТ-КРЕДИТ офіційні документи / Документи: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://docs.dtkt.ua/ua/doc/1214.13.0 .

3. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

4. Шевчук О.Д. Особливості податкового контролю в Україні / О.Д. Шевчук, Д.С. Деркач: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/13_NMN_2011/Economics/7_84598.doc.htm.

5. Офіційний сайт Державної фіскальної служби України / Новини:[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/185795.html.

6. Яворська Н.І. Особливості удосконалення податкового контролю підприєм­ництва в Україні / Н.І. Яворська // Право і безпека. – 2012. – № 3(45).– С. 151.

 

References:

1. Avramkina, I.O. and Kurasov, V.H. (2014), A prospects for the use by Ukraine of international experience in the field of building effective tax systems”, Reformuvannia podatkovoi systemy Ukrainy v konteksti hlobalizatsijnykh vyklykiv, [Online], vol. 1,  pp.11-12, available at: http://asta.edu.ua/files/akualno/11.2014/ZBIRNUK.pdf, (Accessed           5 April 2015).

2. The official site of the DEBIT-CREDIT, (2015), “Official documents”, available at:  http://docs.dtkt.ua/ua/doc/1214.13.0, (Accessed 25 March 2015).

3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), “Tax code of Ukraine, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17, (Accessed 7 April 2015).

4. Shevchuk, O.D. and Derkach, D.S. Peculiarities of tax control in Ukraine”, [Online], available at: http://www.rusnauka.com/13_NMN_2011/Economics/7_84598.doc.htm.

5. The official site of the State fiscal service of Ukraine (2015), “News”, available at: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/185795.html, (Accessed 7 April 2015).

6. Yavors'ka, N.I. (2012), Features of tax control business in Ukraine”, Pravo i bezpeka, vol. 3, p. 151.

 

Стаття надійшла до редакції 16.04.2015 р.