EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2015

УДК 332.1:339.1

 

В. Ю. Левчук,

асистент кафедри менеджменту та маркетингу, Луцький національний технічний університет

 

ПОШИРЕННЯ ТРАНСКОРДОННОГО ЕФЕКТУ СПІВРОБІТНИЦТВА ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНІВ

 

V. U. Levchuk,

assistant of Department of Management and Marketing, Lutsk National Technical University

 

THE SPREAD OF CROSS-BORDER EFFECT OF COOPERATION BORDER REGIONS

 

Визначено особливості поширення транскордонного ефекту співробітництва прикордонних регіонів України. Дослідження транскордонного ефекту, як результату співробітництва, що впливає на соціально-економічний розвиток регіонів, необхідно враховувати, щоб забезпечити якісний ефект від багатосторонньої співпраці прикордонного регіону.

 

The peculiarities the spread of cross-border effect of cooperation border regions of Ukraine. Investigation of cross-border effect, as a result of cooperation that influences socio-economic development, must be considered to ensure the qualitative effect of multilateral cooperation in the border region.

 

Ключові слова:  прикордонний регіон, транскордонне співробітництво, транскордонний ефект.

 

Keywords:  border region, cross-border cooperation, cross-border effects.

 

 

Постановка проблеми. Важливим аспектом співробітництва прикордонних регіонів виступають не лише результати, але їх поширення. Звертаємо увагу на дослідження транскордонного ефекту, що дасть можливість подивитися на транскордонне співробітництво по іншому і активно співпрацювати в ньому. При цьому, наше дослідження спрямоване на створення таких умов, які стимулюватимуть збільшення  ефекту використання власного потенціалу територій і  вигод їх розташування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні уже є багато досліджень у сфері транскордонного співробітництва, зокрема в працях таких вчених, як  П.Бєлєнського, З.Герасимчук, Б. Данилишина, М.Долішнього, П. Луцишина, О. Лютак, Ю.Макогона, Н.Мікули, А.Мокія, В.Новицького та ін. Проте, незважаючи на наявність значної кількості досліджень і публікацій у сфері транскордонного співробітництва, їх опрацювання та систематизація дозволили виділити транскордонний ефект, як результат транскордонного співробітництва, його поширення на розвиток регіону, що повною мірою, ще  не було досліджено.

Метою статті. Дослідити поширення транскордонного ефекту прикордонних регіонів України.

Виклад основного матеріалу. Прикордонні регіони мають особливе значення та статус, оскільки можуть здійснювати як  стимулюючий  так і дестимулюючий, стримуючий ефект на процес транскордонного співробітництва. В Україні характерна наявність міжрегіональних відмінностей у динаміці транскордонного ефекту соціально-економічних показників. Проте наслідком наявності диспропорцій у розвитку регіонів країни, зміни зазнають не лише соціально- економічні характеристики та темпи зростання, а й розвиток та поширення транскордонного ефекту співробітництва прикордонних регіонів. Це  свідчить про вплив транскордонного ефекту не лише  на території виникнення, але й  поширення на сусідні регіони та навіть віддалені географічно. Для підтвердження вище сказаного, ми спробували інтерпретувати теорію полюсів економічного зростання (англ. Poles of growth) розроблену французьким економістом Франсуа Перру та просторову локалізацію забезпечення благами на прикордонних територіях Мікули Н. (рис. 1)

 

Рис. 1. Схема поширення транскордонного ефекту:

R1 – прикордонний регіон, збуджувач зростання першого ступеня;

R2- прикордонний регіон , дотичний до регіону R1, збуджувач зростання другого ступеня;

R3 – збуджений транскордонним ефектом R1 та/або R2...Rn віддалений регіон;

Ярус 1 – поширення транскордонного ефекту в прикордонному регіоні R1,

ярус 2 – поширення транскордонного ефекту в прикордонних регіонах R1 та R2,

ярус 3 – поширення транскордонного ефекту на віддалений прикордонний регіон R3.

Джерело: удосконалено на основі[1, с.30; 2, c. 76]

 

Франсуа Перру виділяє центри генерації та передачі імпульсів від одного елемента системи (прикордонного регіону) до іншого. У своїй теорії він зазначає, що в регіоні є рушії, які впливають на інвестиції в регіон, генерують нововедення, перетворюють галузеву і територіальну структуру свого регіону чи сусідніх територій[1,c.30]. Такими рушіями, вважаємо, якраз результати співробітництва прикордонних регіонів – транскордонні ефекти. Тому згідно теорії економічного зростання можна стверджувати, що транскордонні ефекти набувають поширення не лише в дотичному до кордону прикордонному регіоні, але можуть розповсюджуватися на інші.

Якщо теорію Франсуа Перру перенести на  транскордонні ефекти, то виходить, що серед існуючих ефектів прикордонного регіону зазвичай виділяється центральний –основний. Тому інші ефекти, збуджуються основним, та можуть бути розташовані безпосередньо біля нього або на певній відстані(рис.1). Проте тут існують і негативні сторони поширення транскордонного ефекту, оскільки можливе збільшення територіальних диспропорцій між полюсами зростання і навколишньою територією. Якщо розглянути рис.1, то там проілюстровано  рух співпраці прикордонних регіонів України із заходу (вздовж кордону з країнами членами ЄС) на схід (вздовж кордону з країнами СНД), із більш розвинутого економічного середовища у менш розвинуте. А також необхідно враховувати, що певний транскордонний ефект, вірніше його вплив може з часом зменшуватися, тобто ефект буде втрачати свою збуджувальну силу і затухати. Прикладом негативного впливу транскордонного ефекту можуть виступати воєнні дії на Сході країни, які за своїм поширенням мають вплив і на розвиток віддалених Західних областей. В такому випадку в прикордонному регіоні на Сході та Заході країни може змінюватися транскордонний ефект основного впливу та відбуватися процес зміни  пристосування усіх раніше збуджених одиниць до нових умов.

З іншої сторони, досить лаконічно розкриває сутність отримання транскордонного ефекту Н. Мікула через співробітництво прикордонного регіону із регіоном сусідньої держави. Так, незалежно від ступеня закритості кордону, відбуваються контакти на рівні домашніх господарств (1 рівень,сектор «а»), тобто люди здійснюють, як мінімум, родинні поїздки і при тому можуть купувати окремі товари чи послуги для власного користування(рис.1). При поїздках з метою налагодження контактів щодо можливої співпраці у будь-якій сфері (торгівлі,виробництва,транспорту, освіті,туризму та інших послуг), коли залучаються до співпраці багато осіб, громада на рівні селищної, районної чи обласної ради може укласти угоди щодо сприяння розвитку транскордонного співробітництва або щодо визначених взаємних зобов’язань сторін (2 рівень сектор «b») [2, c. 609]. Проте, на нашу думку, до даного рівня крім зв’язків між органами державної влади, місцевого самоврядування і територіальними органами влади, тут потрібно ще врахувати бізнес контакти, а саме залучення до транскордонної співпраці бізнес середовища. Чим більше співпрацюючих транскордонних територій, тим більше виникає зобов’язань з боку держави щодо «опіки» над суб’єктами транскордонного співробітництва(3 рівень, сектор «с») та забезпечення їм сприятливих умов для вирішення проблем територій. У ці процеси вздовж кордону з країнами членами ЄС включаються Рада Європи та ЄС, а на Сході країни значний вплив мають сформовані за радянських часів звязки, що формує відповідну регіональну політику(4 рівень, сектор «d»). Коло системи благ розширюється на суму секторів «a+b+c+d», яке за повністю інтегрованого транскордонного простору збігається з повним колом, як для будь-якого внутрішнього регіону[2, c. 609].

Для аналізу поширення транскордонного ефекту у прикордонні регіони, ми використали питому вагу взаємного товарообороту між регіонами України у їх загальному зовнішньоторговельному обороті із державами-сусідами, який визначається за формулою(1):

 

                                            (1),

 

де

E – експорт у сусідню державу, I – імпорт із сусідньої держави, ВРП – валовий регіональний продукт, Y – коефіцієнт товарообміну[3,c.31].

Можна проаналізувати,  з якими українськими прикордонними регіонами у сусідніх держав проявляється сильніший транскордонний ефект співпраці у зовнішній торгівлі, особливо, на основі  тих областей, які межують одразу із кількома сусідніми державами.

Результатом аналізу експортно-імпортних операцій розрахуємо сумарний коефіцієнт товарообміну базових формуючих прикордонних регіонів  із сусідніми державами. Таким чином, найкращий транскордонний ефект співробітництва за сумарним коефіцієнтом товарообміну становить українсько-угорська співпраця, у 2008 р. – 78,30, у 2013 - 81,43.

 

Таблиця 1.

Сумарний коефіцієнт товарообміну прикордонних регіонів із сусідніми державами

у 2008 р. та 2013 р.

Співробітництво

Сумарний коефіцієнт товарообміну

Абсолютне відхилення

2008

2013

українсько-польський

19,67

12,35

-7,32

українсько-словацький

17,22

5,36

-11,87

українсько-румунський

4,47

2,94

-1,52

українсько-угорський

78,30

81,43

3,14

українсько-молдовський

3,52

1,28

-2,24

українсько-білоруський

4,27

2,38

-1,90

українсько- російський

38,40

17,84

-20,56

Співробітництво вздовж кордону з країнами членами ЄС

20,13

11,33

-8,81

Співробітництво вздовж кордону з країнами СНД

35,43

21,52

-13,91

Джерело: власний розрахунок [4]

 

Також за показниками експорту із України співробітництво прикордонних регіонів  із Угорщиною має найкращий транскордонний ефект серед співпраці із іншими країнами ЄС, зокрема у 2008 р. частка у загальному товарообороті країни становила – 1,21 %, у 2013 р. – 0,85 %. Тоді як частка експорту базових формуючих прикордонних регіонів з боку України у співробітництві із ЄС: Польщею – 0,64%, із Словаччиною – 0,13%, із Румунією -0,18%, із Молдовою – 0,13%. Тоді як за часткою  імпорту в Україну найбільший транскордонний ефект серед прикордонних регіонів має українсько-польське співробітництво, у 2008 р. – 1,07 %, у 2013 р. – 1,14% (табл.2) [4].

У межах загального показника експорту із України до СНД найтісніший транскордонний ефект проявляться у українсько-російському співробітництві, що становить найбільший показник як у 2008 р. – 12,85 %, так і у 2013 р. – 7,88 %, хоча і зменшився за шість років на 4,97%. Транскордонний ефект експорту у співробітництві вздовж кордону з країнами СНД у 2008 р. на 10,77% перевищує із країнами ЄС,  а у 2013 р. – розрив скоротився і становив 6,25 % (табл.2).

У межах загального показника імпорту до України найтісніший транскордонний ефект проявляється також у українсько-російському співробітництві, що становить найбільший показник як у 2008 р. – 4,44%, так і у 2013 р. – 1,85%, хоча  скоротився на 2,85%. Транскордонний ефект імпорту у співробітництві з країнами СНД більший, проте перевищує імпорт із країн ЄС у 2008 р. на 2,63%, і має тенденцію на скорочення і у 2013 р. розрив становить лише 0,45% .

 

Таблиця 2.

Основні показники зовнішньої торгівлі прикордонних регіонів із сусідніми державами у 2008 р. та 2013 р.

Співробітництво із сусідніми державами

Експорт із України

Імпорт в Україну

2008

2013

2008

2013

тис.дол. США

%

тис.дол. США

%

тис.дол. США

%

тис.дол. США

%

українсько-польське

229829,2

0,45

501748,6

0,64

980299,10

1,07

967224,6

1,14

українсько-словацьке

107503,4

0,21

104256,67

0,13

119998,3

0,13

28366,9

0,03

українсько-румунський

103561,9

0,20

142098

0,18

284628,7

0,31

244070,6

0,29

українсько-угорське

621532,2

1,21

662942,8

0,85

412637,1

0,45

152741,5

0,18

українсько-молдовське

214157,9

0,42

99806,7

0,13

53136,1

0,06

46048

0,05

українсько-білоруське

204339,8

0,40

239862,2

0,31

190776,5

0,21

251572,2

0,30

українсько- російське

6611416,9

12,85

6156927

7,88

4082473,10

4,44

1566688

1,85

Співробітництво вздовж кордону з країнами членами ЄС

1276584,6

2,48

1510852,77

1,93

1850699,30

2,01

1438452

1,70

Співробітництво вздовж кордону з країнами СНД

7888001,5

13,25

6396789,2

8,18

4273249,6

4,64

1818260

2,15

Загальні обсяги експорту та імпорту в Україні

51437000

100

78157000

100

92003300

100

84595800

100

Джерело: розраховано автором.

 

Це показує, що експортно-імпортні результати співробітництва  із сусідніми державами в основному мають тенденцію до зниження (табл.2), що свідчить про недостатнє використання можливостей транскордонного ефекту співробітництва прикордонних регіонів  із сусідніми державами. При цьому відповідне недовикористання і низьке приділення уваги дослідженню результатів співробітництва, а саме транскордонного ефекту, якраз знаходить своє відображення в експорті та імпорті прикордонних регіонів України, що не достатньо супроводжується показниками нарощення транскордонного ефекту співробітництва. При цьому найсильніший транскордонний ефект співробітництва за сумарним коефіцієнтом товарообміну припадає  із Угорщиною, Росією та Польщею, що свідчить про тісні усталені стосунки із даними державами.

Узагальнюючі особливості та тенденції  поширення транскордонного ефекту прикордонних регіонів України за коефіцієнтом товарообміну 2008-2013 р.р., можна виявити основні закономірності. Так при проведеному аналізі показників коефіцієнту товарообміну за 2008-2013 р.р. із сусідніми державами, було встановлено, що транскордонним ефектом співробітництва прикордонних регіонів України:

– з Польщею є  1 та 3 місце для сусідніх прикордонних областей  Львівської та Волинської за показниками коефіцієнту товарообміну. Тоді як 2 місце належить віддаленій Запорізькій області;

- у співробітництві з Угорщиною за вказаним коефіцієнтом 1 місце займає також єдина сусідня через кордон із українського боку Закарпатська область. Тоді як 2 та 3 місце займають віддалені Волинська та Луганська області;

- з Словаччиною за показником коефіцієнту товарообміну 1 місце займає єдина сусідня через кордон із українського боку Закарпатська область, що підтверджує транскордонний ефект співпраці із сусідньою державою. В той же час віддалені від кордону з даною державою Запорізька та Волинська області займають 2 та 3 місце;

- з Румунією 1 місце за коефіцієнтом товарообміну займає віддалена Запорізька область, тоді як 2 та 3 місця – сусідні з нею Одеська та Чернівецька області. Позиції ще двох сусідніх прикордонних регіонів, а саме Закарпатської та Івано-Франківської становлять 4 та 5 місця;

 

Рис. 2  Карта розподілу прикордонних регіонів України за коефіцієнтом товарообміну із сусідніми державами 2008-2013 р.р. (1-3 місце)

Джерело: на основі власного розрахунку[4]

 

- з Молдовою сусідні прикордонні регіони Одеська та Вінницька займають 1 та 3 місце. Також Чернівецька область, яка межує з Молдовою в середньому за шість років – 9 місце. Тоді як віддалена Запорізька – 2 місце;

- з Білорусією перші позиції у співпраці займають віддалені від кордону прикордонні області, а саме Львіська – 1 місце, Закарпатська – 2 місце, Запорізька – 3 місце. Тоді як сусідні з даною державою прикордонні регіони займають: Житомирська – 4 місце, Київська – 5 місце, Чернігівська – 6 місце, Волинська – 7 місце, Рівненська – 11 місце.

- з Росією 1 місце займає порівняно віддалена Запорізька область. Прикордонні регіони, що межують із цією державою, займають Луганська – 2 місце, Донецька – 3 місце, Харківська – 4 місце, Сумська – 6 місце, Чернігівська – 9 місце.

Такі результати транскордонного ефекту співробітництва пояснюємо:

1) можливістю поширення транскордонного ефекту, який ми наводили через  інтерпретацію теорії полюсів економічного зростання Франсуа Перру. Тобто існують прикордонні регіони, збуджувач  зростання першого ступеня. Для прикладу зазначемо транскордонний ефект співробітництва із Польщею, у нашому випадку це Львівська(1 місце) та Волинська (3 місце), які безпосередньо межують з даною державою. Перетинаючи їх напрямляємось до віддалених від кордону регіонів, таким чином забезпечуючи ефект поширення  та створюючи збуджений транскордонним ефектом віддалений регіон – Запорізьку область;

2) у прикордонних регіонах України існують відмінності у рівнях розвитку, що зумовлені:

– розташуванням в країні;

- сусідством з відповідними країнами і їх умовами ведення транскордонного співробітництва;

- спеціалізацією регіонів всередині країни;

3) тенденції низького рівня зовнішньої торгівлі із сусідніми державами свідчить про недостатнє використання наявного потенціалу співпраці та недовикористання можливостей  транскордонного ефекту у відповідному  прикордонному регіоні;

4) транскордонне співробітництво впливає на транскордонний ефект прикордонних регіонів, а його ефективність відбивається на соціально-економічних показниках.

ВИСНОВКИ: Дане визначення поширення транскордонного ефекту прикордонних регіонів України дає нам змогу зосередити ресурси і скоординувати транскордонне співробітництво у ті сфери соціально-економічного життя регіону, для яких є найбільш сприятливі умови з урахуванням умов зовнішнього ринку або ж навпаки показує ті сфери, які мають низькі показники розвитку і потребують уваги. Використовуючи прикордонне положення регіону і транскордонне співробітництво, це дає можливість прикордонним регіонам залучити додаткові ресурси і досвід для забезпечення позитивного транскордонного ефекту у відповідній сфері та зростання соціально-економічного життя населення. Зокрема:

– міжнародний поділ праці, через спеціалізацію регіонів окремих країн на виробництві тих чи інших товарів дозволить суттєво знизити витрати регіону на виробництві аналогічної продукції;

– розвивати ринки збуту продукції, що збільшує для регіону обсяги експорту та стимулює виробництво;

- розвитку спільних підприємств, створення транскордонних кластерів та активізації зовнішньоекономічних операцій;

обмін кадрами, науковим досвідом та технологіями, а це сприяє поліпшення умов праці, зростанню рівню ефективності виробництва, розвитку інновацій;

сприяння розвитку інновацій та забезпечення надходження інвестицій і їх серйозний розподіл, щоб забезпечити вирішення невідкладних соціально-економічних завдань та інноваційного оновлення економіки.

 сприяння збереженню навколишнього середовища та захисту від негативних впливів виробництва, що безпосередньо впливає на якість та рівень життя населення прикордонного регіону;

забезпечення можливості диференціації партнерів із врахуванням стратегії регіону та специфіки сусідніх держав, що є запорукою економічної безпеки регіону;

 

Література:

1. Журба І. Є. Транскордонне співробітництво країн Центральної та Східної Європи в умовах розширеного ЄС (питання теорії та практики) / І. Є. Журба. – Хмельницький: ХНУ, 2008. – 311 с.

2. Мікула Н. Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво:Монографія/Мікула Н.-Львів: ІРД НАН України,2004. – 395 с.

3. Герасимчук З. В. Регіональна політика транскордонного співробітництва: механізм формування та реалізації: Монографія / З. В. Герасимчук, О. М. Лютак.. – Луцьк: Надстир’я, 2010. – 188 с.

4. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://ukrstat.org/uk/operativ/oper_new.html.

 

References:

1.Zhurba I. Y.(2008),Transkordonne spivrobitnytstvo krain Tsentral'noi ta Skhidnoi Yevropy v umovakh rozshyrenoho EU (pytannia teorii ta praktyky)[ Cross-border cooperation in Central and Eastern Europe in terms of the enlarged EU (theory and practice)] Khmel'nyts'kyj, KhNU, Ukraine.

2.Mikula N.(2004) Mizhterytorial'ne ta transkordonne spivrobitnytstvo[Inter-territorial and cross-border cooperation ], L'viv: IRD NAN Ukraine.

3.Herasymchuk Z. V., Liutak O.M.(2010) Rehional'na polityka transkordonnoho spivrobitnytstva: mekhanizm formuvannia ta realizatsii [Regional policy cross-border cooperation: the mechanism of formation and implementation], Luts'k, Nadstyr'ia Ukraine.

4.Derzhavnyj komitet statystyky Ukrainy[State Statistics Committee of Ukraine], [Online],available at:: http://ukrstat.org/uk/operativ/oper_nev.html.

 

Стаття надійшла до редакції 17.04.2015 р.