EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2015

УДК 339.137.2:621.01(477.53)

 

М. Р. Клітна,

магістрант кафедри економіки підприємства та управління персоналом,

Полтавського національного технічного університету імені Ю. Кондратюка, м. Полтава

І. А. Брижань,

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства,

Полтавського національного технічного університету імені Ю. Кондратюка, м. Полтава

 

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

 

M. Klitna,

magister of the business economics and human resource management,

Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

I. Bryzhan,

Ph.D, Docent of the business economics and human resource management,

Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

 

ASSESSMENT OF COMPETITIVENESS OF PRODUCTION PJSC POLTAVAMASH”

 

У статті досліджено теоретичне підґрунтя оцінки конкурентоспроможності продукції підприємств (на основі диференціального, комплексного та змішаного методів). Конкурентоспроможність продукції закладається ще на стадії проектування. Моделювання та визначення рівня конкурентоспроможності продукції є необхідною передумовою для її продажу на відповідному ринку.

Визначаючи конкурентоспроможність продукції, виробник має обов'язково знати вимоги потенційних покупців та оцінки споживачів. Тому формування конкурентоспроможності продукції починається з визначення суттєвих споживчих властивостей, за якими оцінюється принципова можливість реалізації продукції на відповідному ринку, де покупці постійно порівнюватимуть її характеристики з товарами конкурентів щодо міри задоволення конкретних потреб і цін реалізації.

Об’єктом оцінки взято ПАТ «Полтавський машинобудівний завод», що спеціалізується на випуску технологічного обладнання та ліній для первинної переробки худоби, птиці і продуктів їх забою.

Застосовуючи комплексний метод, проведено оцінку рівня конкурентоспроможності продукції даного підприємства. Визначено конкурентну позицію його продукції стосовно товарів підприємств-конкурентів. Особлива увага приділена розгляду технічних та економічних параметрів продукції. На основі даної оцінки складається програма, що містить ряд заходів стосовно підвищення конкурентоспроможності відповідного виду продукції.

This article explores the theoretical basis for assessing the competitiveness of products (based on the differential, integrated and mixed methods). Modelling and determining the level of products competitiveness is a necessary prerequisite for its sale at the definite market.

 

In determining the competitiveness of products, the manufacturer must necessarily know the requirements and evaluation of potential consumers. Therefore, the formation of products competitiveness begins with the definition of essential consumer characteristics for assessing basic of sales opportunity at the relevant market, where buyers compare its characteristics with goods of competitive companies on measures to satisfy the specific needs and prices.

PJSC "Poltava Machine-Building Plant", which specializes in the production process equipment and lines for primary processing of livestock, poultry and products of their slaughter, was taken as the object of evaluation.

Using complex methods, we evaluated the products of this company. It was determined the competitive position of its products in reference to goods of competitors. Special attention is given to the technical and economic parameters of production. The program based on this assessment was made. It contains numerous measures for increasing of products competitiveness.

 

Ключові слова: конкурентоспроможність продукції, оцінка, метод, одиничний показник, інтегральний показник.

 

Keywords: competitiveness of production, assessment, method, integral indicator, single indicator.

 

 

Постановка проблеми. У сьогоднішніх умовах глобалізації та інтернаціоналізації українських виробників проблеми забезпечення високої конкурентоспроможності продукції виходять на перший план, оскільки лише сильна конкурентна позиція гарантує успіх товаровиробника на внутрішньому і на зовнішньому ринках.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оцінювання конкурентоспроможності продукції є досить специфічним механізмом, для її проведення зарубіжними і вітчизняними вченими розроблені різноманітні методики. Дана проблема висвітлена у роботах українських та закордонних науковців, серед яких: М. Портер, К. Маконнел, І. Ансофф, С. Брикаліна, О. Драган , М. Шаповал  та ін. Однак її актуальність та складність породжує науковий інтерес та сприяє проведенню нових досліджень у цьому напрямку.

Формулювання цілей. Мета статті полягає в дослідженні теоретичного та методичного підґрунтя конкурентоспроможності продукції та проведенні оцінки конкурентоспроможності продукції ПАТ «Полтавський машинобудівний завод» із розробленням програми заходів по підвищенню конкурентної позиції підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. В жорсткому конкурентному середовищі вітчизняні підприємства можуть успішно діяти завдяки створенню механізму забезпечення стійкого стану на ринку. Економічну стійкість підприємств на конкурентному ринку сучасна теорія і практика поєднує з поняттям конкурентоспроможності продукції.

Конкурентоспроможність продукції – це її переваги на ринку, що забезпечуються привабливими для споживача властивостями, порівняно низькою ціною та експлуатаційними витратами, оптимальним поєднанням параметрів ціна-якість, відповідністю умовам даного ринку, часу продаж і перевагам споживача, а також відмінністю в кращу сторону її основних характеристик від аналогічних на ринку [1].

Визначальною умовою успішності прийняття управлінських рішень щодо посилення конкурентних позицій продукції на ринках збуту стає об’єктивна і своєчасна кількісна оцінка конкурентоспроможності продукції, без якої заходи, передбачені для підтримки належної конкурентоспроможності, залишаться тільки бажанням, оскільки відсутня об'єктивна основа визначення їх реального рівня.

В основу здійснення оцінки конкурентоспроможності продукції закладаються конкретні методи. Вибір певної методики визначення конкурентоспроможності залежить від специфіки продукту, терміновості отримання результатів оцінки, обсягів доступної інформації, ресурсних обмежень, аудиторії, на яку вони розраховані, тощо. Аналіз і оцінювання факторів впливу на конкурентоспроможність продукції, тобто визначення її рівня,  доцільно проводити, застосовуючи диференціальний, комплексний та змішаний методи.

У результаті порівняння результатів, отриманих з використанням цих методів, можна зробити один з наступних висновків:

– продукція конкурентоздатна на даному ринку в порівнюваному класі товарів;

– продукція володіє низькою конкурентоспроможністю в порівнюваному класі товарів на даному ринку;

– продукція повністю неконкурентоздатна в порівнюваному класі товарів на даному ринку.

Висновок доповнюється аналізом переваг і недоліків оцінюваної продукції порівняно з аналогами, конкретними пропозиціями щодо покращення положення її на ринку. На основі даної оцінки розробляється програма заходів щодо підвищення конкурентоспроможності певного виду продукції.

Диференціальний метод заснований на використанні одиничних параметрів (технічних та економічних) продукції, бази порівняння та на їх співставленні [2]. Він дозволяє лише констатувати рівень конкурентоспроможності продукції підприємства або наявності в ній недоліків порівняно з товаром-аналогом. Даний метод може використовуватися на всіх етапах життєвого циклу продукції, особливо при її порівнянні з гіпотетичним зразком, але він не враховує вагомості кожного параметра впливу на переваги споживачів при виборі товару.

Змішаний метод базується на спільному використанні одиничних та комплексних показників [3]. Найважливіші показники застосовуються як одиничні, а інші одиничні показники об'єднуються у групи, для кожної з яких визначають груповий показник. На основі отриманих групових та одиничних показників оцінюють конкурентоспроможність продукції. Даний метод визначення конкурентоспроможності продукції не є досконалим, оскільки він не враховує важливість споживчих властивостей товару для покупця.

Для розвиненого ринку найбільш придатним є комплексний метод, так як він передбачає визначення інтегрального показника рівня конкурентоспроможності з урахуванням ціни споживання або визначення комплексного показника конкурентоспроможності. Для цього обираються оціночні показники конкурентоспроможності, виходячи із специфіки товару і споживацьких запитів (техніко-економічні показники, показники рівня сервісу, іміджу тощо), а також вимог стандартів (нормативні показники). Потім визначаються вагомості оціночних показників за допомогою експертних оцінок.

Оціночні показники відображають відсоткове відношення рівня будь-якого технічного або економічного параметра до величини того самого параметра товару-конкурента. Груповий показник об’єднує оціночні показники однорідної групи параметрів (технічних, економічних) за допомогою вагових коефіцієнтів, визначених експертним способом. В кінці розраховуємо інтегральний показник конкурентоспроможності, тобто відношення групового показника за технічними параметрами до групового показника за економічними параметрами. Даний показник відображає різницю між продукцією, яка порівнюється в споживчому ефекті, що приходиться на одиницю витрат споживача на придбання і використання продукції:

 

                                                                (1)

 

де  ІТП - індекс технічних параметрів (індекс якості);

ІЕП  - індекс економічних параметрів (індекс цін).

 

                                                  (2)

 

де  qi – одиничний показник і-го технічного параметра;

νi – коефіцієнт вагомості і-го параметра.

 

                                                                   (3)

 

де  Роцін – значення параметра виробу, який оцінюється,

Рбаз – значення цього параметра базового виробу.

 

                                                               (4)

 

де ціна споживання відповідно оцінюваного та базового  виробів.

 

                                    (5)

 

де М – сумарні витрати споживання, пов'язані з експлуатацією товару протягом усього періоду його служби.

За результатами оцінки конкурентоспроможності продукції за комплексним методом можна зробити один із наступних висновків:

– якщо Кінт > 1, то досліджуваний товар кращий за базу;

– якщо Кінт = 1 − конкурентоспроможність товарів рівна;

– якщо Кінт < 1 − товар поступається базовому.

Проілюструємо процес застосування комплексного підходу до оцінки конкурентоспроможності товару промислового підприємства (на прикладі продукції ПАТ «Полтавський машинобудівний завод», що є одним з провідних українських виробників обладнання для м'ясопереробної промисловості). Для визначення вагомості показників конкурентоспроможності порівнюваних товарів застосовано підхід, що базується на парному порівнянні показників (таблиця 1). Оцінки у клітинках таблиці 1 проставлені експертами, виходячи з наступного: 0 – якщо показник у стовпчику є важливішим за показник у рядку; 1 – якщо показник у рядку є важливішим за показник у стовпчику.

 

Таблиця 1.

Визначення вагомості основних технічних параметрів вовчків-мішалок (м’ясорубок)

Параметр

1

2

3

4

5

6

7

Сума

Вагомість

1.Максимальна продуктивність

X

1

1

1

1

1

1

6

0,29

2.Діаметр ножових решіток

0

X

0

1

0

1

1

3

0,14

3.Ємність завантажувального бункера

0

1

X

1

0

1

0

3

0,14

4.Рівень післяпродажного сервісу, у балах за 10-бальною шкалою

0

0

0

X

0

0

1

1

0,05

5.Встановлена потужність

0

1

1

1

X

1

1

5

0,24

6.Висота вовчка

0

0

0

1

0

X

0

1

0,05

7.Вага вовчка

0

0

1

0

0

1

X

2

0,09

£

21

 

Вагомість кожного показника визначена як частка від ділення суми у відповідному рядку на величину £. Значення коефіцієнтів вагомості по кожному параметру наведені у останньому стовпчику таблиці 1.

Результати порівняння основних технічних та вартісних параметрів дослідженого товару (вовчків-мішалок) ПАТ «Полтавамаш» та підприємств-конкурентів наведені в таблицях 2 та 3. Технічні параметри характеризують технічні і фізич­ні властивості товару, що визначають особливості галузі та способи його використання, а також функції, які виконує товар у процесі його використання. Економічні параметри визначають рівень витрат на вироб­ництво та ціни споживання через витрати на купівлю, обслу­говування, споживання та утилізацію товару.

 

Таблиця 2.

Основні технічні параметри вовчків-мішалок

Параметр

Розмір-ність пара-метра

Підприємства-виробники

Коефіцієнт вагомості пара-метра

ВАТ «Темп»

ТОВ «ВоронежПродІнструмент»

ПАТ «Полтава-маш»

1. Максимальна продуктивність (q1)

кг/год

1100

2000

1500

0,29

2. Діаметр ножових решіток (q2)

мм

114

120

114

0,14

3. Ємність завантажувального бункера (q3)

л

135

250

115

0,14

4. Рівень післяпродажного сервісу, у балах за 10-бальною шкалою (q4)

бал

6

4

5

0,05

5. Встановлена потужність (q5)

кВт

9

11

7,5

0,24

6. Висота вовчка (q6)

мм

1200

1600

1380

0,05

7. Вага вовчка (q7)

кг

443

800

415

0,09

 

Досліджуючи рівень витрат на виробництво продукції даного підприємства та підприємств-конкурентів, можна стверджувати, що  вони складаються з однакових одноразових та додаткових витрат, над виготовленням продукції працює один робітник ІІІ-ІV розряду, тому слід брати до уваги лише витрати на експлуатацію. Величина останніх буде дорівнювати:

 

                                                                             (6)

 

де  – встановлена потужність приладу;

 – час роботи приладу;

 – кількість робочих днів у році;

– коефіцієнт змінності робочого обладнання;

   – ціною одного кіловату електроенергії.

Результати розрахунку наведені у таблиці 3.

 

Таблиця 3.

Вартісні характеристики вовчків-мішалок

Вартісні характеристики

Підприємства-виробники

ВАТ «Темп»

ТОВ «Воронеж-ПродІнструмент»

ПАТ «Полтавамаш»

1. Ціна (Цпр), грн

64000

110000

76000

2. Сумарні витрати на купівлю, обслу­говування, споживання та утилізацію товару (М), грн

45827

56010

38189

 

Визначимо конкурентну позицію продукції ПАТ «Полтавамаш» стосовно товарів підприємств-конкурентів.

Визначення конкурентоспроможності вовчка-мішалки виробництва ВАТ «Темп» (стосовно виробника-конкурента ПАТ «Полтавамаш»):

         технічні параметри:

 

   

  

 

– економічні параметри:

 

– інтегральний показник:

 

Визначення конкурентоспроможності вовчка-мішалки виробництва ТОВ «ВоронежПродІнструмент» (стосовно виробника-конкурента ПАТ «Полтавамаш»):

         технічні параметри:

 

   

  

 

– економічні параметри:

 

– інтегральний показник:

 

Таким чином продукція ПАТ «Полтавамаш» відстає за конкурентними перевагами від продукції підприємств-конкурентів. Тобто дана продукція володіє низькою конкурентоспроможністю в порівнюваному класі виробів на даному ринку. Це означає, що підприємству необхідно провести ряд заходів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності своєї продукції.

Найефективнішими способи підвищення конкурентоспроможності продукції ПАТ «Полтавамаш» є: зниження витрат на виробництво, собівартості та ціни; покращення технічних характеристик, параметрів надійності та дизайну; гнучка маркетингова та товарна політика; удосконалення маркетингових досліджень та реклами; проведення сертифікації продукції.

Зокрема, проведена оцінка показала відставання продукції досліджуваного підприємства за технічними параметрами. Серед основних способів їх підвищення можна виділити запровадження у виробництво новітніх технологій, сучасних виробів нової техніки, використання кращих матеріалів та сировини більш високої якості, модернізацію оснащення та обладнання.

Висновки. В ринковій економіці підприємства для забезпечення ефективності діяльності орієнтуються на задоволення потреб ринку, на вимоги споживачів та виробництва тільки тієї продукції, що користується попитом і може принести необхідний для подальшого розвитку прибуток. Тобто умови та принципи функціонування підприємств, а також результати діяльності залежать від конкурентоспроможності їх продукції на ринку

Проаналізувавши різні методи оцінки конкурентоспроможності продукції, було визначено, що фундамент оцінки конкурентоспроможності продукції складає саме алгоритм аналітичних методів: визначення рівня цінових і споживчих характеристик продукту і співставлення їх з однойменними складовими заздалегідь визначеного товару-конкурента.

Перевагою комплексного підходу є те, що очікувані результати оцінки конкурентоспроможності можна використовувати для вибору шляхів оптимального підвищення конкурентоспроможності продукції і конкретного розв’язання ринкових задач. Це дасть змогу визначити основні напрями зміцнення конкурентних позицій підприємства.

 

Література.

1. Брикаліна, С.В. Конкурентоспроможність продукції, як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс] / С.В. Брикаліна, Я.І. Сидоренко // Последните научни постижения – 2010 Новейшие научные достижения – 2010: материали за VI Междунар. научна практична конф., София, 17-25 март 2010 г. Т.7. Икономики. – София, 2010. – С.49-51. – Бібліогр.: 2 назв. – Режим доступа:

http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm

2. Драган О.І. Управління конкурентоспроможністю підприємств: теоретичні аспекти. Монографія. – К.: ДАКККіМ. – 2006. – 160 с.

3. Шаповал М.І. Менеджмент якості / М.І. Шаповал // Менеджмент якості. Підручник. – 3-тє видання, виправлене і доповнене. – Київ, Т-во «Знання», КОО. – 2007. – 471 с.

 

References.

1. Brykalina, S.V. (2010) “The competitiveness of production as a factor in increasing the competitiveness of enterprises”, Novejshye nauchnye dostyzhenyia – 2010, vol. 7, available at: http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm (Accessed 4 April 2015).

2. Drahan O.I. (2006), Upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstv: teoretychni aspekty. Monohrafiia [Managing competitiveness of enterprises: theoretical aspects. Monograph], DAKKKiM, Kyiv, Ukraine.

3. Shapoval M.I. (2007), Menedzhment iakosti [Quality management], 3rd ed, Tovarystvo «Znannia», KOO, Kyiv, Ukraine.

 

Стаття надійшла до редакції 15.04.2015 р.