EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2015

УДК 339.1:658.8

 

Л. Б. Самойленко,

к. е. н., доцент кафедри фінансів ПВНЗ «Бориспільського інституту муніципального менеджменту

при Міжрегіональній Академії управління персоналом»»

 

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Lesya  Samoylenko,

Ph.D., associate professor of Department of Finance «Borispolskuy institution municipal

Management at the Interregional Academy of Personnel Management»»

 

THE USE OF E-COMMERCE TECHNOLOGIES TO IMPROVE THE COMPETITIVENESS OF DOMESTIC ENTERPRISES

 

У статті досліджується розвиток технологій електронної комерції в Україні та в світі. Вітчизняні компанії конкурують з глобальними гравцями за вітчизняного споживача. Актуальність застосування технологій електронної комерції підтверджується досвідом багатьох підприємств в різних галузях. Про це свідчать статистичні дані. Для тих підприємств, що не можуть повністю перенести операційну діяльність в онлайн, доцільне часткове використання технологій електронної комерції. Автором розглянуто поєднання технологій електронної комерції з Data Mining, як аналітичним методом знаходження невідомих знань в накопичених даних. Визначено, що застосування технології Data Mining допомагає вирішити такі маркетингові завдання як сегментацію споживачів по напрямкам прибутковості та лояльності. Відповідно до цього, використання такої інформації дозволяє персоніфікувати пропозиції для відвідувачів інтернет-магазину з метою збільшення прибутку та формування ядра лояльних покупців.

 

This paper examines the development of e-commerce technologies in Ukraine and worldwide. Local companies compete with global players for domestic consumers. The relevance of the use of e-commerce technologies The experience of many companies in various industries. These are the statistics. For those companies that can not completely move operations online, appropriate partial use of e-commerce technologies. The author considers the combination of e-commerce technologies of Data Mining, as an analytical method to find the unknown knowledge accumulated data. It was determined that the use of Data Mining technology helps solve such tasks as marketing segmentation of consumers in areas of profitability and loyalty. Accordingly, the use of such information can personalize offers visitors an online store to increase profits and form the nucleus of loyal customers.

 

Ключові слова: електронна комерція, технології, мобільні платежі, конкурентоспроможність, Data Mining.

 

Keywords: e-commerce, technology, mobile payments, competitiveness, Data Mining.

 

 

Постановка проблеми. Світові тенденції такі, що компанії вимушені змінювати бізнес-процеси у відповідності з новими технологіями електронної комерції. І якщо невеликі підприємства застосовують такі інструменти як інтернет-маркетинг та фінансові і торгові транзакції, то великі корпорації витрачають великі кошти на впровадження систем обробки даних та хмарного обчислення.

Сучасні умови діяльності вітчизняних підприємств характеризуються посиленням конкуренції та нестабільністю економічної ситуації, тобто зовнішніми чинниками. Враховуючи євроінтеграційні спрямування вітчизняних економічних суб’єктів та поглиблення зв’язків на міжнародному ринку праці, особливо у сфері інформаційних технологій, актуальним стає застосування технологій електронної комерції та аналітики для підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Не дивлячись на те, що світова економіка в більшості країн зменшила темпи зростання, інтерес до галузі електронної комерції не вщухає. Про це свідчать останні публікації та дослідження вчених і спеціалістів [1; 2, 3]. Беручи до уваги спад економіки, підприємцям необхідно адаптувати певні технології електронної комерції до їх бізнес-процесів з метою зниження витрат.

Метою статті є дослідження доцільності застосування технологій електронної комерції та аналітики вітчизняними підприємствами в період нестабільності та спаду економіки. Завданням дослідження є проаналізувати перспективність застосування технологій електронної комерції вітчизняними підприємствами на основі статистичних даних та обґрунтувати ефективність застосування технології Data Mining.

Виклад основного матеріалу. Конкурентоспроможність підприємства — це характеристика, яка виражає можливості компанії щодо задоволення потреб клієнтів в товарах та послугах в конкурентному середовищі якнайкращим чином. На конкурентоспроможність компанії впливають не тільки цінові параметри товарів чи послуг, а й рівень менеджменту, тобто система управління фінансовими потоками, інвестиційною та інноваційною діяльністю. Електронна комерція дозволяє підприємствам підвищити конкурентоспроможність за рахунок зниження витрат, розширення ринку, можливості контролю та обліку процесу продажу, підвищення якості обслуговування клієнтів і застосування персоніфікації , що надає маркетингові можливості для формування лояльного сегменту споживачів.

Наразі існує багато суперечностей щодо поняття електронної комерції, тому в цій статті виходимо з наступного визначення: електронна комерція (від англ. electronic commerce) — це сфера економіки, що основана на комп’ютерних мережах, включає фінансові та торгові транзакції та пов’язані з ними бізнес-процеси. Сучасна електронна комерція базується на таких технологіях, як мобільна комерція, електронний переказ коштів, управління ланцюгом постачання, інтернет-маркетинг, онлайнова обробка транзакцій, електронний обмін даними та іншими. Технології електронного переказу коштів (від англ. Electronic funds transfer) включають в себе електронний банкінг, міжнародні банківські системи такі як СВІФТ, платіжні системи, електронні гроші тощо. Отже технології електронної комерції є досить розвинутими та різноманітними, що потребує високої кваліфікації від спеціалістів для їх застосування.

Електронна комерція складається з трьох основних компонент:

1. Суб’єкти (учасники) — підприємства, споживачі, державні органи влади, логістичні та фінансові посередники.

2. Бізнес-процеси поєднані електронним документообігом та електронним обміном даних.

3. Мережі (комп’ютерні, мобільні) які пов’язують учасників електронної комерції.

Електронна комерція є різновидом комерційної діяльності, в якому взаємодія між учасниками на всіх чи на деяких етапах здійснюється електронним способом. Відзначимо, що електронна комерція — це не тільки діяльність в сфері купівлі-продажу, а й післяпродажна підтримка клієнтів, створення попиту та інші можливості щодо гнучкості та ефективності обслуговування споживачів. Таким чином, офлайн компанії розширюють свої можливості за рахунок застосування технологій електронної комерції.

Згрупуємо технології електронної комерції по видам транзакцій:

1. Фінансові транзакції здійснюються за допомогою таких технологій електронної комерції як інтернет-банкінг, мобільний банкінг, платіжні системи, мобільні платежі, СВІФТ, електронні гроші, криптовалюта тощо.

2. Торгові та комунікаційні транзакції пов’язані з різноманітними електронними представництвами в інтернет, починаючи з сайтів, електронних магазинів, закінчуючи мобільними додатками, а також корпоративним програмним забезпеченням, пов’язаним з бек-офісом.

3. Логістичні транзакції включають в себе управління бізнес-процесами, пов’язаними з ланцюгом постачання та складським обліком для забезпечення постачання товарів різноманітними службами постачання. При цьому застосовуються технології штрих-кодів, QR-кодів та інші технології, які дають можливість обміну даними.

На сучасному етапі набуває поширення впровадження окремих технологій електронної комерції в традиційний бізнес, що позитивно впливає на підвищення його конкурентоспроможності. В таблиці 1 описані переваги застосування технологій електронної комерції вітчизняними підприємствами.

 

Таблиця 1.

Переваги застосування технологій електронної комерції вітчизняними підприємствами

Технології електронної комерції

Переваги застосування технологій електронної комерції вітчизняними підприємствами

1. Технології електронної комерції повязані з фінансовими транзакціями

1.1. Прийом платежів на сайті

1.1. Сплата комунальних послуг через сайт є перевагою для споживачів і зменшенням їх витрат. Перевагою для бізнесу є зменшення потреб в обігових коштах, можливість оплати за рахунок кредитного ліміту споживача.

1.2 Використання платіжного терміналу

1.2 Віддалена обробка транзакцій для підприємств становить 1-2 відсотки від суми платежу та можливість оплати за рахунок кредитного ліміту споживача.

1.3. Застосування платіжних карток для продажу товарів у кредит (розстрочку) в узгоджених торгових мережах.

1.3. Покупець укладає угоду з банком і отримує платіжну картку. Як правило, кредитні картки мають два види кредитних лімітів: 1) для зняття готівки та розрахунків; 2) для розрахунків в певних торгових мережах для оплати товарів в кредит (розстрочку). Другий кредитний ліміт може змінюватися динамічно в залежності від зміни доходів власника картки (профілювання клієнтів). Кожна торгова мережа може мати власні умови надання кредиту (розстрочки). Переваги для покупця: швидке рішення про надання кредиту, підвищений кредитний ліміт. Переваги для торгової мережі: реклама серед клієнтів банку, збільшення продаж та надання спеціальних умов кредитування в їх мережі. Переваги для банку: збільшення клієнтської бази, повна інформація про позичальника, відсутність кредитного менеджеру банку в торгових мережах та супутніх витрат (робоче місце, оренда площі).

2. Технології електронної комерції повязані з торговими та комунікаційними транзакціями

2.1. Електронні системи обміну даними

2.1. Оперативне отримання даних про кількість товарів на складах. Отримання актуальних цін. Агрегатори пропозицій, вибір найкращої пропозиції. Відслідковування руху вантажу в логістиці. Наприклад, на сайті Нової Пошти можна самостійно оформити декларацію і відслідковувати по її номеру доставку. Це дає можливість Новій Пошті економити на персоналі та орендній площі. Користування електронними системами обміну даними, як правило, безкоштовне, зате впровадження потребує витрат.

Як результат впровадження цих систем прискорюється оформлення документів за рахунок автоматизованої обробки замовлень та передачі їх до виконання на склад. Укомплектоване замовлення отримує код (штрих. QR), що дозволяє на наступних етапах автоматизувати подальшу обробку цього замовлення, підвищити безпеку, зменшити кількість паперових документів.

2.2. Система електронного документообігу

2.2 Обмін документами в електронному вигляді дозволяє досягти гнучкості в широті асортименту та певної кількості при постачанні товарів в конкретний магазин торгової мережі шляхом оперативного внесення змін в документи зі сторони покупця

Система електронного документообігу застосовується в електронній податковій звітності, звітності в Пенсійний Фонд та Фонд соціального страхування.

2.3. Програми лояльності на основі покупок її учасників

2.3 Можливість персоналізованого обліку покупок, персоналізовані пропозиції учасникам системи лояльності. Підприємство може фіксувати рівень лояльності (збільшення чи зменшення покупок, їх частота та сума покупок) і прогнозування збуту (загальний збут, персоналізований збут,не персоналізований збут).

2.4. Оформлення замовлення через сайт з подальшою доставкою

2.4. Як приклад: Метро пропонує юридичним особам замовлення по каталогу з доставкою в офіс. Папірус теж здійснює постачання в офіс. Торгові мережі Фуршет. Новус та Метро приймають замовлення через сайт та постачають продукти харчування. Комфі пропонує замовлення через сайт з подальшим постачанням Новою поштою чи отриманням товару у вибраному магазині мережі. Деякі підприємства при замовленні через сайт надають знижки(наприклад, компанія «Moyo»).

 

3. Технології електронної комерції повязані з логістичними транзакціями

3.1. Автоматизовані служби постачання

3.1. Можливість отримання посилки в зручному для покупця місці і часі. Авторизація через мобільний телефон. Фото, -відеофіксація отримання посилки.

 

Перелічені технології електронної комерції вже довели свою ефективність на багатьох прикладах в зарубіжній і вітчизняній практиці. Розглянемо статистичні дані щодо розвитку електронної комерції в Україні. По даним дослідницької компанії GfK в Україні близько 50 відсотків населення старше 16 років користується інтернет (станом на кінець 2013 року) [4]. Також все більше українців стають власниками електронних пристроїв (57 відсотків населення), при чому 81 відсоток користувачів підключили їх до домашнього фіксованого інтернету. Ці дані свідчать про перспективність ринку електронної комерції в сфері бізнес-кінцевий споживач (b2c).

Українська асоціація директ маркетингу (УАДМ) разом з Ukraine Digital News (UADN) та венчурним фондом AVentures Capital провели дослідження ринку електронної торгівлі України в 2013 році. По результатам цього дослідження об’єм ринку електронної торгівлі України за 2013 рік склав близько 2 млрд дол., ріст відносно 2012 року був близько 25 відсотків. [5] Доля онлайн-торгівлі в загальному обємі роздрібного рітейлу в цьому ж році склала 2 відсотки (в порівнянні з 13 відсотками на європейських ринках). Найбільшим сегментом на українському ринку електронної торгівлі були продажі електроніки та побутової техніки (близько 1 млрд дол., тобто половина від усього обсягу електронної торгівлі). В цілому зростання сегменту електронної комерції в Україні за останні 5 років склала 400 відсотків [6].

Необхідно зазначити, що ринок привабливих сегментів електронної торгівлі є високо консолідованим. Передові позиції займає Rozetka.ua. Також на цьому ринку зайняли певні позиції такі гравці як Tickets.ua, modnaKasta, LeBoutique, Slando, Prom.ua, Aukro, Sokol, FotoMag, Allo та інші. Судячи по тенденціям, традиційний рітейл прагне завоювати позиції в сфері електронної торгівлі (наприклад, «Comfy», «Алло» та «Фокстрот»), а онлайнові продавці збільшують присутність в офлайні.

Що стосується тенденцій в електронній торгівлі в 2014 році, то вони стали відображенням політичного, економічного та соціально стану в країні. Не дивлячись на збільшення інтернет-користувачів ріст обєму електронної торгівлі дещо знизився, в порівнянні з попереднім роком. Тим не менше, деякі компанії, як, наприклад, Prom.ua, оцінюють минулий рік як успішний, досягнувши сукупного товарообігу до 3 млрд грн. [7]. Отже, ринок електронної торгівлі в Україні залишається привабливим для інвестицій і при покращенні ситуації ця галузь буде розвиватися.

По даним НБУ сума електронних платежів за 2014 рік виросла на 13 відсотків. Не дивлячись на розвиток платіжних систем та електронного банкінгу, українці переважно оплачують покупки в інтернет-магазинах готівкою [8]. Цю тенденцію прагнуть змінити декілька банків. Найбільш виділяється серед них ПриватБанк та його система Приват24. Іноваційними продуктами цього банку є: платіжний міні-термінал, онлайн-інкасація та мобільні додатки для мобільних пристроїв. Згідно даних ПриватБанку (станом на середину 2014р) кількість завантажень додатку Приват24 на смартфони в Україні перевищило 2,5 млн. Щодо ринку електронних грошей в Україні, то тут лідируючі позиції займає WebMoney. В 2009 році оборот WebMoney склав 1,4 мрлд гривень [9]. В наступних роках компанія не розкривала своїх показників. Спеціалісти компанії вважають, що ринок електронних грошей в Україні росте на 30-40 відсотків за рік. Також зазначимо фактори, які сприяють більшому розповсюдженню електронних платежів, а саме: обмеження НБУ готівкових розрахунків та розвиток интернет-банкінгу.

Одним із вагомих стимулів розвитку електронної комерції в Україні, на нашу думку, є розвиток служб постачання. На сьогодні обслуговування доставки товарів для інтернет-магазинів та й самі служби розвиваються швидкими темпами. В цій сфері є різні ніші, відмінністю яких є: вартість постачання, гарантії постачання, час на доставку, оплата при отриманні посилки, географічна присутність та інші фактори. Також розвиваються інноваційні форми постачання, як, наприклад, автоматизовані служби доставки.

Зазначимо, що одним з трендів в сфері електронної комерції є ріст мобільного трафіку. Відповідно до цього, зростає попит на розробку мобільних додатків для кращої взаємодії компаній зі споживачами послуг та товарів. Активний інтерес до сфери електронної комерції проявляють компанії, що працюють на ринку послуг, зокрема туристичні агентства та агентства по продажу квитків. Також, незважаючи на складні обставини, ринок інтерент-реклами зріс на 10,7 відсотків у 2014 році і перевищив 1 млрд грн. [10].

В порівнянні з Україною, темпи зростання електронної торгівлі в Європейському Союзі за 2014 рік були на рівні 18,4 відсотків (з 131,61 млрд. євро до 156,28 млрд. євро) [11]. Звичайно, в силу обставин, європейський ринок зростатиме значно швидше за український. Тим не менше, для українських компаній це найближчий ринок, на який необхідно звернути увагу.

В цілому тенденції щодо росту електронної торгівлі в світі досить оптимістичні. Електронна торгівля займає 6 відсотків від глобального рітейлу. 55 відсотків або 1,3 трлн дол. цього ринку належать Китаю і США. Одним з найбільших ринків електронної торгівлі є китайський. В 2014 році його об’єм становив 450 млрд дол. і по прогнозу виросте ще на 25 відсотків у 2015 році [12, 13]. Треба зазначити, що одна з найбільших китайських площадок електронної комерції Alibaba займає третє місце по відвідуваності, eBay — дев’яте, а Аmazon входять до 20-ти найбільш відвідуваних інтернет-магазинів в Україні [14]. Ці компанії не розголошують кількість замовлень з України, проте Укрпошта домовилась з поштовими службами Китаю про швидку пересилку з китайських інтернет-магазинів, що свідчить про позитивні тенденції зростання кількості замовлень.

Сучасні технології електронної комерції постійно розвиваються. На жаль, вітчизняні підприємства відстають від зарубіжних в цій сфері. Однією з сучасних інноваційних технологій електронної комерції є мобільна комерція та мобільні платежі. В сфері мобільних платежів задіяно багато компаній, починаючи від мобільних операторів до банків. Банки є важливим елементом ланцюга, виступаючи фінансовим гарантом угод. Розвиток мобільних платежів тісно пов’язаний з технологією NFC, що використовується в мобільних пристроях. Наразі технологію застосовують для покупки цифрових квитків в транспорті, для покупки цифрових товарів та здійснення мікроплатежів.

Позитивні перспективи розвитку мобільних платежів підтверджують статистичні дані. Зокрема згідно з дослідженням компанії Allied Market Research глобальний ринок мобільних платежів досягне об’єму 5,250 млрд дол. в 2020 році [15]. Очікується зростання кількості мобільних додатків, пов’язаних з мобільною комерцією, мобільними квитковими сервісами, мобільними купонами, мобільними грошовими переводами та мікроплатежами. Учасниками інфраструктури, що поєднана з мобільними платежами є мобільні оператори зв’язку, виробники мобільних пристроїв, провайдери мобільних платіжних послуг, розробники мобільних додатків, агрегатори контенту та інші учасники. Таке різноманіття учасників мобільних платежів вимагає розробки єдиних стандартів та заходів для безпеки.

Отже, статистичні дані свідчать про позитивні тенденції щодо розвитку електронної комерції в Україні та стрімке зростання і розширення технологій електронної комерції у світі загалом. Разом з тим, українські підприємства мало представлені в цьому сегменті, а ті, які присутні — мають низьку ефективність і ростуть тільки завдяки росту ринку. Причиною є відсутність аналізу тих даних, які компанія легко може акумулювати в електронному вигляді з метою впровадження як мінімум програм лояльності чи CRM-систем для сегментації ринку або розробки інших маркетингових рішень. Треба відзначити, що ринок електронної комерції є дуже глобалізованим і вітчизняні підприємства конкурують не тільки на внутрішньому ринку, а й з глобальними гравцями, такими як Alibaba, eBay та Аmazon.

Отже, для ефективного управління підприємством, повязаним зі сферою електронної комерції, необхідно застосовувати методи бізнес-аналітики. До сфери їх застосування можна віднести задачі по прогнозуванню об’ємів продаж, управлінню кількістю товарних запасів, визначенню оптимальних торгових націнок, виявленню типових зразків споживчої поведінки, оптимізації навігації по сайту, покращенню рубрикації і т. д. До повноцінної системи аналітики входять такі складові: сховище даних, засоби обробки даних, засоби аналізу даних та засоби візуалізації. Докладніше розглянемо засоби аналізу даних — аналітична обробка даних (OLAP - Online Analytical Processing) та технології інтелектуального аналізу даних Data Mining.

За допомогою OLAP аналітики досліджують бізнес-оперції у вигляді фактів (об’єм продаж, кількість товару на складі і т. .д) та змін (час, географія, постачальник, покупець, товар і т. д.). Таким чином, засоби OLAP дозволяють в режимі реального часу отримувати відповіді на запитання та застосовуються для створення звітності по показникам процесів в різних розрізах. Вони призначені для перевірки наперед сформульованих аналітиком гіпотез.

З метою знаходження невідомих наперед знань в накопичених даних використовуються технології інтелектуального аналізу даних Data Mining. На відміну від технології OLAP пошук закономірностей і шаблонів в базі даних здійснюється не користувачем системи, а самою технологією Data Mining на основі алгоритмів.

Data Mining — це процес пошуку кореляцій, тенденцій, взаємозв’язків та закономірностей за допомогою різних математичних та статистичних алгоритмів: кластеризації, класифікації, регресивного і кореляційного аналізу та інших. [16]. Метою цього пошуку є представлення даних у вигляді, який відображатиме бізнес-процеси та побудова моделі, за допомогою якої можна прогнозувати процеси, що є критичними для планування підприємницької діяльності. Основні напрямки застосування Data Mining є банківська справа, страхування, електронна комерція, маркетинг, фондовий ринок та інші, тобто ті сфери, де є велика кількість даних.

В сфері електронної комерції застосування технології Data Mining допомагає вирішити такі завдання як класифікацію відвідувачів сайту, сегментацію покупців, визначення необхідних запасів товарів на складі та наборів товарів, які покупці купують одночасно і т. д. Data Mining також можуть використовувати офлайн магазини, використовуючи програму лояльності та дані по касовим чекам. Одним з прикладів Data Mining є профілювання клієнтів в банківській діяльності ддля визначення розміру можливого кредиту на основі даних про стать, вік, дохід, майновий стан, сімейний стан.

В таблиці 2 розглянуто задачі, які можна вирішити, застосувавши технологію Data Mining, на прикладі інтернет-магазину.

 

Таблиця 2.

Задачі та результат застосування технології Data Mining

Задачі, які вирішуються застосуванням технології Data Mining (метод)

Результат застосування Data Mining в електронній комерції

Прогнозування продаж (використовуються моделі для прогнозування часових рядів).

Планування руху грошових коштів, оптимізація об’ємів закупок певних категорій товару чи у конкретних постачальників, виявлення періодичності покупок певних категорій товарів в залежності від часового проміжку.

Виявлення закономірностей спільних покупок (виконується за допомогою методу асоціативного аналізу).

Збільшення об’ємів продаж за рахунок додаткових пропозицій при покупці пов’язаних товарів (тобто товарів, які часто купують одним замовленням) і структури каталогу, яка «заточена» під покупців.

Адекватне формування меню сайту та каталогу товарів (для цього застосовують кластерний аналіз товарних груп).

Збільшення обємів продаж за рахунок швидкого знаходження товарів покупцями завдяки легкому орієнтуванню на сайті, зокрема в тематичному каталозі та виявлення послідовностей покупок.

Виявлення факторів, які впливають на обєм замовлення (за допомогою методу дерева рішень).

Збільшення прибутку інтернет-магазину. Для прикладу такими факторами можуть бути: спосіб оплати, спосіб постачання, географічна віддаленість (впливає на вартість постачання) та інші.

 

Найголовніше в сфері електронної комерції є те, що вся інформація про покупку і покупця вже поступає в електронному вигляді і за допомогою Data Mining аналітики компанії можуть виявити інтереси та вимоги певних сегментів покупців і аналізувати профілі клієнтів по напрямкам прибутковості, лояльності та іншим в сукупності чи по одинці, що може надати серйозні переваги в конкурентній боротьбі. Зазначимо, що багато готових методів Data Mining реалізовано в програмних продуктах, доповнюючи методи статистичного аналізу.

Таким чином, класифікація клієнтів на основі Data Mining дозволяє компаніям проводити маркетингову політику у відповідності з виявленими потребами покупців. Також в електронному бізнесі технологія Data Mining застосовується для вирішення проблем персоналізації відвідувачів та безпеки при операціях з пластиковими картками.

Висновки та перспективи подальших досліджень. В теперішній складний час для вітчизняних підприємств є актуальними якісні зміни для підвищення стійкості бізнесу. Під час кризи необхідне чітке розуміння власної ніші, яку займає компанія та цілковита орієнтація на лояльний сегмент споживачів. Ці знання підприємцям може дати вміння застосовувати маркетингову аналітику та інструменти електронної комерції.

Статистичні дані підтверджують перспективність застосування технологій електронної комерції та мобільних платежів не тільки онлайн-компаніями, а й офлайн. Вітчизняні компанії вже конкурують з іноземними за українського покупця. Загострення конкуренції штовхає підприємців до якісних змін для збереження долі ринку. Саме тому в статті розглянуто перспективну технологію Data Mining, метою застосування якої є орієнтація на лояльних споживачів та збільшення об’ємів продаж.

Впровадження електронних технологій дозволяє компанії делегувати споживачам виконання певних функцій, що в свою чергу знижує вартість товарів та послуг, підвищує якість обслуговування та рівень задоволення споживачів, а в результаті і конкурентоспроможність підприємства.

 

Література.

1. Ситник В. Ф. Інтелектуальний аналіз даних (дейтамайнінг): Навч. посібник. / В. Ф. Ситник, М. Т. Краснюк — Київ: КНЕУ, 2007.— 376 с.

2. Плескач В.Л. Електронна комерція: Підруч. / В.Л. Плескач, Т.Г. Затонацька — Київ: Знання, 2007. – 535 с.

3. Калужский М.Л. Электронная коммерция: маркетинговые сети и инфраструктура рынка / М.Л. Калужский. — Москва: Экономика, 2014. – 328 с.

4. Глібовицька С. Вже половина українців користуються інтернетом; дві третини з них – в соціальних мережах [Електронний ресурс] / С. Глібовицька // GfK, Ukraine. — Електроні дані. — [Київ: компанія GfK, Ukraine, 2015 ]. — Режим доступу: http://www.gfk.com/ua/news-and-events/press-room/press-releases/pages/internet-use.aspx (дата звернення 12.03.2015 р.). – Назва з екрана.

5. Рынок электронной коммерции (e-commerce) Украины [Электронный ресурс] // Украинская ассоциация директ маркетинга. — Электронные данные. — [Киев: InVenture Media Group, 2014]. — Режим доступа: https://inventure.com.ua/analytics/investments/rynok_elektronnoj_kommercii_e_commerce_ukrainy (дата обращения 14.03.2015 р.). — Название с экрана.

6. Костенко В. Объем электронной коммерции в Украине увеличился в 4 раза [Электронный ресурс] / В.Костенко // Центр электронной коммерции e-Commerce.com.ua. — Электронные данные. — [Киев: e-Commerce.com.ua, 2014]. — Режим доступа: http://e-commerce.com.ua/2014/11/объем-электронной-коммерции-в-украин/ (дата обращения 14.03.2015 р.). — Название с экрана.

7. Соколова Е. Годовой товарооборот малого e-Commerce на Prom.ua превысил 3 млрд. гривен [Электронный ресурс] / Е. Соколова // IT Expert : информационное агентство. — Электронные данные. — [Киев: IT Expert, 2009-2015]. — Режим доступа: http://itexpert.org.ua/rubrikator/item/40801-godovoj-tovarooborot-malogo-e-commerce-na-promua-prevysil-3-mlrd-griven.html (дата обращения 12.03.2015 р.). — Название с экрана.

8. Костенко В. НБУ обработал в 2014 году свыше 300 млн. электронных платежей [Электронный ресурс] / В.Костенко // Центр электронной коммерции e-Commerce.com.ua. — Электронные данные. — [Киев: e-Commerce.com.ua, 2015]. — Режим доступа: http://e-commerce.com.ua/2015/01/нбу-обработал-в-2014-году-свыше-300-млн-элект/ (дата обращения 14.03.2015 р.). — Название с экрана.

9. Шкарпова Е. Мимо кассы: невеселая история WebMoney [електронний ресурс] / Е. Шкарпова // Форбс Украина: электронный журнал. — Электронные данные .— [Киев: «Украинский Медиа Холдинг», 2013-2015]. — № 9. — Режим доступа: http://forbes.ua/magazine/forbes/1357192-mimo-kassy-neveselaya-istoriya-webmoney (дата обращения 14.03.2015 р.). — Название с экрана.

10. Костенко В. Бюджет интернет-рекламы в Украине достиг 1 млрд. гривен [Электронный ресурс] / В.Костенко // Центр электронной коммерции e-Commerce.com.ua. — Электронные данные. — [Киев: e-Commerce.com.ua, 2015]. — Режим доступа: http://e-commerce.com.ua/2015/02/бюджет-интернет-рекламы-в-украине-дос/ (дата обращения 11.03.2015 р.). — Название с экрана.

11. Европа опережает США по темпам развития онлайн-торговли [Электронный ресурс] // PaySpace Magazine: электронный журнал. — Электронные данные. — [Киев: ТОВ “PaySpace Украина”, 2011-2015]. — Режим доступа: http://payspacemagazine.com/europe-ahead-of-the-us-in-terms-of-the-development-of-online-trading.html (дата обращения 12.03.2015 р.). — Название с экрана.

12. Foster M. China’s $2 Trillion E-Commerce Market Keeps Growing [Electronic resourse] / Michael Foster // Payment Week. — Electronic data. — [New York: Lamil Media, 2015] — Mode of access: World Wide Web: http://paymentweek.com/2015-1-27-chinas-2-trillion-e-commerce-market-keeps-growing-6541/ (viewed on March 11, 2015). – Title from the screen.

13. Китай обгонит США по объему рынка электронной коммерции [Электронный ресурс] // PaySpace Magazine: электронный журнал. — Электронные данные. — [Киев: ТОВ “PaySpace Украина”, 2011-2015]. — Режим доступа: http://payspacemagazine.com/china-will-overtake-the-us-in-terms-of-e-commerce-market.html (дата обращения 12.03.2015 р.). — Название с экрана.

14. Подгайная Е. Alibaba и eBay – в десятке самых популярных торговых сайтов уанета [Электронний ресурс] / Е.Подгайная // Internetua. — Электронные данные. — [Киев: интернет-портал, 2015] – Режим доступа: http://internetua.com/Alibaba-i-eBay---v-desyatke-samih-populyarnih-torgovih-saitov-uanet (дата обращения 10.03.2015 р.). — Название с экрана.

15. Person L. Mobile Wallet (NFC, Digital Wallet) Market (Applications, Mode of Payment, Stakeholders and Geography) [Electronic resourse] / Lita Person // Allied Market Research. —  Electronic data. — [Portland: Allied Market Research, 2013] — Mode of access: World Wide Web: http://www.alliedmarketresearch.com/mobile-wallet-market (viewed on March 11, 2015). – Title from the screen.

16. Афанасьев А. Data Мining – сито для данных [Электронный ресурс] /А. Афанасьев // Jet Info: корпоративный журнал компании "Инфосистемы Джет". — Электронные данные. — [Москва: журнал Jet Info, 2013]. — №2. — Режим доступа: http://www.jetinfo.ru/article/tema-nomera/data-mining-cito-dlya-dannykh (дата обращения 10.03.2015 р.). — Название с экрана.

 

References.

1. Sytnyk V. F., Krasniuk M. T. (2007), Intelektual'nyj analiz danykh (dejtamajninh) [Data mining], KNEU, Kyiv, Ukraina.

2. Pleskach, V.L., Zatonats'ka, T.H. (2007), Elektronna komertsiia [E-commerce], Znannia, Kyiv, Ukraina.

3. Kaluzhskyj, M.L. (2014), Jelektronnaja kommercija: marketingovye seti i infrastruktura rynka [E-commerce: marketing network and market infrastructure], Jekonomika, Moskva, Rossija.

4. Hlibovyts'ka S. (2014), “Vzhe polovyna ukraintsiv korystuiut'sia internetom; dvi tretyny z nykh – v sotsial'nykh merezhakh”, GfK, available at: http://www.gfk.com/ua/news-and-events/press-room/press-releases/pages/internet-use.aspx (Accessed 12 March 2015).

5. InVenture (2014), “Rynok jelektronnoj kommercii (e-commerce) Ukrainy”, available at: https://inventure.com.ua/analytics/investments/rynok_elektronnoj_kommercii_e_commerce_ukrainy (Accessed 14 March 2015).

6. Kostenko V. (2015), “Ob#em jelektronnoj kommercii v Ukraine uvelichilsja v 4 raza”, e-Commerce.com.ua.,  available at: http%3A%2F%2Fe-commerce.com.ua%2F2014%2F11%2F%EE%E1%FA%E5%EC-%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%ED%ED%EE%E9-%EA%EE%EC%EC%E5%F0%F6%E8%E8-%E2-%F3%EA%F0%E0%E8%ED%2F (Accessed 14 March 2015).

7. Sokolova E. (2015), “Godovoj tovarooborot malogo e-Commerce na Prom.ua prevysil 3 mlrd. griven”, IT Expert, available at: http://itexpert.org.ua/rubrikator/item/40801-godovoj-tovarooborot-malogo-e-commerce-na-promua-prevysil-3-mlrd-griven.html (Accessed 12 March 2015).

8. Kostenko V. (2015), “NBU obrabotal v 2014 godu svyshe 300 mln. jelektronnyh platezhej”, e-Commerce.com.ua., available at: http%3A%2F%2Fe-commerce.com.ua%2F2015%2F01%2F%D0%BD%D0%B1%D1%83-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B2-2014-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D1%81%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5-300-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%2F (Accessed 14 March 2015).

9. Shkarpova, E. (2013), “By cash: cheerless history WebMoney”, Forbes, vol. 9, available at: http://forbes.ua/magazine/forbes/1357192-mimo-kassy-neveselaya-istoriya-webmoney (Accessed 14 March 2015).

10. Kostenko V. (2015), “Bjudzhet internet-reklamy v Ukraine dostig 1 mlrd. griven”, e-Commerce.com.ua., available at: http://e-commerce.com.ua/2015/02/%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8B-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81/ (Accessed 11 March 2015).

11. PaySpaceMagazine (2015), “Evropa operezhaet SShA po tempam razvitija onlajn-torgovli”, available at: http://payspacemagazine.com/europe-ahead-of-the-us-in-terms-of-the-development-of-online-trading.html (Accessed 12 March 2015).

12. Foster M. (2015), “China’s $2 Trillion E-Commerce Market Keeps Growing”, Payment Week, [Online], available at: http://paymentweek.com/2015-1-27-chinas-2-trillion-e-commerce-market-keeps-growing-6541 (Accessed 11 March 2015).

13. PaySpaceMagazine (2014), “Kitaj obgonit SShA po ob#emu rynka jelektronnoj kommercii”, available at: http://payspacemagazine.com/china-will-overtake-the-us-in-terms-of-e-commerce-market.html (Accessed 12 March 2015).

14. Podhajnaia E. (2015), “Alibaba i eBay – v desjatke samyh populjarnyh torgovyh sajtov uaneta”, InternetUA, available at: http://internetua.com/Alibaba-i-eBay---v-desyatke-samih-populyarnih-torgovih-saitov-uanet (Accessed 10 March 2015).

15. Person L (2013), “Mobile Wallet (NFC, Digital Wallet) Market (Applications, Mode of Payment, Stakeholders and Geography)”, Allied Market Research, available at: http://www.alliedmarketresearch.com/mobile-wallet-market (Accessed 11 March 2015).

16. Afanas'ev, A. (2013), “Data Мining — sieve data”, Jet Info, [Online], vol .2, available at: http://www.jetinfo.ru/article/tema-nomera/data-mining-cito-dlya-dannykh (Accessed 10 March 2015).

 

Стаття надійшла до редакції 19.04.2015 р.