EnglishНа русском

Ефективна економіка № 3, 2015

УДК 657.061.5

 

Ю. Ю. Чебан,

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту,

Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

 

СОЦІАЛЬНІ ВИТРАТИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ, ОБЛІКУ, ВІДОБРАЖЕННЯ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ

 

J. Cheban,

Candidate of Economic Sciences, Associate professor of Accounting and Auditing Department,

Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv

 

SOCIAL COSTS OF AGRARIAN ENTERPRISES: THE FEATURES OF THE FORMATION, REGISTRATION AND AUDITING REFLECTED IN THE FINANCIAL ACCOUNTING

 

Наголошено на зв’язку соціальних витрат із соціальною складовою діяльності підприємств. Зазначено, що адміністрація підприємств має постійно оперувати інформацією щодо здійснення, обліку, контролю і внутрішньої звітності таких витрат для прийняття своєчасних і ефективних управлінських рішень. Окреслено основні особливості формування, обліку і відображення у фінансовій звітності соціальних витрат аграрних підприємств. Визначено мету обліку соціальних витрат. За результатами дослідження наведено основні соціальні витрати, які здійснюють аграрні підприємства. Досліджено витрати за поділом на обов’язкові і добровільні. Доповнено класифікацію, використавши нові класифікаційні ознаки і види соціальних витрат. Запропоновано включити  нову статтю «соціальні витрати» до форми фінансової звітності для побудови рейтингу соціально відповідальних аграрних підприємств для подальшого впровадження принципів соціалізації українського аграрного виробництва та удосконалення політики їх соціальної відповідальності

 

The connection of social costs with the social component of enterprises is emphasised. It was indicated that enterprises’ administration has to manipulate the information on implementation, accounting, control and internal reporting of costs for making timely and effective management decisions. The basic features of the formation, accounting and disclosures in the financial accounting of the social costs of agricultural enterprises are pointed. The purpose of social costs accounting is defined. The study provides basic social costs of agrarian enterprises. The division of costs on compulsory and voluntary is explained. The social costs’ classification with new criteria and types of social spending is supplemented. A new article of “Social Costs” is proposed to be included in the financial accounting in order to constructing rating of socially responsible agrarian enterprises, further implementing the principles of socialization of Ukrainian agrarian production and improving their social responsibility policy.

 

Ключові слова: соціальні витрати, класифікація, фінансова звітність, соціальна звітність, соціальна відповідальність.

 

Keywords: social costs, classification, financial accounting, social reporting, social responsibility.

 

 

Постановка проблеми. У сучасних умовах господарювання аграрних підприємств особливої актуальності набувають способи та рівень задоволення соціальних потреб населення та, відповідно, цілі і механізми соціальної політики. Традиційно соціальна політика пов’язувалась із державою у контексті її соціальних зобов’язань та соціальних прав громадян. Наслідком глобалізації та світової фінансової кризи стала економія державних витрат щодо соціальних статей. Саме тому особливого соціального значення набуває роль підприємств у перетинах інтересів працівника, роботодавця і держави.

Отже, на сучасному етапі розвитку економіки країни все більше наголошується на соціальну складову відносин підприємств, називаючи ці відносини соціально-економічними. Проблема здійснення соціальних витрат пов’язана насамперед із соціальним захистом працівників за такими напрямами як соціальний захист населення, соціальна відповідальність бізнесу, соціальне партнерство, управління витратами підприємства, управління персоналом, соціологія та економіка праці. Соціальна складова діяльності підприємств є присутньою під час здійснення всіх видів діяльності  на всіх стадіях і процесах, що підтверджує складність процесу обліку і контролю соціальних витрат.

Аналіз актуальних досліджень. Соціальними витратами вважають вибуття різних видів економічних ресурсів відповідно до законодавчих, соціально-економічних і морально-психологічних гарантій, які спрямовано на  задоволення соціальних потреб фізичних чи юридичних осіб.

Облік і аналіз соціальних витрат є напрямом дослідження О.І. Пацули, Т.О. Стрибулевич,  Г.Г. Фоменка,  О.О. Яременка та інших. Враховуючи значну наукову цінність досліджень, маємо на меті виокремити особливості соціальних витрат та їхнього обліку у підприємствах аграрного сектора економіки України. До того ж, розробка принципів ведення соціального обліку, складання не фінансової (соціальної) звітності, соціальний аудит та інші аспекти управління соціальною відповідальністю знаходяться на досліджуваних підприємствах на початковому етапі становлення і потребують дослідження практичних питань у контексті особливостей аграрного господарювання.

Метою статті є окреслення особливостей формування, обліку і відображення у звітності соціальних витрат аграрних підприємств та накреслення на цій основі напрямів їх удосконалення.

Виклад основного матеріалу. Метою здійснення будь-яких витрат має бути формування ефекту (економічного, технологічного, інституціонального, екологічного тощо). Метою здійснення соціальних витрат є отримання насамперед соціального ефекту. Отже, здійснення соціальних витрат пов’язано не лише із залученням коштів, а також з отриманням таких вигід: зниження плинності кадрів і залучення висококваліфікованого персоналу; збільшення продуктивності праці; формування та розвиток продуктивних відносин із партнерами; збереження постійних та завоювання нових клієнтів; покращення загального іміджу підприємства [4, с.357].

Особливістю соціальної політики аграрних підприємств є те, що вона не може бути обмеженою лише соціальним захистом працівників і має включати заходи, спрямовані на соціальний розвиток місцевості, де розташоване підприємство, зокрема сільської. Отже соціальні витрати можуть бути внутрішніми і зовнішніми.

Частину соціальних витрат включають у собівартість певної продукції (товарів, робіт, послуг), а частину – відносять на витрати періоду і прямо списують на фінансовий результат операційної діяльності [1, с. 426]. Крім того, частина соціальної діяльності підприємства фінансується за рахунок чистого прибутку підприємства.

Отже метою обліку і контролю соціальних витрат є визначення і реалізація соціальної політики підприємства на підставі повної, достовірної, об’єктивної інформації щодо здійснення і дотримання законності здійснення соціальних витрат.  

Має місце принципова відмінність соціальних витрат від інших витрат підприємств, зокрема відсутня чітка законодавча регламентація значної їх частини, оскільки переважна частина витрат є додатковими (добровільними) за класифікацією О.І. Пацули [2, с.75], а до обов’язкових зазвичай відносять витрати на забезпечення соціальних виплат працівникам, які є законодавчо встановленими (обов‘язкові соціальні виплати працівникам), витрати, у вигляді внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, витрати на удосконалення умов і охорону праці, інші витрати.

Нами розширено класифікацію соціальних витрат, яку наводить О.І. Пацула (добровільні і обов’язкові) і доповнено її за такими класифікаційними ознаками як ступінь державного регулювання та соціальна відповідальність діяльності (табл. 1).

Взагалі, на аграрних підприємствах України найпоширенішими напрямами соціальних витрат є соціальні виплати працівникам, витрати на соціальне страхування, зокрема відрахування на соціальні заходи та удосконалення умов і охорони праці. На другому місці знаходяться витрати на фінансування соціальних проектів. Третє місце посідають витрати на організацію харчування на підприємстві. Найменш поширеними є витрати на оплату дитячого садка для дітей працівників підприємства, витрати на навчання працівників та їхніх дітей, витрати на утримання об’єктів соціальної інфраструктури підприємства та інші напрями здійснення соціальних витрат.

 

Таблиця 1.

Запропонована класифікація соціальних витрат аграрних підприємств

Класифікаційна ознака

Вид соціальних витрат аграрного підприємства

Аналітичні рахунки до субрахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності»,

рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»,

рахунку 65 «Розрахунки за страхуванням»

За обов’язковістю здійснення

Обов’язкові

Регулюючі

Заохочувальні

Профспілкові

Добровільні

За ступенем державного регулювання

Регламентовані

Не регламентовані

Залежно від соціально-відповідальної діяльності підприємства

Партнерські

Екологічні

Кадрові

Податкові

Соціально-орієнтовані

Інноваційні

Інформаційні

Науково-освітні

Мотиваційні

Джерело: розроблено автором

 

Обов’язково здійснюють відрахування з заробітної плати працівників у випад­ках, передбачених законодавством (податок на доходи фізичних осіб, утримання єдиного соціального внеску, а також утримання за рішен­ням суду на користь юридичних та фізичних осіб), та утримання, які здійснюють за ініціативою підприємства (для погашення витраченого і своєчасно не повернутого авансу, виданого на службове відрядження або на господарські потреби; при відшкодуванні шкоди, завданої з вини працівника підприємству тощо).

Основними додатковими соціальними витратами на аграрних підприємствах є благодійна допомога продуктами харчування та коштами на поховання, благодійна допомога продуктами харчування школі і дитячому садочку для організації харчування та оздоровлення дітей; благодійна допомога продуктами харчування пенсіонерам; благодійна допомога продуктами харчування для вручення у вигляді преміювання; закупівля новорічних подарунків дітям працівників; благодійний обід для людей похилого віку або на день села тощо.

Додаткові соціальні витрати оформлюють документами з витрачання матеріальних цінностей та грошових коштів на підставі наказу керівника підприємства з урахуванням норм колективного договору підприємства та виписки з протоколу засідання профспілкового комітету.

Як правило синтетичний облік обов’язкових соціальних витрат ведуть на рахунках 65 «Розрахунки за страхуванням» і 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», додаткових соціальних витрат – на рахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності». У фінансовій звітності підприємств обов’язкові соціальні витрати знаходять своє відображення у частині витрат на оплату праці і відрахувань на соціальні заходи у формах фінансової звітності №1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», №2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», №3 «Звіт про рух грошових коштів», а додаткові соціальні витрати відображають у складі інших операційних витрат у формі фінансової звітності №2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» та у примітках до фінансової звітності без деталізації.

Більшість додаткових соціальних витрат визначають на підприємстві у межах соціальної політики підприємства. Тому адміністрація підприємств має постійно оперувати інформацією щодо здійснення, обліку, контролю і внутрішньої звітності таких витрат для прийняття своєчасних і ефективних управлінських рішень.

На підставі вищезазначеного вважаємо за доцільне у форму фінансової звітності №2 «Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)» додати статтю «соціальні витрати» як деталізацію інформації інших операційних витрат (табл. 2).

 

Таблиця 2.

Запропоновані зміни до форми фінансової звітності №2 «Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)» (витяг)

Стаття 

Код
рядка

За звітний
період 

За
аналогічний
період    попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

2000

 

 

 

 

Інші операційні витрати 

2180

 

 

у т.ч. соціальні

2181

 

 

Джерело: розроблено автором

 

Така інформація може бути підставою для створення рейтингу соціально-відповідальних аграрних підприємств для подальшого впровадження принципів соціалізації українського аграрного виробництва та удосконалення політики їх соціальної відповідальності. Підприємства, які будуть лідерами за запропонованим рейтингом, матимуть переваги більшої частини населення щодо придбання продукції у соціально-відповідальних підприємств, а інвесторів – щодо інвестування коштів.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Підсумовуючи вищезазначене зауважимо на практичній необхідності і доцільності забезпечення аналітичності обліку соціальних витрат підприємств за їхніми видами та джерелами їхнього здійснення. Така інформація є підставою для формування внутрішньої звітності за напрямами соціальної політики у розрізі видів соціальних витрат, а також у розрізі напрямів використання доходу і прибутку підприємства. Внутрішня звітність підприємств не є регламентованою на законодавчому рівні і має призначення інформаційного забезпечення керівництва для прийняття управлінських рішень, здійснення планування, забезпечення контролю. Отже аналітичність обліку, внутрішня звітність соціальних витрат мають підвищити ефективність контролю соціальних витрат, який є необхідним для оцінки виконання та забезпечення насамперед соціальних гарантій держави, а також дотримання суб’єктами господарювання законодавчо встановлених норм соціального забезпечення.

Подальші дослідження окресленої проблеми мають бути спрямовані на створення і уніфікацію соціальної звітності аграрних підприємств, розробку механізму практичного використання рейтингу соціально-відповідальних підприємств.

 

Література.

1. Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства : Підручник / А.А. Мазаракі, Л.О. Лігоненко, Н.М. Ушакова. – К. : Хрещатик, 1999. – 800 с.

2. Пацула О.І. Соціальні витрати підприємства та їхня класифікація // О.І. Пацула / Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2006. – №3. – С. 74 – 81.

3. Пацула О. Аналіз соціальних витрат підприємства як передумова їх ефективного контролю // О. Пацула / Вісник національного університету водного господарства та природокористування. – 2006. – Випуск 4 (36). – С. 341 – 347.

4. Фоменко Г.Г. Формування соціальних витрат підприємств у процесі реалізації соціального захисту працівників / Г.Г. Фоменко // Економіка промисловості. – 2012. – №3-4 – С. 356-360.

 

References.

1. Mazaraki, A.A. Lihonenko, L.O. and Ushakova, N.M. (1999), Ekonomika torhovelnoho pidpryiemstva [The economy of trade enterprises], Khreshchatyk, Kyiv, Ukraine, p.800.

2. Patsula, O.I. (2006), “Social costs of enterprises and their classification”, Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu, vol.3, pp. 74 – 81.

3. Patsula, O. (2006), “Analysis of the social costs of the enterprise as a precondition for their effective control “, Visnyk natsionalnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia, vol. 4 (36), pp. 341 – 347.

4. Fomenko, H.H. (2012), “Develop social costs of enterprises in the implementation of social protection”, Ekonomika promyslovosti, vol.3-4, pp. 356-360.

 

Стаття надійшла до редакції 20.03.2015 р.