EnglishНа русском

Ефективна економіка № 11, 2010

УДК 334.012.34

 

І. П. Шульга,

доцент, к.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту,

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

 

РЕЙТИНГ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ: ПОРІВНЯННЯ СВІТОВОГО ТА ВІТЧИЗНЯНОГО ДОСВІДУ

 

Досліджено основні індикатори оцінки корпоративного управління акціонерних товариств, які класифіковано за такими критеріями як: суб’єкти, що їх розраховують, вид індикаторів, комплексність проведених розрахунків та інформація, що використовується при розрахунках. Вивчено основні методики оцінки корпоративного управління, які використовуються в практиці діяльності рейтингових та інформаційних агентств, а також  інших фінансових інститутів. Встановлено переваги та недоліки досліджених методик.

Ключові слова: акціонерне товариство, корпоративне управління, індикатор, рейтинг, індекс, методика, шкала оцінки, не фінансові загрози діяльності, рейтинг корпоративного управління.

 

The main indicators of corporate governance of joint stock companies, which are classified according to criteria such as: subjects that they expect, the type of indicators, the complexity of the calculations and information used in calculations. The basic methodologies for evaluating corporate governance used in the practice of rating and information agencies, and other financial institutions. The advantage and disadvantages of the technique.

Keywords: stock company, corporate governance indicator rating, the index methodology, scale of assessments, not threats of financial, corporate governance ratings.

 

Вступ. Дієве корпоративне управління є однією з основ ефективно працюючої ринкової економіки. Про високу якість процесу корпоративного управління можна стверджувати тоді, коли воно дозволяє акціонерам отримувати відповідну інформацію, реалізовувати своє право на управління акціонерним товариством та використання його активів, забезпечуючи дотримання інтересів усіх фінансово-зацікавлених осіб.

На даний час однозначних емпіричних доказів зв'язку між рівнем корпоративного управління та вартістю акціонерних товариств не існує, проте неякісне корпоративне управління завжди може стати причиною зниження вартості компанії.

На фінансових ринках, що розвиваються, прослідковується занадто високий рівень загроз втрати інвестиційної вартості через неефективність менеджменту чи зловживання зі сторони акціонерів, що володіють великим пакетом акцій, а можливості виправити дану ситуацію у судовому порядку занадто низькі. За відсутності достовірної інформації про ефективність механізмів корпоративного управління в окремих акціонерних товариствах інвесторам досить складно оцінити рівень нефінансових загроз, пов’язаних з їх капіталовкладеннями. Саме це стає причиною суттєвого дисконту при ринковій оцінці акцій емітентів країн, що розвиваються, а незалежна думка про практику корпоративного управління, менеджменту та звітності в окремих компаніях набуває особливої цінності для інвесторів.

Розробкою методик оцінювання корпоративного управління, насамперед для країн з перехідною економікою, займалися агенство Standard&Poor's, Інститут корпоративного права і управління РФ, Brunswick UBS Warburg, Російський інститут директорів, рейтингове агентство «Експерт-РА» тощо.

В Україні у 2004 році Українським інститутом розвитку фондового ринку було розроблено індекс корпоративного управління одночасно для макро-та мікрорівнів національної економіки. Рейтингове агентство «Кредит-рейтинг», отримавши статус уповноваженого агентства ДКЦПФР, також розробило методологію оцінки рівня корпоративного управління, яку використовує на практиці.

Науковий підхід до розробки та використання рейтингів та інших індикаторів корпоративного управління у своїх працях запропонували такі науковці, як: В.А. Євтушевський, Д.А. Леонов [1], Т.В. Момот, Л.О. Мозгова [2] та інші. На жаль, основним недоліком їх праць є затеоретизованість та відсутність реальних прикладів щодо застосування запропонованих методик на практиці при оцінці корпоративного управління в акціонерних товариствах.

Метою дослідження є порівняння світового та вітчизняного досвіду у складанні рейтингів корпоративного управління. Основними завданнями, які слід вирішити для досягнення поставленої мети є: систематизація існуючих індикаторів корпоративного управління, встановлення особливостей світового та вітчизняного досвіду у складанні рейтингів корпоративного управління, визначення їх основних переваг та недоліків.

Результати дослідження. Єдиної моделі корпоративного управління, що працює у всіх країнах, немає. У той же час, існують визначені стандарти, що застосовуються у всіляких правових, політичних і економічних контекстах. На основі цих стандартів рейтингові агентства, консультаційні фірми, дослідницькі центри розробляють інформаційно-аналітичні продукти, що тією чи іншою мірою характеризують якість корпоративного управління як в окремих компаніях, так і в країні в цілому.

На сьогоднішній день у світі існує декілька рейтингів та велика кількість інших різноманітних індикаторів, що характеризують якість корпоративного управління. Використання системного підходу до аналізу існуючих індикаторів корпоративного управління дозволило систематизувати їх за такими критеріями:

1)       в залежності від суб’єктів, що їх розраховують:

-        іноземні;

-        вітчизняні.

До основних зарубіжних індикаторів слід віднести рейтинги агентства Standard&Poor's, CORE-рейтинг, рейтинг Brunswick UBS Warburg, Російського інституту директорів і рейтингового агентства «РІД – Експерт РА» тощо [1-2]. До вітчизняних - Індекс корпоративного управління в Україні (УІРФР) та Рейтинг корпоративного управління рейтингового агентства «Кредит-рейтинг» [6].

2)       в залежності від виду індикатора:

-        рейтинг;

-        індекс;

-        коефіцієнт;

-        ренкінг;

-        інші індикатори.

3)       в залежності від комплексності проведених розрахунків:

-        макроіндикатори – дозволяють оцінити рівень корпоративного управління на основні нормативно-правових актів та їх відповідності міжнародним стандартам [2];

-        мікроіндикатори – оцінюють лише якість корпоративного управління в окремому акціонерному товаристві [2];

-        комплексні індикатори – оцінюють як стан державного регулювання корпоративного управління, так і якість корпоративного управління в окремому акціонерному товаристві.

4)       в залежності від інформації, що використовується при розрахунках:

-        ґрунтується лише на публічній інформації, яка відкрито оприлюднюється в засобах масової інформації та мережі Інтернет ;

-        ґрунтується як на публічній інформації, так і на інсайдерській інформації, отриманої від керівництва акціонерного товариства.

Рейтинг корпоративного управління S&P. Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor`s, в основі діяльності якої лежать принципи достовірності, неупередженості та новаторства, протягом останніх 150 років є одним із світових лідерів в галузі аналізу ризиків [3]. Рейтинг корпоративного управління S&P є класичною рейтинговою оцінкою і відображає думку агентства про практику і принципи корпоративного управління. Метою рейтингу корпоративного управління є порівняння поточних стандартів управління та існуючих еталонних моделей, насамперед моделі корпоративного управління ОЕСР (розроблена в 1999 році).

Рейтинг корпоративного управління є комплексним, оскільки передбачає проведення аналізу по двох наступних напрямках, а також ґрунтується як на публічній інформації, так і на інсайдерській інформації, отриманої від керівництва акціонерного товариства:

- Корпоративне управління в компанії: аналіз ефективності взаємодії між керівництвом, радою директорів і акціонерами компанії й іншими особами, що мають у ній фінансовий інтерес. Головним об'єктом вивчення є внутрішня структура і методи корпоративного управління. Основна увага приділяється тому, що робиться тією чи іншою компанією і як це співвідноситься з кращими зразками світової практики, а не тому, наскільки виконуються мінімальні вимоги місцевого законодавства і регулюючих принципів.

- Корпоративне управління в країні: аналіз ефективності правової, регулюючої й інформаційної інфраструктури. Об'єктом вивчення є ступінь можливого впливу зовнішніх факторів макроекономічного рівня на якість корпоративного управління в тій чи іншій компанії [1].

Основними компонентами методики рейтингу корпоративного управління компанії S&P є структура власності, відносини із фінансово зацікавленими особами, фінансові прозорість і розкриття інформації, структура і методи роботи ради директорів і керівництва компанії (рис. 1).

 

Рис. 1. Основні компоненти методики рейтингу корпоративного управління компанії S&P

Складено особисто автором

 

Враховуючи особливості фінансових ринків країн, що розвиваються, у 2007 році компанія S&P переглянула методологію оцінки корпоративного управління та змінила підхід до визначення рейтингу, запропонувавши новий рейтинг «GAMMA» (абревіатура від англійських слів governance, accountability, management metrics & analysis - аналіз та оцінка корпоративного управління, підзвітності та менеджменту). Нова методологія GAMMA враховує мінливі інформаційні потреби інвестиційного співтовариства: наприклад, у периметр аналізу включені процедури управління загрозами і стратегічний процес [3].

Аналіз GAMMA проводиться на рівні окремих компаній, а також дозволяє визначити, якою мірою країнові чинники сприятливі для розвитку практики корпоративного управління. При великій різноманітності методів оцінки корпоративного управління підхід, який використовується Standard & Poor's, передбачає розгляд ситуації з фінансової точки зору, в першу чергу з позицій довгострокових акціонерних інвесторів.

Виходячи з цього, а також з позицій сьогодення, корпоративне управління може бути визначене як взаємодія між менеджерами, директорами та акціонерами з метою здійснення стратегічного управління компанією і контролю над нею, нарощування акціонерної вартості, а також забезпечення того, щоб всі фінансово-зацікавлені особи отримували належні їм частки в доходах та активах компанії.

Практика і політика корпоративного управління конкретної компанії оцінюються відповідно до критеріїв, прийнятими Standard & Poor's. Рейтинг GAMMA присвоюється за числової шкалою від 1 до 10 (10 є найвищим можливим балом). Рейтинг GAMMA передбачає оцінку ефективності застосовуваної в конкретній компанії практики корпоративного управління як системи взаємодії між менеджментом, директорами, акціонерами та іншими зацікавленими особами з метою створення ринкової вартості компанії і забезпечення справедливого розподілу її доходів. При цьому перш за все оцінюються структура і процеси управління, які використовуються в компанії.

Рейтинг GAMMA відображає думку Standard & Poor's про відносні плюси і мінуси практики корпоративного управління конкретної компанії з точки зору захисту інвесторів від можливої втрати вартості або втрачених можливостей для створення вартості внаслідок недоліків у системі корпоративного управління [3].

Основними перевагами Рейтингу GAMMA є:

1. Базується на використанні загальноприйнятих стандартів корпоративного управління, зокрема принципах OECР.

2. Може бути використаний для оцінки рівня корпоративного управління в країнах, як розвиненою, так і перехідною економікою.

3. Включає систему управління загрозами діяльності акціонерним товариствам, адаптовану для країн з перехідною економікою.

4. При розрахунку Рейтингу GAMMA використовується як об'єктивна фінансово-економічна інформація, так і суб'єктивні оцінки.

Основними недоліками Рейтингу GAMMA є:

1. При рейтингуванні S&P не проводить аудит чи незалежну перевірку інформації в зв'язку з присвоєнням рейтингу.

2. Методика рейтингування, складена відповідно до принципів корпоративного управління OECР та не враховує національні принципи корпоративного управління.

3. Висока вартість рейтингу.

Рейтинг корпоративного управління (CORE-рейтинг). Інститут корпоративного права та управління у 2000 році розпочав дослідження корпоративного управління в Росії. Розроблений його фахівцями CORE-рейтинг являє собою індивідуальний числовий показник, що дозволяє оцінити сукупність відносин (зв'язків), що склалися між акціонерами, членами ради директорів і правлінням компанії, між різними групами акціонерів, а також між усіма зацікавленими особами в процесі управління компанією [4].

Мета CORE-рейтингу полягає у виявленні специфічних ризиків корпоративного управління, пов'язаних з інвестуванням у російські підприємства. Основними споживачами рейтингу є інвестори і самі компанії. Рейтинг споконвічно створювався як дистанційний і розраховується щокварталу, незалежно від бажання емітентів.

Процедура присвоєння рейтингової оцінки полягає в наступному. Інститут, як міноритарний акціонер, що володіє мінімальними пакетами акцій усіх компаній, що входять у рейтинг, складає запит для компанії й одержує від неї первинну інформацію.

При розрахунку CORE-рейтингу використовуються 2 групи вихідних даних:

-         інформація, що компанія розкриває привселюдно, і додаткова інформація, яку вона добровільно надає акціонерам;

-         відповіді компанії на письмові запити і телефонні дзвоники від імені Інституту як міноритарного акціонера [4].

Присвоєння підсумкової рейтингової оцінки відбувається відповідно до єдиної методики рейтингу, в основу якої, як і в Standard & Poor's, покладені принципи корпоративного управління OECР. Методика була розроблена наприкінці 2000 року групою аналітиків інституту й одержала схвалення міжнародних експертів: Всесвітнього банку, МВФ, ЄБРР.

Відповідно до методики, компанії оцінюються по шести параметрах, що відбиває різні аспекти корпоративного управління (рис. 2).

Результатом розрахунків за методикою є індивідуальний числовий показник. Його максимальне значення (100%) відповідає характеристикам ідеальної компанії: у ній не утискаються права акціонерів, не порушуються вимоги російського законодавства і проводиться ряд заходів, спрямованих на підвищення стандартів корпоративного управління, а мінімальне значення шкали нуль.

 

Рис. 2. Основні складові рейтингу корпоративного управління (CORE-рейтинг)

Складено особисто автором

 

Рейтинг розраховується на підставі субрейтингів за такою формулою:

 

     (1)

 

Основними перевагами CORE-рейтингу є:

1. Базується на використанні принципів OECР, однак при цьому враховує специфічні риси російського бізнесу.

2. Процедура присвоєння рейтингу: безпосередній учасник рейтингового процесу імітує дії акціонерів і в такий спосіб одержує можливість оцінити рівень корпоративного управління на власному досвіді.

3. При виставлянні рейтингової оцінки основна увага приділяється оцінці ризиків, особливо якості аудиторських висновків та ризику експропріації.

Основними недоліками CORE-рейтингу є:

1. Компанії, зацікавлені в підвищенні рейтингу, дуже швидко розпізнають запити Інституту як міноритарного акціонера. А тому реакція на них уже не може бути об'єктивним показником.

2. Не очевидний принцип добору учасників. Його не можна пояснити ні відстеженням кращих зразків корпоративного управління (Інститут перестав аналізувати діяльність цілого ряду лідерів своїх рейтингів), ні вибором за принципом ліквідності акцій чи капіталізації.

3.При присвоєнні рейтингу упор робиться більше на відповіді респондентів, ніж на об'єктивні показники. Тому велике значення має їхня правдивість, що на практиці не завжди підтверджується.

Рейтинг Brunswick UBS Warburg споконвічно призначався для портфельних інвесторів та носить дистанційний характер. При його визначенні Brunswick UBS Warburg використовує винятково публічну інформацію. Оцінки, що привласнюються, не узгоджуються з компаніями, а результати рейтингу публікуються кожні півроку в аналітичних звітах банку. Присвоєння рейтингу, відповідно до методики Brunswick UBS Warburg, ґрунтується на аналізі реально існуючих і потенційно можливих ризиків корпоративного управління в досліджуваній компанії [1].

Діяльність компанії, що рейтингується, оцінюється по категоріях ризиків шляхом нарахування штрафних балів. Таким чином, чим вище чисельне значення рейтингової оцінки, тим більші ризики Brunswick UBS Warburg зв'язує з даною компанією. При цьому величина ризику може коливатися від 72 балів (найвищий ступінь ризику корпоративного управління) до 0 (ризики в такому випадку мінімальні).

Ризики корпоративного управління Brunswick UBS Warburg підрозділяє на вісім основних категорій і двадцять підкатегорій. Кожній категорії відповідає чітко визначений коефіцієнт і вказівки по його застосуванню. До категорій ризиків відносяться: непрозорість, розмивання акціонерного капіталу, злиття/реструктуризація, банкрутство, обмеження на покупку і володіння акціями, ініціативи в області корпоративного управління, ведення реєстрів.

Основними перевагами Рейтингу Brunswick UBS Warburg є:

1. Рейтинг дозволяє проводити порівняльний аналіз компаній і визначати ступінь ризикованості вкладення в активи компаній.

2. Рейтинг в більшій мірі, ніж інші рейтингові продукти, відбиває специфічні ризики російської моделі корпоративного управління.

3. Рейтинг заснований на більш об'єктивній інформації, методика складання рейтингу не є конфіденційною (на відміну від S&P) і систематично публікується в звітах банку.

Основними недоліками Рейтингу Brunswick UBS Warburg є:

1. Рейтинг Brunswick UBS Warburg привласнюється одним з учасників ринку - особою, що володіє портфелем цінних паперів і тією чи іншою мірою зацікавлена у результатах.

2. Оцінки Brunswick UBS Warburg залишаються дистанційними і виставляються на основі публічної інформації, перевірка якої з урахуванням умов країн з перехідною економікою украй важлива.

3. Рейтинг включає ряд спірних параметрів, що відображають зацікавленість тільки іноземних інвесторів  (фінансова звітність по US GAAP/IAS, програма АДР, наявність іноземного стратегічного партнера) і, на наш погляд, не мають відношення до якості корпоративного управління.

Рейтинг корпоративного управління «РІД - Експерт РА» - регулярна оцінка стану системи корпоративного управління в 150-200 акціонерних товариствах, зареєстрованих у Російській Федерації. Зіставлення практики корпоративного управління кожного акціонерного товариства – учасника рейтингу з нормами, закріпленими в російському законодавстві, рекомендаціями Кодексу корпоративної поведінки, зі стандартами «передової практики», сформульованими портфельними інвесторами й організаціями, що представляють їхні інтереси привласнюється на підставі методики, розробленої консорціумом Російського інституту директорів і рейтингового агентства «Експерт РА» («РІД-Експерт РА») за допомогою Агентства США по міжнародному розвитку (USAID). Здійснюється аналітиками консорціуму «РІД-Експерт РА» з періодичністю один раз у півроку на основі публічної інформації і даних, одержуваних безпосередньо від акціонерних товариств – учасників рейтингу [5].

Рейтинг корпоративного управління «РІД-Експерт РА» являє собою інтегральну оцінку по чотирьох групах показників (рис. 3).

 

Рис. 3. Основні компоненти методики рейтингу корпоративного управління «РІД-Експерт РА»

Складено особисто автором

 

У залежності від якості корпоративного управління компанії-учасники рейтингу можуть бути віднесені до одного з наступних рейтингових класів:

Клас A – компанії з високим рівнем корпоративного управління;

Клас B – компанії з задовільним рівнем корпоративного управління;

Клас C – компанії з низьким рівнем корпоративного управління;

Клас D – компанії з незадовільним рівнем корпоративного управління.

У рейтингу корпоративного управління консорціум «РІД-Експерт РА» використовує дані, надані акціонерним товариством, а також наступну публічну інформацію: офіційний інтернет-сайт акціонерного товариства; щоквартальну звітність за останні два квартали, що передують моменту присвоєння рейтингової оцінки; річний звіт компанії; стрічки новин інформаційних агентств, що є уповноваженими агентствами ФКЦП Росії; інші джерела інформації, у тому числі повідомлення, тексти презентацій представників компанії й ін.

Основними перевагами Рейтингу «РІД-Експерт РА» є:

1. Рейтинг «РІД-Експерт РА» заснований на добре відомій і популярній методології присвоєння кредитних рейтингів (від А до D). У ньому немає числових оцінок, що завжди суб'єктивні і є чіткий сигнал інвестору щодо акцій того чи іншого  акціонерного товариства. 

2. Процедура рейтингування дуже проста: +, –, 0 по визначених параметрах. Рейтинг легко застосувати до будь-якої компанії.

3. Врахування соціальних і екологічних параметрів діяльності акціонерного товариства, виражених у розділі «Корпоративна соціальна відповідальність».

Основними недоліками Рейтингу «РІД-Експерт РА» є:

1. «РІД-Експерт РА», як і S&P, - комерційний продукт. З врахуванням того, що при його складанні використовуються стрічки новин інформаційних агентств і інші джерела інформації, потенційно він може бути перекручений.

2. Рейтингові параметри визначені з урахуванням інтересів тільки портфельних інвесторів.

3. Багато важливих факторів (розмивання капіталу, штучне банкрутство) залишилися поза увагою.

В Україні у 2004 році Українським інститутом розвитку фондового ринку (УІРФР) на чолі з Д.А. Леоновим було проведено дослідження різноманітних індикаторів (індексів, рейтингів та ренкінгів) корпоративного управління провідних країн світу та запропоновано Індекс корпоративного управління в Україні, який дозволив би ефективно оцінити стан корпоративного управління в акціонерних товариствах нашої країни [1]. Особливістю запропонованого індексу є його комплексність та визначення інтегрального показника «Індексу корпоративного управління» (CGI) на підставі таких складових, як:

-        індекс рівня розвитку корпоративного права в країні (CGI-1);

-        індекс рівня регуляторного впливу уповноважених органів влади на процес корпоративного управління в країні (CGI-2);

-        індекс рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах (CGI-3).

Індекс рівня розвитку корпоративного права в країні (CGI-1) передбачає визначення ступеню відповідності принципам корпоративного управління ОЕСР діючих в країні актів законодавства (законів та підзаконних актів органів влади), які стосуються питань корпоративного управління, тобто визначення рівня корпоративного права в країні.

Індекс рівня регуляторного впливу уповноважених органів влади на процес корпоративного управління в країні (CGI-2) дозволяє здійснити  оцінку ступеня та якості регуляторного впливу на ключові процеси (питання) корпоративного управління, визначені в індексі (CGI-1), з боку уповноважених органів державної влади (наявність, достатність, концентрація/розпорошення повноважень органів влади в сфері регулювання корпоративних відносин).

Індекс рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах (CGI-3) передбачає оцінку ступеню та якості розвитку рівня  корпоративного управління та корпоративної культури на рівні корпорації, за ключовими ознаками визначеними в індексі (CGI-1), здатності корпорації самостійно вирішувати спірні (конфліктні питання) в сфері корпоративного управління, а також впливу рівня корпоративного управління на розвиток корпоративних фінансів цього підприємства та, відповідно, економічні інтереси учасників корпоративного управління (в першу чергу інвесторів).

Показники, які запропоновано до складу індексу CGI-3 можна розділити на три групи:

-        показники, які відображують практику застосування принципів ОЕСР на даному підприємству (за напрямками, визначеними в індексі CGI-1);

-        показники, які відображують здатність корпорації дотримуватися корпоративного законодавства та вирішувати корпоративні конфлікти самостійно (наприклад, наявність/відсутність: виявлених контролюючими органами порушень корпоративного законодавства та прав інвесторів, рішень судів по корпоративних конфліктах на цьому підприємстві, інформації о корпоративних конфліктах на підприємстві в засобах масової інформації, тощо);

-        показники, які відображують вплив практики корпоративного управління  підприємства на результати його господарської діяльності (корпоративні фінанси).

В процесі розробки методики передбачається використання однієї з інтегрованих моделей оцінки фінансових показників підприємства, застосовуваних в країнах з розвиненою ринковою економікою.

Оцінка показників за 1 та 2 групою має здійснюватися аналогічно шкали оцінки, застосовуваної при оцінці аналогічних показників індексу CGI-1, з метою досягнення порівнянності цих показників та можливості аналізу адекватності врегулювання питань корпоративного управління на рівні корпорацій нормам існуючого корпоративного права, включаючи можливість встановлення на рівні корпорацій більш повних та прозорих процедур ніж визначено діючим законодавством. Оцінка показників за 3-ю групою здійснюватиметься відповідно до обраної базової моделі аналізу фінансових показників, та має переважно орієнтуватися, але не обмежуватись, аналізом здатності корпорації задовольнити інтереси інвестора в отриманні доходу від здійсненої інвестиції в корпоративні права (або у вигляді пасивних доходів (дивідендів) або у вигляді приросту ринкової вартості його інвестиції, можливість реалізації якої забезпечується наявністю активного ринку відповідних корпоративних цінних паперів цього підприємства).

Інтегральний Індекс корпоративного управління в Україні (CGI) розраховується як сумарний показник індексів CGI-1, CGI-2 та CGI-3, за формулою [1]:

 

CGI = CGI-1 х 1/3 + CGI-2 х 1/3 + CGI-3 х 1/3                                              (2)

 

Запропонований інтегральний індекс корпоративного управління (CGI) може бути безпосередньо використано для оцінки:

-        поточного  рівня корпоративного управління в країні

-        динаміки розвитку корпоративних відносин за обстежувані періоди

При цьому динамічна оцінка може проводитися як в цілому (по всіх рівнях корпоративного управління) так і за окремими складовими інтегрального індексу ( по кожному з індексів (CGI-1, CGI-2, CGI-3), а також по окремих питаннях (показниках), які входять до складу цих індексів.

-        рівня корпоративного управління та ризиків інвестування в конкретні українські компанії ( компонент CGI-3).

Значення Інтегрального Індексу корпоративного управління в Україні (CGI)  не може перевищувати показника повної відповідності (+1) або бути меншим показника повної невідповідності (-1) діючої в Україні системи корпоративного управління принципам корпоративного управління ОЕСР .

Основними перевагами Індексу корпоративного управління в Україні є:

1. Врахування принципів корпоративного управління, запроваджених OECР.

2. Комплексність та визначення інтегрального показника «Індексу корпоративного управління» на підставі таких складових, як: індекс рівня розвитку корпоративного права в країні; індекс рівня регуляторного впливу уповноважених органів влади на процес корпоративного управління в країні; індекс рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах.

Основними недоліками Індексу корпоративного управління в Україні є:

1. Відсутність заздалегідь встановленого переліку показників оцінки фінансового стану акціонерного товариства, які додаткового характеризують стан корпоративного управління.

2. Неузгодженість індексу з Принципами корпоративного управління, прийнятими в Україні та Законом України «Про акціонерне товариство».

Рейтингове агентство «Кредит-рейтинг» розробило методологію оцінки рівня корпоративного управління, яку використовує в своїй діяльності та пропонує своїм клієнтам [6]. При сьому основними складовими рейтингу корпоративного управління, які підпадають під оцінку, є: структура власності компанії, права власників та інших зацікавлених осіб, механізми управління та контролю, рівень розкриття інформації, аудит (рис. 4).

Кінцевим результатом оцінки є рейтинг корпоративного управління, який присвоюється об’єкту дослідження за Національною шкалою рейтингів корпоративного управління рейтинговим комітетом агентства у результаті голосування. Рейтинг корпоративного управління може перебувати в межах від рівня А (найвищий рівень рейтингу) до рівня Е (найнижчий рівень рейтингу). Рейтинги рівнів В, С та D можуть мати проміжні значення рівня (+, без знаку, –).  Прогноз рівня рейтингу корпоративного управління (позитивний, стабільний, негативний або у розвитку) є коментарем щодо тенденції його подальшої зміни (можливої, але не обов’язкової). Визначений рівень рейтингу корпоративного управління має обов’язкові позначки «ua» (ознака української національної шкали) та «RCG» (ознака рейтингу корпоративного управління).

 

 

Рис. 4. Основні компоненти методики рейтингу корпоративного управління Рейтингового агентства «Кредит-рейтинг»

Складено особисто автором

 

Основними перевагами рейтингу корпоративного управління РА «Кредит-рейтинг» є:

1. Врахування Принципів корпоративного управління ОЕСР, Основоположних принципів корпоративного управління Євро-акціонерів 2000, Принципів та рекомендацій щодо корпоративного управління ЄАТЦП, Політики з корпоративного управління та прозорості на новостворюваних ринках (ІМФ), Глобальних принципів корпоративного управління CalPERS, «Принципів корпоративного управління», затверджені ДКЦПФР, «Принципи діяльності рейтингових агентств», затверджених Технічним Комітетом IOSCO.

2. Врахування загроз та ризиків діяльності акціонерного товариства при визначенні рейтингу.

Основними недоліками рейтингу корпоративного управління РА «Кредит-рейтинг» є:

1. Використання показників, що розраховуються при складанні аудиторського висновку, та не в повній мірі відображають стан корпоративних ресурсів товариства.

2. Оцінка корпоративного управління ґрунтується на інформації, що надається компанією, яка проходить процедуру рейтингування, а також на іншій інформації, що є у розпорядженні рейтингового агентства та вважається надійною. Рейтингове агентство не проводить аудит чи незалежну оцінку інформації у процесі визначення рейтингу.

Висновок. Результати проведеного дослідження дозволили зробити наступні висновки:

1.     Досліджено основні індикатори оцінки корпоративного управління акціонерних товариств, які класифіковано за такими критеріями як: суб’єкти, що їх розраховують, вид індикаторів, комплексність проведених розрахунків та інформація, що використовується при розрахунках.

2.     Вивчено основні методики оцінки корпоративного управління, які використовуються в практиці діяльності рейтингових та інформаційних агентств, а також  інших фінансових інститутів., що дозволило встановити їх переваги та недоліки.

 

Література:

1. Леонов Д. Індекс рівня корпоративного управління в Україні: Звіт з науково-дослідної роботи «Дослідження індексу корпоративного управління в Україні» [Електронний ресурс]: Український інститут розвитку фондового ринку // режим доступу до матеріалів: http://www.corporation.com.ua/library/publication/pub.php?id=32.

2. Мозгова Л.О. Методичні підходи до оцінки якості корпоративного управління підприємством [Электронный ресурс] / Л.О. Мозгова: режим доступу до материалів: http://www.rusnauka.com/9_DN_2010/Economics/61880.doc.htm.

3. Рейтинги корпоративного управления: Критерии и методология: Standard & Poor's: Служба рейтингов корпоративного управления [Электронный ресурс]: режим доступа к материалу: http://www.standardandpoors.ru/article.php?pubid=1703&sec=an.

4. Методология расчета CORE-рейтинга: Институт корпоративного права и управления [Электронный ресурс]: режим доступа к материалу: http://www.iclg.ru/rurating11.

5. Национальный рейтинг корпоративного управления  «РИД - Эксперт РА» (НРКУ) [Электронный ресурс]: режим доступа к материалу:  http://www.rid.ru/rating/information.

6. Методологія оцінки рівня корпоративного управління [Електронний ресурс]: Рейтингове агентство «Кредит-рейтинг» // режим доступу до матеріалів: http://www.credit-rating.ua.

Стаття надійшла до редакції 16.11.2010 р