EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2015

УДК 658.011.12(075.8)

 

О. І. Шаманська,

к. е. н., доцент кафедри дорадництва та інформаційних технологій в менеджменті,

Вінницького національного аграрного університету

 

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ПРІОРИТЕТНОГО НАПРЯМУ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ДОРАДЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

 

O. Shamanska,

Ph.D., Associate Professor of Consulting and information technology in management

 

APPLICATION OF INFORMATIVE SYSTEMS AND TECHNOLOGIES AS PRIORITY DIRECTION OF CONSULTING EFFECTIVE FUNCTIONING AND DEVELOPMENT IN UKRAINE

 

В статті розглянуто сутність та особливості застосування інформаційних систем та технологій у функціонуванні та розвитку дорадчих служб України. Наведено основні складові інформаційних технологій, які використовуються в  діяльності дорадчих служб.

 

Essence and features of application of the informative systems and technologies of functioning and development of consultative services are considered in the article. Basic constituents over of information technologies that is used in consultative activity are brought.

 

Ключові слова: дорадництво, дорадчі служби, інформаційні системи і технології в  дорадчій діяльності.

 

Key words: agricultural consulting, deliberative services, the informative systems and technologies  are in consultative activity.

 

 

Постановка проблеми. В теперішній час розвиток більшості сфер діяльності в тому числі і сфери дорадчої діяльності визначається тим, наскільки ефективно сплановано та організовано їх інформаційне забезпечення. При цьому, новітні інформаційні і комунікаційні технології відіграють велику роль у всіх галузях економіки. Конкурентоздатність підприємств і галузі в цілому, привабливість для вітчизняних і іноземних інвесторів багато в чому залежить від рівня розвитку інформаційної інфраструктури. В той же час, інформатизація є одним із вагомих напрямків, які допомагають впровадженню наукових досягнень у виробництво і ефективності інноваційних процесів.

Основною підставою формування та функціонування галузі інформаційно-консультаційного обслуговування в АПК є ускладнення процесів управління (планування, облік, контроль і регулювання) як на рівні підприємств, так і на районному, регіональному та державному рівнях. Саме тому основою формування системи управління конкретних товаровиробників, виробничого середовища, технологічних процесів є системи інформаційно-консультаційного забезпечення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями організації і функціонування інформаційно-консультаційного забезпечення виробників сільськогосподарської продукції з використанням сучасних інформаційних систем і технологій займаються такі вітчизняні вчені як: Т.П. Кальна-Дубінюк, Р.Я. Корінець, В.В., Самсонова, Ю.П. Чаплінський, Р. Шмідт.

Метою дослідження є аналіз особливостей застосування інформаційних систем та технологій в дорадчій діяльності України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Інформація є одним з найцінніших ресурсів суспільства поряд із такими традиційними матеріальними видами ресурсів, як нафта, газ, корисні копалини й інше, а процес її переробки за аналогією з процесами переробки матеріальних ресурсів можна сприймати як технологію.

Проведений аналіз показав, що інформаційні технології слід розглядати як процес, що використовує сукупність засобів і методів збору, обробки й передачі даних для одержання інформації нової якості про стан об'єкта, процесу чи явища. Ціллю такого процесу є виробництво інформації для її аналізу людиною й прийняття на його основі рішення щодо виконання якоїсь дії. Відомо, що застосовуючи різні технології до того ж матеріального ресурсу, можна одержати різні вироби, продукти. Те ж саме буде справедливо і для технології переробки інформації.

Слід виділити три основні принципи інформаційних технологій:

- інтерактивний (діалоговий) режим роботи з комп'ютером;

- інтегрованість (стикування, взаємозв'язок) з іншими програмними продуктами;

- адаптивність до змін постановок задач та гнучкість процесів обробки даних.

Сільське господарство потребує адаптації технологій до особливостей регіону. При цьому, необхідно враховувати ризики управлінської діяльності, оскільки залежність умов і результатів виробництва від випадкових, перш за все погодних, біологічних і ринкових факторів є достатньо високою [1]. Дорадча діяльність у цьому випадку повинна мати індивідуальний підхід, має бути необхідний досвіду і відповідна спеціалізація. Допомога у вирішенні проблем управління в сільському господарстві може здійснюватися консультантами не одноосібно, а командою спеціалістів, так як незнання технологій може призвести до недостатніх результатів виробничої діяльності та економічних втрат. І саме цей фактор неповністю врахований в реалізації створення системи інформаційно-консультаційного забезпечення АПК.

Інформаційні технології безпосередньо впливають на ефективність управління, вони змінюють умови управлінської праці і залучають інформацію як предмет праці. При цьому, використання інформаційних технологій значно скорочує управлінські витрати, розширює доступ сільськогосподарських товаровиробників та сільського населення до інформаційних джерел. Принципово змінюються можливості отримання, зберігання, поширення інформації, підвищується ефективність економічних контактів учасників аграрного ринку. Прийняття ефективних і раціональних рішень є основою для прибуткової діяльності сільськогосподарського виробника. Для реалізації цих рішень є сучасні інформаційні та комунікаційні технології, що реалізують ефективний доступ до знань та інформації.

Для реалізації цієї мети необхідно використовувати такі складові [1]:

- суспільних зв’язків, що включає новини, інформацію про аграрну діяльність, форуми взаємодії з державними органами, юристами, організаціями тощо;

- eLearning, де люди можуть одержати або підвищити свій рівень з питань сільського господарства;

- супроводження проблем виробника від перспективного планування (бізнес-планування) до збуту та реалізації щоденних операцій;

- супроводження надання консультаційних послуг;

- супроводження наукових розробок та досліджень.

Впровадження інформаційних технологій у сільське господарство – підтримка з різних аграрних питань у будь-який час в будь-якому місці, будь-якими засобами та в будь-якій прикладній аграрній сфері. У такий спосіб аграрні інформаційні ресурси для аграрних дорадчих служб зможуть підтримати єдиний ланцюг: інформація – консультація – прийняття рішень – навчання. Реалізація ефективного функціонування такого ланцюга зумовлює опис і розв’язання комплексу взаємозалежних практично важливих задач, що реалізуються на основі побудови інтегрованого інформаційного середовища, що представляє собою: інформаційне середовище на базі даних і знань, елементів інформаційно-довідкових систем, експертних систем, геоінформаційних систем та систем прийняття рішень, яке працює в мережі персональних та кишенькових комп’ютерів, мобільних телефонів та Інтернет-середовищі; друковані видання та брошури; інтерактивні додатки на електронних носіях [4].

Для ефективної діяльності дорадчих служб України особливу увагу слід приділяти Web-технологіям та використанню мережі Інтернет, так як вони дають унікальні можливості доступу до інформації та реалізації інтерактивного дистанційного навчання і консультування [1].

Сучасна концепція інформаційних систем і технологій базується на оптимальній комбінації комп'ютерної техніки, комп'ютерних мереж, програмного забезпечення, операційних систем та баз даних, які мають своєю місією накопичення, зберігання та передачу даних в електронному виді, а також здійснення ефективної підтримки комунікацій. Зокрема, ефективно можуть застосовуватися інструментальні засоби програмного забезпечення Інтернет для сумісної роботи та консультування. Так, системи електронної почти є швидкими і зручними засобами транспортування електронних повідомлень, документів, а також даних, що містять мультимедійну інформацію.

Аналіз показав, що в сучасних умовах розвитку дорадчих служб для інофрмаційно-консультаційного забезпечення набули широкого поширення телефонні конференції, аудіоконференції, чати, on-line конференції, відеоконференції, тощо. Тобто всі ті заходи в яких групова комунікація здійснюється між територіально розподіленими учасниками за допомогою технічних засобів.

Для ефективної діяльності дорадчих служб особливу увагу займають Web-технології та використання мережі Інтернет, що дає змогу доступу до інформації та реалізації дистанційного навчання та консультування. В українському сегменті Інтернет існує велика кількість сайтів для товаровиробників, на яких вони мають можливість знайти інформацію, щодо агропромислового комплексу, різноманітна комерційна інформація, ціни, аналітична інформація. В діяльності дорадчих служб можуть також використовуватись різні системи підтримки та прийняття управлінських рішень. Так, систему підтримки рішень (СПР) слід розглядати як інформаційну систему, яка шляхом збору та аналізу великої кількості інформації може впливати на процес прийняття управлінських рішень в бізнесі та підприємництві. Такі системи в цілому не вказують, які рішення є оптимальними, протее роблять спробу спрямувати процес прийняття рішень у правильний напрямок за допомогою спеціальних прийомів, які допомагають менеджерам більш детально аналізувати наявну ситуацію. Зокрема, якщо товаровиробника цікавить, які наслідки для підприємства матиме збільшення ціни на його продукцію, він може це перевірити за допомогою СПР, що дозволяє здійснити підрахунок обсягів продажу і прибутки на кожен рівень можливого підвищення цін і на основі цього може прийнятись рішення.

Специфічним різновидом інформаційної системи підтримки рішень, який знаходить все більше використання в дорадництві є експертна система, яка використовує реальні знання експерта для консультування та вирішення спеціальних проблем. Такі системи слід розглядати як сукупність методів і засобів організації, накопичення, застосування інформаційних ресурсів і знань для вирішення складних задач у певній галузі. Їх ще називають інтенсивно-науковими системами, так як вони намагаються об'єднати знання великої групи експертів для вирішення проблем в різних сферах досвіду.

Проведений аналіз показав, що найбільший ефект від впровадження експертних систем досягається там, де для прийняття рішень поряд із показниками враховуються слабко формалізовані фактори: економічні, політичні, соціальні. Тому, в галузі економічного аналізу та управління, антикризового управління, консалтингу, стратегічного менеджменту, інноваційного менеджменту та інвестиційного аналізу існує широке коло діяльності для застосування інтелектуальних технологій та систем.

Основними сферами застосування експертних систем для діяльності дорадчих служб є:

1. Діагностика визначення стану експертної системи. Найвідомішими є діагностичні системи, які використовуються для встановлення зв'язку між фактами порушення діяльності та можливими причинами виникнення порушень.

2. Інтерпретація визначення сутності даних, що і спостерігаються. Інтерпретувальні системи можуть роби­ти певні висновки на підставі результатів спостереження.

3. Прогнозування визначення наслідків ситуації. Прогнозуючі системи передбачають можливі результати або події на підставі даних про поточний стан об'єкта.

4. Планування визначення програми дій відповідно до певного критерію. Такі системи планування призначені для досягнення конкретних цілей при розв'язуванні задач з великим числом змінних.

5. Контроль й управління моніторинг і контролінг розвитку ситуації. Інтелектуальні системи можуть прий­мати рішення, аналізуючи дані, що надходять з кількох джерел. Такі системи застосовують в управлінні фінансо­вою діяльністю підприємства, сприяють прийняттю рі­шень у кризових ситуаціях.

6. Навчання здобуття певних знань й оцінювання ре­зультатів. Експертні системи можуть входити як складова частина до комп'ютерних систем навчання. Експертна система одержує інформацію про діяльність особи, яка навчається, й оцінює дані, аналі­зуючи її поведінку.

Висновки. Застосування інформаційних систем і технологій є пріоритетним напрямком для ефективного функціонування та розвитку дорадчої діяльності в Україні. Дорадчі служби повинні володіти та впроваджувати сучасні інформаційні технології залежно від цілей, методів дорадчих задач та наявних технічних засобів, що дасть можливість ефективно приймати рішення та підвищить рівень компетенції товаровиробників і сільського населення у своїй діяльності.

 

Література.

1. Кальна-Дубінюк Т.П. Сучасні інформаційно-консультаційні технології: [зб. наук. праць] / Т.П. Кальна-Дубінюк // Матеріали Міжнародної конференції «Форум вищої освіти». – К. : КПІ, 2008. – С.54-57.

2. Самсонова В.В. Сутність організаційно-економічного механізму поширення сільськогосподарських знань та інформації / В.В. Самсонова // Науковий вісник НАУ. – 2006. – Вип. 100. – С. 329-333.

3. Словник-довідник з дорадництва / [заг. ред. Т.П. Кальної-Дубінюк, Р.Я. Корінця]. – Львів : НВФ “Українські технології”, 2008. – 208 с.

4. Чаплінський Ю.П. Мобільні інформаційні системи підтримки прийняття рішень. Наукова-технічна інформація. – 2003. – №1. – С. 22-26.

5. Р.Шмідт „Сільськогосподарське дорадництво в Україні: процес становлення та перспективи розвитку". www.dorada.org.ua.

 

References.

1. Kalna-Dubinuk, Т.P. (2008), Modern informatively-consultative technologies”, Materialy Mizhnarodnoi konferentsii «Forum vyschoi osvity» [Materials of the International conference "Forum of higher education"], КPІ, Kyiv, Ukraine, pp. 54-57.

2. Samsonova, V.V. (2006), “Essence of organizationally-economic mechanism of distribution of agricultural knowledge and information”, the Scientific announcer NSA., pp. 329-333.

3. Kalna-Dubinuk, Т.P. (2008), Slovnyk-dovidnyk z doradnytstva [Dictionary-book is for consulting], Ukrainian technologies, Lviv, Ukraine.

4. Chaplinskiy, U.P. (2003), “Mobile informative systems of support of making decision”, Scientific-technical information, vol.1, pp. 22-26.

5. Shmidt, R. (2015), "Agricultural consulting in Ukraine: becoming and prospect of development", available at: www.dorada.org.ua (Accessed 12 March 2015).

 

Стаття надійшла до редакції 20.04.2015 р.