EnglishНа русском

Ефективна економіка № 5, 2015

УДК 658.14/.17:625.7:338.26

 

І. П. Садловська,

д. е. н., доцент, професор кафедри «Менеджмент організацій і логістики»,

Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗПОДІЛУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ З ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

 

I. P. Sadlovska,

d. e. n., an associate professor, professor of department of «Management of organizations and logistic»,

State ekonomical technological university of transport, Kyiv

 

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS OF THE EFFICIENT ALLOCATION OF FINANCIAL RESOURCES TO PERFORM OPERATIONAL MAINTENANCE OF ROADS

 

В статті проаналізовано сучасний стан фінансування розвитку та утримання автомобільних доріг загального користування. Штучна монополія на ринку робіт з експлуатаційного утримання, що викликана наявністю фактично лише одного підрядника, призводить до відсутності потреби у підвищенні ефективності використання обмежених державних фінансових ресурсів та впровадженні інноваційних високопродуктивних технологій виконання робіт. А тому для реалізації заходів щодо підвищення ефективності використання держаних фінансових ресурсів спрямованих на розвиток і утримання автомобільних доріг загального користування необхідно запровадити відповідну організаційно-економічну систему взаємодії замовника та підрядника, яка стане каталізатором для формування конкурентного середовища на ринку дорожніх робіт. Її запровадження дасть змогу в умовах обмеженого фінансування досягнути кращого транспортно-експлуатаційного стану автомобільних з меншими затратами.

 

The article analysis a current condition of financing for roads development and maintenance. An artificial monopoly on the market of operational maintenance work that actually caused by the presence of only one contractor, resulting to absence of necessity more efficient using of the limited public financial resources and implementation of innovative high-performance technology of road works. Therefore to implement measures to increase efficiency of public funds using which directed on the development and maintenance of public roads, an appropriate organizational and economic system of interaction between the customer and the contractor must be implemented, and which will be a catalyst for the formation of competitive market of road works. Implementation of this system in terms of limited funding, would allow to achieve better transport and operational condition of roads with lower expenses.

 

Ключові слова: фінансові ресурси, ефективний розподіл, автомобільні дороги, довгострокові контракти.

 

Keywords: financial resources, efficient allocation, roads, long-term contracts.

 

 

Постановка проблеми. Питання ефективного використання фінансових ресурсів на виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування набуває особливої актуальності в умовах існуючого на сьогоднішній день обмеженого рівня фінансування дорожнього господарства. Такий рівень фінансування погіршує транспортно-експлуатаційні показники стану автомобільних доріг, а також не сприяє подальшому соціально-економічному розвитку держави. В таких умовах вирішити проблему можна шляхом створення конкурентних умов на ринку робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг, зокрема, шляхом впровадження довгострокових контрактів з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання доріг за показником рівня їх обслуговування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Проблеми формування та ефективного використання фінансових ресурсів в дорожньому господарстві висвітлюються у працях українських вчених-економістів А.В. Базилюк, Н.А. Боровик, Л.П. Бортницької, Г.Г. Волковської, Ю.С. Вдовенка, О.В. Жулин, В.В. Концевої, В.І. Котелянця, О.Т. Ланового, А.М. Новикової, В.Ф. Скорченка, Л.О. Солодкої, І.О.Хоменко та ін., а також зарубіжних вчених. Вагомий внесок у розвиток теоретичних та практичних засад розв’язання проблем, пов’язаних із розвитком системи управління дорожнім господарством та транспортної інфраструктури зробили у своїх працях такі науковці як: О.П. Канін, Г.Є. Ліпський, Є.Б. Угненко, В.Н. Луканін, В.І. Павлов, Г.Я. Шевчук, Л.О. Карасьова, Є.Д. Прусенко, Ф.П. Гончаренко, В.В. Сизоненко, та ін.

Невирішена частина проблеми. Дуже часто причиною незадовільного транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг є неефективна структура та система управління дорожнім господарством, яка не побудована на принципах ринкових відносин. Сьогодні виробничі потужності Публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (далі – ПАТ «ДАК «АДУ») не відповідають сучасним потребам дорожнього господарства, проте компанія, 100 % акцій якої належить державі, є монополістом на ринку робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, у той час як приватні компанії, які мають кращу матеріально-технічну базу, здебільшого виконують роботи з капітального ремонту, реконструкції та нового будівництва автомобільних доріг. Така ситуація на ринку дорожніх робіт з експлуатаційного утримання є несумісною з основними принципами ринкової економіки.

Суть існуючої на сьогоднішній день системи фінансування робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування зводиться до оплати за виконані обсяги робіт, а показники прибутку підрядників напряму залежать від трудомісткості таких робіт. В таких умовах підрядник зацікавлений у збільшенні обсягів робіт і не зацікавлений у поліпшенні їх якості і в оптимізації виробничого процесу шляхом застосування інноваційних технологій, які збільшують продуктивність і зменшують трудомісткість виконання таких робіт.

Конкуренція є головним фактором, який примушує керівників зменшувати витрати, підвищувати продуктивність, якість та ефективно використовувати фінансові ресурси. А тому необхідно якнайшвидше вирішити питання підвищення рівня конкуренції на ринку дорожніх робіт з експлуатаційного утримання.

Метою дослідження є визначення основних організаційно-економічних аспектів ефективного використання фінансових ресурсів на ринку робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг.

Виклад основного матеріалу.

Щорічні стрибки у фінансуванні дорожнього господарства, відсутність прогнозованості витрат на нього призводить до неефективного використання фінансових ресурсів на розвиток та утримання автомобільних доріг (табл.1).

 

Таблиця 1.

Фінансування дорожнього господарства України

Показник

2013

2014

2015 (план)

Потреба у фінансових ресурсах (обсяг фінансових ресурсів на виконання робіт з поточного ремонту і експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, що передбачений ДЦП 2013-2018*),  млн.грн

11857,7

15191,54

12407

Фактичний обсяг фінансових ресурсів на виконання робіт з поточного ремонту і експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, млн.грн

7457,7

3457,7

4100

Покриття потреби у фінансових ресурсах,%

62,9

22,8

33,0

*ДЦП- Державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг  загального користування на 2013-2018 роки[1]

 

Проте і в таких умовах можливо підвищити ефективність використання наявних фінансових ресурсів шляхом розвитку конкуренції на ринку робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг. Але такі роботи не завжди є привабливими для приватного сектору і щоб його зацікавити необхідно поступово здійснювати заходи зі створення конкурентного середовища шляхом удосконалення порядку укладення контрактів про їх виконання (незалежно від форми власності виконавців зазначених робіт). Необхідно надати можливість збільшувати термін укладання договорів на цей вид діяльності з 1 року (обумовлено загальноприйнятою в Україні системою однорічного бюджетування) до 5-7 років. Новий формат довгострокової співпраці з приватним сектором надасть змогу перевести систему експлуатаційного утримання автомобільних доріг України на систему оплати за кінцевим результатом, що є загальноприйнятою у провідних країнах світу.

Розвиток конкуренції на ринку дорожніх робіт з експлуатаційного утримання можливий за умови реалізації таких головних інструментів:

1.Забезпечення укладання довгострокових договорів (контрактів) щодо утримання автомобільних доріг загального користування за принципом забезпечення їх експлуатаційного стану відповідно до нормативно-правових актів, норм та стандартів.

2.Реорганізація та приватизація ПАТ «ДАК «АДУ».

Довгостроковий контракт, заснований на кінцевих показниках (ДККП) - довгостроковий (більше одного року) договір з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання доріг за показником рівня їх обслуговування, основою якого є комплекс заходів щодо підтримки визначеного рівня обслуговування автомобільних доріг і управління дорожньою мережею в рамках державних програм розвитку. Тобто це так звані контракти, засновані на показниках якості, наприклад, у звітах Світового Банку, вони мають назву OPRC (output- and performance-based road contract), а ключові показники ефективності (key performance indicatorsKPI) визначаються як «рівень обслуговування» чи «рівень сервісу» (service level, level of service (LOS), performance service indicator - PSI)[2].

Рівень обслуговування автомобільної дороги - узагальнений показник, який одним кількісним показником узагальнює рівні обслуговування всіх елементів автомобільної дороги. Визначається своєчасністю, повнотою і якістю надання послуг та виконання робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільної дороги.

Важливою передумовою успішної реалізації ДККП є наявність адекватної законодавчої бази. Діюче законодавство дозволяє реалізувати пілотні проекти ДККП, оскільки вони будуть впроваджуватися за підтримки ЄБРР і таким чином закупівлі будуть проводитись згідно з його правилами та інструкціями.

Крім того, в цілому умови ДККП співпадають з тими базовими принципами, що визначені [3].

Перевагами ДККП у порівнянні з традиційними контрактами є:

- економія фінансових коштів;

- велика ймовірність незмінності витрат;

- можливість здійснювати діяльність з меншою кількістю персоналу;

- більша задоволеність користувачів якістю доріг і дорожніх умов;

- стабільне багаторічне фінансування і гарантії його забезпечення.

ДККП сприяють економії витрат шляхом:

- створення стимулу для підрядника впроваджувати інноваційні підходи та підвищувати продуктивність праці;

- зниження адміністративних витрат шляхом розробки ефективного пакету контрактів, а також зменшення кількості персоналу для їх контролю та супроводу;

- більшої гнучкості у заохоченні і покаранні підрядника за відповідну чи невідповідну якість робіт.

Відмінною рисою ДККП є те, що значний обсяг ризиків і обов'язків, які раніше належали відповідному органу управління автомобільними дорогами, покладено на підрядника.

Але для широкого їх впровадження пропонується здійснити наступне:

1. Внести відповідні зміни до Бюджетного кодексу України в частині довгострокового бюджетування, яке дозволить переносити бюджетні кошти на наступні роки і гарантуватиме фінансування ДККП на весь період їх дії.

2. Внести зміни до галузевих стандартів з ціноутворення в частині розроблення звітності, встановлення відповідальності і оплати робіт за кінцевим результатом. Тим паче існує юридична можливість та необхідність використовувати розроблені та запропоновані форми звітності при реалізації ДККП, що передбачено і відповідає ст. 9 [4] і [5] та не суперечить приписам п. 138.2 [6], відповідно до яких витрати, що враховуються для визначення об’єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку та інших документів, встановлених розділом II [6].

Існуюча форма звітності за традиційними контрактами (форми КБ-2в, КБ-3, КБ-6), що передбачена чинними стандартами з ціноутворення,  суперечить принципам ДККП, так як орієнтована на звітність, відповідальність і оплату за виконані об’єми робіт і послуг згідно діючих норм та регламентованих технологій, а не на кінцевий результат.

3. Розробити нормативний документ відповідного рівня з метою систематичного використання при укладенні ДККП обґрунтованих рівнів обслуговування елементів автомобільних доріг. Цей документ повинен включати наступні дані:

- рівень вимог в залежності від адміністративного значення доріг, відповідно до [7];

- складову дороги (земляне полотно, покриття дорожнього одягу, штучні споруди, інженерне облаштування, технічні засоби тощо);

- вид елементу дороги (узбіччя, покриття тощо);

- тип елементу дороги (узбіччя укріплені, покриття асфальтобетонне тощо);

- дефект елементу (вибоїни, сітка тріщин, деформація відбійника тощо);

- частоту нагляду за станом елементу дороги;

- пору року,  коли застосовується рівень обслуговування (літо, зима, літо і зима);

- рівень втручання;

- термін ліквідації;

- кількість штрафних балів за час, що перевищує термін ліквідації;

- одиниця виміру умови області застосування - рівня розповсюдження (на 1 випадок, на 1 кілометр) і кількість таких одиниць (більше 5 на 1 кілометр).

Основні принципи роботи за ДККП:

- самоконтроль (підрядник проводить аудит своєї діяльності);

- постійна модернізація виробничого процесу;

- повна прозорість в роботі підрядника;

- ефективне управління;

- контроль якості.

Підрядники отримують оплату не за виконані обсяги робіт, а за досягнення встановлених рівнів обслуговування. Щомісячна фіксована сума винагороди виплачується підряднику за умови досягнення встановлених рівнів обслуговування, і включає всі послуги з управління, поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання, що надаються підрядником, за винятком непередбачених аварійних робіт, які оплачуються окремо.

Недосягнення встановлених рівнів обслуговування або несвоєчасне усунення виявлених дефектів оцінюється штрафними балами і обумовлює зниження щомісячної оплати за ДККП, в залежності від їх кількості.

Згідно з моделлю ДККП, для збільшення прибутку підрядник повинен оптимізувати перелік та склад робіт до мінімально прийнятного рівня втручання, який дозволить забезпечити досягнення встановлених рівнів обслуговування. При цьому вимоги з усунення дефектів, які визначають рівні обслуговування в ДККП, повинні бути не нижчими від вимог нормативно-правових актів та нормативних документів.

Мінімальні рівні обслуговування у ДККП, які б забезпечували нормативні вимоги до експлуатаційного стану автомобільної дороги, виконання яких залежить від поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання,    повинні бути встановлені і описані в плані-завданні до контракту і не повинні суперечити [7-9] та іншим нормативним документам.

Роль замовника полягає в контролі за виконанням контракту шляхом перевірки відповідності узгодженим рівням обслуговування, а також чинному законодавству.

За своє суттю ДККП поділяється на наступні види:

- за формою - «чистий» і «гібридний» (характеризується рисами традиційного контракту за видами робіт і ДККП, коли оплата за одні послуги з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання доріг виконується традиційно в залежності від їх обсягів, у той час як оплата за інші послуги залежить від досягнення кінцевих якісних показників);

- за рівнем складності - простий (виконання однієї роботи чи надання однієї послуги) і комплексний (обслуговування усіх елементів автомобільних доріг, виконання переліку робіт і всіх видів послуг з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг);

- за формою оплати ДККП - з відшкодуванням витрат (включає платежі за дійсні витрати за контрактом); з відшкодуванням витрат та встановленою фіксованою винагородою; з відшкодуванням витрат та відсотком від витрат в якості винагороди; з відшкодуванням витрат та винагородою за результати - заохочення за досягнення певних критеріїв; з відшкодуванням витрат та періодичними преміями.

Структура довгострокових контрактів

ДККП складається з загальних і спеціальних умов, плану-завдання, додаткових угод та інших необхідних документів. Сторонами ДККП є замовник і виконавець (підрядник). Крім замовника і підрядника учасниками відносин у ДККП можуть виступати субпідрядники.

Тривалість ДККП повинна становити два і більше років і визначається виробничою необхідністю та досягнутою сторонами домовленістю й повинна бути такою, що не суперечить чинному законодавству.

Ціна контракту повинна встановлюватись відповідно до вимог [10].

Ціна контракту повинна бути такою, як зазначено в формі контракту. Якщо інше не зазначено в плані-завданні до контракту, за винятком випадків змін, передбачених контрактом, ціна контракту включає:

- для послуг з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання - фіксовану суму, яка виплачується щомісячними частками;

- для аварійних робіт - резервну суму, передбачену для таких цілей.

Розмір резервної суми залежно від умов експлуатації повинен знаходитись у межах, які встановлені національними законодавчими актами.

Замовник виплачує підряднику аванс в сумі та в термін, що зазначені у спеціальних умовах контракту, в обмін на надання підрядником безумовної банківської гарантії в такій формі і таким банком, які є прийнятними для замовника, на відповідні суми авансу. Гарантія залишається в силі до повернення суми авансу. Сума гарантії поступово зменшується за рахунок сум, виплачуваних підрядником. Відсотки до суми авансу не застосовуються.

Сума авансу складає 5% від ціни контракту. Аванс має бути оплачений в обумовлену контрактом кількість днів від дати отримання підрядником повідомлення про акцепт, при умові попереднього представлення підрядником авансової суми у якості забезпечення контракту.

Підрядник використовує суму авансу тільки для оплати матеріально-технічних ресурсів і на виконання підготовчих робіт, необхідних виключно для виконання контракту. Підрядник повинен підтвердити використання авансу, надавши замовнику копії платіжних та інших необхідних документів.

Аванс повертається шляхом утримання пропорційних сум з платежів, належних підряднику, відповідно до відсоткового графіка виконання робіт і послуг, що повинно бути зазначено в спеціальних умовах контракту.

Об’єми робіт та послуг з дрібного поточного ремонту та експлуатаційного утримання не підлягають вимірюванню замовником. Підрядник надає послуги з дрібного поточного ремонту та експлуатаційного утримання для досягнення встановлених в плані-завданні контракту рівнів обслуговування і експлуатаційного утримання дороги відповідно цим рівням обслуговування. Підрядник повинен виконувати роботи відповідно до вимог технологічних, нормативних документів та будівельних норм на виконання робіт, що зазначені в плані-завданні контракту.

Аварійні роботи оплачуються відповідно до кошторису, який складається підрядником на основі дефектного акту і затверджується замовником по кожному випадку виконання аварійних робіт. Аварійні роботи оплачуються замовником фіксованою сумою, підтверджуваною кошторисом, по кожному з розпоряджень про виконання аварійних робіт відповідно до положень загальних умов контракту.

Підставою для щомісячної оплати за контрактом є щомісячні акти, які подає підрядник замовнику у форматі, вказаному в плані-завданні до контракту, із зазначенням вартості послуг (виконання робіт) з дрібного поточного ремонту та експлуатаційного утримання та аварійних робіт з розбивкою за статтями робіт і послуг за відповідний місяць. Замовник перевіряє щомісячний акт підрядника і протягом встановленої контрактом кількості днів затверджує суму, належну до оплати підряднику.

Вартість наданих послуг засвідчується замовником з урахуванням щомісячної суми з корегуванням на суми утримань.

Зниження суми оплати застосовується в разі перевищення часу реагування на невідповідності рівням обслуговування шляхом застосування штрафних балів. Усі суми зниження оплати віднімаються з сум, належних підряднику, в кінці кожного місяця. Вартість штрафного балу вказується в спеціальних умовах контракту та щорічно коригується із застосуванням формули коригування ціни, зазначеної в контракті. Ці дані можуть бути скориговані замовником у відповідності з реальними умовами фінансування поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення.

Замовник може виключити будь-яку статтю, завірену в попередньому платіжному документі, або зменшити пропорцію будь-якої завіреної раніше статті, на основі отриманих пізніше відомостей про хід виконання робіт.

Платежі коригуються на суми утримання авансу, суми утримання в результаті недотримання показників рівнів обслуговування та на гарантійні суми. Замовник виплачує підряднику суми, завірені замовником, протягом встановленої в умовах контракту кількості днів з дати кожного платіжного документу.

Якщо замовник затримує оплату, підряднику виплачується пеня за прострочення платежу, яка включається в наступний платіж. Пеня розраховується з дати, на яку мав бути виконаний платіж, до дати, на яку він був фактично виконаний, за переважаючою ставкою комерційного запозичення.

Моніторинг виконується для визначення ступеню дотримання рівнів обслуговування та розробки планів заходів щодо недопущення зниження визначених у контракті рівнів обслуговування нижче мінімальних значень.

Система моніторингу ДККП включає три основні етапи:

1. Моніторинг ДККП на стадії підписання.

2. Регулярний моніторинг фази здійснення контракту (періодичність такого моніторингу встановлюється залежно від виду елементу дороги, а також щомісячно на стадії підписання акту виконаних робіт).

3. Позаплановий моніторинг (відбувається через  певний строк після регулярного моніторингу, при якому було виявлено порушення, або на вимогу відповідного державного органу нагляду і контролю).

Основними елементами системи моніторингу контрактів є: моніторинг показників, що формують рівень обслуговування; система регулярної звітності підрядника; технічний нагляд інженерно-технічними працівниками Замовника; опитування споживачів.

Види моніторингу та оцінки якості виконання ДККП за суб’єктом виконання:

- періодичний моніторинг замовником;

- моніторинг підрядником з подальшим оформленням звіту для замовника;

- моніторинг третьою особою.

Види моніторингу за періодичністю:

1) щомісячні вибіркові перевірки, які охоплюють 10% доріг за контрактом (розмір вибірки варіює і обумовлюється у контракті залежно від виду елементу дороги, необхідної точності, статистичної достовірності тощо);

2) щотижневі перевірки, що охоплюють 5% випадково обраних ділянок доріг;

3) позапланові перевірки - реагування на скарги користувачів доріг;

4) додатковий моніторинг з метою перевірки виправлення виявлених недоліків.

Підрядник повинен забезпечити повну відповідність стану доріг обумовленим у ДККП вимогам. Якщо невідповідності постійно виникають під час моніторингу протягом 2-х років та своєчасно не ліквідуються підрядником - це є підставою для припинення контракту, що ініціюється замовником.

Замовник має право, не втручаючись у господарську діяльність підрядника, здійснювати контроль і технічний нагляд за відповідністю об’ємів, вартості і якості виконаних робіт кошторисам, оплата яких виконуються в рамках ДККП в залежності від виконаних об’ємів робіт (за традиційним підходом, наприклад, до них відносяться аварійні роботи). У такому випадку замовник має право перевіряти хід і якість робіт, а також якість матеріалів, що використовуються.

У разі, якщо підрядник не виконує своєчасно контракт або виконує роботи настільки повільно, що закінчення їх до строку стає явно неможливим, замовник має право вимагати розірвання контракту та відшкодування збитків.

Якщо під час виконання робіт стане очевидним,  що вони не будуть виконані належним чином, замовник має право призначити підрядникові строк для усунення недоліків, а в разі невиконання підрядником цієї вимоги - відмовитися від виконання контракту та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок підрядника.

Замовник має право у будь-який час до закінчення робіт відмовитися від виконання контракту, виплативши підрядникові плату за виконану частину роботи та відшкодувавши йому збитки, завдані розірванням контракту.

Замовник може зупинити дію ДККП, у випадках, коли підрядник стає банкротом або неплатоспроможним.

Висновок. Враховуючи трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні, в найближчій перспективі за рахунок запровадження ДККП реально досягти щорічної економії в розмірі до 10 % від коштів, що передбачаються на поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування.

ДККП забезпечать суттєві вигоди з точки зору економії коштів та підвищення ефективності, кращого контролю рівня обслуговування та підвищення задоволення користувачів.

Проблемним аспектом в реалізації ДККП є те, що місцеві приватні підрядники не мають досвіду роботи за відповідними технологіями утримання доріг та необхідної спеціальної техніки. Проте, такі роботи не є технологічно складними і за певних умов можуть зацікавити підприємства комерційного сектору.

Можливості місцевих підрядників при реалізації ДККП будуть посилені шляхом:

- співпраці з досвідченими міжнародними підрядниками та передачі сучасних технологій;

- стимулювання інвестицій в робочу силу, машини і механізми, що надають довгострокові контракти.

Впровадження ефективної системи експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування на конкурентних засадах для замовника та підрядника матиме ряд позитивних результатів:

- економія коштів на розвиток мережі та експлуатаційне утримання автомобільних доріг через стимулювання підрядника до інновацій та збільшення продуктивності праці;

- краща прогнозованість витрат для замовника за рахунок того, що підрядник отримує фіксовані щомісячні суми протягом терміну дії контракту;

 - стабільний і більш прогнозований дохід від робіт з утримання доріг для підрядників;

- краща прозорість для користувачів доріг, замовників та підрядників стосовно стану доріг, які утримуються згідно з визначеними в контракті стандартами;

- зменшення кількості скарг від користувачів доріг щодо їх стану за рахунок заохочення користувачів доріг до участі в моніторингу та оцінці роботи підрядника; 

- кращий контроль і забезпечення рівнів обслуговування.

 

Література.

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 696 «Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки», Офіційний вісник України від 11.10.2013, № 76, ст. 91

2. Olav Ellevset. Output- and Performance-based Road Contracts (OPRC) / Olav Ellevset, Senior Transport Specialist The World Bank [Електронний ресурс] / – Режим доступу: http://www.ssatp.org/sites/ssatp/files/publications/HTML/Conferences/Bamako05/Final-Report/Annex10-Presentations/02-Olav.pdf

3. Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014  1197-VII, Офіційний вісник України від 30.04.2014, № 34, стор. 15

4. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999  996-XIV [Електронний ресурс] /– Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/996-14

5. Наказ Міністерства фінансів «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» від 24.05.1995  88 [Електронний ресурс] /– Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95/ed20150101

6. Податковий кодекс України від 02.12.2010  2755-VI 88 [Електронний ресурс] /– Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

7. ДСТУ 3587- 97. Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану. – Київ: Держстандарт України. – 1997.

8. СОУ 45.2-00018112-042:2009 Автомобільні дороги. Визначення транспортно-експлуатаційних показників дорожніх одягів

 9. П Г.1-218-113:2009 Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України

10. Методика визначення обсягу фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, затвердженої наказом Міністерства інфраструктури України, Міністерства фінансів України від 21.09.2012 № 573/1019, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 р. за № 1734/22046  [Електронний ресурс] /– Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1734-12

 

References.

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), “Resolution of the Cabinet of Ministers of ” On approval of the State targeted economic program for the development of public roads for 2013-2018, Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 76., p. 91.

2. Olav Ellevset.(2005) “Output- and Performance-based Road Contracts (OPRC)”, Senior Transport Specialist The World Bank, available at: http://www.ssatp.org/sites/ssatp/files/publications/HTML/Conferences/Bamako05/Final-Report/Annex10-Presentations/02-Olav.pdf

3 The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine ” On Public Procurement, Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 34., p. 15.

4. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine “On Accounting and Financial Reporting in Ukraine ”, available at:http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/996-14

5. Ministry of Finance of Ukraine (1995) “ Regulation on the provision of documentary records in accounting ”, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95/ed20150101

6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010) The Tax Code of Ukraine, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

7. ISO 3587-97. Road Safety. Roads, streets and railroad crossings. Requirements for operational condition (1997). – Kyiv: Derzhstandart Ukrainy.

8. SOU 45.2-00018112-042:2009 Roads. Determination of transport and operational condition of the road pavements indicators

 9. P G.1-218-113: 2009 Technical rules for repair and maintenance of public roads of Ukraine.

10. Ministry of Infrastructure of Ukraine, Ministry of Finance of Ukraine (2012), “Method of determination the amount of funding on construction, reconstruction, repair and maintenance of roads”, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1734-12

 

Стаття надійшла до редакції 05.05.2015 р.