EnglishНа русском

Ефективна економіка № 6, 2015

УДК 519.68

 

Н. В. Багашова,

к. геол. н., доцент кафедри економіки і стратегії підприємств,

Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

 

СВІТОВІ ТА ВІТЧИЗНЯНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

 

N. V. Bagashova,

Candidate of Sciences (Geology), Associate Professor, Economy and Strategy of Enterprise Department,

Kryvyi Rih Institute of Economics, Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih

 

FOREIGN AND DOMESTIC TRENDS OF PROJECT MANAGEMENT DEVELOPMENT

 

Досліджено світові та вітчизняні тенденції використання управління проектами як одного з важливіших механізмів ринкової економіки. Наведено приклади розвитку управління проектами у зарубіжних країнах. Визначені перспективи розвитку управління проектами в Україні.

 

The research deals with foreign and domestic trends of project management usage as one of the most important mechanisms of market economy. There given some examples of project management development in foreign countries. Some prospects of project management development in Ukraine are defined.

 

Ключові слова: управління проектами (УП), методи і засоби УП, сертифікація.

 

Key words: project management (PM), PM methods and means, certification.

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. На сьогоднішній день управління проектами (УП) є визнаною в усьому світі професійною дисципліною. Методологія і засоби УП широко використовуються в усіх сферах цілєнаправленої і проектно-орієнтованої діяльності.

За оцінкою світових експертів, більш 24,4 млн спеціалістів у всьому світі залучені у проектно-орієнтовану діяльність зі здійснення реформування в різних сферах та створення нових продуктів і послуг. Вважається, що до 2018 року їх кількість зросте до 32,6 млн. На управління проектами використовується більше $10 (US) триліонів у рік світових засобів.

Як показують дослідження, застосування стандартних проектних технологій у великих проектах при вартості цих технологій від 2 до 10% обсягу бюджету проекту надають економічний ефект від 15 до 20%. До кінця 2020 р. на програми та проекти планується направляти близько 30% світового бюджету або $ 45 трлн.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання в галузі управління проектами викладені у роботах таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як: П.Я. Каліта , Е.М. Вєкслєр, В.А. Лапідус, С.Д. Бушуєв, Н.С. Бушуєва, Imai Masaaki, Shingo Shigeo, J. M. Juran, Phillip B. Crosby, Walter E. Deming, Ian G. Durand, A.V. Feigenbaum та інші.

Формулювання цілей статті (постановка завдання) – дослідження світових та вітчизняних тенденцій використання управління проектами як одного з важливіших механізмів ринкової економіки, визначення перспектив розвитку управління проектами в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів. В останні роки уряди таких країн як США, Німеччина, Японія, Франція та ін. все більш використовують у повсякденній діяльності методи і засоби УП. Майже кожний чиновник уряду США використовує на своєму робочому ПК програмні засоби у складі набору стандартних пакетних програм. Дані засоби застосовуються для управління федеральними програмами і проектами, а також – для здійснення управлінських функцій усередині урядового апарату. Методи і засоби УП в останні роки активно застосовуються і в державному управлінні США, Німеччини, Японії, Франції, Китаю, Росії, України та інших країн.

Управління проектами в даний час успішно використовує безліч провідних світових компаній – IBM, Motorola, Boeing, Intel, Хьюлет Паккард, AT & T, Фольксваген Груп, Тойота Моторс, ТНК - BP, Газпром, Ростелеком, Сбєрбанк, Білайн, МТС, Северсталь, Сибур, РІА «РосБізнесКонсалтинг», Integrated Business Systems (IBS) та ін.

В Японії, за даними Японської асоціації Управління проектами, все інвестиційно-будівельні проекти оцінюються і реалізуються за допомогою технологій управління проектами. Управління проектами почали застосовувати в Японії після Другої світової війни провідні Японські інжинірингові та будівельні компанії, які спроектували і побудували багаточисельні заводи з очищення і переробки нафти, ґрунтуючись на американських технологіях, створених в 1950-х і 1960-х рр. разом з традиційною моделлю проектного менеджменту. У період з 1960-х і до початку 1990-х років, проектний менеджмент було запроваджено в інжинірингових і будівельних компаніях, підприємствах важкої промисловості, до складу яких входили підрядні підрозділи і будівельні компанії - генпідрядники. Асоціація розвитку інженерії Японії (ENNA) - некомерційна державна організація, заснована японськими проектними і промисловими компаніями, була на той час єдиною організацією, залученою в дослідження і просування проектного менеджменту в Японії. В середині 1990-х років, відділи фірм професійного технічного обслуговування великих ІТ-компаній Японії, які управляли проектами до цього по-своєму, почали усвідомлювати, що розквіт сучасного управління проектами у їх конкурентів в СІЛА розпочався на початку 1990-х років, і його вплив постійно зростав. Після цього кількість практикуючих проектних менеджерів сфери IT стає найбільшою порівняно з іншими сферами, причому не лише в Японії, але і в світі. На додаток до цього, управління проектами почало активно застосовуватися в оброблювальній промисловості, сфері обслуговування, муніципальному управлінні і фінансовій сфері. Форум проектного менеджменту Японії (JPMF - зареєстрована торгова марка Форуму проектного менеджменту Японії), заснований PMAJ - першою Японською асоціацією управління проектами, яка почала свою «пілотну» діяльність в липні 1997 року, в 1998 році - була офіційно зареєстрована. Токійське відділення Інституту проектного менеджменту РМІ було засновано в 1998 році, тоді як Товариство проектного менеджменту (SPM) - академічне товариство проектного менеджменту, до якого приєдналися і бізнес кола, створено в 1999 році. Також в 2003 році утворилася Японська асоціація менеджменту будівництва - організація, що включала приватних осіб і корпорації, які надають послуги в галузі управління проектами в будівництві, в основному на безкоштовній основі. Підраховано, що на кінець 2007 року загальна кількість членів, що належать до зазначених асоціацій, досягла 12 000 чоловік.

Застосування практик проектного управління у Китаї почалося в 80-і роки з будівельної галузі. А починаючи з 2005 р., в цій країні здійснюється програма масштабного розвитку проектного управління. Відповідно до неї навчання методам і технологіям управління проектами повинні пройти 600 000 чоловік і отримати сертифікацію PMP 100 000. Тільки за 2005 р навчання пройшли 3000 чоловік, а ступінь РМР отримали більше 1200 фахівців. Аналізуючи успішні реформи економіки КНР, можна побачити явні ознаки використання методів проектного управління. Навіть сам трансформаційний перехідний період в економіці в 80-і роки можна вважати унікальним мега-проектом національного або навіть міжнародного масштабу.

У США практично кожен чиновник уряду має в складі набору стандартних пакетів програм на своєму персональному комп'ютері програмні засоби УП. Вони використовуються не тільки для управління федеральними проектами і програмами, а й для здійснення управлінських функцій всередині урядового апарату.

У Канаді діє Офіс управління великими державними проектами, що здійснює регулярний контроль з боку держави за процесом розробки природних ресурсів.

Офіс УП існує в Сінгапурі – Центр управління державними проектами Міністерства фінансів.

У Великобританії – Центр Великих Проектів.

Проектний підхід у Франції дозволив організувати спільну роботу зацікавлених державних установ.

У Катарі побудована чітка система управління портфелями проектів на державному рівні.

Чимало прикладів вдалого управління проектами в Азербайджані. У найближчий час в Азербайджані буде офіційно зареєстровано закрите акціонерне товариство (ЗАТ) для ефективного управління проектами другої стадії розробки газоконденсатного родовища «Шах Деніз», розширення Південнокавказького газопроводу, Трансанатолійського і Трансадріатичного газопроводів.

У Росії з червня 2013 розпочато впровадження проектного управління у федеральних органах виконавчої влади та органів державної влади суб'єктів РФ. У цих цілях при Міністерстві економічного розвитку утворена спеціалізована Рада, яка розпочала реалізацію проекту впровадження в пілотному режимі в 2014 р.

В Україні в системі виконавчої влади діє Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України. Агентство працює на проектній основі, що означає: реалістичність, певний термін реалізації та чіткі показники впливу на економіку України. Управління проектами сьогодні є одним з важливіших механізмів ринкової економіки. У розвинених країнах він використовується практично у всіх проектах, в Україні – не більше 1,5-2% від їх загальної кількості. У той же час використання сучасної методології і інструментарію УП дозволяє зазвичай зекономити біля 20-30% часу і біля 15-20% засобів, що витрачаються на здійснення проектів і програм. І це – в європейських країнах, де виконання проекту відбувається з найменшими збитками, ніж в Україні. В Україні, де організаційна система і методи керування слабше, ніж в європейських країнах, ефект від впровадження УП буде ще більшим. Розглянемо досвід у даній сфері в Україні.

Українська Асоціація управління проектами «Укрнет» є національним відділенням International Project Management Association (IPMA) – світового лідера в області управління проектами. Українська асоціація управління проектами «Укрнет» орієнтована на комплексний супровід процесів розвитку на основі проектного підходу та оптимізації організаційної структури підприємства (бізнесу). Асоціація пропонує різноманітні системи сертифікації та ліцензування, такі як:

- багаторівнева система сертифікації проектних менеджерів за програмою IPMA ® 4-LC;

- система сертифікації за моделлю P2M;

- сертифікаційна програма для організацій (Organization Certification);

- ліцензування навчальних компаній на відповідність тренінгових курсів навчання проектних менеджерів при підготовці до проходження процедури міжнародної сертифікації за програмою 4-LC IPMA ®.

Управління проектами можна вважати новим видом «управлінської культури», яка дозволяє виконати перехід від хаосу і спонтанного розвитку «у точках росту» до розвитку цілеспрямованого і планомірного, від окремих проектів і програм через проектно-орієнтовані організації і компанії до проектно-орієнтованого бізнесу і суспільству в цілому, як до великих систем, що розвиваються.

Діяльність організацій і підприємств зводиться до трьох основних напрямків:

- проектно-орієнтований (коли на вході – контракт, на виході – виконані замовлення, наприклад будівництво);

- серійне виробництво (наприклад діяльність молочного комбінату);

- змішаний.

Місце і роль управління проектами в управлінській діяльності наведено у таблиці 1.

 

Таблиця 1.

Місце і роль управління проектами в управлінській діяльності

Види управління

Види діяльності

Проектно-орієнтований

Серійне виробництво

Змішаний

 

Загальне управління

10-15%

10-15%

10-15%

 

Управління проектом

85-90%

40%

20%

 

Управління виробництвом

0

45%

65-70%

 

Частка виду діяльності в економіці

30

20

50

 

Частка управління проектами в економіці

27

8

10

 

 

Сертифікація проектних менеджерів основними категоріями учасників проекту надає: на рівні персоналу, керуючого проектами – міжнародні сертифікати, що визначають кваліфікацію проектних менеджерів та їх компетенцію; на рівні допоміжного персоналу, який бере участь в управлінні проектами – демонстрацію в процесі виконання робіт їх професійної кваліфікації та компетенції, поліпшення якості управління проектами; на рівні клієнтів (замовників, банків, спонсорів і т. п.) – впевненість замовника в професійної компетенції фахівців з управління проектами та персоналу команди проекту.

Українська Асоціація управління проектами «УКРНЕТ» за своєю сертифікаційною програмою сертифікувала більше 400 професійних проектних менеджерів. У більшому ступені цьому сприяла політика України у сфері освіти, а саме:

1. Спеціальність «Управління проектами» введена у програми підготовки магістрів и спеціалістів (на сьогоднішній день дев’ять університетів України ліцензовані і акредитовані з даної спеціальності).

2. У ВНЗ України введений навчальний курс «Управління проектами».

3. Затверджений паспорт спеціальності 05.13.22 – управління проектами і розвиток виробництва (постанова ВАК України від 02.07.99 р. № 26-08/8 «Про затвердження паспортів спеціальностей наукових працівників»). У 6 університетах України відкрити спеціалізовані ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій, на сьогоднішній день захищено за даною спеціальністю більше 50 дисертацій.

4. У загальнодержавний класифікатор професій України включили наступні три групи професій:

- керівники проектів і програм;

- наукові робітники з управління проектами і програмами;

- професіонали з управління проектами і програмами.

Зазначений крок забезпечив офіційне визнання державою професії проектних менеджерів. Сьогодні спеціальність «Управління проектами» – одна з найпопулярніших в країні.

Дослідження «УКРНЕТ» показують, що критична маса професійних проектних менеджерів в Україні складає 20-25 тис. осіб. При збереженні темпів підготовки і сертифікації проектних менеджерів, їх критична маса, при якої очікується значний вплив управління проектами на розвиток економіки України, може бути досягнута у найближчі роки.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Треба відмітити, що за останні роки створено об'єктивні передумови для широко масштабного розвитку та застосування управління проектами в Україні. Соціально-економічний розвиток України багато в чому залежить від рівня розвитку та застосування професійного управління проектами та програмами у всій вертикалі влади, а значить і від кількості підготовлених керівників і фахівців, що володіють методологією і засобами управління проектами. Тому управління проектами сьогодні потрібно ставити в розряд державної політики, як одне з найважливіших основних її напрямків. Для підтримки УП на рівні держави необхідно:

1) Розробити та затвердити основи державної політики в галузі розвитку управління проектами та програмами.

2) Створити систему мотивації і забезпечити підтримку розвитку та застосування в Управлінні Проектами з боку законодавчої та виконавчої влади, ділових кіл, громадськості та засобів масової інформації, як одному з пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку України у майбутньому.

3) Інтенсифікувати перепідготовку та підвищення кваліфікації керівників усіх рівнів для освоєння технологій професійного управління проектами та програмами.

4) Сприяти створенню мережі регіональних представництв професійних асоціацій, навчальних та сертифікаційних центрів з Управління Проектами.

5) Сприяти участі в міжнародному співробітництві і кооперації в галузі освіти та сертифікації фахівців з УПП.

6) Створити і розвивати комплексну навчально-методичну базу з управління проектами, видання навчальної та спеціальної літератури та журналів.

Комплексне застосування в УП в Україні і підтримка з боку законодавчої та виконавчої влади, ділових кіл, громадськості та засобів масової інформації повинне стати одним із пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку України в третьому тисячолітті.

 

Література.

1. Керівництво з питань визначення компетентності й сертифікації українських професіональних керівників і фахівців з управління проектами NCB (ua) / Бушуєв С.Д., Бушуєва Н.С., Биков В.Ю., Шпильовий В.Д. – К., 2000. – 84 с.

2. Бушуев С.Д. Методология управления проектами как универсальная модель знаний / С.Д. Бушуев, Н.С. Бушуева // Управління проектами та розвиток виробництва. Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2003. – № 4(8). – C.5-12.

3. Alexey Tsechovoy. Культура управления: Казахстан на международном пути к проектному и инновационному менеджменту. – 2014. http://www.researchgate.net/publication/270895564.

 

References.

1. Bushuyev, S.D., Bushuyeva, N.S., Bykov, V.Yu., & Shpilyovy, V.D. (2000). Kerivnytstvo z pytan vyznachennya kompetentnosti y sertyfikatsiyi ukrayinskyh profesionalnyh kerivnykiv i fakhivtsiv z upravlinnya proektamy NCB (ua) [Guide in Defining Competence and Certification of Ukrainian Professional Managers and Specialists in Project Management NCB (ua)]. Kyiv. [in Ukrainian].

2. Bushuyev, S.D., & Bushuyeva N.S. (2003)/ Metodologia upravlinnya proektamy kak universalnaya model znaniy [Project Management Methodology as Universal Model of Knowledge]. Upravlinnya proektamy ta rozvytok vyrobnytstva – Project Management and Production Development, 4 (8), 5-12. Luhansk: SNU named after V.Dal. [in Russian].

3. Alexey Tsechovoy (2014). Kultura upravleniya: Kazahstan na mezhdunarodnom puty k proektnomu i innovatsionnomu menedzhmentu [Management Culture: Kazakhstan on the International Way to Project and Innovation Management]. Retrieved from http://www.researchgate.net/publication/270895564. [in Russian].

 

Стаття надійшла до редакції 18.06.2015 р.