EnglishНа русском

Ефективна економіка № 8, 2015

УДК 330.65

 

Г. Л. Матвієнко-Біляєва,

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та менеджменту,

Харківський національний економічний університет  імені Семена Кузнеця, м. Харків

 

ПІДКОНТРОЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

G. Matvienko-Bilіaeva,

k. e. n., associate professor of department of economy of enterprise and management,

Kharkiv national economic university  of the name of Semen Kuznecya,  Kharkiv

 

PIDKONTROL'NI LOGISTIC PERFORMANCE OF ENTERPRISE INDICATORS

 

Метою даної статті є розробка методичних рекомендацій по виокремленню логістичних показників на підприємстві, а також їх подальший контролінг. У статті досліджено теоретичні визначення понять «логістика» та «контролінг», розглянуто їх основні цілі, проаналізовано та розкрито сутність «логістичної діяльності підприємства». Виокремлено основні показники логістичної діяльності підприємства з урахуванням сфери їх застосування (виробнича логістика, транспортна логістика, складська логістика, інформаційна логістика і т.д.) тобто виділено види логістичної діяльності та їх показники. Обґрунтовано доцільність виокремлення саме цих показників (по видам логістичної діяльності) та зазначено які економіко-математичні методи необхідно застосовувати для аналізу підконтрольних показників логістичної діяльності підприємства. Запропоновано основний перелік підконтрольних показників логістичної діяльності сучасного підприємства.

 

The purpose of this article is to develop methodological recommendations on the allocation of logistics indicators, and further controlling. The article analyses theoretical definitions of "logistics" and "controlling" and discusses their main objectives, and analyzed the essence of the "logistics". Selected basic indicators of logistics with regard to their scope (production logistics, transport logistics, warehouse logistics, information logistics, etc.) that is allocated to the logistics activities and their indicators. The expediency of allocation of these indicators (logistics activities) and indicates what economic-mathematical methods need to be applied for the analysis of controlled performance of logistics activities of the company. Proposed core list of controlled performance of logistics activities of a modern enterprise.

 

Ключові слова: контролінг, логістика, логістична діяльність, підконтрольні показники, підприємство.

 

Keywords: controlling, logistics, logistics activities are controlled by the indicators, the enterprise.

 

 

Постановка проблеми. Спрямованість на модернізацію економіки, реалізація промислової політики в Україні актуалізують потребу формування нових моделей, розробки інструментів і механізмів управління промисловими підприємствами. Динаміка зовнішнього і внутрішнього середовища перетворює сучасні підприємства в усе більш складні системи. Для забезпечення керованості таких систем необхідні нові методи управління, удосконалення функцій управління. Останнім часом новим у вітчизняному управлінні була поява контролінгу як функціонально відокремленого елементу  системи управління на підприємстві.

Також незмінно ускладнюються самі сфери діяльності підприємства, відбувається їх інтеграція. Так, дуже швидко поширюється у підприємницькому середовищі логістична діяльність. Забезпечення узгодженості видів логістичної діяльності, контроль оптимальності матеріальних потоків, вдосконалення інформаційного забезпечення – все це може виконувати контролінг [1].

Аналіз досліджень і публікацій. Сучасний рівень організації й аналітична підтримка бізнесу сучасного підприємства вимагає оперативної обробки й подальшого аналізу великих обсягів різної інформації, а саме інформації економічних показників діяльності підприємства. Порядок і кінцева ціль їх використання повинні узгоджуватися з основними завданнями підприємства.

Слово контролінг – від англійського to control означає контролювати, управляти, що, в свою чергу, походить від французького слова, яке означає  „реєстр, перевірочний список”. Але термін „контролінг" потрапив з Америки, де, в основному, від­бувався розвиток контролінгу як концепції, до Німеччини, де і набув сучасного змістовного наповнення.

Серед сучасних вітчизняних науковців, які займались питаннями контролінгу слід відзначити Дарманську Г.О., Яковлєва Ю.П.,  Циглика І.І., Петренко С.М. які розглядають контролінг, як нову концепцію управління, що передбачає формування гнучкої довгострокової стратегії діяльності підприємства в зовнішньому економічному середовищі [2].

Контролінг доцільно розуміти як особливу функцію управління, що синтезує, інтегрує і координує основні функції управління діяльністю підприємства з метою досягнення тактичних і стратегічних цілей на основі сформованого в процесі інформаційного забезпечення.

Розрізняють контролінг за сферами діяльності:

контролінг маркетингової діяльності, метою якого є пошук найбільш ефективних методів маркетингових досліджень ринку та підвищення ефективності організації маркетингової служби;

контролінг виробничої діяльності передбачає оцінку збалансованості планових та фактичних показників організації виробничого процесу (фондовіддачі, фондоозброєності, продуктивності);

контролінг кадрової діяльності, метою якого є оцінка рівня забезпеченості підприємства трудовими ресурсами  відповідного віку, кваліфікації та рівня освіти, а також діючої системи матеріального та нематеріального стимулювання праці;

контролінг інвестиційної діяльності передбачає оцінку ефективності інвестиційних вкладень (термінів окупності, прибутку від інвестування) з метою забезпечення відтворювального виробничого процесу;

контролінг фінансової діяльності оцінює фінансовий стан підприємства та контролює використання фінансових ресурсів для забезпечення високого рівня ліквідності підприємства;

контролiнг логістичної діяльності, ціль якого є оперативне та стратегічне управління логістичною діяльністю з метою її оптимізації.

Тривалий час в практиці вітчизняних підприємств логістику і контролінг розглядали як окремі системи, зосереджуючи увагу на предметах і об’єктах досліджень в кожній окремій системі, відповідно формуючи специфічні цілі, завдання, функції, інструментарій тощо. Практика доводить, що логістика і контролінг тісно взаємозв’язані між собою елементами управління.

Логістична діяльність – це система дій і рішень, пов’язаних з формуванням оптимального співвідношення матеріальних, фінансових та інформаційних потоків, які проходять послідовний ланцюг від зовнішнього джерела до кінцевого споживача готової продукції.

Метою публікації є визначення підконтрольних показників логістичної діяльності підприємства.

Основні результати дослідження. Контролінг ґрунтується на аналізі підконтрольних показників які визначають логістичну діяльність підприємства.

Контролінг передбачає визначення й оцінку ознак об’єкту управління, величини яких визначаються за допомогою показників. В логістиці підприємства така система показників повинна відображати ознаки потоків, процесів, етапів, з урахуванням різних видів логістичної діяльності.

Система контролінгу логістичної діяльності передбачає вибір системи показників, які можуть служити базою для оцінки і аналізу результатів як усієї діяльності підприємства, так і його поточного стану.

В управлінні ресурсами особливе місце посідає дистрибуція та розподільча логістика. Завданнями дистрибуції є: дослідження ринку; розробка маркетингової політики; вибір варіанта конкретної збутової діяльності машинобудівного підприємства; стратегічне планування (рекомендації з розширення виробництва, з освоєння нових ринків збуту); проведення кількісного і якісного приймання готової продукції і їх передпродажна підготовка; пошук споживачів; надання інформаційно-посередницьких послуг; вибір каналів збуту; підготовка до транспортування готової продукції; сервісне обслуговування тощо.

Управління матеріальними ресурсами на стадії дистрибуції передбачає і вибір оптимальних каналів розподілу готової продукції машинобудівних підприємств.

В свою чергу, ефективне управління запасами дозволяє підприємству: прискорити їх обіговість за рахунок зменшення надлишків запасів; знизити ризик старіння і псування товарів; зменшити витрати на зберігання товарів; зменшити виробничі і фінансові витрати в наслідок дефіциту певних видів матеріалів та несвоєчасного виконання укладених договорів; підвищити якість продукції, які виготовляються, в наслідок створення відповідних умов зберігання і транспортування запасів, а також контролю за дотриманням строків їх зберігання.

Транспортна логістика відповідає за створення транспортних систем, визначення раціональних маршрутів доставки, забезпечення технологічної єдності транспортно-складського процесу  тощо. Для оптимізації витрат транспортні служби різних підприємств тісно співпрацюють між собою.

Існує також інформаційна логістика, яка створюється з метою управління матеріальними потоками на рівні окремого підприємства, а також може сприяти організації логістичних процесів на території регіонів, країн і навіть групи країн.

 Логістика складування полягає у прийманні, зберіганні матеріальних запасів, їх підготовці до виробничого споживання, відвантаженні готової продукції споживачам, дотриманні норм запасів та контролі за витраченням матеріалів. Кожна з них виконує свої функції, проте всі вони тісно переплітаються між собою.

Отже, автором  встановлено, що найчастіше рекомендуються такі показники за видами логістичної діяльності: закупівельна логістика характеризується показниками: обсягів матеріальних витрат, періодичністю поставок, коефіцієнт забезпеченості матеріальними ресурсами, коефіцієнт надійності постачальників, обсяги постачання, кількість постачальників, витрати на постачання, кількість невиконаних угод з поставки; логістика запасів: обсяги виробничих запасів, обсяги незавершеного виробництва, коефіцієнт обіговості запасів продукції, забезпеченість запасами, запасомісткість, рівень використання запасів, термін зберігання запасів; виробнича логістика: коефіцієнт виконання виробничого плану, рівень ритмічності виробництва, рівень завантаження виробничих ресурсів,  рівень витратоємності, фондовіддача,  матеріаломісткість, обсяги виробництва, обсяги зворотніх відходів, тривалість операційного циклу; логістика складування: витрати на складування, термін складського зберігання, обсяги готової продукції на складі, складський вантажообіг, коефіцієнт використання площі складу підприємства, фактично зайняті складські площі; логістика дистрибуції: витрати на збут, рівень надійності доставки, кількість рекламацій (повернень), рівень якості доставки, загальна кількість замовлень, що надійшли, коефіцієнт точності прогнозування попиту, надання знижки, еластичність збуту, рівномірність поставок, частка ринку, виручка від реалізації, рентабельність продаж, час затримки поставки, коефіцієнт нарощування збуту продукції, кількість споживачів, обсяги замовлень, частка витрат на збут конкретного замовлення, обсяги невиконаних постачань, кількість поставок неналежного обсягу; транспортна логістика: обсяги транспортних перевезень, загальний обсяг транспортних витрат, віддаленість транспортних маршрутів, коефіцієнт технічної готовності парка автомобілів за один робочий день, коефіцієнт використання вантажопідйомності, коефіцієнт використання транспортного пробігу; інформаційна логістика: кількість джерел виникнення інформації, швидкість документообігу, рівень інформаційного забезпечення, кількість споживачів інформації, напрям руху потоку інформації, чисельність персоналу, які обробляють інформаційний потік, обробка звітів клієнтів, коефіцієнт періодичності надходження інформації.

Але слід зазначити, не всі рекомендовані показники можливо обчислити в реальних умовах, через відсутність інформації щодо поточного стану діяльності підприємства та трудомісткість приведення значення показників до єдиного базису в умовах різкого коливання як зовнішнього, так і внутрішнього середовища підприємства [3].

Для обліку представлених вище показників підприємства використовують типові форми первинної документації, тобто це прибутковий ордер, лімітно – забірна карта, акт – вимога на заміну чи додатковий відпуск матеріалів, накладна – вимога на відпуск чи внутрішнє переміщення матеріалів, картка складського обліку матеріалів.

Пропонована система показників в контролінгу логістичної діяльності підприємства, створює базу для комплексного дослідження стану логістичної діяльності підприємства.

Для порівняльного аналізу підконтрольних показників логістичної діяльності сучасних підприємств доцільно використати інструменти описової статистики, оскільки корисність методів описової статистики ґрунтується на тому факті, що декілька простих та досить інформативних статистичних показників і візуальних засобів виключають монотонний перегляд усіх значень величини  ознаки. Інструменти описової статистики для аналізу ознак виробничо-господарської діяльності підприємств досить детально проаналізовані в монографії Малярець Л.М. [4]. Для проведення порівняльного аналізу необхідно використати рекомендації результатів дослідження, а саме, в даній роботі систематизовано, що до інструменту описової статистики входять: показники положення чи стану, які описують положення значень величини ознаки на числовій осі. Це вибіркове середнє, вибіркова медіана, мода, найбільше та найменше значення величини ознаки, перцентилі, зокрема, квартилі; показники розкиду описують ступінь розкиду значень величини відносно свого центру та характеризують ступінь їх мінливості. До цих показників відносяться дисперсія сукупності значень (вибіркової чи генеральної), стандартне відхилення, розмах сукупності, міжквартильний розмах. Ці показники характеризують купчастість значень величини відносно свого центру; показники форми розподілу значень величини ознаки – коефіцієнти асиметрії та ексцесу. Відомо, що до показників асиметрії відносяться такі: коефіцієнт асиметрії, стандартизований коефіцієнт асиметрії, положення вибіркової медіани відносно вибіркового середнього, положення вибіркових квартилів і так далі.

Описова статистика формує перше уявлення про теоретичні та вибіркові характеристики випадкових величин елементарних ознак, дозволяє досліджувати тенденції змін значень величини ознаки з урахуванням реальних умов функціонування об’єкта [5].

Отже, контролінгу сприяє правильній і своєчасній оцінці стану логістичної діяльності на підприємстві та плануванню дій щодо підвищення ефективності діяльності підприємства у цілому. Контролінг також передбачає визначення ступені досягнення поставлених цілей підприємства, яке супроводжується визначенням резервів зниження витрат по всім видам логістичної діяльності, попередження та запобігання виникнення кризових ситуацій з позицій майбутніх періодів його діяльності.

Контролінг безпосередньо опосередковує процеси планування, організації та інформаційного забезпечення та мотивацій. Ухвалення управлінських рішень в логістичній діяльності підприємства фундаментально спираються на систематичне порівняння досягнутих та запланованих значень показників, що кількісно та якісно характеризують кожний з видів логістичної діяльності. Дослідження результатів та причин відхилень створює основу для розроблення дієвих мір та проведення відповідних корегуючих заходів.

Планові значення показників відображають стратегічні цілі та наміри підприємства. Порівняння досягнутих (фактичних) значень підконтрольних показників із запланованими визначають ступінь виконання поставлених завдань та досягнення цілі.

Діяльність підприємства сполучена з певними ризиками, більшість з яких є непередбачуваними. Це удосконалює процес планування та вимагає розробки альтернатив розвитку підприємства. Сукупність методів, прийомів і способів прогнозування настання ризикових подій з метою розробки заходів щодо їх мінімізації є стратегією управління ризиками підприємства. При її розробці важливе значення має аналіз та контроль логістичної діяльності підприємства. При цьому, аналіз ризику включає збір і обробку інформації щодо стану розаитку мікро –, макро – та мезосередовища функціонування підприємства. Якісний аналіз полягає в одержанні інформації про структуру, ознаки і фактори ризику для встановлення потенційних зон та ідентифікацій ризиків.

Кількісний аналіз є чисельним визначенням окремих видів ризиків, імовірностей їх настання та наслідків. Результати кількісного аналізу є основою для складання прогнозів розвитку логістичної діяльності підприємства.

З найбільш загальних позицій прогноз – це імовірнісне відображення стану логістичного процесу, системи або окремих елементів у визначений час у майбутньому і альтернативних шляхах досягнення цього стану.

Для опису тенденцій розвитку характеристик логістичної діяльності найчастіше використовуються моделі кривих зростання, що є різними функціями часу , при цьому вважається, що вплив інших факторів незначний або опосередкований порівняно з фактором часу [4].

Відомо, що правильно вибрана модель кривої зростання повинна відповідати характеру змін тенденцій явища, що досліджується. Крива зростання дозволяє отримати вирівняні або теоретичні значення рівнів динамічного ряду. Це ті рівні, які спостерігались у випадку повного співпадання динаміки явища з кривою. Прогнозування на основі моделі кривої зростання базується на екстраполяції, що є продовженням в майбутнє тенденції, яка спостерігалась в минулих періодах.

Процедура розробки прогнозу з використанням кривих зростання складається з таких етапів: вибір однієї або декількох кривих, форма яких відповідає характеру змін часового ряду; оцінка параметрів відібраних кривих; перевірка адекватності відібраних кривих процесу, що прогнозується, оцінка точності моделей і кінцевий вибір кривої зростання; обчислення точкового прогнозу.

Відомо багато кривих зростання, які умовно розділяються на три групи залежно від того, який тип динаміки розвитку вони добре описують. До першої групи відносяться функції, які використовуються для опису процесу з монотонним характером тенденції розвитку і відсутністю меж зростання. Таким чином прогнозуються значення показників в натуральній формі. До другої групи відносяться криві, які описують процес, що має межі зростання. Такі функції називають кривими насичення. Якщо криві насичення мають точки перегину, то вони відносяться до третьої групи кривих зростання – до S – подібних кривих. Питання вибору кривої – основне при вирівнюванні ряду.

В літературі відсутні чіткі рекомендації щодо пріоритетності того чи іншого методу вибору кривих зростання. Вважається, що слід особливо обережно підходити до розв’язання задач, де використовуються побудовані функції для екстраполяції відшуканих закономірностей на майбутнє. Застосування кривих зростання має базуватися на передбаченні про збереження виявленої тенденції в прогнозному періоді.

Висновки. Контролінг ґрунтується на аналізі підконтрольних показників, які визначають логістичну діяльність підприємства, й розпочинати слід аналізом зовнішнього середовища, а продовжити узагальненням характеристик кожного з видів логістичної діяльності різних підприємств. Пропонована система підконтрольних показників з урахуванням кожного виду логістичної діяльності підприємства для їх контролінгу. Саме така система показників дозволяє статистично перевірити узгодженість кожного з видів логістичної діяльності, оптимізувати процес їх управління, виявити основні тенденції їх розвитку та прогнозувати значення показників, та в цілому провести контроль з позицій майбутніх періодів.

 

Література.

1. Матвієнко-Біляєва Г. Л. Основи методики проведення контролінгу логістичної діяльості на машинобудівних підприємствах / Г.Л. Матвієнко-Біляєва // „Управління розвитком”: Зб. наук. ст. – Харків: ХНЕУ, 2009. № 1. – с. 102 – 103.

2. Формалізація задач контролінгу логістичної діяльності підприємства : монографія / Л.М. Малярець, Г.Л. Матвієнко-Біляєва. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2010. – 228 с.

3. Матвієнко-Біляєва Г. Л. Основи методики проведення контролінгу логістичної діяльності на машинобудівних підприємствах / Г. Л. Матвієнко-Біляєва // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів, та студентів «Актуальні проблеми обліку, аналізу і фінансового контролю в Україні» (м. Харків, 10–11 лютого 2009  р.)  // Управління розвитком: зб. наук. статей. – Харків : ХНЕУ, 2009. – № 1. – С. 102–103.

4. Малярець Л. М. Вимірювання ознак об’єктів в економіці: методологія та практика. Наукове видання. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2006. – 384 с.

5. Малярець Л.М. Моделі кривих росту в аналітичному супроводі контролінгу логістичної діяльності підприємства / Л.М. Малярець, Г.Л. Матвієнко-Біляєва // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 250: В 9 т. Том VI. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – с. 1505 – 1512.

 

References.

 1. Matviienko-Biliaieva, H. L. (2009), "Osnovy metodyky provedennia kontrolinhu lohistychnoi diialosti na mashynobudivnykh pidpryiemstvakh", Upravlinnia rozvytkom: zb. nauk. statei, KhNEU, Kharkiv, Ukraine, vol. 1, pp. 102 – 103.

2. Maliarets, L.M. and Matviienko-Biliaieva, H.L. (2010), Formalizatsiia zadach kontrolinhu lohistychnoi diialnosti pidpryiemstva [Formalizing problems controlling the logistics of the company], Vyd. KhNEU, Kharkiv, Ukraine, p.228.

3. Matviienko-Biliaieva, H. L. (2009), "Osnovy metodyky provedennia kontrolinhu lohistychnoi diialnosti na mashynobudivnykh pidpryiemstvakh", Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia molodykh vchenykh, aspirantiv, ta studentiv «Aktualni problemy obliku, analizu i finansovoho kontroliu v Ukraini» (Kharkiv, 10–11. 02.2009 r.), Upravlinnia rozvytkom: zb. nauk. statei, KhNEU, Kharkiv, Ukraine, vol. 1, pp. 102–103.

4. Maliarets, L. M. (2006), Vymiriuvannia oznak obiektiv v ekonomitsi: metodolohiia ta praktyka. Naukove vydannia [Measurement attributes of the objects in the economy: Methodology and Practice. Scientific publications], Vyd. KhNEU, 2006Kharkiv, Ukraine, p.384.

5. Maliarets, L.M. and  Matviienko-Biliaieva, H.L. (2009), "Modeli kryvykh rostu v analitychnomu suprovodi kontrolinhu lohistychnoi diialnosti pidpryiemstva", Ekonomika: problemy teorii ta praktyky. Zbirnyk naukovykh prats, Vol. 250, no. VI., DNU, Dnipropetrovsk, Ukraine, pp. 1505 – 1512.

 

Стаття надійшла до редакції 12.08.2015 р.