EnglishНа русском

Ефективна економіка № 8, 2015

УДК 339.137.22

 

В. О. Діордієв,

магістр з міжнародної економіки,

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

 

АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ПРИКЛАДІ АУГСБУРЗЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРИКЛАДНИХ НАУК

 

Viktor Diordiiev,

Master in International Economics,

Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

 

ANALYSIS OF COMPETITIVENESS OF A HIGHER EDUCATION INSTITUTION THROUGH THE EXAMPLE OF AUGSBURG UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

 

У ході дослідження було визначено один із напрямків оцінки конкурентоспроможності вищого навчального закладу на прикладі аналізу позицій Аугсбурзького університету прикладних наук на місцевому та міжнародному ринках освітніх послуг та проведено аналіз конкурентоспроможності факультету бізнесу даного університету. Оцінку конкурентоспроможності університету в основному було проведено на базі даних провідного рейтингу німецьких університетів CHE. Факультетом-лідером університету було визначено факультет бізнесу. На основі наданої керівниками цього факультету інформації було здійснено аналіз конкурентоспроможності освітніх програм факультету. Найкращою освітньою програмою було визнано магістерську програму «Маркетинг/дистрибуція/медіа». На основі проведених досліджень та інтервю було складено матрицю SWOT факультету бізнесу Аугсбурзького університету прикладних наук.

 

The study identified one of the areas of evaluating competitiveness of a higher education institution through the analysis of positions of Augsburg University of Applied Sciences at the local and international markets of educational services and though the analysis of competitiveness of the Faculty of Business of the University. Assessment of university competitiveness was mainly conducted on the basis of data from the leading university ranking of German universities CHE. Faculty of Business was determined as the leading Faculty. The analysis of competitiveness of the educational programs of the faculty was performed on the basis of the information from the Faculty leaders. Master's program "Marketing/Distribution/Media" was recognized as the best educational program. After the research and some interviews SWOT matrix of the Faculty of Business of Augsburg University of Applied Sciences was composed.

 

Ключові слова: конкурентоспроможність, вища освіта, бізнес освіта, університет, факультет, рейтинг CHE, Німеччина.

 

Key words: competitiveness, higher education, business education, university, faculty, CHE ranking, Germany.

 

 

Постановка проблеми. Питання визначення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів стає все більш актуальним через постійне загострення конкуренції між університетами на місцевому та міжнародному рівнях. Визначення конкурентоспроможності ВНЗ досить часто є субєктивним, адже обєктивне врахування всіх факторів конкурентоспроможності університетів є досить проблематичним. Зростання кількості рейтингів та методів оцінки конкурентоспроможності ВНЗ робить питанням все більщ комплексним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика конкурентоспроможності вищих навчальних закладів, в тому числі і німецьких є предметом дослідження численних українських та іноземних дослідників. Цими питаннями займаються такі науковці, як А. Поручник, Л. Антонюк, І. Каленюк, В. Сацик, Д. Ільницький, Н. Абашкіна, І. Акімова, С. Романов, Д. Торопов, Г. Федотова, О. Босак, К. Хюфнер та ін.

Постановка завдання. Головним завданням статті є визначення можливого напрямку аналізу конкурентоспроможності університету на ринку освітніх послуг на прикладі Аугсбурзького університету прикладних наук.

Виклад основного матеріалу. Аугсбурзький університет прикладних наук має довгу й успішну історію, що бере початок із далекого 1710 року. У 1971 році, після багатьох років в якості інженерної та конструкторської школи, університет розпочав свій новий період, який триває і понині, коли був створений саме університет прикладних наук. Сьогодні університет складається із семи факультетів, на яких пропонуються 16 бакалаврських та 14 магістерських програм. Тут навчаються 6 тисяч студентів, викладають 150 професорів та 300 асистентів. Місто Аугсбург зручно розташоване в самому серці Баварії, найбагатшої землі Німеччини, що робить його привабливим місцем для ділових і наукових досліджень [5].

Найкращі університети забезпечують найвищий рівень своєї «внутрішньої академічної якості», зокрема через залучення найбільш продуктивних в дослідницькому плані професорів та викладачів, найталановитіших студентів, а також розбудовуючи якісне академічне й культурне університетське середовище, зумовлюючи тим самим позитивні структурні соціально-економічні зміни в регіонах та країнах свого розташування [1].

Найбільш визнаним індикатором положення ВНЗ на ринку освітніх послуг Німеччини є щорічний рейтинг університетів CHE, який складає одне із головних медіа видань Німеччини Die Zeit.

Вперше опублікований у 1998 році, рейтинг свідомо не складає всі результати опитувань разом для отримання загального результату кожного окремого університету. На відміну від найпопулярніших міжнародних рейтингів вищих навчальних закладів, автори рейтингу CHE вважають, що просто не може існувати «одного найкращого ВНЗ» [3].

Рейтинг не надає позицій у рейтингу жодному окремому вищому навчальному закладу, але присвоює характеристикам університету місце в одній із трьох груп: Верхня група, Середня група або Нижня група. На думку авторів рейтингу, використання позицій несе в собі ризик, що незначні відмінності, які виникають внаслідок випадкових коливань, можуть бути невірно витлумачені як реальні відмінності. Якщо університети розташовані близько один до одного, то існує також шанс, що мінімальні відмінності можуть становити великий розрив у позиціях [3].

Рейтинг CHE має до 37 різних критеріїв оцінки (так званих індикаторів) для кожного університету. Модель прийняття рішень групує ці індикатори у 9 модулів, які можна побачити на рисунку 1 [3].

 

C:\Users\Витя\Documents\Аспірантура\Статті\Ефективна економіка\Рис\Рис. 1. Модулі, що складають рейтинг університетів CHE.jpg

Рис. 1. Модулі, що складають рейтинг університетів CHE

 

Слід також зазначити, що рейтинг по окремих сферах навчання оновлюється по колу кожні три роки: природничі науки, математика, інформатика, медицина, догляд, спорт були востаннє оцінені у 2015 році; право, економіка, соціальні науки, соціальна робота – у 2014 році; гуманітарні науки, технічні науки, психологія, педагогіка – у 2013 році. Останній рейтинг CHE 2015/2016, який побачив світ навесні 2015 року, був складений на основі суджень більш ніж 200 тисяч студентів та більш ніж 15 тисяч професорів.

Аугсбурзький університет прикладних наук також є учасником рейтингу CHE. Під час процесу оцінювання було виділено різні напрямки навчання, які у ході написання цієї роботи було надалі поділено на чотири блоки: «електротехніка та інженерія», «інформатика», «архітектура і будівництво», «бізнес».

Всі наведені оцінки базуються на судженнях студентів Аугсбурзького університету прикладних наук, які навчаються за відповідними програмами. Думка професорів університету в даному випадку не враховується. Більшості показників студенти мали можливість призначити оцінку від 1 до 5, де 1 – найвища оцінка, 5 – найнижча (стандартна система оцінювання для Німеччини, яка також працює для оцінки успішності студентів).

Спочатку проаналізуємо результати оцінки блоку «електротехніка та інженерія», до якого автором було віднесено такі напрямки навчання, як «електронна інженерія та інформаційна інженерія», «машинобудування», «мехатроніка», «інженерія процесів». Цей блок є найчисленнішим в усьому університеті, що відображає його первинну технічну спрямованість. Результати оцінювання за рейтингом CHE можна побачити у таблиці 1. Загалом, абсолютна більшість показників по кожному із чотирьох наведених напрямків відноситься до середньої групи. Це свідчить про те, що ці програми надають гарний рівень знань, який дозволяє випускникам знаходити роботу у відповідних галузях. При цьому, бачиться досить сумнівним, що ці програми здатні підготувати провідних спеціалістів в електротехніці та інженерії, також навряд чи студенти із найкращими оцінками в атестаті обиратимуть із академічних суджень Аугсбурзький університет прикладних наук для подальших навчань. Єдиний показник серед усіх чотирьох напрямків, що було віднесено до верхньої групи, відображає запропоновані предмети у «електронній інженерії та інформаційній інженерії», однак викликає сумніви, чи це може стати визначним для студента при обранні ВНЗ. По три показники у нижній групі мають напрямки навчання «машинобудування» та «інженерія процесів», що зовсім не додає їм привабливості.

 

Таблиця 1.

Рейтинг CHE блоку «електротехніка та інженерія» Аугсбурзького університету прикладних наук

Напрямок навчання

Електронна інженерія та інформаційна інженерія

Машинобуду-вання

Мехатроніка

Інженерія процесів

Кількість студентів, 2013

308

980

378

980

Кількість професорів, 2013

19

23

19

23

Оцінені програми

електронна інженерія (Б), електронна інженерія (Б, подвійний диплом)

машинобудування (Б), композитні та легковажні будівельні технології (М)

мехатроніка (Б), мехатроніка (Б, подвійний диплом), мехатронічні системи (М)

інженерія середовища та процесів (Б), інженерія середовища та процесів (М)

Підтримка з боку викладачів

2,1

2,4

2,1

2,2

Електронне навчання

2,2

2,9

1,9

3,1

Процес оцінки викладачів

2,5

2,9

2,6

2,4

Запропоно-вані предмети

2,0

2,4

2,2

2,6

Організація навчання

2,3

2,6

2,3

2,3

Підготовка до ринку праці

2,2

2,5

2,2

2,4

Підтримка під час семестру практики

2,1

2,5

2,0

2,5

Підтримка перебування за кордоном

2,2

2,5

н/о

2,1

Аудиторії

1,8

1,9

1,7

1,8

Бібліотека

1,7

1,8

1,7

1,8

IT-інфраструк-тура

1,9

2,1

1,9

1,8

Лабораторії

1,5

1,6

1,6

н/о

Загальна навчальна ситуація

1,8

2,1

1,8

2,3

Примітки: Б – бакалаврська програма, М – магістерська програма, н/о – не оцінювалось,  - верхня група,  - середня група,  - нижня група.

 

Комп’ютерні науки представлені двома напрямками навчання: «інформатика» та «бізнес-програмування» (табл.2). У «бізнес-програмуванні» рейтингом надається лише чотири характеристики, що не дає можливості зробити загальних висновків щодо цього напрямку навчання. У той же час, «інформатика» виглядає дійсно сильною стороною університету. За цим напрямком пропонується дві бакалаврські (інформатика, комп’ютерна інженерія) та одна магістерська програма (інформатика). Одразу слід зазначити, що напрямок має доволі високий показник практичної релевантності – 8/11, що відносить його до верхньої групи. Загалом, 11 із 14 характеристик належать до верхньої групи, решта – до середньої групи. Таким чином, можна зробити висновок про високу конкурентоспроможність цього напрямку та про значну його привабливість для абітурієнтів із Німеччини.

 

Таблиця 2.

Рейтинг CHE блоку «інформатика» Аугсбурзького університету прикладних наук

Напрямок навчання

Інформатика (англ. Computer Science, нім. Informatik)

Бізнес-програмування (англ. Business Computing, нім. Wirtschaftsinformatik)

Кількість студентів, 2015

500

325

Оцінені програми

інформатика (Б), комп’ютерна інженерія (Б), інформатика (М)

економічна інформатика (Б), економічні інформаційні системи (М)

Практична релевантність

8/11

5/9

Підтримка на початку навчання

1,6

н/о

Підтримка з боку викладачів

1,6

1,8

Контакти із іншими студентами

1,5

н/о

Запропоновані предмети

1,6

н/о

Організація навчання

1,5

1,9

Викладачі

1,5

н/о

Підготовка до ринку праці

1,4

1,9

Підтримка під час семестру практики

1,8

н/о

Підтримка перебування за кордоном

1,4

н/о

Аудиторії

1,3

н/о

Бібліотека

1,2

н/о

IT-інфраструктура

1,7

н/о

Загальна навчальна ситуація

1,4

н/о

Примітки: Б – бакалаврська програма, М – магістерська програма, н/о – не оцінювалось,  - верхня група,  - середня група.

 

Ще одним блоком є «архітектура та будівництво», у якому командою Die Zeit було виділено два напрямки навчання: «архітектура» та «цивільне будівництво» (табл.3). В «архітектурі» було оцінено лише шість характеристик, які мають доволі посередні результати. Так, за результатами оцінювання студентами «підготовку до ринку праці» було віднесено до нижньої групи, зате якість аудиторій не викликає сумнівів. «Цивільне будівництво» так само має більшість характеристик у середній групі.

 

Таблиця 3.

Рейтинг CHE блоку «архітектура та будівництво» Аугсбурзького університету прикладних наук

Напрямок навчання

Архітектура (англ. – Architecture, нім. – Architektur)

Цивільне будівництво (англ. – Civil Engineering, нім. – Bauingenieurwesen)

Кількість студентів, 2013

222

762

Оцінені програми

архітектура (Б), архітектура (М)

цивільне будівництво (Б), енергоефективне планування та будівництво (Б), загальна інженерія - цивільне будівництво (М), енергоефективний дизайн (М), менеджмент проекту у будівництві та оздобленні майна/фасаду/інтер’єру (М)

Підтримка з боку викладачів

2,3

1,9

Запропоновані предмети

н/о

2,4

Організація навчання

2,6

2,3

Екскурсії

н/о

1,6

Підготовка до ринку праці

3,1

2,6

Підтримка під час семестру практики

н/о

2,2

Аудиторії

1,6

1,4

Бібліотека

2,1

1,9

IT-інфраструктура

2,2

2,2

Лабораторії

н/о

1,6

Загальна навчальна ситуація

н/о

2,1

Примітки: Б – бакалаврська програма, М – магістерська програма, н/о – не оцінювалось,  - верхня група,  - середня група,  - нижня група.

 

При цьому, «аудиторії» та «екскурсії» належать до верхньої групи, що однак навряд чи можна розглядати як визначальні фактори при обранні університету. «Підготовці до ринку праці» також було присвоєно нижню групу, що свідчить про патологічну проблему цього блоку напрямків навчання. Загалом «цивільне будівництво» виглядає непоганим варіантом продовження навчання.

Далі буде проведено більш детальний аналіз конкурентоспроможності найпотужнішого факультету Аугсбурзького університету прикладних наук – факультету бізнесу. На факультеті навчається більше тисячі студентів, що робить його найбільшим факультетом всього університету. Великий асортимент пропонованих курсів з усіх областей бізнесу та економіки, значна частина з яких викладається англійською мовою, поєднує в собі практичну значимість, інтернаціональність, і високі академічні стандарти.

Під час навчань студенти факультету отримують різні можливості покинути аудиторію та отримати практичний досвід роботи в діловому світі. Щоб забезпечити це, факультет співпрацює з компаніями, професійними організаціями, асоціаціями та іншими університетами на регіональному, а також глобальному рівні. Основними елементами навчальної програми є бакалаврські та магістерські дипломні роботи у співпраці з компаніями, студентські бізнес-проекти, обов’язковий семестр за кордоном у межах програм бакалаврату, а також інші численні можливості для студентів навчатися за кордоном.

Інтернаціональності факультету також придає Міжнародний тиждень, який відбувається щорічно починаючи з 2013 року наприкінці квітня - на початку травня. Професори з університетів всього світу та фахівці відповідних сфер приїжджають до Аугсбурга та доповідають про важливі теми сьогодення. Також до Аугсбурга завітають численні студенти із університетів-партнерів. У 2015 році Міжнародний тиждень проходив наприкінці квітня. Серед гостей були CEO Doodle Мікаель Брехт, директор відділу M&A та корпоративних фінансів у Німеччині, Австрії та Швейцарії Citigroup Крістіан Камес та багато інших спеціалістів.

Конкурентоспроможність факультету бізнесу Аугсбурзького університету прикладних наук на ринку освітніх послуг також можна оцінити на основі даних рейтингу CHE. Результати проведеного у 2014 році дослідження напрямку навчання «економіка підприємства», яке також базується на оцінці студентами різних показників , наведено у таблиці 4.

 

Таблиця 4.

Рейтинг CHE напрямку навчання «економіка підприємства» Аугсбурзького університету прикладних наук

Напрямок навчання

Економіка підприємства (англ. – Business Administration, нім. - Betriebswirtschaftslehre)

Кількість студентів, 2014

1391

Кількість професорів, 2014

19

Практична релевантність

4/9

Загальна міжнародна орієнтація

7/12

Міжнародна орієнтація магістерських програм

9/12

Підтримка з боку викладачів

1,9

Електронне навчання

1,9

Процес оцінки викладачів

2,5

Контакти із іншими студентами

1,6

Запропоновані предмети

1,9

Організація навчання

2,0

Підготовка до ринку праці

1,9

Підтримка під час семестру практики

1,7

Підтримка перебування за кордоном

1,9

Аудиторії

1,5

Бібліотека

1,6

IT-інфраструктура

1,6

Загальна навчальна ситуація

1,8

Примітки:  - верхня група,  - середня група

 

Цей напрямок цілком охоплює програми факультету бізнесу, тому оцінку цього напрямку можна перенести і на сам факультет. Як можна побачити у таблиці, напрямок навчання «економіка підприємства» має більшість показників у верхній групі, що свідчить про високу конкурентоспроможність факультету у залученні абітурієнтів. Дуже важливим є той факт, шо всі три показники, які мають міжнародний вимір (загальна міжнародна орієнтація, міжнародна орієнтація магістерських програм, підтримка перебування за кордоном), відносяться до верхньої групи, що свідчить про значні результати зусиль керівництва факультету в інтернаціоналізації факультету. Це досягається, в тому числі, завдяки значній кількості курсів та навіть цілих програм, які викладаються англійською мовою. Дещо неочікуваним є характеристика практичної релевантності, що має лише 4 бали з 9. Автор роботи на власному досвіді відчув те, що практична спрямованість декларується та підтримується справжніми діями на кожному рівні факультету. Визиває занепокоєння той факт, що обидва напряму пов’язані із викладачами показники (підтримка з боку викладачів, процес оцінки викладачів) відносяться до середньої групи. Далі у цій статті буде проаналізовано процес оцінки викладачів студентами, який було вдосконалено із моменту публікації рейтингу. Слід зазначити, що всі інфраструктурні показники належать до верхньої групи, що можна пояснити тим, що новій будівлі факультету лише чотири роки.

Процес внутрішньої оцінки на факультеті бізнесу Аугсбурзького університету прикладних наук також будується на опитуванні студентів. Ближче до кінця кожного семестру студентам пропонується заповнити анкету по кожному з предметів.

Торстен Файкс, керівник магістерської програми «міжнародний бізнес та фінанси», люб’язно надав певні результати цих опитувань по кожній із шести запропонованих на факультеті програм, починаючи із зимового семестру 2012 року. Результати опитування студентів за анкетою було згруповано працівниками університету у три блоки: «якість лекцій», «компетентність  викладачів», «інтенсивність програми». Також окремо стояло питання «Чи порадили б Ви цей курс іншим студентам?». Результати опитування по кожному із чотирьох блоків представлено у наступних таблицях та графіках. Слід пам’ятати, що найвищою оцінкою, яку студенти могли дати кожній характеристиці, є 1, найнижчою – 5. Також варто зазначити, що автору не було надано можливість ознайомитися із кількістю студентів, які оцінювали кожен із показників в кожному окремому випадку, що призводить до того, що в деяких показників може бути значення «1», що навряд чи було можливим, якби на таке питання відповідала хоча б двозначна кількість респондентів.

У таблиці 5 представлено результати оцінювання по питаннях із блоку «якість лекцій».

 

Таблиця 5.

Результати оцінювання студентами факультету бізнесу питань блоку «якість лекцій»

Навчальна програма

2012 ЗС

2013 ЛС

2013 ЗС

2014 ЛС

2014 ЗС

Економіка підприємства (Б)

2,03

1,93

1,94

2,04

2,17

Міжнародний менеджмент (Б)

2,07

1,77

1,91

2,07

1,99

Міжнародний бізнес та фінанси (М)

н/о

н/о

н/о

1,98

1,74

Оподаткування та бухгалтерський облік (М)

н/о

2,2

2,26

н/о

2,07

Менеджмент персоналу (М)

н/о

н/о

2,4

н/о

1,98

Маркетинг/дистрибуція/ медіа (М)

н/о

2,1

1,71

1,5

1,57

Примітки: ЗС – зимовий семестр, ЛС – літній семестр, Б – бакалаврська програма, М – магістерська програма, н/о – не оцінювалось.

 

На основі даних таблиці 5 було побудовано графік результатів оцінювання студентами факультету бізнесу питань блоку «якість лекцій» (рис.2). Тут слід відзначити позитивну динаміку усіх чотирьох магістерських програм, особливо програми «маркетинг/дистрибуція/медіа». Бакалаврські ж програми демонструють непогані стабільні результати.

 

C:\Users\Витя\Documents\Аспірантура\Статті\Ефективна економіка\Рис\Рис. 2. Результати оцінювання студентами факультету бізнесу питань блоку «якість лекцій».jpg

Примітки: Б – бакалаврська програма, М – магістерська програма, ЗС – зимовий семестр, ЛС – літній семестр.

Рис. 2. Результати оцінювання студентами факультету бізнесу питань блоку «якість лекцій»

 

Таблиця 6 приводить результати оцінювання студентами факультету бізнесу питань блоку «компетентність викладачів». Бакалаврські програми по блоку «компетентність викладачів» тут також демонструють непогані результати, хоча програма «економіка підприємства» останні два роки має негативну динаміку (рис.3). Серед магістерських програм знову ж таки слід виділити програму «маркетинг/дистрибуція/медіа», яка стабільно покращує свої результати та має дуже високий показник в останньому оціненому семестрі.

 

Таблиця 6.

Результати оцінювання студентами факультету бізнесу питань блоку «компетентність викладачів»

Навчальна програма

2012 ЗС

2013 ЛС

2013 ЗС

2014 ЛС

2014 ЗС

Економіка підприємства (Б)

1,89

1,75

1,78

1,89

2,12

Міжнародний менеджмент (Б)

1,92

1,64

1,78

1,94

1,9

Міжнародний бізнес та фінанси (М)

н/о

н/о

1,93

2,1

1,62

Оподаткування та бухгалтерський облік (М)

н/о

1,98

2,21

н/о

1,97

Менеджмент персоналу (М)

н/о

н/о

2,29

н/о

1,85

Маркетинг/ дистрибуція/ медіа (М)

н/о

1,79

1,71

1,39

1,34

Примітки: ЗС – зимовий семестр, ЛС – літній семестр, Б – бакалаврська програма, М – магістерська програма, н/о – не оцінювалось

 

C:\Users\Витя\Documents\Аспірантура\Статті\Ефективна економіка\Рис\Рис. 3. Результати оцінювання студентами факультету бізнесу питань блоку «компетентність викладачів».jpg

Примітки: Б – бакалаврська програма, М – магістерська програма, ЗС – зимовий семестр, ЛС – літній семестр.

Рис. 3. Результати оцінювання студентами факультету бізнесу питань блоку «компетентність викладачів»

 

Таблиця 7 демонструє результати оцінювання студентами факультету бізнесу питань блоку «інтенсивність програми».

 

Таблиця 7.

Результати оцінювання студентами факультету бізнесу питань блоку «інтенсивність програми»

Навчальна програма

2012 ЗС

2013 ЛС

2013 ЗС

2014 ЛС

2014 ЗС

Економіка підприємства (Б)

1,72

1,84

1,69

1,89

2,18

Міжнародний менеджмент (Б)

1,82

1,52

1,73

1,8

1,82

Міжнародний бізнес та фінанси (М)

н/о

н/о

1,83

1,79

2

Оподаткування та бухгалтерський облік (М)

н/о

2,11

1,89

н/о

2,12

Менеджмент персоналу (М)

н/о

н/о

2,14

н/о

2,5

Маркетинг/ дистрибуція/ медіа (М)

н/о

1

1,33

1,94

2,19

Примітки: ЗС – зимовий семестр, ЛС – літній семестр, Б – бакалаврська програма, М – магістерська програма, н/о – не оцінювалось.

 

Бакалаврські програми по блоку «інтенсивність програми» показують негативну динаміку в останні півтора роки (рис.4). Доволі дивно, що всі чотири магістерські програми мають середню оцінку 2 та нижче в останньому оціненому семестрі. Найкращі результати при цьому показує програма «міжнародний бізнес та фінанси». Варто зазначити, що програма «маркетинг/дистрибуція/медіа», яка у попередніх двох блоках показувала найкращі результати, у даному блоці характеризується стабільно негативною тенденцією.

 

C:\Users\Витя\Documents\Аспірантура\Статті\Ефективна економіка\Рис\Рис. 4. Результати оцінювання студентами факультету бізнесу питань блоку «інтенсивність програми».jpg

Примітки: Б – бакалаврська програма, М – магістерська програма, ЗС – зимовий семестр, ЛС – літній семестр.

Рис. 4. Результати оцінювання студентами факультету бізнесу питань блоку «інтенсивність програми»

 

У таблиці 8 наведено результати відповідей студентів факультету бізнесу на запитання із анкети: «Чи порекомендували б Ви цей курс іншим студентам?».

 

Таблиця 8.

Відсоток позитивних відповідей студентів факультету бізнесу на питання: «Чи порекомендували б Ви цей курс іншим студентам?»

Навчальна програма

2012 ЗС

2013 ЛС

2013 ЗС

2014 ЛС

2014 ЗС

Економіка підприємства (Б)

88%

92%

94%

95%

93%

Міжнародний менеджмент (Б)

88%

98%

85%

93%

94%

Міжнародний бізнес та фінанси (М)

н/о

н/о

98%

98%

97%

Оподаткування та бухгалтерський облік (М)

н/о

91%

83%

н/о

94%

Менеджмент персоналу (М)

н/о

н/о

79%

н/о

100%

Маркетинг/ дистрибуція/ медіа (М)

н/о

73%

98%

100%

100%

Примітки: ЗС – зимовий семестр, ЛС – літній семестр, Б – бакалаврська програма, М – магістерська програма, н/о – не оцінювалось

 

Обидві бакалаврські програми та всі чотири магістерські мають дуже обнадійливі показники по даному питанню (рис.5). В останньому семестрі найнижчий відсоток позитивних відповідей мала бакалаврська програма «економіка підприємства» –  93%, що також є дуже непоганим результатом. Такий контраст із попередніми блоками питань можна пояснити загальною критичністю та високими вимогами німецьких студентів. Також важливим є те що дане питання надає лише дві відповіді – «так» чи «ні». Відповідь «ні» означає, що студент абсолютно незадоволений програмою, у той час як навіть ті, хто не зовсім задоволений програмою, зазвичай відповідають «так». Наявність проміжних відповідей однозначно понизила би середній відсоток позитивних відповідей.

 

C:\Users\Витя\Documents\Аспірантура\Статті\Ефективна економіка\Рис\Рис. 5. Відсоток позитивних відповідей студентів факультету бізнесу на питання «Чи порекомендували б Ви цей курс іншим студентам».jpg

Примітки: Б – бакалаврська програма, М – магістерська програма, ЗС – зимовий семестр, ЛС – літній семестр.

Рис. 5. Відсоток позитивних відповідей студентів факультету бізнесу на питання: «Чи порекомендували б Ви цей курс іншим студентам?»

 

Варто зазначити, що ще два роки тому студенти факультету бізнесу мали сплачувати приблизно тисячу євро на семестр за навчання. На щастя, плату за навчання було скасовано, і сьогодні студенти, не залежно від того, чи є вони резидентами Німеччини, чи ні, сплачують лише близько ста євро на семестр за адміністративні витрати (безкоштовний проїзд громадським транспортом в Аугсбурзі, різного роду знижки тощо). Це стало одним із факторів того, що кількість подач на цю програму зростає практично у геометричній прогресії. Якщо у 2012 році, коли програму було лише започатковано, було надіслано лише 31 заявку, на зимовий семестр 2014/2015, який розпочався у жовтні 2014 року, було подано вже більше 200 заявок (рис.6). Слід зазначити, що при цьому враховувались тільки заявки, які відповідали стандартам подачі. Важливо згадати, що останні два роки програма розпочиналась два рази на рік: у зимовий та літній семестр. Однак починаючи із 2015 року було вирішено розпочинати лише один раз на рік – восени.

 

C:\Users\Витя\Documents\Аспірантура\Статті\Ефективна економіка\Рис\Рис. 6. Кількість заявок на навчання за програмою «міжнародний бізнес та фінанси».jpg

Примітки: ЛС – літній семестр, ЗС – зимовий семестр.

Рис. 6. Кількість заявок на навчання за програмою «міжнародний бізнес та фінанси»

 

Ще одним фактором такого зростання стало те, що до зимового семестру 2014 року для подачі на програму необхідно було володіти німецькою мовою. Вимога володіння лише англійською також в значній мірі допомогла інтернаціоналізувати програму. За словами професора Файкса, два роки тому перед магістерською програмою «міжнародний бізнес та фінанси» було поставлено ціль за три роки досягти наступної пропорції серед студентів програми: третина студентів має бути німцями, третина – резидентами інших держав ЄС, третина – резидентами інших країн світу. В даний час триває процес подачі на зимовий семестр 2015 року, і професор впевнений, що їм вдасться досягти цієї мети, не приносячи при цьому у жертву рівень якісної підготовки залучених студентів.

Університет стає міжнародно конкурентоспроможним, коли може залучати талановитих дослідників, викладачів та студентів, має в достатньому обсязі матеріально-фінансові ресурси та сучасну інфраструктурну базу [2, с. 156]. Проведення аналізу міжнародної конкурентоспроможності Аугсбурзького університету прикладних наук бачиться доволі складним. Університет є відсутнім у провідних міжнародних рейтингах університетів. Це можна пояснити, серед іншого, тим, що дослідницька база тут є досить слабкою, як і у практично всіх університетах прикладних наук у  порівнянні із класичними німецькими університетами. Наведені міжнародні рейтинги завжди виділяють дослідницьку діяльність ВНЗ серед ключових ознак його міжнародної конкурентоспроможності.

Слід також зазначити той факт, що в Аугсбурзькому університеті прикладних наук, як і в усіх інших державних ВНЗ Німеччини, відсутня плата за навчання. Звичайно, це підвищує привабливість університету на світовому ринку освітніх послуг.

Підсумовуючи усі наведені вище погляди на конкурентоспроможність факультету бізнесу, було складено матрицю SWOT (рис.7). Також було враховано деякі думки декана факультету бізнесу Мікаеля Фойхта та професора Файкса на конкурентоспроможність факультету.

 

C:\Users\Витя\Documents\Аспірантура\Статті\Ефективна економіка\Рис\Рис. 7. Матриця SWOT факультету бізнесу.jpg

Рис. 7. Матриця SWOT факультету бізнесу

 

Висновки. Таким чином, можна зробити висновок про доволі непогану конкурентоспроможність Аугсбурзького університету прикладних наук на ринку освітніх послуг Німеччини. Автором було знайдено недоречним визначати середнє арифметичне різних показників та порівнювати їх значення один з одним через те, що різні індикатори із наведених таблиць мають відмінну важливість для конкурентоспроможності напрямків навчання в університеті. Таким чином, їх усереднення не буде брати до уваги цю відміну у важливості. Ця причина є співзвучною із тою, яку наводять автори рейтингу із видання Die Zeit, які не бажають робити один загальний рейтинг для всіх університетів. Це, в свою чергу, дозволяє робити якісні судження на основі кількісних даних.

 

Список літератури.

1. Антонюк Л. Л., Сацик В. І. Концепції міжнародної конкурентоспроможності університетів. – 2012. – Режим доступу: kneu.edu.ua/get_file.php?id=2292

2. Сацик В. І. Детерминанты глобальной конкурентоспособности университетов: в поиске эффективной стратегии развития высшего образования на Украине. – Вопросы образования. – 2014. – № 1. с. 134-161

3. CHE University Ranking 2015/16. About the Ranking. – Режим доступу: http://ranking.zeit.de/che2015/en/ueberdasranking/index.

4. CHE University Ranking 2015/16. Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg. – Режим доступу: http://ranking.zeit.de/che2015/en/hochschule/391

5. Hochschule Augbsurg. Fakultät für Wirtschaft. – Режим доступу: http://www.hs-augsburg.de/fakultaet/wirtschaft/index.html.

 

References.

1. Antonyuk, L. L. and Satsyk, V. I. (2012), “Concepts of International Competitiveness of Universities”, available at: kneu.edu.ua/get_file.php?id=22921604406 (Accessed 12 July 2015).

2. Satsyk, V. I. (2014), “Determinants of Global Competitiveness of Universities: Searching for an Effective Development Strategy for Higher Education in Ukraine”, Voprosy obrazovanyia, vol. 1, pp. 134-1611604406 (Accessed 12 July 2015).

3. CHE University Ranking (2015), About the Ranking available at: http://ranking.zeit.de/che2015/en/ueberdasranking/index1604406 (Accessed 12 July 2015).

4. CHE University Ranking (2015), Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg”, available at: http://ranking.zeit.de/che2015/en/hochschule/3911604406 (Accessed 12 July 2015).

5. Hochschule Augbsurg (2015), “Fakultät für Wirtschaft”, available at: http://www.hs-augsburg.de/fakultaet/wirtschaft/index.html1604406 (Accessed 12 July 2015).

 

Стаття надійшла до редакції 14.08.2015 р.