EnglishНа русском

Ефективна економіка № 9, 2015

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ СИСТЕМНИХ РИЗИКІВ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Н. М. Сушко

 УДК 330.131.7:336

 

Н. М. Сушко,

к. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи,

Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

 

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ СИСТЕМНИХ РИЗИКІВ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

N. Sushko,

Ph.D., associate professor, assistant professor of banking,

Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

 

THEORETICAL APPROACHES TO DEFINING THE ESSENCE OF SYSTEMIC BANKING RISKS

 

У статті здійснено критичний огляд теоретичних підходів до визначення сутності системного ризику банківської системи. У сучасній науковій літературі та в документах фінансово-кредитних установ різного рівня представлено вузьке трактування системного ризику, що базується на процесному підході і зводиться до розкриття і констатації процесу, без дослідження причинно-наслідкових зв’язків. Доведено, що щодо банківської системи, яка має макроекономічний зріз функціонування, доцільно використовувати широке розуміння трактування поняття «системний ризик» в межах комбінованого підходу. Обгрунтувано авторське розуміння поняття «системного ризику банківської системи» в межах сучасних вимог і динаміки суспільно-економічних процесів як ймовірність збою функціонування всієї банківської системи в зв'язку з критичним порушенням планетарної, регіональної, національної чи внутрішньо-системної суспільно-економічної рівноваги, що формує умови для поширення нестабільності для всього фінансово-економічного середовища.

 

In this article provides a critical review of theoretical approaches to defining the essence of systemic risk in the banking system. In modern scientific literature documents and financial institutions of different levels represented a narrow interpretation of systemic risk, based on the process approach and reduced to a disclosure statement and process research without causation. It is proved that on the banking system, which has cut the macroeconomic operation, it is advisable to use a broad understanding of the interpretation of the concept of "systemic risk" within the combined approach. Copyright justification understanding of the concept of "systemic risk in the banking system" within the current requirements and dynamics of socio-economic processes as the probability of failure of the entire banking system in view of the critical violation planetary, regional, national or intra-systemic socio-economic balance that forms conditions for the spread of instability to the whole financial and economic environment.

 

Ключові слова: активи, банк, банківська система, зобов'язання, кредит, ризик,  системний ризик.

 

Keywords: assets, bank, banking, bonds, credit risk, systemic risk.

 

 

Постановка проблеми. Розвиток сучасних банківських систем пов'язаний із системними ризиками, знання яких і здатність керувати якими є запорукою їх успішного і стійкого розвитку. В сучасній науковій літературі та в практичній сфері відсутнє однозначне, усталене визначення поняття системного ризику, що зумовлено недостатньою розробкою багатьох теоретичних і практичних питань, пов'язаних з даною проблематикою. Саме тому вирішення практичних завдань успішного  розвитку сучасних банківських систем потребує критичного огляду теоретичних підходів до визначення сутності системного ризику банківської системи з огляду на сучасні вимоги і динаміку суспільно-економічних процесів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження сутності системних ризиків започатковано у зарубіжній економічній літературі, зокрема в працях О. де Бандта, А.Бергера, Дж.Вілсона, Дж. Г. Кауфмана, А. Легара, П.Моліне, К. Сквідта, Ж.К.Тріше, П.Хартмана, Д. Хендрікса та ін. Дослідження системних ризиків у банках України представлено також у працях таких відомих українських вчених: Барановського О.І., Ковалюка А.О., Науменкової С. В., Примостки Л., Рисіна В.В. та ін. Попри це зaлишaються неузгодженості в теоретичних підходах щодо розуміння сутності як самого системного ризику, так і системного ризику банківської системи, що ускладнює побудову практичного механізму регулювання вразливості банківського сектора до системних ризиків.

Метою статті є дослідження теоретичних підходів щодо сутності системних ризиків банківської діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Останнім часом аналіз системних ризиків пов'язаний переважно з механізмами функціонування банківських систем, остільки на глобальному рівні концентрація системних ризиків в банківських системах є найбільшою [21].. Попри те, що ідеї дослідження системних ризиків отримали бурхливий розвиток після кризи 2008 р., для вирішення сучасних практичних завдань з регулювання системних ризиків банківських систем доцільно визначитися з найбільш прийнятним визначенням системного ризику, виокремивши його з досить розрізненої термінологічної сукупності, існуючої в сучасній літературі.

Сам термін "системний ризик" запозичений менеджерами комерційних банків зі сфери політичних відносин. Вперше поняття системного ризику виділив У. Шарп в середині 1960-х років і пов'язаний, зокрема, з системною компонентою ринкового ризику цінних паперів [26]. Проте комплексні дослідження системного ризику розпочалися у період 2008-2009 рр.

Слід зазначити, що у сучасній науковій літературі існує дві площини визначення сутності системного ризику: математична і економічна. У математичному представленні системний ризик - це ризик фазового переходу від одного стану рівноваги до іншого, менш прийнятного, що характеризується наявністю безлічі механізмів зворотного зв'язку, що вкрай ускладнює повернення до першопочаткового стану рівноваги [25]. Звичайно, це визначення є досить абстрактним і його перевага полягає у використанні точних термінів, якими оперує математика. На наш погляд, саме математична інтерпретація системного ризику є основою для розуміння даного поняття і у економічному сенсі.

Економічна інтерпретація поняття «системного ризику» більш масштабна і представлена як в документах фінансово-кредитних установ різного уровня (табл.1), так і в наукових працях.

 

Таблиця 1.

Економічна інтерпретація поняття «системного ризику» в документах фінансово-кредитних установ різного рівня

Доповідь про консолідацію у фінансовому секторі Групи 10 (Group of Ten) (Д. Хендрікс ) [22]

ризик того, що якась подія викличе втрату економічної вартості активів або довіри до них, внаслідок чого невизначеність у фінансовій системі збільшиться до рівня, при якому, цілком можливо буде значний несприятливий вплив на реальний сектор економіки;

Банк міжнародних розрахунків (Е. Черутті) [8]

ризик, що виникає внаслідок нездатності одного або декількох фінансових інститутів виконувати своєчасно і в повному обсязі свої зобов'язання перед контрагентами, що стає причиною банкрутства (неплатоспроможності) інших учасників грошово-фінансових відносин

Міжнародний валютний фонд (МВФ) (П.Купек, Р. Кіріес) [10]

 

ризики, пов'язані з порушенням функціонування фінансової системи, які можуть зробити іствідний негативний вплив на реальну економіку

The Global Association of Risk Professionals (GARP) (Р. Апостолік, П. Уент, К Донахью) [27]

колапс всієї банковского системи або фінансового сектору, пов'язаний із масовим і одночасним вилученням вкладів (банківська паніка), який може мати серйозні і довгвідривалі наслідки

Европейський центральний банк (ЄЦБ) [9] 

ризик настання і поширення іствідної системної події, яка негативно впливає на велику кількість системоутворюючих фінансових посередників або ринків

Закон Додда-Франка, США, 2010 [13]

серйозні несприятливі наслідки для фінансової стабільності

Міністерство фінансів Великобританії [11]

ризики для стабільності фінансового сектора, викликані особливостями будови фінансових ринків або розподілу ризиків у фінансовому секторі, а також нестійким рівнем зростання кредитного плеча, боргу або кредиту

НБУ [12]

неспроможність одного з учасників платіжної системи виконати свої зобов'язання або порушення функціонування самої системи, що призводить до нездатності інших учасників платіжної системи або фінансових інститутів виконати свої зобов'язання належним чином

 

У всіх економічних інтерпретаціях системного ризику, що закладені в документах фінансово-кредитних установ різного рівня, дефініція «системного ризику», як правило сконцентрована в частині констатації фактів та подій, що мають певний негативний результат. В українських нормативних документах визначення системного ризику подається лише у Положенні про діяльність внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем в Україні,  затвердженому Постановою Правління НБУ №348 від 25.09.2007 р. [12]. Очевидною характеристикою  даної дефініції є її вузькість як результат динамічної взаємодії агентів у фінансово-кредитній мережі, що враховує лише мікроскопічні властивості і топологію даної мережі.

З метою удосконалення системи нагляду за фінансовим сектором країни Євросоюзу у жовтні 2009 року схвалили рішення про створення Європейської ради з системних ризиків (European   systemic   risk   board, ESRB), за допомогою якої Євросоюз сподівається захиститися від нових криз на фінансових ринках [9]. До завдань цього органу входить своєчасне попередження всієї фінансової системи Європи про негаразди, що насуваються на неї, надання відповідних рекомендацій окремим державам, групам країн і відповідним наглядовим установам.

 Слід зазначити, що сутність системних ризиків активно досліджується у зарубіжній економічній літературі. Так, Дж. Г. Кауфман і К. Сквідт   визначають системний ризик як ризик або ймовірність збою всієї системи в зв'язку з виниклою недієздатністю її окремих частин або компонентів; є наслідком паралельної динаміки (кореляції) між більшістю або всіма елементами системи" [23]. Позитивним є те, що в цьому визначенні  відсутнє ототожнення процесу (збій системи) з причиною (втратою довіри). Це суттєво розширює межі розуміння досліджуваного поняття.

Спрощений варіант розуміння системного ризику визначив А. Легар [24]. як подію, у разі настання якої значна кількість фінансових установ одночасно виявляються неплатоспроможними. Подібні визначення надають і такі відомі вчені як: М. Аглієтта, А.Орлеан, О.Дж. Говтвань, А.К. Мансуров, а саме, як потенційну небезпеку появи ситуацій, при яких індивідуальна реакція економічних агентів на виникаючі ризики призводить не до кращого їх поділу, диверсифікації, а навпаки - до підвищення загальної ненадійності [20;4].

Цікавим, на наш погляд, є трактування системного ризику в інтерпретації  М.М. Каурової як макроскопічних властивостей системи, які виникають через нелінійну взаємодію агентів на мікроскопічному рівні [5]. Попри те, що в даному визначенні присутній зв'язок між макро- і мікрорівнями розгортання системного ризику, його вагомим недоліком є неврахування причинно-наслідкового зв’язку.

Вцілому більшість закордонних дослідників визначають сутність системного ризику як ймовірність того, що негативний вплив фінансової нестабільності може послабити банківський сектор і тим самим спричинити призупинення економічного зростання та погіршення добробуту суспільства. На наш погляд. найбільш обгрунтованим визначенням системного ризику є визначення, запропоноване Дж. Г. Кауфманом і К. Сквідтом, в якому чітко вказана основна причина системного ризику - орієнтація банків на формування ідентичного (колективного) поводження на фінансовому ринку.

 У сучасній українській науці проблеми розуміння системного ризику у банківському секторі почали досліджуватись лише впродовж останніх кількох років і представлені в довідниковій та науковій літературі. Зокрема, у довіднковій літературі представлено вузьке трактування системного ризику, що зводиться до спрощеного розуміння терміну без натяку на причинно-наслідкові зв’язки. Як правило це терміни, що базуються на процесному підході і зводяться до розкриття і констатації процесу [2; 3; 16-18]..

Ця проблема дещо зменшується у працях українських науковців. Вперше у вітчизняній науковій літературі  виокремлює системну компоненту Л.Примостка стосовно портфельного ризику і вважає системний ризик частиною загального ризику системи, що залежить від стану економіки в цілому і зумовлюється макроекономічними чинниками, такими як динаміка інвестицій, обсяги зовнішньої торгівлі, зміни податкової політики, стан платіжного балансу [14]. Дане визначення утримує як констатацію процесу, так і окреслює чинники, що провокують зазначений процес і концентруються на макроекономічному рівні.

На наш погляд, більш глибоке розуміння досліджуваного терміну представлено у працях вітчизняного науковця Рисіна В.В., який під системним ризиком розуміє ймовірність настання системних подій несприятливого характеру, викликаних екзогенними чи ендогенними шоками, які спричиняють нестабільність фінансового ринку та можуть призвести до неплатоспроможності значної кількості взаємозалежних фінансових посередників [15]. Але при цьому виникає інша проблема - пояснення екзогенних чи ендогенних шоків.

У межах процесного підходу А.Ковалюк визначає системний ризик як ситуацію, за якої неплатоспроможність фінансових установ, що перебувають у скрутному становищі, може призвести до краху інших фінансово стійких установ, компаній [6].

Відомі українські вчені Барановський О.І., С.В. Науменкова, С.В. Міщенко визначають системний ризик як:

- ризик порушення діяльності всієї фінансової системи з потенційними серйозними негативними наслідками для внутрішнього ринку та реального сектору економіки.

- вірогідність того, що окремі фінансові установи внаслідок того, що в системі платежів вони взаємозв’язані між собою, не зможуть виконати свої зобов’язання за кредит­ними або іншими угодами в результаті неплатежів за операціями з іншими установами.

- ризик, пов’язаний з неспроможністю однієї фінансової установи (підприємства) виконати свої зобов’язання, що призводить до розбалансування діяльності інших установ або функ­ціо­нування фінансової системи в цілому.

- ризик, пов’язаний з тим, що неспроможність одного учасника виконати свої зобов’язання належним чином стане причиною того, що й інші учасники не зможуть виконати свої зобов’язання належним чином [1; 7].

Цікавим, на наш погляд, є розуміння системного ризику В.Чемериса та Ю. Заруби як вірогідність виникнення ситуації, яка може негативно вплинути, ускладнити або унеможливити реалізацію системою певних цілей при зміні умов її діяльності [19].

 Відтак, у більшості досліджень феномен системного ризику описується в термінах існування в макроекономічній системі такої рівноваги, при якому незначний за силою і тривалістю макроекономічний шок може спровокувати значну волатильність цін на виробничі та фінансові активи, зменшення ліквідності і виникнення збитків корпоративних позичальників, аж до їх банкрутства. Зазначені визначення багато в чому суперечливі і не дозволяють, на наш погляд, повною мірою описати таке багатогранне явище, як системний ризик.

На основі вищезазначеного, можна представити узагальнюючі підходи щодо трактування поняття «системний ризик» в сучасній науковій літературі (табл. 2.).

 

Таблица 2.

Підходи щодо трактування поняття «системний ризик» в сучасній науковій літературі*

 

Макроекономічний підхід

Мікроекономічний підхід

Комбінований підхід

Широке розуміння

Сконцентрований на констатації негативних наслідків системного ризику для  всієї суспільно-економічної системи

Сконцентрований на констатації розвитку ланцюгової реакції негативних наслідків системного ризику для установ фінансової системи

 

Сконцентрований на горизонтальних та вертикальних зв’язках  між учасниками грошово-кредитних відносин

Вузьке розуміння

Сконцентрований на констатації негативних наслідків системного ризику для  фінансової системи

Сконцентрований на констатації процесів розвитку системного ризику в межах окремих фінансово-кредитних установ

Сконцентрований на горизонтальних або вертикальних зв’язках  між учасниками грошово-кредитних відносин

*Примітка:  складено автором

 

Попри те, що більшість економістів-дослідників намагаються розглядати сутність системного ризику з точки зору конкретних форм його реалізації у фінансовій сфері (невиконання платежів, розрахунків, “ефект доміно” тощо) у сучасній науковій літературі існує три основні підходи щодо трактування поняття «системний ризик»  в межах вузького і широкого розуміння Кожне із визначень має право на існування. Щодо банківської системи, яка має макроекономічний зріз функціонування, то, на наш погляд, доцільно використовувати саме широке розуміння трактування поняття «системний ризик» в межах комбінованого підходу. Але, на відміну від існуючих відповідних визначень, нами пропонується їх розширити за рахунок включення причинно-наслідкового зв’язку цього процесу. Виходячи з цього під системним ризиком банківської системи слід розуміти ймовірність збою функціонування всієї банківської системи в зв'язку з критичним порушенням планетарної, регіональної, національної чи внутрішньо-системної суспільно-економічної рівноваги, що формує умови для поширення нестабільності для всього фінансово-економічного середовища. Вибір зазначеного визначення в якості базового для подальших досліджень визначається тим, що воно дозволяє відобразити найбільш важливі риси і принципові особливості системного ризику банківської системи.

Отже, в сучасній науковій літературі та в документах фінансово-кредитних установ різного рівня представлено вузьке трактування системного ризику, що базується на процесному підході і зводиться до розкриття і констатації процесу, без дослідження причинно-наслідкових зв’язків. У вітчизняній науковій літературі існує три основні підходи (макро-, мікро- та комплексний підходи) щодо трактування поняття «системний ризик»  (в межах вузького і широкого розуміння. Щодо банківської системи, яка має макроекономічний зріз функціонування, то, на наш погляд, доцільно використовувати саме широке розуміння трактування поняття «системний ризик» в межах комбінованого підходу з урахуванням причинно-наслідкового зв’язку цього процесу.

 

Література.

1. Барановський О.І. Сутність і різновиди фінансових криз / О.І. Барановський // Фінанси України. - 2009. - № 5. - С. З - 20.

2. Большой экономический словарь [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.rahvaraamat.ee/

3. Википедия [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/

4. Говтвань О.Дж. Методология и опыт прогнозирования российской денежно-банковской системы. М.:МАКС Пресс, 2009.

5. Каурова Н.Н. Системные риски в новой экономике / Н.Н. Каурова / Вопросы инновационной экономики . – 2011. –№ 8 (8) . - С. 3-9.

6. Ковалюк А.О. Фінансове регулювання банківництва в Україні: термінологія і систематизація / А.О.Ковалюк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. - Вип. 18.4. – С. 258-265.

7. Науменкова С. В. Розвиток фінансового сектору України в умовах формування нової фінансової архітектури // С.В. Науменкова, С.В. Міщенко. - К.: УБС, ЦНДНБУ, 2009. - 384 с.

8. Офіційний сайт Банку міжнародних розрахунків [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://www.bis.org/

9. Офіційний сайт Європейського центрального банку [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.ecb.int/pub/pdf/

10. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.imf.org/external/

11. Офіційний сайт Міністерства фінансів Великобританії [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.gov.uk/government/organisations/hm-treasury

12. Офіційний сайт НБУ [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.bank.gov.ua/

13. Офіційний сайт ФРС США [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.federalreserve.gov/

14. Примостка Л. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник [Текст] / Л.О. Примостка. – К.: КНЕУ, 2004. – 468с.

15. Рисін В.В. Системний ризик банківського сектора : сутність, форми та чинники [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=184

16. Роджер Л. Миллер, Дэвид Д. Ван-Хуз Современные деньги и банковское дело: глоссарий [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.alleng.ru/d/econ-fin/econ-fin052.htm

17. Словарь официальных определений и терминов по экономике и финансам [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.rubricon.com/fref_1.asp

18. Словарь электронного бизнеса [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.intertech.ru/Dictionary/ebusiness.asp

19. Чемерис В., Заруба Ю. Системний ризик у діяльності фінансового сектору: передумови, джерела та фактори // Вісник національного банку України . -2012. - № 9 (199). - С. 42-45  

20. Aglietta M., Brender A. Globalisation financière et risque de système // Cahiers Économiques et Monétaires (Banque de France), № 37 (1990).

21. DeBrandt O., Hartmann P. (2000). Systemic Risk: a Survey. European Central Bank Working Paper 35

22. Group of Ten «Report on consolidation in the financial sector», January 2001, http://www.imf.org/external/np/g10/2001/01/eng/pdf/file1.pdf

23. Kaufman G.G. and Scott K.E. «What Is Systemic Risk, and Do Bank Regulators Retard or Contribute to It?» The Independent Review, v. VII, n. 3, 2003, pp. 371– 391.

24. Lehar A. Measuring systemic risk: A risk management approach //Journal of Banking & Finance. — 29 (2005) P. 2577—2603.

25. Michel Crouhy, Dan Galai, Robert Mark A comparative analysis of current credit risk models // Journal of Banking &Finance. – 2000. – № 24. – Р. 62

26. Sharpe W.F. (1964). Capital Asset Prices – a Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk // Journal of Finance. Vol. XIX(3). P. 425–442.

27. The Global Association of Risk Professionals (GARP) //static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/8959/536928/sitepage_70/files/garp_in_ukraine_1_.pdf

 

References.

1. Baranovs'kyj O.I. (2009), “Essence and types of financial crises”, Finansy Ukrainy, vol. 5, pp. 3 - 20.

2. Large Ekonomicheskie dictionary (2001), available at:  http://www.rahvaraamat.ee/(Accessed 4 Aug 2015).

3. Wikipedia (2011), available at:  https://ru.wikipedia.org/(Accessed 23 Aug 2015).

4. Hovtvan' O.Dzh. (2009), Metodolohyia y opyt prohnozyrovanyia rossyjskoj denezhno-bankovskoj systemy [Methodology and Experience prediction, the Russian monetary system bankovskoy], MAKS Press, Moskva, Russia.

5. Kaurova N.N. (2011), “Systemic risk in the new economy”, Voprosy ynnovatsyonnoj ekonomyky, vol.8(8). pp. 3-9.

6. Kovaliuk A.O. (2008), “Financial regulation banking in Ukraine: terminology and systematization”, Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, vol.18.4, pp. 258-265.

7. Naumenkova S. V. (2009), Rozvytok finansovoho sektoru Ukrainy v umovakh formuvannia novoi finansovoi arkhitektury [Financial Sector Development Ukraine in the formation of a new financial architecture],   TsNDNBU, Kyiv, Ukraine.

8. The official website of the Bank for International Settlements (2015), available at:  http://www.bis.org/ (Accessed 14 Aug 2015).

9. The official website for European Central Bank (2015), available at: <http://www.ecb.int/pub/pdf/ (Accessed 3 Aug 2015).

10. The official website of the International Monetary Fund (2015), available at: http://www.imf.org/external/ (Accessed 8 Aug 2015).

11. The official website of the Ministry of Finance UK (2015), available at: https://www.gov.uk/government/organisations/hm-treasury(Accessed 4 Aug 2015).

12. NBU official website (2015), available at: www.bank.gov.ua/ (Accessed 23 Aug 2015).

13. Official site of the US Federal Reserve (2015), available at: http://www.federalreserve.gov/ (Accessed 30 Aug 2015).

14. Prymostka L. (2004) Finansovyj menedzhment u banku: Pidruchnyk [Financial management in the bank: Tutorial], KNEU, Kyiv, Ukraine

15. Rysin V.V. (2013), “Systemic banking risk: the nature, forms and factors, [Online],  available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=184, (Accessed 15 Aug 2015).

16. Rodzher L. Myller, Devyd D. Van-Khuz (2005), “Modern Money and bankovskoe Cause: Glossary, [Online],  available at: www.alleng.ru/d/econ-fin/econ-fin052.htm, (Accessed 12 Aug 2015).

17. Slovar' ofytsyal'nykh opredelenyj y termynov po ekonomyke y fynansam (2012), available at: www.rubricon.com/fref_1.asp (Accessed 1 Aug 2015).

18. Slovar' elektronnoho byznesa (2011), available at: www.intertech.ru/Dictionary/ebusiness.asp (Accessed 15 Aug 2015).

19. Chemerys V., Zaruba Yu. (2012), «Systemic risks in the financial sector: background, sources and faktoryy», Visnyk natsional'noho banku Ukrainy, vol.9 (199), pp. С. 42-45  

20. Aglietta M., Brender A. (1990) “Globalisation financière et risque de système ”, Cahiers Économiques et Monétaires (Banque de France), vol. 37

21. DeBrandt O., Hartmann P. (2000). “Systemic Risk: a Survey”,  European Central Bank Working Paper 35

22. Group of Ten (2001) , «Report on consolidation in the financial sector», http://www.imf.org/external/np/g10/2001/01/eng/pdf/file1.pdf (Accessed 17 Aug 2015).

23. Kaufman G.G. and Scott K.E. (2003), “What Is Systemic Risk, and Do Bank Regulators Retard or Contribute to It? ”, The Independent Review, vol VII, n. 3, pp. 371– 391.

24. Lehar A. Measuring systemic risk (2005),  “A risk management approach” Journal of Banking & Finance, vol 29, pp. 2577—2603.

25. Michel Crouhy, Dan Galai, Robert Mark (2000),  “A comparative analysis of current credit risk models” , Journal of Banking &Finance, vol 24, pp. 62

26. Sharpe W.F. (1964) “Capital Asset Prices – a Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk ”, Journal of Finance, vol. XIX(3), pp. 425–442.

27. The Global Association of Risk Professionals (GARP), available at: static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/8959/536928/sitepage_70/files/garp_in_ukraine_1_.pdf (Accessed 15 Aug 2015).

 

Стаття надійшла до редакції 09.09.2015р.