EnglishНа русском

Ефективна економіка № 9, 2015

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ГАЛУЗЕЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: АСПЕКТ ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ
І. О. Стеблянко

УДК 336.2+338.4

 

І. О. Стеблянко,

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та управління національним господарством,

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

 

РОЗВИТОК ГАЛУЗЕЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: АСПЕКТ ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ

 

I. O. Steblianko,

Candidate of Econ. Sci., Senior Lecturer,

Associate  Professor of the Department of Economics and Management of National Economy,

Dnipropetrovsk national university Oles Honchar, Dnipropetrovsk

 

THE DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY INDUSTRIES: ASPECT OF TAX REFORM

 

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні основи і практичні аспекти активізації розвитку галузей національної економіки на основі податкового інструментарію. Об’єктом дослідження є взаємопов’язані процеси  проведення реформ у різних секторах національної економіки. У процесі підготовки статті використано сучасні методи проведення наукових досліджень: системний підхід, критична оцінка підсумків індустріальних комунікаційних платформ, матричне представлення результатів дослідження. Метою статті є визначення проблем оподаткування галузей національної економіки та обґрунтування заходів із їх вирішення у контексті реформ, які проводяться в Україні у поточний час. Основним науковим результатом дослідження є визначення загальних і специфічних проблем оподаткування галузей національної економіки, представлених у матричній формі у вигляді таблиці. Напрямами удосконалення податкового регулювання національної економіки означено:  стабільність податкового законодавства, зменшення податкового навантаження на фонд заробітної плати і обсягів тіньової економіка, забезпечення рівномірності податкового навантаження на бізнес, автоматичне відшкодування ПДВ, створення передумов для довгострокової передбачуваності акцизної політики. Визначено точки дотику податкової реформи із реформами місцевого самоврядування, органів правопорядку, енергетики,  сільського господарства;  банківського сектору.

 

The article of research are theoretical, methodological bases and practical aspects of activation of development of industries of national economy on the basis of tax tool. A research object are взаємопов'язані processes  of realization of reforms in the different sectors of national economy. In the process of preparation of the article the modern methods of realization of scientific researches are used: approach of the systems, critical estimation of results of industrial of communication platforms, matrix presentation of research results. The purpose of the article is determination of problems of taxation of industries of national economy and ground of measures from their decision in the context of reforms which are conducted in Ukraine in current time. The basic scientific result of research is determination of general and specific issues of taxation of industries of national economy, presented in a matrix form as a table. Bу directions of improvement of the tax adjusting of national economy marked:  stability of tax law, diminishing of the tax loading on a wage-fund and volumes of shadow economy, providing of evenness of the tax loading on business, automatic compensation of VAT, creation of pre-conditions for the long-term predictability of excise policy. Tangencies of tax reform are certain with reforms of local self-government, organs of law and order, energy,  agriculture;  bank to the sector.

 

Ключові слова:  національна економіка, галузь, розвиток, податкова реформа, аспект.

 

Keywords: national economy, industry, development, tax reform, aspect.

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Податки за економічним змістом є фінансовими відносинами між державою і платниками податків із метою формування доходів бюджету, необхідних для фінансування витрат, пов’язаних із реалізацією  державою її функцій. Одна з основних проблем економічної  науки зводиться до оптимізації  податкового навантаження на національну економіку, оскільки низький його рівень спричинятиме бюджетний дефіцит, а надмірно високий - тінізацію економіки і, як наслідок, зменшення обсягів  податкових надходжень до бюджету. Галузі національної економіки мають специфічні фактори виробництва (капітал, праця, земля), які характеризуються особливостями використання і оподаткування. В Україні  відбувається обговорення Концепції податкової реформи в рамках комунікаційних платформ (14 індустріальних та 6 відкритих) [1]. Проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо зменшення податкового тиску на платників податків)» (реєстраційний № 2004 від 03.02.2015 р.) прийнято Верховною Радою України в першому читанні, також розроблено низку законопроектів щодо удосконалення податкового адміністрування. Це робить актуальним дослідження впливу податкової реформи на розвиток галузей національної економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. Галузеві та регіональні особливості оподаткування знаходяться у центрі уваги багатьох вчених. Мельниковою О.П. досліджено теоретичні аспекти та удосконалено методологічні засади впливу оподаткування на розвиток підприємницької діяльності, розкрито інструментальну роль податків у її становленні та розвитку та  показано значення системи оподаткування як чинника внутрішньої інституційної та структурної диференціації підприємницької діяльності [2, c. 8]. Короленко В.В. робить акцент  на  теоретико-методологічних аспектах оподаткування в системі податкового регулювання економічного розвитку національного господарства за сучасних умов модернізації державного управління в Україні на основі ринкових відносин [3, c. 11]. Ляшенко В.І. розроблено методологію формування регуляторної політики та режимів її реалізації у сфері малого підприємництва на державному та регіональному рівнях [4, c. 10]. Кравчук Л.С. [5, c. 13], Кушніренко О. А. [6, c. 147] обґрунтовано теоретичні, методологічні та практичні засади взаємозв'язку економічного розвитку аграрного виробництва з системою оподаткування господарюючих суб'єктів, визначено ефективність функціонування аграрного сектора економіки, проаналізовано податкове навантаження сільськогосподарських підприємств із різними організаційно-правовими формами господарювання. Балабенко О.В. визначено, що засобом реалізації регулювальної функції оподаткування у частині стимулювання діяльності суб'єктів малого бізнесу є альтернативні системи [7, c. 8], наведено рекомендації щодо вдосконалення нормативно-правового механізму оподаткування суб'єктів малого бізнесу в частині "Спеціальні податкові режими" проекту Податкового кодексу України. Гладченко Л. І., Єрьоміна І. О. [8, c. 109] поетапно дослідили механізм формування фінансового результату підприємства будівельної галузі (на прикладі Приватного Акціонерного Товариства «Стройавтосервис»), розкрили вплив методики обчислення об’єкту оподаткування згідно з «По­датковою декларацією з податку на прибуток під­приємства» на величину чистого прибутку. Ястребова Г. С. дослідила сучасний стан та методику оцінки якості продукції підприємств капітального будівництва через призму еволюції податкових процесів в Україні [9, c. 115], навела фактори податкового навантаження підприємств капітального будівництва на базі еволюційного підходу. Високо оцінюючи науковий доробок указаних авторів, слід констатувати брак комплексного підходу до удосконалення оподаткування підприємств у галузевому аспекті.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є визначення проблем оподаткування галузей національної економіки та обґрунтування заходів із їх вирішення у контексті реформ, які проводяться в Україні у поточний час.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Податкова реформа є складовою комплексу реформ, які проводяться Національною Радою Реформ і тісно пов’язана з іншими реформами: Децентралізація та реформа місцевого самоврядування, Реформа системи органів правопорядку, Реформа енергетики, Реформа сільського господарства; Реформа банківського сектору.

Податкова реформа, що проводиться в Україні, ґрунтується на таких принципах:

- системність, комплексність – вона має бути комплексною та включати фундаментальні зміни в правилах та структурі оподаткування з тим, орієнтуватися на досягнення балансу між інтересами держави та бізнесу;

- нейтральність – забезпечення рівних умов для усіх галузей національної економіки, уникнення спеціальних податкових привілеїв або пільг, а також спеціальних вузькогалузевих податкових режимів;

- простота – однозначність трактування правил оподаткування, їх чіткість для розуміння, встановлення мінімально необхідних податків, ставок, спеціальних режимів;

- платоспроможність  - врахування об’єктивної спроможності платників сплачувати  податки;

- інвестиційна привабливість - забезпечення сприятливих умов для ведення бізнесу в умовах світової економіки, залучення іноземних інвестицій, приріст капіталу для інвестування та створення нових робочих місць в Україні;

- відповідальність та відкритість – сумлінне виконання обов’язків у податковій сфері платниками податків і державою, розкриття і публікація державних звітів щодо питань оподаткування на постійній основі;

- ефективність - забезпечення високого рівня стягнення податків за умови низьких адміністративних витрат, конкурентоспроможності та економічного зростання за рахунок створення системних умов для всіх платників податків.

   З точки зору вагомості галузеві проблеми оподаткування можна розташувати в такому порядку: нестабільність податкового законодавства, високе податкове навантаження на фонд заробітної плати, тіньова економіка, велика частка контрабандної продукції на ринку, нерівномірне податкове навантаження на бізнес, невідшкодування ПДВ, відсутність довгострокової передбачуваної акцизної політики, додатковий імпортний збір.

Проблеми оподаткування галузей національної економіки можна поділити на загальні і специфічні. До загальних слід віднести: значний рівень тіньової економіки, нестабільність податкового законодавства, високе податкове навантаження на фонд оплати праці. Експерти називають такі обсяги тіньової економіки за галузями національної економіки [10]: сільськогосподарська продукція – 20%, молочна продукція – 50%, фармацевтичний ринок – 40%, ритейл індустрія та тютюнова індустрія – 60%, легка промисловість і ресторанний бізнес – 70%. Окрім суб’єктивних, існують об’єктивні фактори, що обумовлюють наявність тіньової економіки. Наприклад, у гральному бізнесі – заборона діяльності казино та букмекерської діяльності.

У табл. наведено матрицю специфічних  проблем оподаткування галузей національної економіки. Від нерівного податкового навантаження на бізнес потерпають  аграрна галузь, легка промисловість, гральний бізнес, готельний бізнес, ресторанний бізнес, ритейл. Відсутність довгострокової передбачуваної акцизної політики  перешкоджає розвитку алкогольної, біопаливної галузей,  нафтопереробці  і тютюнового бізнесу. Нелегальне виробництво, контрафактна продукція, наявність великої частки контрабандної  продукції на ринку притаманні  алкогольній галузі, електронній комерції, легкій промисловості, нафтопереробці, ритейлу. Невідшкодування ПДВ є ознакою взаємовідносин держави  і платників податків у аграрній і легкій промисловості,  гірничій металургії та фармацевтиці. Нерівні правила проведення готівкових розрахунків притаманні легкій промисловості, ритейлу, тютюновому бізнесу.

 

Таблиця.

Матриця специфічних проблем оподаткування галузей національної економіки

Галузь національної економіки

Проблеми оподаткування

аграрна

Відсутність права на відшкодування ПДВ при експорті сільськогосподарської продукції

Недосконале законодавство з кооперації сільськогосподарських виробників

Нерівне податкове навантаження на бізнес

алкогольна

Відсутність довгострокової передбачуваної акцизної політики

Низькі роздрібні ціни  на алкогольну продукцію

Нерівні ставки мита на імпорт продукції

Додатковий імпортний збір

Непрозора процедура закупівлі спирту у державних монополій

Нелегальне виробництво, контрафактна продукція

Велика частка контрабандної  продукції на ринку

біопаливна

Неврегульованість податкового законодавства (невизнання біоетанолу хімічним продуктом)

Відсутність довгострокової передбачуваної акцизної політики

Неоднозначне трактування норм Податкового Кодексу України

Низький рівень контролю якості акцизних складів

легка промисловість

Нерівне податкове навантаження на бізнес

Додатковий імпортний збір

Нерівні правила проведення готівкових розрахунків

Невідшко-

дування ПДВ

Велика частка контрабандної продукції на ринку

електронна комерція

Відсутність обліку Інтернет-магазинів нерезидентів

Велика частка контрабандної продукції на ринку

Недосконалість касової дисципліни

Недостатній контроль за імпортом алкоголю, що реалізується через мережу Інтернет

Відсутність регуляторного поля  щодо  торгівлі в мережі Інтернет

фондовий ринок

Обмеження в оподаткуванні пенсійних внесків, що сплачуються роботодавцем на користь робітника

Оподаткування вірогідних доходів, а не фактичних

Оподаткування однотипних доходів інвесторів за різними ставками

гральний бізнес

Заборона діяльності казино і букмекерської діяльності

Нерівне податкове навантаження на бізнес

Недосконале законодавче регулювання лотерейного бізнесу

готельний бізнес

Дискримінаційні умови сплати туристичного збору

Нерівне податкове навантаження на бізнес

Непрозоре адміністрування податків

IT індустрія

Неоднозначне трактування норм Податкового Кодексу України

Недосконале законодавство у сфері трансферного ціноутворення

гірнича металургія

Додатковий імпортний збір

Високі рентні ставки на залізну руду

Невідшкодування ПДВ

нафто-переробка

Додатковий імпортний збір

Відсутність довгострокової передбачуваної акцизної політики

Велика частка контрабандної продукції на ринку

фармацевтика

Невідшкодування ПДВ

Непрозора процедура закупівлі спирту у державних монополій

ресторанний бізнес

Нерівне податкове навантаження на бізнес

Складний бухгалтерський облік

ритейл

Зловживання з митною вартістю

Велика частка контрабандної продукції на ринку

Нерівні правила проведення готівкових розрахунків

Непрозоре адміністрування податків

Невідшко-дування ПДВ

Нерівне податкове навантаження на бізнес

тютюновий бізнес

Відсутність довгострокової передбачуваної акцизної політики

Непередбачувана акцизна політика

Нерівні правила проведення готівкових розрахунків

банки

Низький рівень професіоналізму перевіряючих з боку Державної фіскальної служби (ДФС)

Різні вимоги щодо формування резервів банків регуляторами (НБУ, ДФС)

Неврегульованість питання списання безнадійної заборгованості

 

Недосконале законодавство з кооперації сільськогосподарської виробників, невизнання біоетанолу хімічним продуктом, відсутність регуляторного поля  щодо  торгівлі в мережі Інтернет, вади правового  регулювання лотерейного бізнесу та трансфертного ціноутворення  роблять неефективним оподаткування агровиробництва, біопаливної галузі, електронної комерції, грального бізнесу і IT індустрії.

Для вирішення загальних проблем оподаткування національної економіки податковою реформою передбачається: скорочення кількості податків із двадцяти двох до дев’яти. Спрощення адміністрування податків досягається об’єднанням податкової та бухгалтерської звітності, її гармонізації з міжнародними стандартами фінансової звітності. Це зменшить  витрати часу та коштів платників податків на нарахування та сплату податків шляхом скорочення кількості та обсягів податкової звітності, розширить можливості безперешкодного дистанційного звітування та сплати податків через електронні сервіси. Передумовою вказаної гармонізації є модернізація податку на прибуток, який має розраховуватися  виходячи зі сформованого фінансового результату у фінансовій звітності згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) або Національного Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1. Прозорість та передбачуваність податкової системи буде досягнуто за рахунок: створення законодавчих умов та стимулів для деофшоризації економіки України, забезпечення відповідності процедур контролю за трансфертним ціноутворенням у відповідності до принципів Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), відмови від каральної моделі податкового контролю тощо.

Для вирішення проблеми високого податкового навантаження на фонд заробітної плати необхідно легалізувати зарплату робітників шляхом  поетапного зменшення розміру єдиного соціального внеску з 41%  до 15%  із поступовим перерозподілом фіскального навантаження на фонд оплати праці  між роботодавцем та найманою особою, забезпечити сплату податку з доходів фізичних осіб виключно за місцем здійснення діяльності працівника, податок з доходів якого сплачується, посилити відповідальність за виплату заробітної плати «в конвертах» і  розробити нормативно-правові акти, спрямовані на зменшення тіньового обігу готівки.

Запорукою ефективності податкової реформи є успішність децентралізації та реформи місцевого самоврядування, якими передбачається: надання місцевим органам влади бюджетної самостійності, в тому числі в частині встановлення ставок податків і їх адміністрування;  скасування пільг, які надавалися на державному рівні, та надання права місцевим органам влади самостійно приймати рішення з даного питання;  запровадження нового податку (акцизний податок) та розширення бази оподаткування за діючими податками;  підвищення мотивацій до нарощування дохідної бази місцевих бюджетів.

Впровадження ефективних програм боротьби з контрабандою та порушенням митних правил передбачає: повну гармонізацію податкового та митного законодавства з нормами та стандартами ЄС, створення  спільних пунктів пропуску з сусідніми державами,  приєднання до комп’ютеризованої транзитної системи NCTS (New Computerized Transit System).

Знищення корупції та відновлення довіри суспільства до ДФС  передбачає її перетворення на  клієнт - орієнтовану сервісну службу,  перехід із інституційного до функціонального розподілу функцій, збільшення кількості центрів обслуговування платників податків, створення комітету з ризиків та аудиту, тотальну електронізацію сервісів (електронна митниця, електронний акциз, електронний кабінет платника податків), запровадження нової системи розгляду податкових скарг (апеляцій). Вирішення проблеми адміністрування ПДВ лежить у площині його автоматичного відшкодування.

В аграрній сфері удосконаленню оподаткування сприятиме ефективність реформи сільського господарства, яка передбачає: проведення земельної реформи, реформування системи державної підтримки сільськогосподарського виробництва та залучення фінансування у галузь, сприяння міжнародній торгівлі, сталий розвиток сільських територій тощо.

Реформа енергетики та забезпечення енергонезалежності передбачає: реорганізацію ринків енергії та імплементацію європейського законодавства в сфері енергетики у відповідності до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, поетапну ліквідацію перехресного субсидіювання та вирівнювання цін на природний газ та електричну енергію, забезпечення прозорості енергоринків та підвищення їх ефективності, приведення податкового навантаження на нафтогазовидобувну галузь у відповідність до кращої світової практики. Нова політика енергетичної незалежності передбачає запровадження змішаної системи оподаткування енергетичного сектору відповідно до міжнародних стандартів.

Оцінюючи хід реалізації реформ у енергетичному секторі, слід конституювати, що базовий законопроект про ринок електричної енергії розроблено, утім базові закони щодо державної підтримки та функціонування вугільного ринку не розроблені, також  спостерігається затримка у розробці нової моделі оподаткування видобутку вуглеводнів, а також у затвердженні Національного плану дій з енергоефективності та створення Фонду енергоефективності.

Важливою передумовою реформи фінансового сектору є прийняті закони щодо збільшення вимог до капіталу банків, посилення корпоративного управління в банках, захисту прав інвесторів, сприяння капіталізації та реструктуризації банків, посилення відповідальності пов’язаних із банком осіб, тощо. Утім запровадження ефективного нагляду передбачає: посилення якості регулювання фінансового сектору з метою більш зваженого консолідованого пруденційного нагляду, в тому числі шляхом передачі функцій щодо нагляду за бюро кредитних історій від Національної комісії фінансових послуг до Національного Банку України; гармонізація вимог до учасників фондового ринку з директивами ЄС та посилення контролю за виконанням пруденційних вимог з подальшим підвищенням надійності учасників фондового ринку; приведення законодавства про регулювання страхових компаній у відповідність до Директив ЄС. Розвиток інструментів фондового ринку передбачає  прийняття нового закону про деривативи та удосконалення законодавства щодо корпоративних облігацій та щодо оподаткування доходу від операцій з фінансовими інструментами.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Основним науковим результатом дослідження є визначення загальних і специфічних проблем оподаткування галузей національної економіки, представлених у матричній формі у вигляді таблиці. Напрямами удосконалення податкового регулювання національної економіки означено:  стабільність податкового законодавства, зменшення податкового навантаження на фонд заробітної плати і обсягів тіньової економіка, забезпечення рівномірності податкового навантаження на бізнес, автоматичне відшкодування ПДВ, створення передумов для довгострокової передбачуваності акцизної політики. Визначено точки дотику податкової реформи із реформами місцевого самоврядування, органів правопорядку, енергетики,  сільського господарства;  банківського сектору.

Перспективами подальших досліджень є конкретизація рекомендацій із удосконалення податкового інструментарію регулювання окремих галузей національної економіки.

 

Література.

1. Податкова реформа:  Національна рада реформ [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://reforms.in.ua/reforms/podatkova-reforma

2. Мельникова О.П. Вплив оподаткування на розвиток підприємництва в трансформаційній економіці: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / О.П. Мельникова ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2006. - 20 с.

3. Короленко В.В. Вдосконалення організації оподаткування в системі державного регулювання розвитку національної економіки: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03 / В.В. Короленко ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2009. - 20 с.

4. Ляшенко В.І. Регуляторна політика в Україні: методологія формування та режими реалізації в сфері малого підприємництва: автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.03 / В.І. Ляшенко ; НАН України. Ін-т економіки пром-сті. - Донецьк, 2008. - 32 с.

5. Кравчук Л.С. Розвиток і підвищення ефективності аграрного сектора економіки на основі вдосконалення податкового регулювання: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03 / Л.С. Кравчук ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2008. - 20 с.

6. Кушніренко О. А. Економічна суть податків та їх функції в галузі сільського господарства [Електронний ресурс] / О. А. Кушніренко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Економіка і менеджмент. - 2012. - Вип. 3. - С. 146-150. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vsna_ekon_2012_3_32.pdf

7. Балабенко О.В. Удосконалення механізму реалізації регуляторної політики держави: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03 / О.В. Балабенко ; Донец. держ. ун-т упр. - Донецьк, 2008. - 20 с.

8. Гладченко Л. І. Щодо механізму фінансового результату і податку на прибуток підприємства будівельної галузі [Електронний ресурс] / Л. І. Гладченко, І. О. Єрьоміна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Економіка і менеджмент. - 2013. - Вип. 6. - С. 108-112. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvmgu_eim_2013_6_20.pdf

9. Ястребова Г. С. Економіка якості продукції галузі капітального будівництва через призму еволюції податкових процесів в Україні [Електронний ресурс] / Г. С. Ястребова // Проблеми економіки. - 2013. - № 2. - С. 113-118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pekon_2013_2_18.pdf

10. Цільова команда «Податкова реформа» Національної ради реформ. Підсумки індустріальних комунікаційних платформ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reforms.in.ua/sites/default/files/upload/docs/2015.07.22_results_industries.pdf

 

References.

1. Podatkova reforma (2015), National Council reform, Kiev, Ukraine.

2. Melnikova O.P. (2006), Vplyv opodatkuvannia na rozvytok pidpryiemnytstva v transformatsijnij ekonomitsi  [The impact of taxation on business development in economy], Khark. nats. un-t im. V.N.Karazina, Kharkiv, Ukraine, 20 p.

3. Korolenko V.V. (2009), Vdoskonalennia orhanizatsii opodatkuvannia v systemi derzhavnoho rehuliuvannia rozvytku natsional'noi ekonomiky  [Improving tax organization system of state regulation of the national economy],  Khark. nats. un-t im. V.N.Karazina, Kharkiv, Ukraine, 20 p.

4. Liashenko V.I. (2008), Rehuliatorna polityka v Ukraini: metodolohiia formuvannia ta rezhymy realizatsii v sferi maloho pidpryiemnytstva [Regulatory policy in Ukraine: methodology development and modes of implementation in small business], NAN Ukrainy. In-t ekonomiky prom-sti, Donets'k, Ukraine, 32 р.

5. Kravchuk L.S. (2008), Rozvytok i pidvyschennia efektyvnosti ahrarnoho sektora ekonomiky na osnovi vdoskonalennia podatkovoho rehuliuvannia [Development and efficiency of the agricultural sector through improved fiscal management], Mykolaiv. derzh. ahrar. un-t, Nikolaev, Ukraine, 20 p.

6. Kushnirenko O. A. (2012), The economic nature of taxes and their functions in agriculture”,  Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu, No. 3, pp. 146-150.

7. Balabenko O.V. (2008), Udoskonalennia mekhanizmu realizatsii rehuliatornoi polityky derzhavy [Improving the mechanism for implementing regulatory policy], Donets. derzh. un-t upr., Donets'k, Ukraine, 20 p.

8. Hladchenko L. I. and Yer'omina I. O. (2013), “Regarding the mechanism of financial result and income tax building industry, Naukovyj visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, No. 6, pp. 108-112.

9. Yastrebova H. S. (2013), “Economy product quality field of capital construction in the light of the evolution of tax processes in Ukraine,  Problemy ekonomiky, No. 2, pp. 113-118.

10. Tsil'ova komanda «Podatkova reforma» (2015), National Council reform. Results of industrial communication platforms,  Kiev, Ukraine.

 

Стаття надійшла до редакції 19.09.2015р.