EnglishНа русском

Ефективна економіка № 8, 2015

УДК 338.45/14

 

Б. І. Шувар,

кандидат економічних наук, в. о. доцента кафедри статистики та аналізу, Львівський національний аграрний університет

 

АНАЛІЗ ПЕРЕДУМОВ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА СЕЛІ

 

B. I. Shuvar,

candidate of economic sciences, Lviv National Agrarian University (Department of Statistics and Analysis)

 

THE ANALYSIS OF THE PRECONDITIONS OF THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS IN THE RURAL AREA

 

Висвітлені питання розвитку малого підприємництва та сталості сільських територій. Розвиток малого і середнього підприємництва в Україні є очевидною необхідністю. До сьогодні розвитку малого і середнього підприємництва в сільській місцевості приділялося мало уваги. У статті виокремлено мотиви заняття підприємницькою діяльністю на селі. Проаналізовано статистичні дані зайнятості сільського населення. Установлено статистичні результати чисельності різних форм господарювання на селі. Аналіз різних форм самозайнятості і підприємницької діяльності в селі дозволив виокремити основні переваги та ризики для особистих селянських господарств, фермерських господарств та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Розвиток сільського підприємництва здатен відновити соціальну сферу села, яка нині перебуває в стані занепаду. Цей рецепт є універсальним для вирішення проблем сталого розвитку сільської місцевості в усіх розвинених країнах.

 

The issues of small business development and sustainability of rural areas have been pointed out. The motives of entrepreneurship in the countryside  have been singled out. The statistical data of employment in the rural areas has been analyzed. The statistical results of the number of different forms of agricultural business have been established. The most urgent problems of the rural small business include: administrative pressure;  lack of entrepreneurial initiative; the shortage of working capital; dissatisfying provision of legal and economic information; underdevelopment of the business support infrastructure; low level of knowledge and professional skills of workers in small business; low labor productivity; burdensome system of taxation of entrepreneurs. The benefits and risks of entrepreneurship in the villages have been investigated according to various forms of management.

 

Ключові слова: диверсифікація, виробництво, мале підприємництво, сільські території, розвиток.

 

Keywords:  diversification, production, small business, rural areas, development.

 

 

Постановка проблеми

В Україні уже давно назріла необхідність впровадження цілеспрямованої політики розвитку села шляхом створення сприятливих економічних, соціальних, політичних умов для забезпечення процвітаючого майбутнього сільських територій. Розвиток підприємництва на селі чинить позитивний вплив не тільки на підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки, але також сприяє культурному і духовному розвитку села.

Аналіз актуальних досліджень

Проблема підприємництва, зокрема в сільській місцевості, достатньо широко розглядається в економічній літературі, зокрема в працях П. Березівського [1], Г. Біловуса [2], В. Герасимчука [3], Ю. Губені [4],  В. Липчука [8], М. Маліка [5], В. Месель-Веселяка [6], П. Саблука [7] та інших вчених-економістів та ін. Однак бар’єрам його розвитку, у тому числі з урахуванням останніх тенденцій і структурних змін у вітчизняній та глобальній економіці, приділено недостатньо уваги.

Метою дослідження є обґрунтування основних напрямів активізації розвитку малого підприємництва в сільській місцевості.

Виклад основного матеріалу

 Розвиток малого і середнього підприємництва в Україні, зростання його частки у ВВП до рівня розвинених країн є очевидною необхідністю. До сьогодні розвитку малого і середнього підприємництва в сільській місцевості приділялося невиправдано мало уваги. Проте з огляду на цілу низку соціально-економічних чинників ця проблема стає надзвичайно актуальною.

На сьогодні можна виділити основні мотиви підприємницької діяльності на селі:

- бажання селян збільшити свої статки, щоб забезпечити вищий рівень життя сім'ї. Основним стимулом служить вища дохідність несільськогосподарської діяльності порівняно із сільськогосподарською. Це відкриває широкі перспективи перед селянами та стимулює до розвитку підприємництва;

- можливість стати незалежним в економічному плані та отримати визнання серед громади;

  - незалежність від факторів, що мають значний вплив при веденні сільського господарства (належні погодні умови, справна сільськогосподарська техніка і т.д.);

- самозайнятість цілий рік, тоді як заняття сільським господарством вимагає значних ресурсів сезонно [8, С. 256].

За даними Державної служби статистики України,  у  І кварталі 2015 року чисельність зайнятого населення у сільській місцевості становила 5,0  млн. осіб, що складає майже третину серед загальної кількості зайнятого населення України. Рівень зайнятості сільського населення віком 15-70 років становив 53,7% [9].

Водночас скорочується частка зайнятих у сільськогосподарському виробництві. Остання тенденція є закономірною для всіх країн з перехідною економікою, а її наслідком стає зростання безробіття в сільській місцевості.

  Звільнені з підприємств та організацій селяни змушені працювати переважно в особистих господарствах.

Чисельність безробітних, що проживають у сільській місцевості,  у  І кварталі 2015 року  становила 603,8 тис. осіб. Рівень безробіття у сільській місцевості  у І кварталі 2015 року становив 10,8%.

У  І півріччі 2015  року  статус безробітного мали 354,0  тис. осіб з числа сільських мешканців  (37,6% всіх  осіб, які мали статус безробітного). У більшості регіонів України серед зареєстрованих безробітних кожен другий  – мешканець сільської місцевості, зокрема у Вінницькій,  Закарпатській, та Чернівецькій та областях – 60 відсотків.

Близько 1 млн. найактивніших сільських жителів перебувають на тимчасових заробітках поза межами своєї країни, в ближньому та далекому зарубіжжі.

Аналіз п'яти найбільших областей за чисельністю постійно проживаючого сільського населення України показав, що значну частку серед форм господарювання на селі займають фермерські господарства (рис. 1). Як свідчать статистичні дані, станом на 01 січня 2014 року в Україні кількість зареєстрованих фермерських господарств становила 39428 одиниць, у власності та користуванні яких знаходилося 4621,7 тис. га сільськогосподарських угідь [10].

 

Рис. 1. Частка різних форм господарювання на селі серед областей з найбільшою чисельністю сільського населення, %

 (станом на 1 січня 2014 р.) [9]

 

Досвід розвинутих країн світу показує, що шляхом диверсифікації видів діяльності сільського населення, розробки та втілення програм сталого розвитку села – можна досягти значних позитивних результатів. Сталий розвиток сільської місцевості передбачає ефективне використання людських і природних ресурсів, розвиток підприємництва, місцевої промисловості, сільського туризму, створення необхідних умов для гідного життя селян, збереження культурних цінностей села тощо.

 До числа найбільш актуальних проблем сільського малого підприємництва варто віднести:

- адміністративний тиск;

- брак підприємницької ініціативи;

- дефіцит обігових коштів;

- незадовільне забезпечення правовою й економічною інформацією;

- нерозвиненість інфраструктури підтримки підприємництва;

- низький рівень знань і професійних навичок працівників сфери малого підприємництва;

- низьку продуктивність праці;

- обтяжливу систему оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності.

Аналіз різних форм самозайнятості і підприємницької діяльності в селі дозволив виокремити основні переваги та ризики для особистих селянських господарств, фермерських господарств та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (табл. 1).

 

Таблиця 1.

Переваги та ризики ведення підприємницької діяльності на селі

Переваги

Ризики

Особисті селянські господарства (ОСГ)

Відсутність податків

Право вибору

Відсутність офіційної звітності

Підтримка членів родини, їх

участь

Свобода реалізації с\г продукції

Натуральна продукція

Постійна присутність вдома

Постійний мінімальний дохід

Можливість спілкуватись з

однодумцями

Погодні умови

Хвороби рослин і тварин

Відсутність кредитів

нестабільність ринку збуту

Немає підтримки ОСГ

Відсутність моніторингу

Слабка матеріально-технічна

база

Фермерські господарства

Підписання договорів ( більш

розширений статут)

Платник ПДВ

Спрощена звітність

Отримання землі, чорнозему

Бюрократія

Корупція

Рейдерство

Неврожай

Форсмажорні обставини

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив (СОК)

Юридична особа

Відсутність посередників в

реалізації с\г продукції

Колективне вирішення проблем і

завдань

Підзвітність керівним органам,

членам СОК

Робочі місця, самозайнятість.

Надання пільгових послуг для

членів СОК

Постійні партнери

Забезпечення кормами

Підтримка державних інвесторів

Можливості реалізації соціальних

проектів.

Можливість перероблення власної

продукції і формування партій для

реалізації

Недобросовісність членів СОК

Невчасна виплата за реалізовану

продукцію

Нестабільність законодавчої бази

Брак коштів для розвитку СОК

Кліматичні фактори

Хвороби тварин і рослин

Доступ до пільгових кредитів

 

Україна має значний потенціал для пом'якшення негативного впливу тенденції до скорочення робочих місць у сільському господарстві, насамперед через розвиток сфери послуг, яка в сільській місцевості практично нерозвинена.

Висновки і перспективи подальших досліджень

Тільки розвиток сільського підприємництва здатен відновити соціальну сферу села, яка нині перебуває в стані занепаду. Цей рецепт є універсальним для вирішення проблем сталого розвитку сільської місцевості в усіх розвинених країнах. Оскільки Україна стала членом СОТ, доцільно зауважити, що державна підтримка заходів із розвитку сільської місцевості сприятиме піднесенню сільського господарства. Але чи не найбільшим внеском заходів із розвитку та підтримки сільського підприємництва стане сприяння поступовій зміні менталітету селян у напрямку до формування ринково-орієнтованої поведінки.

 

Список використаних джерел.

1. Березівський П.С. Особисте селянське господарство Львівщини : реалії і перспективи / П. С. Березівський // Економіка України у ХХІ столітті і ретреспективі і перспектива : доповіді Асоціації вчених “Еліта економічної науки Львова” / за ред. С. К. Реверчука. – Львів : ЛНУ, 2002. – С. 34–62.

2. Біловус Г. Підприємництво в Україні: сучасний стан та проблеми розвитку / Г. Біловус // Регіональна економіка. – 2007. – № 4. – С. 86-92.

3. Герасимчук В.І. Малий та середній бізнес як сфера зайнятості: методологія, аналіз, проблеми розвитку : Монографія / В.І. Герасимчук, О.В. Мірошниченко, В.В. Онікієнко . – Київ : Український інститут соціальних досліджень, 2002 . – 117 с.

4. Губені Ю. Е. Підприємництво : навч. посіб. / Ю. Е. Губені. – Львів : Укр. технології, 2012. – 572 с.

5. Малік М.Й. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: методологія і механізми: Монографія./ М.Й. Малік, О.А. Нужна. – К.: ННЦ ІАЕ, 2007. – 270 с.

6. Месель-Веселяк В. Я. Розвиток та ефективність організаційно-правових форм господарювання в сільському господарстві України / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2004. – № 11. – С. 18.

7. Саблук П. Т. Основні напрями удосконалення державної аграрної політики в Україні / П. Т. Саблук, Ю. Я. Лузан // Економіка АПК. – №5. – 2011. –  С. 3–17.

8. Липчук В. В. Підприємництво в розвитку інтегрованого сільського господарства і сільських територій / В. В. Липчук, Н. В.Липчук, О. Г. Солтис. – Львів : Сполом, 2013 . – 302 с.

9. Офіційний сайт Державної служби статистики України (Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.org.ua. – 2015

10. Офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minagro.gov.ua

 

References.

1. Berezivs'kyj, P.S. (2002), Osobyste selians'ke hospodarstvo L'vivschyny : realii i perspektyvy [Personal peasant farm of Lviv Region: realities and prospects] , Ekonomika Ukrainy u KhKhI stolitti i retrespektyvi i perspektyva : dopovidi Asotsiatsii vchenykh “Elita ekonomichnoi nauky L'vova” , L'viv, Ukraine, pp. 34–62.

2. Bilovus, H. (2007) “Entrepreneurship in Ukraine: Current status and problems of development” , Rehional'na ekonomika, № 4, pp. 86-92.

3. Herasymchuk, V.I. Miroshnychenko, O.V. and Onikiienko, V.V. (2002) Malyj ta serednij biznes iak sfera zajniatosti: metodolohiia, analiz, problemy rozvytku [Small and medium business a sphere of employment: Methodology, analysis, problems of development], Ukrains'kyj instytut sotsial'nykh doslidzhen', Kyiv, Ukraine.

4. Hubeni, Yu. E. (2012) Pidpryiemnytstvo [Entrepreneurship], Ukr. tekhnolohii, L'viv, Ukraine.

5. Malik, M.J. Nuzhna, O.A. (2007) Konkurentospromozhnist' ahrarnykh pidpryiemstv: metodolohiia i mekhanizmy [The competitiveness of the agrarian sector: methodology and mechanisms]  NNTs IAE, Kiev. Ukraine.

6. Mesel'-Veseliak, V. Ya. (2004) Development and efficiency of organizational-legal form in the agricultural sector of Ukraine, Ekonomika APK, vol. 1, pp. 18.

7. Sabluk, P. T. Luzan, Yu. Ya. (2011) “The main directions of perfection of the state agricultural policy in Ukraine” , Ekonomika APK, vol. 1, pp. 3-17.

8. Lypchuk ,V. V. Lypchuk, N. V. and Soltys, O. H.(2013) Pidpryiemnytstvo v rozvytku intehrovanoho sil's'koho hospodarstva i sil's'kykh terytorij [Business in the development of the integrated agriculture and rural development], Spolom , L'viv , Ukraine.

9. State Service of Statistics of Ukraine (2015), available at :  http://www.ukrstat.org.ua.

10. The Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine (2015), available at :   http://www.minagro.gov.ua.

 

Стаття надійшла до редакції 20.08 2015 р