EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2012

УДК 336.76

 

М. В. Корнєєв,

к. е. н., доцент, Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара

 

НАПРАВЛЕНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВИНИКНЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ДИСПРОПОРЦІЙ РУХУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ В ЕКОНОМІЦІ

 

DIRECTION OF STATE REGULATION OF THE EMERGENCE AND SPREAD OF DISPARITIES MOVEMENT OF FINANCIAL RESOURCES IN THE ECONOMY

 

У статті розглянуто теоретичні засади державного регулювання у фінансові сфері. Систематизовано направленості державного регулювання процесів виникнення та поширення диспропорцій руху фінансових ресурсів.

 

In the article theoretical principles of government control in financial  sphere are considered. Тhe orientation of government control of processes of origin and distribution of disproportions of motion of financial resources is systematized.

 

Ключові слова: регулювання, держава, інструменти, направленість, диспропорції, фінансова сфера, рух фінансових ресурсів, економіка

 

Keywords: adjusting, state, instruments, orientation, disproportions, financial sphere, motion of financial resources, economy.

 

 

Вступ. Дієві заходи державної регуляторної політики у фінансовій сфері націлені на мінімізацію негативних наслідків проявів виникаючих диспропорцій руху фінансових ресурсів. Це обумовлює необхідність узагальнення існуючих та розробки інноваційних напрямів державного регулювання економіки взагалі та процесів виникнення і поширення диспропорцій руху фінансових ресурсів зокрема.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням державного регулювання економіки, її фінансової сфери присвятили наукові праці багато зарубіжних та вітчизняних вчених. Серед них: О.Абакуменко, В.Базилевич, О.Барановський, Р.Бернард, Т.Васильєва, Дж. Долан, А.Захаров,  О.Іваницька, О.Кіктенко, Ю.Коваленко, С.Козьменко, С. Лєонов, О.Луняков, Я.Міркін, В.Міщенко, С.Міщенко, Ф.Мишкін, C.Науменкова, К.Отченаш, В.Опарін, І.Рекуненко,  В.Федосов, І.Школьник,  М.Хьюїт, Я.Шумелда та інші.

Високо оцінюючи напрацювання вчених щодо цих питань, дотепер залишаються не достатньо обґрунтованими тактичні та стратегічні направленості державного регулювання процесів виникнення та поширення диспропорцій руху фінансових ресурсів в економіках.

Виклад основного матеріалу дослідження. Державне регулювання процесів виникнення та поширення диспропорцій руху фінансових ресурсів в економіках слід, на нашу думку, здійснювати з позицій декількох направленостей: інструментальна; критеріальна; змішана.

Загальні цілі такого державного регулювання пов’язані з мінімізацією негативних наслідків виникаючих диспропорцій у русі фінансових ресурсів в економіці окремої країни. Суб’єктами такого регулювання виступають звичайні класичні регуляторні органи в економіках, а також, як правило, саморегулівні організації. Завдання таких суб’єктів повинні чітко визначатися на законодавчій основі. У контексті вітчизняної економіки законодача база державного регулювання у фінансовій сфері систематизована на рис. 1 [1-5].

 

Рис. 1. Законодача база державного регулювання у фінансовій сфері

 

У відповідності до завдань державного регулювання в економіці взагалі й процесів виникнення та поширення диспропорцій у русі фінансових ресурсів зокрема повинно бути можливим визначити базові напрями такого регулювання. Поряд з цим, фундаментальну роль відіграють способи та механізми реалізації досліджуваного регулювання, вектори впливу тощо.

Загальні особливості державного регулювання у фінансовій сфері наведено на рис. 2.

      

Рис. 2. Особливості реалізації регулювання у фінансовій сфері

 

Стосовно інструментальної направленості державного регулювання процесів виникнення та поширення диспропорцій руху фінансових ресурсів в економіках виокремимо наступні етапи (рис. 3).

 

Рис. 3. Етапи реалізації державного регулювання процесів виникнення та поширення диспропорцій руху фінансових ресурсів в економіці

(за інструментальною направленістю)

 

Виокремлена вище послідовність етапів може коригуватись у відповідності до базової цілі такого регулювання: мінімізації негативних наслідків процесів виникнення та поширення диспропорцій руху фінансових ресурсів в економіках. При такому коригуванні необхідно враховувати специфічні особливості кожних конкретних умов господарювання.

Стосовно сукупності інструментів державного регулювання процесів виникнення та поширення диспропорцій руху фінансових ресурсів в економіці зазначимо наступне. Такими інструментами у контексті  державної фінансової політики можуть виступати:

1) інструменти монетарної (грошово-кредитної) політики;

2) інструменти валютно-курсової політики;

3) інструменти бюджетно-податкової політики тощо.

Як доповнення до першого етапу (рис. 3), окремо слід визначити можливість розробки інноваційних інструментів регулювання та відповідне їх застосування до цілей дослідження. Надалі треба ідентифікувати відповідні кожному обраному (або ж інноваційному) інструменту регулювання індикатори. Ступінь зв’язку між обраним індикатором, що відповідає інструменту регулювання, та рівнем існуючих диспропорцій руху фінансових ресурсів в економіці може бути визначений на базі застосування методів багатовимірного статистичного аналізу (зокрема кореляційного аналізу).

Третій етап (рис. 3) базується на використанні математичного апарату. Як приклад, застосовуються прийоми кореляційного аналізу до визначення дієвості інструментів державного регулювання процесів виникнення та поширення диспропорцій руху фінансових ресурсів в економіці. На цьому етапі необхідно визначати ступінь досліджуваного зв’язку на базі розрахунку коєфіцієнтів кореляції між показником рівня диспропорцій руху фінансових ресурсів в економіці та індикатором (показником кількісного виміру) відповідного інструмента регулювання.

На базі реалізації четвертого етапу (рис. 3) здійснюється відбір інструментів державного регулювання, які, з урахуванням визначеного часового лагу, посилюють чи зменшують вплив на показник рівня диспропорцій руху фінансових ресурсів в економіці. Реалізація цього етапу може базуватись на застосуванні прийомів автокореляційного багатовимірного статистичного аналізу.

Критеріальна направленість державного регулювання процесів виникнення та поширення диспропорцій руху фінансових ресурсів в економіках базується на виокремленні системи фундаментальних ознак-критеріїв щодо ймовірної реалізації такого регулювання. Перелік таких ознак-критеріїв є доволі розгалуженим та носить різнорідний характер відповідно до тих чи інших умов господарювання. Група ознак-критеріїв, що може бути застосована в економіці України та економіках з подібним рівнем розвитку наведено на рис. 4.

 

Рис. 4. Ознаки-критерії щодо ймовірної реалізації державного регулювання процесів виникнення та поширення диспропорцій

руху фінансових ресурсів в економіках

 

Змішана направленість державного регулювання процесів виникнення та поширення диспропорцій руху фінансових ресурсів в економіках базується на одночасному використанні інструментального та критеріального підходів та є найбільш ефективною в умовах сучасних фінансіалізаційних процесів.

Висновки. Окремі загальні напрями державного регулювання у фінансовій сфері полягають у: вдосконаленні законодавчої бази стосовно аспектів розвитку відповідної сфери та посиленні прозорості діяльності її суб’єктів, сприянні ефективному функціонуванню такої сфери, застосуванні системи дієвих інструментів державної фінансової політики (зокрема грошово-кредитної, валютно-курсової, бюджетно-податкової) з ціллю мінімізації негативних наслідків диспропорційності руху фінансових ресурсів. Направленості державного регулювання процесів виникнення та поширення диспропорцій руху фінансових ресурсів в економіці визначено з точки зору інструментальної, критеріальної та змішаної позицій. Остання з яких є найбільш ефективною в умовах випереджаючого розвитку фінансового сектору економіки над її реальним сектором.

 

Література.

1. Васильєва Т. А. Проблеми державного регулювання інвестиційного ринку в Україні / Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов // Ринкова система України: стан та перспективи розвитку: монографія / За заг. ред. О. В. Макарюка, В. М. Жмайлова, Ю.І. Данька. – Х.: «Міськдрук». – 2011. – С. 342-346.

2. Габбард Г. Г. Гроші, фінансова система та економіка : підручник / Глен Г. Габбард; пер. з англ.; наук. ред., пер. М. Савлук, Д. Олесневич. – К. : КНЕУ, 2004. – 889 с.

3. Отченаш К.Г. Сучасні механізми регулювання та саморегулювання на фондовому ринку/ К.Г. Отченаш // Теоретичні та прикладні питання економіки. – Вип. 27. Т. 1. – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012. – С. 272-278.

4. Рекуненко І. І. Особливості правового регулювання інфраструктури фінансового ринку в сучасних умовах / І. І. Рекуненко // Вісник Української академії банківської справи. – 2009. – № 2. – С. 13-17.

5. Школьник І.О. Фінансовий ринок України: сучасний стан і стратегія розвитку: монографія / І.О. Школьник. – Суми: Мрія, УАБС НБУ, 2008. – 348 с.

 

Стаття надійшла до редакції 20.12.2012 р.