EnglishНа русском

Ефективна економіка № 10, 2015

Переглянути у форматі pdf

ДОСВІД АДАПТАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ ДО ВИМОГ ЕС
О. Є. Федорченко

УДК 336.2

 

О. Є. Федорченко,

к. е. н., доцент кафедри обліку підприємницької діяльності,

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

ДОСВІД АДАПТАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ ДО ВИМОГ ЕС

 

O. Fedorchenko,

Candidate of Sciences (Economics), Docent of Entrepreneurship Activities Accounting Department

of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

 

EXPERIENCE OF TAX POLICY AND TAX ADMINISTRATION ADAPTATION TO EU REQUIREMENTS

 

У статті висвітлено місце податкової політики у загальноекономічній політиці держави, узагальнено основні аспекти удосконалення податкової політики держави. Досліджено проблеми адміністрування податків в системі економічних відносин Європи та України, з метою забезпечення своєчасного наповнення бюджету держави у необхідному обсязі за рахунок податкових надходжень при мінімальному негативному впливі на економічну діяльність платників податків. Проаналізовано особливості розвитку національної податкової системи задля прискорення процесу інтеграції України у світову спільноту. Обґрунтовано необхідність адаптації вітчизняного податкового законодавства до вимог ЄС, як процесу розробки і прийняття нормативно-правових актів та створення умов для їх належного впровадження і застосування з метою поступового досягнення повної відповідності права України до європейського права.

 

The place of tax policy within general economic policy of the state is highlighted, the main aspects of tax policy improvement are summarized in the article. The problems of tax administration within the system of economic relations between Europe and Ukraine, aimed at the purpose of timely filling of the state budget in the required amount by tax revenues with minimal negative impact on economic activity of taxpayers are explored. The distinguishing features of the national tax system to accelerate the process of Ukraine’s integration into the world community are described. The necessity of adapting of the national tax legislation with EU requirements, as the process of development and adoption of legal acts and creating conditions for their proper implementation and application with the aim of step-by-step achieving of full compliance of the law of Ukraine to the European one.

 

Ключові слова: податкова політика, податкова система, податкова гармонізація, адміністрування податків, податки, євроінтеграція.

 

Keywords: tax policy, tax system, tax harmonization, tax administration, taxes, European integration.

 

 

Постановка проблеми у її загальному вигляді і її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями. Відповідно до Конституції України (ст.1) Україна є соціальною правовою державою. Отже, її податкова система має відповідати вимогам соціальної держави щодо рівня фінансування суспільних благ, із визначенням відповідно до цього рівня перерозподілу ВВП, який забезпечуватиме формування фінансових ресурсів, достатніх для виконання конституційно закріплених функцій держави та гарантій громадян на достатній життєвий рівень.

Внаслідок розширення ЄС Україна отримала прямий доступ до єдиного, розширеного, гармонізованого ринку ЄС. Стає очевидним, що Україна у більшій мірі, ніж інші країни, зможе отримати переваги від доступу до єдиного ринку ЄС з високим рівнем відкритості, єдиним переліком торгових правил і адміністративних процедур, єдиним митним тарифом та з вільним рухом товарів, послуг, громадян і капіталу без внутрішніх бар'єрів (прикордонного контролю, сертифікатів).

Основним шляхом узгодження правових норм України та Європейського Союзу є адаптація – процес розробки і прийняття нормативно-правових актів та створення умов для їх належного впровадження і застосування з метою поступового досягнення повної відповідності права України до європейського права [4].

З метою прискорення процесу інтеграції України у світову спільноту постійно активно проводиться гармонізація податкової системи України з Європою. В цьому процесі одним із найважливіших є питання спрощення адміністрування податків.

Проблема адміністрування податків в системі економічних відносин завжди мала особливу значущість. Для будь-якої країни це найважливіша категорія державних фінансів, що використовується у вигляді інструменту регулювання. Для бізнесу податки - це одна з основних складових витрат підприємця й фактор, що зменшує кінцевий результат діяльності - прибуток. Тому будь-яка держава завжди прагне обкласти по можливості більшою кількістю податків по найбільших ставках фізичних та юридичних осіб, а платники податків - прагнуть оптимізувати свої податкові платежі різними шляхами.

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковане вирішення проблеми. Питання адміністрування податків, становлення податкової системи досліджували такі вчені, як А. Берлач, Г. Вронська, Д. Гетьманцев, В. Форсюк,  Н. Бойко. Видання Державного департаменту адаптації законодавства Міністерства юстиції містять порівняльно-правові дослідження фіскальної політики України та країн ЄС [2]. Проте рівень дослідження проблеми в науковій літературі потребує подальшого дослідження, оскільки немає комплексного наукового підходу на основі порівняльно-правової характеристики законодавчого регулювання адміністрування податків в Україні та країнах ЄС.

Ціль статті. Визначити та дослідити досвід адаптації податкової політики до вимог ЄС, порядок адміністрування податків та зборів підприємств України та європейських країн з метою здійснення ефективної податкової політики.

Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. На сьогоднішній день в Україні створено податкову систему, яка за своїм складом та структурою подібна до податкових систем розвинутих європейських країн. Закони з питань оподаткування розроблено з урахуванням норм європейського податкового законодавства, а також аспектів податкової політики ГАТТ/СОТ та інших міжнародних економічних організацій.

В той же час адміністрування податків в Україні дещо відрізняється від країн ЄС.

1) В країнах Євросоюзу пріоритетом діяльності податкових органів є робота з неплатниками:

- особами, які обліковуються у податкових органах та які через будь-які причини не подають або припинили подавати податкову звітність та сплачувати податки,

- особами, які займаються господарською діяльністю, одержують доходи від такої діяльності і при цьому не обліковуються у податкових органах і не сплачують податки.

В Україні, на жаль, таким особам не приділяється достатньо уваги. Робота органів ДПС України зосереджується навколо платників податків, які свідомо та самостійно реєструються в установленому порядку.

2) Багато зарубіжних країн дотримуються наступного принципу обліку платників податків: платник податків перебуває на обліку в податковій службі, а не в окремому органі податкової служби виконавчого рівня. Зокрема, платники податків можуть подавати заяви та податкову звітність, здійснювати звірку, отримувати різноманітні документи та консультації у будь-якому органі податкової служби виконавчого рівня або по телефону чи в електронному вигляді. Податкова служба отримує більше можливостей щодо контролю за дотриманням податкового законодавства платниками податків та щодо підвищення якості їх обслуговування.

В Україні контроль за платниками податків та їх обслуговування здійснюється виключно у органі податкової служби за місцем обліку.

3) Зарубіжні країни, які мають єдиний державний інформаційний ресурс стосовно даних про громадян, нерезидентів, платників податків, об’єкти оподаткування тощо, з доступом до нього в межах повноважень органів державної влади, прокуратури, місцевого самоврядування, правоохоронних органів, фізичних та юридичних осіб, отримують ряд переваг як для органів державної влади (можливість оперативно отримувати достовірну інформацією, не вимагаючи від громадян різноманітних довідок), так і для громадян (економію часу, який вони витрачали на отримання таких довідок).

В Україні натепер лише створюються технічні можливості для забезпечення доступу державним органам в межах їх повноважень до інформації, наявної в базах даних інших державних органів.

4) У деяких країнах, наприклад у Швеції, особа автоматично отримує цивільний реєстраційний номер від народження або імміграції в країну. Таким чином, громадянин Швеції не має потреби звертатися до податкової служби, подавати заяви, очікувати на документ.

В Україні, на жаль, не вдалося врегулювати питання щодо автоматичного присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків на підставі інформації Мінюсту про новонароджених.

5) Визначення ризикових платників податків під час проведення процедури їх реєстрації платниками ПДВ є нормою для багатьох країн Європи.

Наприклад, податківці Ірландії вибірково відвідують взятих на облік платників податків, результати відвідування порівнюють з реєстраційними даними та іншою інформацією, а податківці Великої Британії та Литви мають повноваження отримувати додаткову інформацію від платника, якщо заява на реєстрацію платником ПДВ містить сумнівні дані. У Швеції - використовують інформацію, отриману від третіх осіб.

В Україні аудит реєстрації суб’єктів господарювання не передбачено чинним законодавством, зокрема відповідні положення, які пропонувалося внести до Податкового кодексу, не були прийняті.

6) В Європейських країнах, наприклад у Бельгії, за бажанням платника податків, податкові органи допомагають йому визначити перелік податків та платежів, які йому необхідно сплачувати.

В Україні платник податків повинен самостійно визначати, які податки та платежі, відповідно до законодавства він має сплачувати. Це в свою чергу доволі часто призводить до ситуації, коли сумлінному платнику податків призначаються штрафні санкції за податками, що не були визначені та сплачені ним не з метою ухилення від оподаткування, а по незнанню. Це викликає у платника податків почуття несправедливості та недовіру до податкової служби.

7) В багатьох країнах Євросоюзу за одним податком існує тільки одна форма податкової звітності. Форми податкової звітності прості та зрозумілі. Інструкції по заповненню форм виписані таким чином, щоб не було можливості їх різного трактування.

8) Тенденція до подання податкових декларацій в електронному вигляді спостерігається у майже всіх Європейських країнах. У Латвії вже запроваджено безкоштовне підключення та використання платниками системи електронного декларування он-лайн.

В Україні також створюються зручні умови для подання платниками податків податкової звітності в електронному вигляді в межах проекту модернізації ДПС. Електронний сервіс надаватиме можливість платникам податків формувати податкову звітність в режимі реального часу. При цьому автоматично заповнюються деякі розрахункові поля декларацій, та ті, дані за якими наявні в базі даних ДПС.

9) Податкова звітність з податку на прибуток в багатьох країнах подається 1 раз на рік (Великобританія, Чехія), а з податку на додану вартість - щоквартально (Великобританія, Кіпр). У той час, як в Україні кількість звітних періодів значно більше, що призводить до збільшення часу, який платник витрачає на справляння податків.

10) У таких Європейських країнах як Швеція, Данія, Велика Британія застосовується найбільш ефективна, прозора та проста системи сплати податків − Єдиний рахунок. Ця система дозволяє платнику податків одним платіжним дорученням сплатити грошові зобов’язання по всім податкам та зборам, обов’язковим йому до сплати, та стовідсотково запобігає помилок при перерахуванні коштів. При цьому податкова служба має реальну картину про стан розрахунків платників податків з бюджетами, а саме - ситуація, коли у одного платника податків одночасно по одному податку обліковується переплата, а по іншому податковий борг є неможливою [1]. Платники податків зазначених країн вважають запровадження Єдиного рахунку для сплати податків найважливішим досягненням податкової служби, яке значно покращило взаємовідносини з податковою службою, скоротило бюрократичні процедури та витрати, пов’язані зі сплатою податків. За останні роки багато країн у Європі почали застосовувати подібну систему податкових платежів, зокрема, за останні роки Єдиний рахунок для сплати податків запроваджено у Бельгії. Натепер в Україні відсутні технічні можливості для запровадження Єдиного рахунку для сплати податків, але ведеться робота щодо їх створення.

Основним шляхом узгодження правових норм України та Європейського Союзу є адаптація – процес розробки і прийняття нормативно-правових актів та створення умов для їх належного впровадження і застосування з метою поступового досягнення повної відповідності права України до європейського права.

Серед форм правової адаптації можна виділити наступні:

– наближення процесу прийняття, внесення змін чи скасування правових норм із метою наближення положень національного законодавства до положень актів законодавства Європейського Союзу для створення належних умов імплементації правового порядку Європейського Союзу;

– координація процесу узгодження тієї частини національного законодавства та практики його застосування, з якої наближення або транспозиція є неможливими або непотрібними;

– імплементація процесу транспонування актів законодавства Європейського Союзу, включаючи створення порядку та процедур їх впровадження (імплементація у вузькому сенсі); цей процес також включає тлумачення, практику застосування, забезпечення дотримання та виконання норм права, які відповідають європейському праву, органами державної влади (імплементація у широкому сенсі);

– гармонізація процесу коригування законодавства держав – членів Європейського Союзу на підставі правових актів ЄС, зокрема директив, які мають обов'язкову силу для держав – членів ЄС та вимагають від цих держав приведення їх внутрішнього законодавства у відповідність до положень директив [4].

Україна підтримує стосунки у сфері оподаткування з іншими державами, які застосовують діючі в усьому світі стандарти, розроблені Організацією економічного співробітництва та розвитку і Організацією Об’єднаних Націй, завдяки чому забезпечується адаптація законодавства України у сфері адміністрування податків до законодавства інших країн.

Висновки. Основним шляхом узгодження правових норм України та ЄС є адаптація вітчизняного законодавства до правової системи ЄС [3]. У цьому напрямі вважаємо за необхідне збільшення кількості й удосконалення навчальних програм, обов’язкових для фахівців, які працюють у сфері адаптації законодавства та займаються розробленням проектів нормативно-правових актів. Це підвищить якість підготовки законопроектів та дасть можливість Україні вийти на європейський рівень адміністрування оподаткування.

Отже, податкова система будь-якої країни є продуктом не лише економічного, а й політичного розвитку суспільства. Вона віддзеркалює інтереси різних суспільних груп та політичних партій і є результат консенсусу, до якого прийшли ці сили у процесі ухвалення податкових законопроектів.

З огляду на досвід країн із розвиненою економікою, які теж здебільшого методом проб і помилок впроваджували податкове законодавство на своїх територіях, наша держава, зокрема, вимагає нетрадиційного підходу до кодифікації наявної податкової системи. Результатом такого підходу може бути передусім стабілізація основ оподаткування, закладення підвалин цілісної податкової бази, з іншого боку – створення сприятливих умов для удосконалення механізму нарахування і стягнення податків. Нині можна стверджувати, що в Україні створено достатньо ефективну податкову систему, яка дає можливість мобілізувати кошти в розпорядження держави, здійснювати їх розподіл та перерозподіл на цілі економічного і соціального розвитку.

 

Література.

1. Міжнародний досвід: адміністрування податків в Європі та Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sfs.gov.ua/modernizatsiya-dps-ukraini/povidomlenia_/2012_povidomlenia-modernizatsia/print-59283.html

2. Державний департамент адаптації законодавства Міністерства юстиції України. Фіскальна політика: порівняльне-правове дослідження відповідності законодавства України acquis communautaire Європейського Союзу. — К., 2009. – 95 с.

3. Муравйов В., Мушак Н. Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС // К: Віче. — № 8. — 2013 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.viche.info/journal/3616/

4. Міжнародний досвід реформування податкових систем: види податків та електронна звітність  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sfs.gov.ua/modernizatsiya-dps-ukraini/arkchiv/mijnarodniy-dosvid-rozvitk/svitovui-dosvid/mrdosvid/

 

References.

1. State Fiscal Service of Ukraine (2012), “International experience: tax administration in Europe and Ukraine” [Online], available at: http://sfs.gov.ua/modernizatsiya-dps-ukraini/povidomlenia_/2012_povidomlenia-modernizatsia/print-59283.html (Accessed 15 September 2015).

2. State Department for Legal Approximation of the Ministry of Justice of Ukraine (2009), Fiskal'na polityka: porivnial'ne-pravove doslidzhennia vidpovidnosti zakonodavstva Ukrainy “Acquis communautaire Yevropejs'koho Soiuzu” [Fiscal policy: a comparative legal study of Ukraine's legislation relevance to acquis communautaire of the European Union], Kyiv, Ukraine.

3. Muravjov, V. and Mushak, N. (2013), “ Harmonisation of the legislation Ukraine with the right to the European Union under the Association Agreement between Ukraine and the EU ”, Viche, [Online], vol. 8, available at: http://www.viche.info/journal/3616/ (Accessed 15 September 2015).

4. State Fiscal Service of Ukraine (2015), International experience of reforming tax systems, types of taxes and electronic reporting '” [Online], available at: http://sfs.gov.ua/modernizatsiya-dps-ukraini/arkchiv/mijnarodniy-dosvid-rozvitk/svitovui-dosvid/mrdosvid/ (Accessed 15 September 2015).

 

Стаття надійшла до редакції  09.10.2015 р.