EnglishНа русском

Ефективна економіка № 1, 2011

УДК 658

 

О. С. Харитонова,

к.е.н.,  доцент кафедри «Економіка підприємства»

Східноукраїнського національного університету ім. В Даля

 

КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ

 

In number high indexes of estimation of competitiveness  enterprises of machine-building complex of region

 

У статті розглянуто типові показники оцінки конкурентоспроможності підприємства. Розраховано кількісні показники - цепні індекси обсягів виробництва продукції машинобудування Луганського регіону.

 

Ключові слова: конкурентоспроможність, машинобудування, показники.  

 

The typical indexes of estimation of competitiveness of enterprise are considered in the article. The chain indexes of production of goods of engineer of the Lugansk region volumes are expected.

 

Keywords: competitiveness, engineer, indexes.

 

 

Вступ. Для реформування економіки України у напрямку створення повноцінного конкурентного середовища та розвитку конкурентних відносин велике значення має дослідження поняття конкуренції, конкурентоспроможності та методів і показників оцінки. Поняття конкурентоспроможності широко використовується в різних галузях економіки для характеристики товарів, підприємств, регіонів та країн.

Постановка задач. Важливість оцінки рівня конкурентоспроможності визначається необхідністю позиціонування оцінюваного об’єкту відносно конкурентів, а також визначення заходів щодо управління конкурентоспроможністю в напрямку її підвищення. Незважаючи на широке використання, поняття конкурентоспроможності до цього часу продовжує удосконалюватися і набувати нового змісту. Особливо дискусійною і невирішеною проблемою є отримання об’єктивної оцінки рівня конкурентоспроможності об’єктів, тому ціллю статтю є дослідження різноманіття показників щодо оцінки конкурентоспроможності об’єктів.  

Проблема оцінки конкурентоспроможності є міждисциплінарною. Цю категорію та показники її рівня вивчають такі науки, як маркетинг, фінанси, економіка підприємства, менеджмент та інші. Кожна з них пропонує свої визначення конкурентоспроможності, методи її оцінки і шляхи підвищення. Базові положення теорії конкурентоспроможності представлені в наукових працях М. Портера, Ф. Котлера, І. Ансоффа, Є. Голубкова, Р. Фатхутдінова, А. Романова, В. Хруцького, Г. Багієва, Г. Гольдштейна та інших. Теоретичний і практичний інтерес у вивченні конкурентоспроможності підприємств представляють результати, описані в роботах закордонних і вітчизняних учених: О. Батурова, Б. Буркинського, А. Воронкової, В. Диканя, І. Должанського, І. Зулькарнаєва, Ю. Іванова, О. Млоток, В. Павлової, І. Смоліна, О. Тридіда, Х. Фасхієва, К. Щиборща  та інших. Але єдиної думки щодо використання   конкурентних показників для оцінки конкурентоспроможності підприємств будь якої галузі не визначено.

Результати. Узагальнення теорій оцінки рівня конкурентоспроможності підприємств дозволяє стверджувати, що рівень конкурентоспроможності підприємств традиційно оцінюють за допомогою типових показників, таблиця 1.

 

Таблиця 1. Типові показники оцінки конкурентоспроможності підприємства [1]

Показники

конкурентоспроможності

Роль показника в оцінці

Алгоритм розрахунку

1. Показники ефективності виробничої діяльності підприємств (Евд)

1.1. Витрати на одиницю продукції (В)

Відображає ефективність витрат в процесі випуску продукції

В = Валові витрати / Обсяг випуску продукції

1.2. Фондовіддача (Ф)

Характеризує ефективність використання основних засобів

Ф = Обсяг випуску продукції / Середньорічна вартість основних засобів

1.3. Рентабельність продукції (РП)

Характеризує ступінь прибутковості продукції

РП = Чистий прибуток від реалізації продукції / Повна собівартість продукції

1.4. Продуктивність праці (ПП)

Відображає ступінь організації та використання робочої сили

ПП = Обсяг випуску продукції / Середньоспискова чисельність робітників

2. Показники фінансової стійкості підприємства (Фс)

2.1. Коефіцієнт автономії (Ка)

Характеризує незалежність підприємства від залучених коштів

Ка = Власні кошти / Підсумок балансу

2.2. Коефіцієнт фінансової стійкості (Кфс)

Відображає частку власних коштів у загальній сумі заборгованості підприємства

Кфс = Власні кошти / Залучені кошти

 

2.3. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами (Кзаб)

Відображає, яка частина оборотних активів фінансується за рахунок власних оборотних засобів

Кзаб = Власні оборотні засоби / Оборотні засоби

2.4. Коефіцієнт маневреності робочого капіталу (Км)

Характеризує ступінь мобільності використання власних коштів підприємством

Км = Власні оборотні засоби / Власні кошти

3. Платоспроможність підприємства (Пп)

3.1. Коефіцієнт загальної ліквідності (Кзл)

Характеризує можливість задоволення поточних зобов’язань за рахунок мобілізованих активів

Кзл = Оборотні активи / Поточні зобов’язання

3.2. Коефіцієнт швидкої ліквідності (Кл)

Характеризує можливість покриття поточних зобов’язань за рахунок ліквідних активів

Кл = Ліквідні активи / Поточні зобов’язання

3.3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал)

Характеризує можливість покриття поточних зобов’язань за рахунок високоліквідних активів

Кал = Високоліквідні активи / Поточні зобов’язання

3.4. Частка оборотних засобів в активах (Чоб)

Показує питому вагу оборотних засобів в майні підприємства

Чоб = Оборотні засоби / Підсумок балансу

4. Конкурентоспроможність продукції (Кп)

4.1. Якість продукції (Я)

Характеризує здатність продукції задовольняти потребу у відповідності з його призначенням

Комплексний метод оцінки, що передбачає виділення критеріїв оцінки якості продукції

4.2. Ціна продукції (Ц)

Визначає вартість продукції підприємства в торгівельній мережі

Порівняльна оцінка з цінами, які пропонують за аналогічний товар підприємства-конкуренти

 

Дослідження також показали, що прибуток, рентабельність та чиста поточна вартість розглядаються як важливіші показники рівня конкурентоспроможності підприємств і в класичних роботах М. Портера та Р. Фатхутдинов [2,3], і в більш сучасних дослідженнях. У короткостроковому періоді може вимірюватися прибутком та рентабельністю, у довгостроковому – чистою поточною вартістю та індексом доходності [4]. Але якщо говорити про галузь, як сукупність підприємств, наприклад машинобудівних, то тут також використовуються і кількісні показники (рис. 1).

 

 

Рис. 1. Показники, які застосовуються для оцінки рівня  конкурентоспроможності підприємств та галузі  у короткостроковому та довгостроковому періодах

 

Машинобудівний комплекс – пріоритетний напрямок в розвитку промисловості України. Саме ця галузь є продуцентом машин та устаткування для інших галузей та населення країни. Машинобудування визначає рівень розвитку країни в цілому. В умовах глобальної кризи саме машинобудування має стати осередком розробки та впровадження здобутків науково-технічного прогресу. Ось чому у якості приклада обрано підприємства машинобудівного комплексу.

Отже, для оцінки конкурентоспроможності підприємств машинобудівного комплексу Луганського регіону розрахуємо темпи росту обсягів виробництва машинобудівної продукції за допомогою цепних індексів, таблиця 2.

 

Таблиця 2.  Цепні індекси обсягів виробництва продукції машинобудування Луганського регіону [5]

Види промислової діяльності

2000 р

2005 р

2006 р

2007 р

2008 р

2009 р

Машинобудування, ремонт та монтаж машин і устаткування

99,8

107,7

105,7

148,9

116,6

52,4

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

Виробництво машин та устаткування

93,8

96,6

98,6

135,6

106,3

55,2

з нього

 

 

 

 

 

 

виробництво механічного устаткування

137,6

123,0

149,4

141,6

112,8

58,4

виробництво машин та устаткування для сільського та лісового господарства

158,3

77,3

67,7

148,4

69,6

60,7

виробництво верстатів

57,4

126,5

94,8

125,3

147,9

47,3

виробництво інших машин та устаткування спеціального призначення

89,3

97,5

98,4

143,8

118,7

52,7

з нього

 

 

 

 

 

 

виробництво машин та устаткування для металургії

101,5

84,8

91,7

88,1

79,3

45,0

виробництво машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва

87,6

96,1

98,1

152,3

113,8

72,5

виробництво машин та устаткування для перероблення сільськогосподарських продуктів

154,9

106,7

89,1

30,6

37,0

61,9

виробництво машин та устаткування спеціального призначення, не віднесених до інших групувань

130,0

114,9

101,5

112,9

150,9

22,3

виробництво побутових приладів

194,3

76,0

100,1

82,3

40,1

83,1

Виробництво транспортних засобів та устаткування

104,0

109,0

115,6

159,3

123,2

34,2

у тому числі

 

 

 

 

 

 

виробництво автомобілів, причепів та напівпричепів

127,1

107,3

111,4

10,0

92,1

61,7

виробництво інших транспортних засобів

96,2

109,3

116,0

161,7

124,6

33,0

з нього

 

 

 

 

 

 

виробництво залізничного рухомого складу

95,4

109,4

115,5

162,2

124,6

32,4

 

Цепні індекси, як кількісні показники, відображають темпи виробництва машинобудівної продукції у порівняні з попереднім роком і свідчать про кризову ситуацію, яка склалася у 2009 році. Тобто показник, який дорівнює 52,4%  говорять про те, що на машинобудівних підприємствах Луганського регіону було вироблено рівно половину продукції у співставленні з 2008 роком. Такий показник дозволяє кількісно охарактеризувати конкурентоспроможність машинобудівного комплексу Луганського регіону та стверджувати що вона знижується.        

Висновки. Відродження машинобудівної галузі, забезпечення її випереджаючого розвитку – одна з найважливіших умов побудови постіндустріального суспільства, що базується на ефективному використанні наукових знань і високих технологій. Машинобудування відіграє суттєву роль у внутрішньорайонних міжгалузевих та внутрішньогалузевих взаємозв`язках. Випускаючи обладнання для профілюючих галузей сільського господарства, харчової промисловості, транспорту, воно так чи інакше залишається базою економіки країни, тому отримання адекватної оцінки конкурентоспроможності машинобудівних підприємств и машинобудівного комплексу регіону за допомогою відповідних показників дозволить обґрунтовано приймати управлінські рішення щодо її підвищення. Тому подальші дослідження за результатами розрахунку кількісних показників повинні здійснюватися у напрямку пошуку шляхів підвищення обсягів виробництва продукції та конкурентоспроможності підприємств машинобудівного комплексу регіону. 

 

Список використаних джерел

 

1. Вартісна оцінка рівня конкурентоспроможності підприємств машинобудування: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / О.Є. Сомова; ПВНЗ Європ. ун-т. — К., 2008. — 19 с.

2. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ. / Под ред. И предисловие В.Д. Щетинина. – М.: Международные отношения, 1993. – 896 с.

3. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия управления: Уч. пос. – М.: Инфра-М, 2000. – 312 с.

4. Оцінка конкурентоспроможності підприємств машинобудівної промисловості: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / В.О. Слободянюк; Одес. держ. екон. ун-т. — О., 2009. — 21 с.

5. Державний комітет статистики України // http://www.ukrstat.gov.ua/

Стаття надійшла до редакції 14.01.2011 р.