EnglishНа русском

Ефективна економіка № 10, 2015

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНЕ ІНВЕСТУВАННЯ: ЗАХІДНИЙ ДОСВІД
О. В. Майстренко

УДК 330.316:42

 

О. В. Майстренко,

канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту та бізнесу,

Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

 

СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНЕ ІНВЕСТУВАННЯ: ЗАХІДНИЙ ДОСВІД

 

O. V. Maistrenko,

Associate professor, management and business department,

Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

 

SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTING: Western experience

 

В статті розглянуті питання теоретичних, практичних аспектів і методологічних основ соціально відповідального інвестування. Об'єктом дослідження є процеси розвитку соціально відповідальних інвестицій (СВІ) західних країн. У процесі підготовки даної статті були використані сучасні методи проведення наукових досліджень: узагальнення, порівняльного аналізу, системний підхід. Метою даної статті є теоретичне обґрунтування сутності соціально відповідального інвестування та тенденцій СВІ в західних країнах. Узагальнено сутність поняття "СВІ". Проаналізовані ринки СВІ розвинутих країн. Досліджено класифікацію соціальних відповідальних інвестицій та визначені напрямки, за якими Україна може сприяти розвитку СВІ.

 

The article questions of theoretical, practical aspects and methodological foundations of socially responsible investing. The object of research is the development processes of socially responsible investment (SRI) Western countries. In preparing this article were used modern methods of research, synthesis, comparative analysis, a systematic approach. The purpose of this paper is a theoretical study of the essence of socially responsible investing and SRI trends in Western countries. Overview essence of the concept of "SRI". SRI analyzed markets of developed countries. Classification investigated socially responsible investments and identified areas in which Ukraine can promote SRI.

 

Ключові слова: інвестиції, соціальне інвестування, соціально відповідальне інвестування.

 

Key words: investments, social investing, socially responsible investing.

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. В умовах посилення євроінтеграційних процесів у нашій країні завдання стимулювання розвитку соціально відповідального інвестування набуває особливої актуальності в контексті вдосконалення стандартів ведення інвестиційного бізнесу, посилення захисту майнових прав учасників колективних інвестицій, підвищення привабливості країни для зарубіжних інвестицій. СВІ поєднують фінансові цілі інвесторів з бажанням внеску в вирішення соціальних, етичних та екологічних проблем. Адже саме за допомогою інвестиційної сфери ефективно забезпечується баланс між соціальною справедливістю та економічною ефективністю. Навіть фінансова криза не змогла знівелювати стрімкі темпи розвитку СВІ на 10-20 %.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на як спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. В роботах таких вчених, як О. Костюка [11], Ю. Лазара [3], С. Мошенського [4], П. Остхоф [1], М. С. Парапорт [1], Р. Спарк [9], С. Черних [11] та ін. досліджуються окремі аспекти соціально відповідальне інвестування. Науковці відзначають важливість вивчення соціально відповідального інвестування на прикладі розвинених країн світу та необхідність впровадження його механізмів у діяльність українських підприємств.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою даної статті є теоретичне обґрунтування сутності соціально відповідального інвестування та тенденцій СВІ в західних країнах.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

- уточнити сутність поняття «соціально відповідальне інвестиції»;

- дослідити історичний аспект соціально відповідального інвестування;

- виявити особливості напрямків СВІ.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Сучасні соціально відповідальні інвестиції мають релігійне коріння. У біблійні часи іудейські закони містили правила, що пропонують, як потрібно розпоряджатися грошима, щоб не порушувати етичних норм. Священне писання Коран і звід правових і релігійних норм шаріат визначали коло фінансових операцій, дозволених правовірним мусульманам. У США ще в 16 столітті протестантські секти квакерів і менонітів сповідували особливе ставлення до грошей, засноване на принципах рівності людей і неприйнятність насильства.

Підвищена увага інвесторів до того, на які цілі спрямовуються їх кошти, розміщені в банках та інвестиційних компаніях, у другій половині 20 століття пов'язане зі своєрідним політичним кліматом 1960-х років і численними соціальними та екологічними рухами цього часу, від виступів за громадянські свободи і рівноправність жінок до антивоєнних і екологічних маніфестацій. Приміром, заснований в 1971р. в США інвестиційний фонд Pax World Fund, зараз відомий як Pax World Balanced Fund (PAXWX), розпочав свою діяльність в самий розпал боротьби проти війни у В'єтнамі і за захист навколишнього середовища. Цей фонд, активи якого 30 років тому становили $ 101 тис., Сьогодні розрісся до $ 1.16 млрд.

Наприкінці 70-х років концепція соціального інвестування почала залучати все більше прихильників на хвилі кампанії за скасування расової дискримінації та режиму апартеїду в ПАР. "Соціальні" інвестори робили економічний тиск на владу ПАР, закликаючи інших інвесторів і споживачів бойкотувати компанії, провідні свою діяльність у цій країні.

Сьогодні найбільшу стурбованість у соціально орієнтованих інвесторів викликають екологічні загрози – аварії на небезпечних виробництвах, особливо на атомних електростанціях, виснаження озонового шару, глобальне потепління, – які пов'язані з ризиком для життя на планеті. Іншим пріоритетом виступають трудові відносини – справедлива політика зайнятості, рівний підхід при прийомі на роботу, гідні умови праці – і дотримання прав людини.

Проведений аналіз робіт вітчизняних та зарубіжних вчених показав, що існує декілька основних поглядів щодо тлумачення СВІ. Основні визначення СВІ наведені в табл.1.

 

Таблиця 1.

Дефініції поняття «соціально відповідальні інвестиції»

Визначення

Джерело

загальна назва різних практик вкладення ресурсів з метою досягнення позитивного соціального ефекту. Визначення терміна може в рівній мірі застосовуватися до відмови від вкладень в певні активи (наприклад, покупки акцій виробників алкогольної продукції), до інноваційного вирішення соціальних проблем (наприклад, соціальні підприємств, що пропонують нові технології), інвестиціям у розвиток регіонів (наприклад, у створення початкових шкіл в Центральній Африці), або навіть внутрішньокорпоративним вкладенням (наприклад, витратам на підвищення кваліфікації співробітників.

[1]

у відносно вузькому визначенні є досить поширеним явищем, мають ґрунтовну теоретичну базу, відображення в законодавчому регулюванні, і характеризуються підтримкою урядів провідних у фінансовому плані країн.

[9]

Соціально-відповідальне інвестування покликано сприяти вирівнюванню наявних економічних та соціальних диспропорцій, створенню довірливих взаємовідносин між бізнесом, суспільством і державою, покращенню результативності інвестиційного бізнесу та досягненню показників прибутково- сті у довгостроковому періоді.

[5]

 

Узагальнюючи вищезазначені дефініції, можна визначити соціально відповідальні інвестиції (СВІ) як сукупність прийняття інвестиційних рішень, які враховують у рамках традиційного фінансового аналізу соціальні та екологічні наслідки інвестицій. У його основі лежить вивчення і виділення в якості прийнятних об'єктів для інвестування компаній, які відповідають певним критеріям корпоративної відповідальності, під якою розуміється відкрита і прозора ділова практика, що базується на етичних цінностях, повазі до своїх співробітників, акціонерам і споживачам, а також турботі про навколишнє середовище.

Тенденція у сфері фондів соціально відповідальних інвестицій полягає в переході від негативного відсіву об’єктів інвестування (виключення тютюну, алкоголю, зброї) до позитивного відбору, за якого інвестори підтримують підприємства, що виготовляють або використовують екологічно безпечні продукти чи виробничі технології. Багато методів відбору враховують міжнародні норми й стандарти (Керівництво ОЕСР для транснаціональних компаній, Декларація прав людини, принципи Міжнародної організації праці) [4].

Що ж стосується США, то за 15 років (1995-2010) СВІ під професійним управлінням збільшились з 639 млрд. дол. США до понад 3,07 трлн. дол. США, що становить зростання на 380%. За той самий період весь обсяг інвестицій під професійним управлінням зріс з 7 трлн дол. США до 25,2 трлн. дол. США, тобто на 360%. Динаміка СВІ в США представлена в табл. 2 [5].

 

Таблиця 2.

Динаміка СВІ в США, млрд дол

Динаміка СВІ в США, млрд дол. Метод інвестування

Рік

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2010

Відбір за соціо-етико-екологічними факторами

162

529

1,479

2,01

2,143

1,685

2098

2512

Вплив акціонерів

473

736

922

897

448

703

739

1497

Інвестиції в спільноту

4

4

5

8

14

20

25

41,7

Змішані стратегії

-

(84)

(265)

(592)

(441)

(117)

(151)

(981)

Усього

639

1185

2159

2323

2164

2290

2711

3069

 

Каталізаторами розвитку соціально відповідального інвестування в світовій практиці виступають інституційні інвестори небанківського типу, в першу чергу недержавні пенсійні фонди та пайові інвестиційні фонди. Загальний обсяг активів пайових інвестиційних фондів, що здійснювали свою діяльність на принципах соціально відповідального інвестування. В той час, коли світова індустрія спільного інвестування зазнала падіння, активи соціально відповідальних інституційних інвесторів демонстрували впевнене зростання.

Слід окреслити чинники актуальності соціально відповідальних інвестицій [7, 9, 10]:

Етичні: невідповідність інвестиційної діяльності моральним та релігійним традиціям, а також цілям розвитку суспільства, яке виражене в розповсюджені виробництва шкідливої продукції та послуг – тютюну, алкоголю, порнографічної продукції, зброї (характерно для США, Великобританії).

Загальнолюдські: дискримінаційна політика зайнятості, не належні умови праці, експлуатація працівників на підприємствах розвиваючих країн, расова дискримінація (ЮАР), військові конфлікти, пагубні соціальні наслідки, розповсюдження шкідливих товарів, як тютюн та алкоголь (Італія, Іспанія, Франція).

Екологічні: проблеми забруднення навколишнього середовища, зменшення невідтворних ресурсів, природного та тваринного світу, екологічні загрози, ріст ризикових екологічних зон (Німеччина, Нідерланди).

Інші: інституційні вимоги по розміщенню активів пенсійних фондів, які зобов’язують в своїх вкладеннях враховувати питання охорони навколишнього середовища, соціального розвитку, вимоги інвесторів до корпоративного управління, прозорості фінансової та не фінансової звітності, а також обліку соціально-екологічних чинників (Швеція, Бельгія, Норвегія, Австрія).

В табл. 3 наведено кваліфікацію соціально відповідальних інвестицій, за допомогою соціально відповідальних підходів [6,8].

 

Таблиця 3.

Класифікація соціально відповідальних інвестицій

Класифікаційні ознаки

Соціально відповідальний підхід

За об'єктами вкладення

Вкладення коштів здійснюється в фінансову, інтелектуальну сферу

За галуззю розміщення

Інвестування в соціальну та екологічну сферу

За характером участі в інвестуванні

Як безпосередня, так опосередкована участь в підборі інноваційних об’єктів, що відповідають етичним норма суспільства

За формою власності інвестиційних ресурсів

Соціально-відповідальні інвестиції можуть бути різних форм власност

За періодом інвестування

Соціально-відповідальні інвестиції можуть здійснюватися в розрахунку на довготривалу перспективу

За регіональною ознакою

Соціально-відповідальні інвестиції можуть мати різні джерела формування

За відношення до росту прибутковості

Соціально-відповідальні інвестиції можуть бути направлені на підтримання та на розширення виробництва

За рівнем інвестиційного ризику

Соціально-відповідальні інвестиції можуть мати різний рівень ризику

За характером нововведень

Соціально-відповідальні інвестиції здійснюються на попередній або прогресивній технічній основі

За напрямком використання

Соціально-відповідальні інвестиції використовуються за всіма представленими направленнями

 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Збільшення кількості соціально відповідальних інвесторів позитивно впливає на практику ведення інвестиційного бізнесу, забезпечує позитивні зміні в економіці шляхом зростання обсягів інвестицій в соціальноорієнтовані галузі, в підприємства, що забезпечують розробку та впровадження інноваційних технологій, захист довкілля тощо. В Україні за 5 років розвитку соціальних ініціатив бізнесу більшість компаній ще не звикли до термінів соціально відповідальні інвестиції та корпоративна соціальна відповідальність. Експерти вважають, що для просування КСВ потрібні серйозні стимули, одним з яких можуть стати інвестори.

 

Література.

1. European SRI Study 2010 Revised edition [Electronic resource] / / Eurosif. - Режим доступу : http://www.eurosif.org/images/stories/pdf/Research/ Eurosif_2010_SRI_Study.pdf

2. Ganescu M.C. Assessing Corporate Social Performance from a Contingency Theory Perspective / M.C. Ganescu // Procedia Economics and Finance : International Conference Emerging Markets Queries in Finance and Business, Petru Maior University of Tîrgu-Mures, (ROMANIA, October 24th - 27th, 2012). ‑ 2012. – Volume 3. – рp. 999-1004.

3. Government as Partner. CSR Policy in Europe. – Gutersloh : Bertelsmann Stiftung, 2006. – p. 4.

4. Майстренко О.В. Аналіз оцінки ефективності корпоративної соціальної відповідальності / О.В. Майстренко // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (м. Харків, 26-27 березня 2015 року). – Дніпропетровськ : Середняк Т.К., 2015. – С. 94-95.

5. Maistrenko O. Definition of corporate social responsibility / O. Maistrenko // Materials of All-Ukrainian scientific and practical conference of young scientists and students "Development of Ukraine by eyes of youth: social, economic and legal aspects" on April 18, 2013. – Рр. 24-26.

6. McGuire J.W. Business and Society / J.W. McGuire. – New York : McGraw-Hill, 1993. – 312 p.

7. Responding to the Leadership Challenge: Findings of a CEO Survey on Global Corporate Citizenship. – Geneva, 2003. –32 p.

8. Report on Socially Responsible Investing Trends in the United States 2010 [Electronic resource] / / Social Investment Forum Foundation. – Режим доступу : http://ussif.org/resources/research/documents/2010TrendsES.pdf

9. Socially Responsible Investing Top 10 Frequently Asked Questions and Answers [Electronic resource] / / Social Investment Forum Foundation. - Режим доступу : http://ussif.org/resources/factsheets_resources/documents/ 10mediaquestions_FINAL.pdf

10. Sethi S.P. Dimensions of corporate social performance: An analytical framework / S.P. Sethi. – California : Management Review, 1975. – pр. 571-610.

11. Vasilik S. Relations with the personnel as priority sphere of social responsibility / S. Vasilik, O. Maistrenko // Modern problems of the economy development in the context of the world transformational changes : Monograph. – Opole : The Academy of Management and Administration in Opole, 2013. – pр. 49-61.

 

References.

1. European SRI Study 2010 Revised edition [Online] / / Eurosif, available at: http://www.eurosif.org/images/stories/pdf/Research/ Eurosif_2010_SRI_Study.pdf

2. Ganescu, M.C. (2012), “Assessing Corporate Social Performance from a Contingency Theory Perspective”, Procedia Economics and Finance : [International Conference Emerging Markets Queries in Finance and Business, Petru Maior University of Tîrgu-Mures], (ROMANIA, 24–27 October 2012), Vol. 3, pp. 999-1004.

3. Government as Partner. CSR Policy in Europe (2006), Bertelsmann Stiftung, Gutersloh, pp. 4.

4. Maistrenko, O.V. (2015), “Analysis of an assessment of social responsibility efficiency”, Suchasny problemy upravlinnia pidpryemstvamy: teoriia ta praktyka: [Modern problems of business management: theory and practice], Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, [Proceedings of the International Scientific Conference], (Kharkiv, 26-27 March 2015), Seredniak T.K., Dnipropetrovsk, Ukraine, pp. 94-95.

5. Maistrenko, O. (2013), “Definition of corporate social responsibility”, Development of Ukraine by eyes of youth: social, economic and legal aspects : [Materials of All-Ukrainian scientific and practical conference of young scientists and students], (18 April 2013), рр. 24-26.

6. McGuire, J.W. (1993) “Business and Society”, McGraw-Hill, New York, USA, 312 p.

7. Responding to the Leadership Challenge: Findings of a CEO Survey on Global Corporate Citizenship (2003), Geneva, 32 p.

8. Report on Socially Responsible Investing Trends in the United States 2010 [Online] / / Social Investment Forum Foundation, available at: http://ussif.org/resources/research/documents/2010TrendsES.pdf

9. Socially Responsible Investing Top 10 Frequently Asked Questions and Answers [Online] / / Social Investment Forum Foundation, available at: http://ussif.org/resources/factsheets_resources/documents/ 10mediaquestions_FINAL.pdf

10. Sethi, S.P. (1975), “Dimensions of corporate social performance: An analytical framework”, Management Review, California, USA, pp. 571-610.

11. Vasilik, S. and Maistrenko, O. (2013), “Relations with the personnel as priority sphere of social responsibility”, Modern problems of the economy development in the context of the world transformational changes, monograph, The Academy of Management and Administration in Opole, Opole, pp. 49-61.

 

Стаття надійшла до редакції  11.10.2015 р.