EnglishНа русском

Ефективна економіка № 10, 2015

Переглянути у форматі pdf

СЕРВІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ У АВСТРІЇ
О. М. Сущенко, А. В. Пислиця

УДК 336.226.3 : 336.225

 

О. М. Сущенко,

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів,

ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, м. Київ

А. В. Пислиця,

к. е. н., доцент кафедри фінансів,

ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, м. Київ

 

СЕРВІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ У АВСТРІЇ

 

O. M. Sushchenko,

PhD, Associate Professor,Associate Professor Department of Finance

Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

A. V. Pyslytsya,

PhD, Associate Professor Department of Finance

Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

 

SERVICING THE LARGE TAXPAYERS IN AUSTRIA

 

Метою даної статті було оприлюднення результатів наукового дослідження практики взаємодії фіскальних органів з великими платниками податків в Австрії та обґрунтування доцільності її імплементації в Україні. Було використано емпіричний, аналітичний та графічний методи дослідження. За результатами проведеного дослідження зроблені висновки щодо можливості імплементації австрійського досвіду в Україні: проведення  аудиту великих платників фахівцями, що спеціалізуються на окремих напрямках економічної діяльності; врахування соціального ефекту функціонування великих платників; подальше удосконалення вітчизняного інституту податкових радників (податкових консультантів), з врахуванням австрійського досвіду.

Результати проведеного дослідження будуть корисними науковцям, практикам, студентам та всім тим, хто цікавиться проблематикою оподаткування, загалом, та великими платниками податків, зокрема. Представники великого бізнесу, що формують категорію великих платників, відіграють не тільки фіскальну, але й важливу соціально-економічну роль. Тому дослідження різних аспектів їх діяльності є важливим для суспільства.

 

The aim of this article was the publication of the results of research on practice of fiscal interaction with large taxpayers in Austria and the rationale for its implementation in Ukraine. Authors used an empirical, analytical and graphical methods of research. After the results of the research conclusions about the possibility of the implementation of the Australian experience in Ukraine was made: the audit of large taxpayers by the experts who are specialize in certain areas of economic activity; incorporation of the social impact of large taxpayers operation; further improvement of the national institute of tax advisers (tax consultants), taking in count the Austrian experience.

Results of this study will be useful for researchers, practitioners, students and all those interested in tax issues in general and large taxpayers in particular. Representatives of big business, forming a large category of taxpayers, play not only fiscal, but also an important socio-economic role. Therefore, the study of various aspects of their activities is important for society.

 

Ключові слова: податки, великі платники податків, податкова система, фіскальні органи, адміністрування податків, аудит платників податків, податкові радники (посередники).

 

Key words: taxes, large taxpayers, tax system, fiscal authorities, tax administration, taxpayers audit, tax advisors (brokers).

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Великі платники податків (ВПП) мають велике фіскальне значення для держави, крім того, вони займають вагоме місце у її економічному житті. У зарубіжних країнах давно досліджують питання, пов’язані з сервісним обслуговуванням цієї категорії VIP-платників. Враховуючи євроінтеграційні прагнення України, вивчення австрійського досвіду сервісу великих платників податків та можливостей його використання у вітчизняній практиці є актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. Окремі аспекти функціонування великих платників податків у зарубіжних країнах розглядали Ватаманюк О. С. [1], Демків Т. [2], Костюхіна В. М. [3], Лещух І. В. [4], Пелех С. [2], Салига С. Я. [5], Славкова А. А. [1], Соловйова Л. О. [5-7], Тімарцев О. Ю. [8] та інші. Долучалися до даної проблематики й автори цієї статті [9], намагаючись вирішити проблему  відсутності праць, у яких був би широко представлений досвід сервісного обслуговування великих платників у окремій країні. Крім того, з часом закордонна практика змінюється і вимагає нового наукового дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета статті – оприлюднення результатів наукового дослідження практики взаємодії фіскальних органів з великими платниками податків в Австрії та обґрунтування доцільності її імплементації в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Досліджуючи практику тої чи іншої країни, перш за все необхідно з’ясувати, хто ж вважається великим платником податків у цій державі. Критерієм визначення великого платника податків в Австрії є перевищення річного обороту компанії суми 9,68 млн. євро. Кількість великих платників в Австралії перевищує 6 600.

  Найбільшим платником до бюджету держави за підсумками 2011 року була компанія ÖBB (Österreichischen Bundesbahnen) – підприємство, яке займається наданням послуг з перевезення залізничним транспортом. Зокрема, за визначений період компанія перерахувала до бюджету держави понад 827 млн. євро податків (табл. 1).

 

Таблиця 1.

20 найбільших платників податків Австрії у 2011 році, млн. євро [10, s. 29]

№ п/п

Назва платника

Сума сплачених податків

1

ÖBB

827

2

Raiffeisen

570

3

Voestalpine

558

4

Casinos Austria

556,5

5

Erste Group

458

6

Telecom Austria

360

7

Post

257,4

8

Austrian Airlines

240

9

Verbund

233

10

Asfinag

163,6

11

Strabag

132,6

12

Novomatic

120

13

Brau Union

118

14

OMV*

94

15

Hypo Alpe Adria

92

16

ÖVAG

88,2

17

Alpine

75

18

Lenzing

63

19

Nationalbank (OeNB)*

62,3

20

Immofinanz

47,4

*Тільки корпоративний податок.

 

На другому місці знаходиться Reiffeisenbanken, який за той же самий період сплатив майже 570 млн. євро. Особливу роль відіграв даний платник податків у випадку із сплатою банківського збору, запровадженого у 2007 році з метою боротьби з системними ризиками та подолання наслідків фінансових потрясінь. Так, за даним видом обов’язкових платежів на користь держави було перераховано понад 136 млн. євро. Третім за величиною платником податків в Австрії є компанія Voestalpine – представник сталеливарної промисловості. Левова частка зі сплачених на користь держави податків припадала на платежі, пов’язані з найманими працівниками.

Завдяки розвиненому сектору фінансових послуг, серед двадцяти найбільших платників податків до бюджету Австрії найбільша кількість належить банківським установам – 5. Другим за величиною “платником податків” можна вважати сектор будівництва – саме його представники забезпечили надходження 375 млн. євро. Двоє платників податків представляють сферу розваг – казино та виробник гральних автоматів. По одному представнику в рейтингу найбільших платників податків мають компанії сектору нерухомості, легкої, нафтогазової промисловості, пивоваріння, енергетичного сектору, авіаперевезень, поштових та телекомунікаційних послуг.

Серед десяти найбільших платників корпоративного податку (ставка 25 % [11]) можна виділити компанії з першої десятки найбільших платників, Національний банк Австрії та три нових компанії: Andritz, EVN та Agrana  (табл. 2).

 

Таблиця 2.

10 найбільших платників корпоративного податку в Австрії у 2011 році, млн. євро [10, s. 29]

№ п/п

Назва платника

Сума сплачених податків

1

Verbund

181,9

2

Asfinag

128,2

3

OMV

94

4

Voestalpine

70,6

5

Nationalbank (OeNB)

62,3

6

Lenzing

50

7

Post

39,3

8

Andritz

34,1

9

EVN

31

10

Agrana

21

 

Серед найбільших платників корпоративного податку переважають представники нафтогазової промисловості та компанії енергетичного сектору, які представлені двома компаніями, що забезпечують 128,1 млн. євро та 212 млн. євро, відповідно.

У загальній структурі платників корпоративного податку категорія великих платників має найбільш вагому частку навіть попри незначну кількість платників, які підпадають під визначені критерії (табл. 3).

 

Таблиця 3.

Сплата корпоративного податку в Австрії у розрізі груп доходів у 2008 р. [12, s. 52]

Обсяги оподатковуваних доходів

Суб’єкти оподаткування

Податкові надходження

Всього

Індивід.

Групи

Кількість

1 000 Євро

1

нульові випадки

47969

46991

978

682

116054

2

до 8 тис. Євро

22339

22268

71

22339

185762

3

8-20 тис. Євро

10535

10449

86

10535

278135

4

20-40 тис. Євро

7869

7788

81

7869

359026

5

40-80 тис. Євро

7929

7823

106

7929

607052

6

80-200 тис. Євро

9288

9088

200

9268

1395967

7

200-500 тис. Євро

6073

5841

232

6073

2068874

8

500 тис.-1 млн.

2553

2378

175

2553

1978317

9

1-2,5 млн. Євро

1666

1467

199

1666

2755953

10

2,5-10 млн. Євро

842

631

211

842

4169101

11

Понад 10 млн.

268

148

120

268

10715416

 

Всього

117331

114872

2459

70444

24647657

 

Так, серед загальної кількості платників корпоративного податку великим належить лише 0,2 % (найменший показник), а в структурі індивідуальних платників – 0,1 % (теж найменший показник). Лише у випадку оподаткування груп платників податків частка ВПП не є найменшою (4,9 %), оскільки випереджає платників груп доходів до 40 тис. євро.

Загальна кількість ВПП серед платників податків, які здійснили у досліджуваному році внески з корпоративного податку становила 0,4 % − найменший показник. Найбільша кількість фактичних платників даного виду податків знаходиться у групі платників з доходами до 8 тис. євро. Попри низький рівень присутності ВПП серед платників зазначеного податку частка надходжень від даної групи сягає 43,5 % − найкращий показник. Тобто в Австрії, як і в Україні, незначна за кількістю група великих платників забезпечує левову частку податкових надходжень. Особливістю розподілу податкових надходжень за корпоративним податком серед різних груп доходів є той факт, що частка надходжень зростає в силу переміщення від групи з найменшими до групи з найвищими доходами.

Вагомою також є роль великих платників Австрії і щодо сплати ПДВ. Подібною до ситуації зі сплатою корпоративного податку є оподаткування доданої вартості австрійських компаній (див. табл. 4).

 

Таблиця 4.

Сплата ПДВ в Австрії за групами доходів у 2010 р. [13, s. 33]

Обсяги оподатковуваних оборотів,

1000 Євро

Суб’єкти оподаткування

Податкові надходження (сальдо)

Випадки

%

09/10, у %

млрд. Євро

%

1

до 3

59256

9,1

2,5

-0,3

-1,7

2

3-7,5

49,293

7,6

-0,7

-0,1

-0,3

3

7,5-15

67784

10,4

-0,5

0,0

-0,2

4

15-22

48920

7,5

-0,1

0,0

-0,1

5

22-35

67800

10,4

2,0

0,0

0,1

6

35-70

94730

14,6

1,3

0,2

0,9

7

70-150

87417

13,4

2,1

0,5

2,3

8

150-300

60320

9,3

1,5

0,7

3,3

9

300-700

53591

8,2

1,7

1,3

6,1

10

700 до 1500

28352

4,4

1,9

1,6

7,8

11

1,5-3 тис.

15095

2,3

1,9

1,7

8,2

12

3-7 тис.

9886

1,5

2,5

2,3

11,0

13

7-15 тис.

4055

0,6

-1,3

2,0

9,7

14

15-30  тис.

1959

0,3

1,6

1,7

8,5

15

30-70 тис.

1303

0,2

2,1

1,5

7,3

16

70-150 тис.

575

0,1

9,7

1,8

8,5

17

150-400 тис.

263

0,0

-4,0

1,5

7,3

18

Понад 400 тис.

157

0,0

12,1

4,4

21,3

 

Всього

650756

100

1,2

20,6

100

 

На сьогоднішній день в Австрії діє дві ставки ПДВ: основна (20 %) та знижена (10 %). Остання застосовується для визначеного кола операцій: оренда помешкань, пасажирські перевезення, вивезення сміття, постачання друкованих видань, мистецька діяльність [14].

За підсумками 2010 року великими платниками податків було сплачено 12,9 млрд. євро, що відповідає 62,6 % від загальної сплаченої суми ПДВ усіма групами платників податків. Як вже зазначалося, кількість ВПП, що сплачували ПДВ у розглянутому періоді становила лише 1,2 % від загальної кількості платників податків. При цьому, як і у випадку з корпоративним податком, частка у податкових надходженнях інших груп платників ПДВ є незначною.

Компанії окрім податків, які їх безпосередньо стосується, сплачують і відрахування, пов’язанні з утриманням найманої робочої сили. Ці платежі є важливим доходним джерелом для покладених на державу функцій.

Якщо поглянути на п’ятірку найбільших платників обов’язкових соціальних внесків (табл. 5), то можна побачити компанії, які присутні в першій десятці найбільших платників податків Австрії (табл. 1).

 

Таблиця 5.

5 найбільших платників обов’язкових соціальних внесків в Австрії у 2011 р., млн. євро [10, s. 30]

№ п/п

Назва платника

Сума сплачених внесків

1

ÖBB

751,1

2

Voestalpine

480

3

Erste Group

320

4

Post

210,1

5

Telekom

142

 

Всього

1903,2

 

Безумовним лідером зі сплати обов’язкових соціальних внесків є державна залізниця, яка є одним з найбільших роботодавців на території Австрії. Так, дана компанія надає робочі місця майже 50 тис. робітників, у результаті чого платежі соціального характеру складають майже половину всіх внесків п’яти найбільших платників даного виду трансакцій на користь держави.

Розглянемо особливості обслуговування великих платників податків в Австрії. Сервіс великих платників в Австрії відбувається, як і в Австралії [9], на основі створення окремого підрозділу, який слідкує за сплатою податків та відповідає за проведення аудиту у визначених установах. Робота податкових органів Австрії з аудиту діяльності платників податків передбачає виокремленням серед останніх великих платників. Зокрема, операції з аудиту застосовуються по відношенню до звичайних платників податків, щорічний оборот яких не перевищує визначені межі, без спеціалізації аудиторів за окремими напрямками. В той же час, аудит, який проводиться відповідними підрозділами/відділами по роботі з великими платниками податків, здійснюється аудиторами, які спеціалізуються на окремих напрямках економічної діяльності. Відсутня спеціалізація за сферами податкового права, проте в структурі підрозділу наявні три команди, які спеціалізуються на міжнародних відносинах.

Важливо також зазначити, що проведення аудиту серед платників податків за двома окремими напрямками (малі/середні платники та ВПП) свідчить про значимість роботи з ВПП, оскільки обсяги додатково зарахованих до бюджету податків майже в 1,5 рази перевищують відповідні показники по малим/середнім платникам (табл. 6).

 

Таблиця 6.

Динаміка додатково сплачених до бюджету Австрії податкових платежів у 2004-2008 рр., євро [15, p. 33]

 

2004

2005

2006

2007

2008

Аудит малих/середніх підприємств

591916837

634168477

917564731

875998486

873879923

Аудит великих підприємств (ВПП)

751983927

880487123

1188739556

1193436669

1359327474

Всього

1343900764

1514655600

2106304287

2069435155

2233207397

 

Результати аудиту, який проводився по відношенню до малих/середніх та великих платників податків, свідчить про зростання ролі останніх. Так, якщо на початку досліджуваного періоду частка ВПП у загальному обсязі додатково перерахованих податкових платежів до бюджету складала 55,5 %, то вже 2008 року відповідних показник становив 61 %.

Поступове покращення результативних показників діяльності відділу по роботі з великими платниками відбувалося на тлі зменшення кількості операцій з аудиту відповідної групи платників податків (табл. 7).

 

Таблиця 7.

Кількість проведених операцій з аудиту платників податків [15, p. 32]

 

2004

2005

2006

2007

2008

Аудит малих/середніх підприємств

67973

59331

68361

68137

71643

Аудит великих підприємств (ВПП)

8040

7642

6972

7209

7177

Всього

76013

66973

75333

75346

78820

 

Протягом досліджуваного періоду спостерігалося поступове зростання кількості операцій з аудиту малих/середніх платників податків та одночасне їх скорочення по відношенню до ВПП. Якщо абсолютні зміни були суттєвими, то зміни відносні – майже не відчутні. Так, якщо кількість операцій з аудиту малих/середніх платників податків з 2004 по 2008 роки збільшилась на 3670, то у відносному вираженні зміни відбулись лише на 1,4 %.

Практика взаємодії платників податків з фіскальними органами в Австрії, як і в Австралії [9], передбачає можливість використання послуг податкового агента. На території Австрії діяльність податкового агента може здійснюватись або в якості аудитора (Wirtschaftsprüfer), або податкового радника (Steuerberater). Нормативною базою для операцій податкового агента є Закон «Про професію повіреного з економічних питань» [16].

Необхідною передумовою для провадження професійної діяльності податкового агента є наявність членства у Колегії повірених з економічних питань. До основних функцій податкового агента належить ведення загальної бухгалтерії компанії та бухгалтерії з виплати заробітної плати. Також до безпосередніх зобов’язань можуть включатися питання складання щорічної звітності та подання податкових декларацій. Оскільки компанії повинні сплачувати соціальні внески, то податкові агенти представляють інтереси платника податків в уповноважених органах державної влади.

Важливість діяльності аудитора полягає у перевірці надійності системи ризик-менеджменту та контролінгу в компанії. Окрім цього, в центрі його уваги перебувають питання якості ІТ-системи підприємства, що становить ноу-хау даної професії.

З метою забезпечення професійної відповідності податкових агентів, Колегія повірених з економічних питань визначила декілька основоположних принципів, яких повинні дотримуватись аудитори та податкові радники:

компетентність та досвід;

довіра та надійність [17, s. 4-5].

Для дотримання визначених принципів Колегія призначає випробування для претендентів на здобуття професії аудитора або ж податкового радника. В результаті даного випробування приймається рішення про видачу відповідного свідоцтва. Інформація про тих, хто отримав свідоцтво заноситься до публічного реєстру, який з 2007 року функціонує в режимі онлайн.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. У результаті проведеного дослідження можемо зробити такі висновки щодо можливості імплементації австрійського досвіду в Україні:

1. Заслуговує на увагу австрійська практика аудиту, який проводиться відповідними підрозділами по роботі з великими платниками податків, і здійснюється аудиторами, які спеціалізуються на окремих напрямках економічної діяльності.

2. Розглядаючи роль великих платників, слід враховувати не тільки суму сплачених ними податків та соціальних внесків, але й кількість робочих місць, які забезпечує той чи інший великий платник податків.

3. Розвиваючи вітчизняний інститут податкових радників (податкових консультантів), Україні варто врахувати австрійський досвід функціонування податкових агентів, які можуть здійснювати діяльність або в якості аудитора (Wirtschaftsprüfer), або податкового радника (Steuerberater).

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку пов’язані з вивченням практики сервісного обслуговування великих платників податків у інших державах.

 

Література.

1. Славкова А. А. Критерії ідентифікації великих платників податків: зарубіжний досвід та українські реалії / А. А. Славкова, О. С. Ватаманюк // Фінанси, облік і аудит. – 2013. – Вип. 2.

2. Пелех С., Демків Т. Горизонтальний моніторинг − новий сервіс для сумлінних платників податків [Електронний ресурс] / С. Пелех, Т. Демків // Вісник податкової служби України. – 2012. – № 8. – Режим доступу до матеріалів: http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/623

3. Костюхіна В. М. Зарубіжний досвід організації роботи з великими платниками податків [Електронний ресурс] / В. М. Костюхіна // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. − 2015. – Вип. 3., Т. 2. − С. 103−106. − Режим доступу до матеріалів: http://www.lj.kherson.ua/2015/pravo03/part_2/28.pdf

4. Лещух І. В. Податковий контроль великих платників податків:іноземний досвід та вітчизняна практика / І. В. Лещух // Облік і фінанси. – 2014. – № 1. – С. 82–88.

5. Соловйова Л. О. Зарубіжний досвід роботи з великими платниками    податків / С. Я. Салига, Л. О. Соловйова // Наукові праці Кіровоградського державного технічного університету. Економічні науки – 2004. – № 5. – С. 53–62.

6. Соловйова Л. О. Державний податковий менеджмент великих платників податків в Україні : дис... канд. екон. наук : 08.00.08 / Соловйова Людмила Олександрівна. – Ірпінь, 2009. – 225 с.

7. Соловйова Л. О. Державний податковий менеджмент великих платників податків в Україні : монографія / Л. О. Соловйова; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. - Кам'янець-Подільський : ФОП Сисин О. В., 2012. – 187 c.

8. Тімарцев О. Ю. Адміністрування великих платників податків: світовий досвід і Україна / О. Ю. Тімарцев // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 4. – С. 307–314.

9. Сущенко О. М. Пислиця А. В. Взаємодія фіскальних органів з великими платниками податків: досвід Австралії / О. М. Сущенко, А. В. Пислиця // Фінанси, облік і аудит. – 2015. – Вип. 26.

10. Koch M., Kramer A. Österreichs größte Steuerzahler/Miriam Koch, Angelika Kramer // Format, No. 39, 2012.

11. Körperschaftsteuergesetz. / [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: http://www.jusline.at/22_Steuersätze_KStG.html

12. Statistik der Körperschaftsteuer 2008. – Wien: Statistik Austria, 2012.

13. Statistik der Umsatzsteuer 2010. – Wien: Statistik Austria, 2013.

14. Umsatzsteuergesetz. / [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: http://www.jusline.at/Umsatzsteuergesetz_(UStG).html

15. Annual Report 2008. Tax Offices, Audit Units for Large Traders, Customs Offices, Tax Investigation Unit. – BMF: Federal Ministry of Finance, 2008.

16. WTBG Wirtschaftstreuhandberufe. / [Електронний ресурс] //      Режим доступу до матеріалів: http://www.jusline.at/index.php?cpid=ba688068a8c8a95352ed951ddb88783e&lawid=774&paid=1

17. Wirtschaftsprüfer in Österreich. – Wien: Kammer der Wirtschaftstreuhänder, 2013.

 

References.

1. Slavkova, A. A. and Vatamaniuk, O. S. (2013), “Criterias for identifying large taxpayers: foreign experience and Ukrainian realities”, Finansy, oblik i audyt, vol. 2.

2. Pelekh, S. and Demkiv, T. (2012), “Horizontal monitoring - new service for conscientious taxpayers”, Visnyk podatkovoi sluzhby Ukrainy, [Online], vol. 8, available at: http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/623 (Accessed 18 Oct 2015).

3. Kostiukhina, V. M. (2015), “Foreign experience of working with large taxpayers”, Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Seriia Yurydychni nauky, [Online], vol. 3, T. 2., available at: http://www.lj.kherson.ua/2015/pravo03/part_2/28.pdf (Accessed 18 Oct 2015).

4. Leschukh, I. V. (2014), “Tax control of large taxpayers: international experience and domestic practice”, Oblik i finansy, vol. 1, pp. 82–88.

5. Solovjova, L. O. and Salyha, S. Ya. (2004), “Foreign experience of work with large taxpayers”, Naukovi pratsi Kirovohrads'koho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 5, pp. 53–62.

6. Solovjova, L. O. (2009), “State tax management of large taxpayers in Ukraine”, Ph.D. Thesis, Money, finance and credit, National University "State Tax Service of Ukraine", Irpen, Ukraine.

7. Solovjova, L. O. (2012), Derzhavnyj podatkovyj menedzhment velykykh platnykiv podatkiv v Ukraini [State tax management of large taxpayers in Ukraine], FOP Sysyn O. V., Kamenets-Podilskyj, Ukraine.

8. Timartsev, O. Yu. (2010), “Administration of large taxpayers: world experience and Ukraine”, Visnyk Donets'koho natsional'noho universytetu ekonomiky i torhivli imeni Mykhajla Tuhan-Baranovs'koho. Ser. Ekonomichni nauky, vol. 4, pp. 307–314.

9. Suschenko, O. M. and Pyslytsia, A. V. (2015), “Interaction between the fiscal authorities and large taxpayers: Australian experience”, Finansy, oblik i audyt, vol. 26.

10. Koch, M. and Kramer, A. (2012), “Österreichs größte Steuerzahler”, Format, vol. 39,.

11. JUSLINE GmbH (2015), “Körperschaftsteuergesetz“, available at: http://www.jusline.at/22_Steuersätze_KStG.html  (Accessed 18 Oct 2015).

12. Statistik Austria (2012), Statistik der Körperschaftsteuer 2008, Wien, Austria.

13. Statistik Austria (2013), Statistik der Umsatzsteuer 2010, Wien, Austria.

14. JUSLINE GmbH (2015), “Umsatzsteuergesetz“, available at: http://www.jusline.at/Umsatzsteuergesetz_(UStG).html  (Accessed 18 Oct 2015).

15. BMF (2008), Annual Report 2008. Tax Offices, Audit Units for Large Traders, Customs Offices, Tax Investigation Unit, Federal Ministry of Finance, Wien, Austria.

16. JUSLINE GmbH (2015), “WTBG Wirtschaftstreuhandberufe“, available at: http://www.jusline.at/index.php?cpid=ba688068a8c8a95352ed951ddb88783e&lawid=774&paid=1  (Accessed 18 Oct 2015).

17. Kammer der Wirtschaftstreuhänder (2013), Wirtschaftsprüfer in Österreich, Wien, Austria.

 

Стаття надійшла до редакції  20.10.2015 р.