EnglishНа русском

Ефективна економіка № 10, 2015

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ДЕРЖАВИ
В. В. Новиков

УДК 330.3

 

В. В. Новиков,

аспірант, Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

 

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ДЕРЖАВИ

 

V. V. Novykov,

PhD student, Research Economic Institute of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine

 

THE ESSENCE AND PECULIARITIES OF STATE GROUP VALUATION MANAGEMENT

 

В статті викладенні результати дослідження з питань сутності та особливостей управління корпоративними правами держави. Розглянуто дефініції «корпоративні права» та «корпоративні права держави» у відповідності з нормативно-правовими актами України. Визначено перелік корпоративних прав держави, які мають майновий та управлінський характер. Окреслені основні функції та повноваження суб’єктів управління корпоративними правами держави. Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти України у сфері управління корпоративними правами держави.

 

The article covers the research results on essence and peculiarities of state group valuation management. We consider the definition of “group valuation” and “state group valuation” in accordance with statutory regulations of Ukraine. Group valuation, which is of property and administrative nature, is listed. The basic functions and powers of the management entity of state group valuation management are defined. Ukrainian laws and regulations in the sphere of state group valuation are the information base for research.

 

Ключові слова: корпоративні права, корпоративні права держави, акціонерні товариства, майно державних підприємств, суб'єкти управління корпоративними правами держави.

 

Keywords: company law, corporate law of the State Joint Stock Company, the assets of state enterprises, state entity management of corporate rights.

 

 

Постановка проблеми. В період трансформації економіки досить гостро постає питання управління корпоративними правами держави, що пов’язано із соціально-економічними стратегіями держави в забезпеченні її економічного розвитку, контролю за функціонуванням соціально значущих галузей та її економічної безпеки. Фінансово-господарська діяльність підприємств, у статутному капіталі яких є державна частка є малоприбутковою, що пов’язано з неефективним управлінням корпоративними правами держави та проявляється в незначних надходженнях до Державного бюджету України дивідендів на державну частку. Тому досить актуальним є питання сутності та особливостей управління корпоративними правами держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика сутності та особливостей управління корпоративними правами держави займає чільне місце в працях вітчизняних дослідників [1, 3, 9] та окреслена в нормативно-правових актах України, серед яких основними є: Господарський Кодекс України [2], Цивільний Кодекс України [8], Закон України «Про акціонерні товариства» [4], Закон України «Про управління об’єктами державної власності [5], Закон України «Про Фонд державного майна України» [6], Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Основних концептуальних підходів до підвищення ефективності управління корпоративними правами держави» [7]. Проте дане питання потребує систематизації та узагальнення.

Формулювання цілей статті. В статті викладенні результати дослідження з питань сутності та особливостей управління корпоративними правами держави.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для досягнення поставленої мети першочерговим є визначення дефініції «корпоративні права». ЇЇ тлумачення представлено в таблиці 1.

 

Таблиця 1.

Дефініція «корпоративні права» в нормативно-правових актах України

Джерело

Визначення

Господарського кодексу України [2]

Корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами

Закон України «Про акціонерні товариства» [4]

Корпоративні права - сукупність майнових і немайнових прав акціонера - власника акцій товариства, які випливають з права власності на акції, що включають право на участь в управлінні акціонерним товариством, отримання дивідендів та активів акціонерного товариства у разі його ліквідації відповідно до закону, а також інші права та правомочності, передбачені законом чи статутними документами

 

Державні корпоративні права виникли внаслідок політики приватизації, де в статуті капіталу підприємств залишались державні частки та необхідності збереження державної власності для забезпечення контролю за функціонуванням соціально значущих галузей. Варто відзначити, що ці процеси відбувалися без чіткої стратегії та досить часто мають негативні результати.

Державне акціонерне товариство – це в минулому державне унітарне комерційне підприємство, перетворене у випадках та порядку, передбачених законом, на корпоратизоване підприємство [3].

Різновиди акціонерних товариств, створених державою на базі майна державних підприємств відображено в таблиці 2.

 

Таблиця 2.

Різновиди акціонерних товариств, створених державою на базі майна державних підприємств

№ з/п

Різновиди акціонерних товариств

Механізм створення

Підстава

1.

Відкриті акціонерні товариства

створювалися шляхом продажу акцій, що належать державі у господарських товариствах, на аукціоні, за конкурсом або на фондових біржах, тобто способами, що передбачають загальнодоступність та конкуренцію покупців

Закон України «Про приватизацію державного майна» та Закон України «Про Державну програму приватизації»

створювалися шляхом корпоратизації (перетворення) державних підприємств, закритих акціонерних товариств, більш як 75 відсотків статутного фонду яких перебуває у державній власності, а також виробничих і науково-виробничих об’єднань, правовий статус яких раніше не був приведений відповідно до чинного законодавства

Указу Президента України «Про корпоратизацію підприємств»

2.

Державні акціонерні компанії (ДАК) та Національні акціонерні компанії (НАК)

створювались в особливому, не врегульованому законом порядку

НАК «Енергетична компанія України»

Указ Президента України «Про заходи щодо підвищення ефективності управління електроенергетичним комплексом»

ДАК «Укрресурси»

Указу Президента України «Про реформування системи матеріально-технічного забезпечення народного господарства»

3.

Холдинги

створювалася шляхом об’єднання у статутному фонді контрольних пакетів акцій дочірніх підприємств та інших активів

Указ Президента України «Про затвердження положення про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації» (втратив чинність від 12.07.2007 р.).

Розроблено автором на основі [3]

 

У господарському кодексі України [2] визначено, що відносини, пов’язані з управлінням корпоративними правами держави, регулюються Законом України "Про управління об'єктами державної власності" [5], іншими законами України та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них.

У зазначеному Законі України не дається чіткого визначення категорії «корпоративні права держави». Лише у статті 3 «Об'єкти управління державної власності» зазначено, що «об'єктами управління державної власності є корпоративні права, що належать державі у статутних капіталах господарських організацій (далі - корпоративні права держави)» [5].

На думку Жабського В.І. [3], з метою уникнення неоднозначного тлумачення вищевказаного поняття та забезпечення ефективного управління корпоративними правами держави, необхідним є ініціювання внесення змін до Закону України «Про управління об’єктами державної власності» щодо затвердження на законодавчому рівні поняття «корпоративні права держави» у такій редакції: корпоративні права держави – це сукупність майнових і немайнових прав держави-власника частки в статутному фонді (капіталі) товариства, які випливають з права власності на частку в статутному фонді (капіталі) товариства, що включають право на участь в управлінні товариством, отримання дивідендів та активів товариства у разі його ліквідації відповідно до закону, а також інші права та правомочності, передбачені законом чи статутними документами.

Ми погоджуємося з думкою автора щодо необхідності затвердження на законодавчому рівні поняття «корпоративні права держави», але дана категорія повинна відповідати визначенню, поданому у Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Основних концептуальних підходів до підвищення ефективності управління корпоративними правами держави», в якій зазначено, що «корпоративні права держави - це право держави, частка якої визначається в статутному капіталі господарського товариства, що включає право на управління цим товариством, отримання певної частки його прибутку (дивідендів), активів у разі ліквідації відповідно до законодавства, а також інші права, передбачені законом та установчими документами» [7].

Залежно від розміру частки, якою володіє держава в статутному капіталі акціонерного товариства, можна виділити три групи підприємств: зі значною часткою (50%-100%), з середньою часткою (25%-50%), та незначною часткою (менше 25%).

Корпоративні права держави мають майновий та управлінський характер. На основі систематизації та узагальнення [9] побудовано таблицю 3.

 

Таблиця 3

Корпоративні права держави

Корпоративні права держави, що мають майновий характер

Корпоративні права держави, що мають управлінський характер

право брати участь у формуванні статутного фонду товариства

право брати участь в управлінні справами товариства в порядку, визначеному в установчих документах

право брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди)

право виходу в установленому порядку з товариства

право продати акції акціонерного товариства, права відступити частку (її частину) в статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю

право одержувати інформацію про діяльність товариства

права на виплату вартості майна при виході або виключенні учасника з товариства з обмеженою відповідальністю

 

права на участь у розподілі коштів товариства при його ліквідації

 

 

Статтею 11 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» [5] визначаються особливості управління та обмеження щодо розпорядження об'єктами державної власності.

Відповідно до Закону України «Про управління об’єктами державної власності» [3], Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Основних концептуальних підходів до підвищення ефективності управління корпоративними правами держави» [5] та досліджень [1] на рисунку 1 відображені суб'єкти управління корпоративними правами держави.

 

Рис. 1. Суб’єкти управління корпоративними правами держави

 

Відповідно до ст. 168 ГК України корпоративні права держави здійснюються визначеними законом центральними органами виконавчої влади та уповноваженими особами в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.. Таким чином, корпоративні права держави здійснюються або безпосередньо центральними органами виконавчої влади або через уповноважених осіб [1].

Кабінет Міністрів України відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Основних концептуальних підходів до підвищення ефективності управління корпоративними правами держави» [5] визначає систему та механізм управління корпоративними правами держави, здійснює інші повноваження щодо реалізації прав держави як власника корпоративних прав відповідно до законодавства та з урахуванням Основних підходів.

До основних завдань Фонду державного майна України належать управління об'єктами державної власності, зокрема корпоративними правами держави у статутних капіталах господарських товариств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію та затверджено план приватизації або план розміщення акцій; товариств, утворених у процесі перетворення (у тому числі шляхом корпоратизації) державних підприємств, що належать до сфери його управління, а також товариств, утворених за участю Фонду державного майна України [6].

Фонду державного майна України у сфері управління корпоративними правами держави:

- здійснює управління корпоративними правами держави, що перебувають у сфері його управління;

- проводить аналіз ефективності управління корпоративними правами держави, що перебувають у сфері його управління;

- бере участь у методологічному забезпеченні управління корпоративними правами держави;

- забезпечує погодження договорів застави та фінансових запозичень господарських товариств, що належать до сфери його управління;

- проводить моніторинг сплати дивідендів до Державного бюджету України господарськими товариствами, що належать до сфери його управління;

- проводить моніторинг фінансово-економічних показників діяльності господарських товариств, які належать до сфери його управління;

- здійснює реструктуризацію господарських товариств, у статутних капіталах яких корпоративні права держави перевищують 50 відсотків і які належать до сфери його управління;

- погоджує мирові угоди, плани санації і переліки ліквідаційних мас та зміни і доповнення до них у справах про банкрутство господарських організацій з корпоративними правами держави понад 50 відсотків їх статутного капіталу, які перебувають у процесі приватизації;

- бере участь у провадженні справ про банкрутство господарських товариств з корпоративними правами держави;

- подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо доцільності відчуження закріплених у державній власності пакетів акцій акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації), або придбання державою відповідних пакетів акцій (часток, паїв) в інших власників та акцій додаткової емісії;

- погоджує пропозиції уповноважених органів управління щодо:

- дострокового продажу пакетів акцій (часток, паїв), закріплених у державній власності, або їх частини;

- передачі повноважень з управління корпоративними правами держави уповноваженим органам управління та господарським структурам;

- за погодженням з Кабінетом Міністрів України приймає рішення про утворення державних холдингових компаній у процесі приватизації;

- утворює державні холдингові компанії;

- виступає засновником державних холдингових компаній у процесі приватизації державних підприємств;

- організовує ведення реєстру корпоративних прав держави відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної власності»;

- сприяє стабільному функціонуванню фондового ринку [6].

Органи виконавчої влади та уповноважений суб’єкт господарювання з управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі відповідно до галузевої належності суб'єктів господарювання здійснюють управління:

- відкритими акціонерними товариствами, утвореними шляхом корпоратизації державних підприємств, до прийняття рішення про їх приватизацію;

- відкритими акціонерними товариствами, утвореними відповідно до законодавства про приватизацію;

- національними акціонерними компаніями, державними холдинговими (акціонерними, лізинговими та іншими) компаніями;

- державними акціонерними товариствами (корпоратизованими підприємствами), крім тих, управління якими здійснює Фонд державного майна.

Висновки. Визначення дефініції «корпоративні права» є законодавчо урегульованим, про що свідчить відповідність даного поняття у Господарському Кодексі України та Законі України «Про акціонерні товариства».

Визначено, що до різновидів акціонерних товариств, створених державою на базі майна державних підприємств відносяться: відкриті акціонерні товариства, Державні акціонерні компанії (ДАК) та Національні акціонерні компанії (НАК), холдинги.

Корпоративні права держави доцільно характеризувати як такі, що мають майновий та управлінський характер.

Суб’єктами управління корпоративними правами держави є: Кабінет Міністрів України, Фонд державного майна України, органи виконавчої влади та уповноважені особи.

 

Література.

1. Бородкін Д. Суб'єкти управління корпоративними правами держави [Електронний ресурс] / Д. Бородкін // Юридична колегія «Центр Реалізації Права». – Електронні дані. –– Режим доступу: http://crp.in.ua/ua/articles/id-4/ (дата звернення 15.09.2015 р.). – Назва з екрана.

2. Господарський Кодекс України [Електронний ресурс]: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

3. Жабський В. І. Корпоративні права держави як об’єкт корпоративних правовідносин [Електронний ресурс] / В. І. Жабський // Наше право. - 2013. - № 10. - С. 16-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nashp_2013_10_5.pdf.

4. Закон України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17 вересня 2008 р. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/514-17.

5. Закон України «Про управління об’єктами державної власності» № 185-V від 21 вересня 2006 р. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/514-17.

6. Закон України «Про Фонд державного майна України» № 4107-VI від 9 грудня 2011 р. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4107-17.

7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Основних концептуальних підходів до підвищення ефективності управління корпоративними правами держави» № 155 від 11 лютого 2014 р. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/155-2004-п.

8. Цивільний Кодекс України [Електронний ресурс]: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

9. Шапошников К. С. Корпоративні права держави: особливості реалізації та управління [Електронний ресурс] / К. С. Шапошников // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. - 2012. - Вип. 22(2). - С. 57-62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npkntu_e_2012_22(2)__12.pdf.

 

References.

1. Borodkin, D. “Subiekty upravlinnia korporatyvnymy pravamy derzhavy”, Yurydychna kolehiia «Tsentr Realizatsii Prava», [Online], available at: http://crp.in.ua/ua/articles/id-4/ (Accessed 15 Sept. 2015)

2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "Hospodarskyi Kodeks Ukrainy”, [Online], available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

3. Zhabskyi, V. I. (2013), “Korporatyvni prava derzhavy yak obiekt korporatyvnykh pravovidnosyn”, Nashe pravo, vol. 10, pp. 16-22, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nashp_2013_10_5.pdf.

4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2008), The Law of Ukraine "Pro aktsionerni tovarystva”, [Online], available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/514-17.

5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2006), The Law of Ukraine "Pro upravlinnia obiektamy derzhavnoi vlasnosti”, [Online], available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/514-17.

6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2011), The Law of Ukraine " Pro Fond derzhavnoho maina Ukrainy”, [Online], available at:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4107-17.

7. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "Pro zatverdzhennia Osnovnykh kontseptualnykh pidkhodiv do pidvyshchennia efektyvnosti upravlinnia korporatyvnymy pravamy derzhavy”, [Online], available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/155-2004-p.

8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "Tsyvilnyi Kodeks Ukrainy”, [Online], available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

9. Shaposhnykov, K. S. (2012), “Korporatyvni prava derzhavy: osoblyvosti realizatsii ta upravlinnia”, Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 22(2), pp. 57-62, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npkntu_e_2012_22(2)__12.pdf.

 

Стаття надійшла до редакції  20.10.2015 р.