EnglishНа русском

Ефективна економіка № 10, 2015

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ФОРМУВАНЬ
Л. С. Гангал

УДК 657.1:334.7

 

Л. С. Гангал,

 аспірант кафедри економіки підприємства,

Буковинського державного фінансово-економічного університету,м.Чернівці

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ  У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ФОРМУВАНЬ

 

Lyudmyla Hanhal,

 postgraduate student of the Department of Enterprise Economics of

Bukovyna state university of  economic and finance, Chernivtsi

 

ORGANIZATION AND METHODOLOGY OF ACCOUNTING TO ENSURE THE COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL UNITS

 

У статті визначено роль організації обліку у забезпеченні конкурентоспроможності сільськогосподарських формувань. Розглянуто особливості організації обліку сільськогосподарських товаровиробників у розрізі його методичної, технічної і організаційної складових частин. За допомогою методів соціологічного обстеження та системного аналізу детерміновано основні недоліки облікового процесу на підприємствах агробізнесу різних організаційно-правових форм, що знижують якість та інформативність облікової інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень. Розроблено рекомендації для вирішення зазначених проблем із врахуванням типів господарських структур та галузевих особливостей учасників, що спрямовані на забезпечення формування релевантного та якісного інформаційного забезпечення для ефективного управління конкурентоспроможністю суб’єктів аграрного бізнесу.

 

The role of accounting in ensuring the competitiveness of the agricultural groups in the article is defined. The features of accounting of agricultural producers in terms of its technical, organizational and technical components are considered. With the help of a sociological survey and system analysis are determined the main shortcomings of accounting process at an agribusiness enterprises of different legal forms . Recommendations are worked out in relation these issues with regard to types of business structures and features industry participants, aimed at ensuring the formation of relevant and quality information support for effective management of competitiveness agrarian business.

 

Ключові слова: організація обліку, сільськогосподарські формування, конкурентоспроможність, управління конкурентоспроможністю, ефективність.

 

Key words: organization of accounting, agricultural formations, competitiveness, competitiveness management, efficiency.

 

 

Постановка проблеми. Трансформаційні перетворення економіки України вимагають від вітчизняних сільськогосподарських підприємств пошуку шляхів підвищення  їх конкурентоспроможності. Прийняття обґрунтованих управлінських рішень і забезпечення їх реалізації неможливе без раціональної організації всієї економічної інформації. Ефективність управління підприємством значною мірою залежить від повноти, обґрунтованості і достовірності інформації, котра міститься в бухгалтерському обліку і звітності.

 Аналіз досліджень і публікацій. Питанням організації обліку на сільськогосподарських підприємствах присвячено багато робіт. Серед них праці Ф.Ф.Бутинця, Н.В. Горшкової, С.В. Івахненкова, В.В. Кірсанової, В.Б.Моссаковського, О.Д. Пеліпадченко. О.П. Ратушної, О.Є. Шмигеля та ін. Проте в роботах дослідження спрямовані на загальні принципи організації обліку. Недостатньо приділяється уваги виробленню диференційованого підходу до організації бухгалтерського обліку в різних типах сільськогосподарських підприємств за їх організаційно-правовою формою, розміром підприємства. Однак, в умовах багатоукладності аграрної сфери особливо актуальним є саме дослідження особливостей і проблемних облікового процесу у різних формах агробізнесу та визначення напрямків його вдосконалення з метою підвищення ефективності їх діяльності.

Метою цієї роботи є ідентифікація наявних проблем організації облікового процесу на сільськогосподарських підприємствах різних організаційно-правових форм та визначення способів їх подолання з метою формування ефективної обліково-аналітичної системи управління конкурентоспроможністю.

Виклад основного матеріалу. Раціональна і ефективна система обліку забезпечує формування якісної інформації щодо усіх сфер діяльності підприємства та його поточного стану, котра використовується для оцінки існуючих позицій господарюючого суб’єкта, ефективності здійснених господарських операцій та прийняття на цій основі управлінських рішень щодо управління його конкурентоспроможністю. Окрім того, обрані способи розподілу витрат, амортизації основних засобів, оцінки спожитих запасів, визначення величини резерву сумнівних боргів і т.д. прямо впливають на собівартість продукції, а отже і на величину витрат, валового прибутку, податку на прибуток і чистого прибутку. А зазначені показники, як відомо, значною мірою визначають конкурентні позиції господарюючого суб’єкта.

 

Рис. 1. Вплив організації обліку на сільськогосподарському підприємстві на його конкурентоспроможність

 

І.В. Івахненков  та багато інших науковців виділяють три етапи організації бухгалтерського обліку: методичний (вибір системи певних способів та прийомів, на яких базується застосування елементів методу бухгалтерського обліку); технічний – (вибір форми обліку, що найбільше відповідає галузі тарозміру підприємства) та організаційний (організація роботи облікового апарату)[3].

Методична частина передбачає вибір системи певних способів та прийомів, на яких базуються документування, інвентаризація, використання синтетичних та аналітичних рахунків, застосування методу подвійного запису, оцінка майна та зобов'язань, калькулювання, бухгалтерський баланс та узагальнення даних бухгалтерського обліку на звітну дату.

 

Рис. 2. Методична частина організації облікового процесу на сільськогосподарському підприємстві

 

На практиці методична складова організації обліку зводиться до розробки облікової політики підприємства та оформленні її положень у відповідному наказі. Облікова політика підприємства є документом, в якому повинні враховуватися вимоги державного регулювання, методологічні засади бухгалтерського обліку та позиції суб’єктів підприємницької діяльності щодо їх дотримання [10].

Розглядаючи особливості формування облікової політики на сільськогосподарських підприємствах різних організаційно-правових форм ми дійшли висновку, що в основному значні відмінності спостерігаються серед її методичних елементів, оскільки в залежності від особливостей створення суб’єкта господарювання, формування його капіталу та розподілу прибутку з’являються особливі вимоги до відображення даних операцій в обліку.

 

Рис. 3. Основні методичні елементи облікової політики сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм

 

Методичний аспект облікової політики визначає варіанти відображення в бухгалтерському обліку та отримання інформації про факти господарської діяльності, виходячи з альтернативних способів (прийомів) та специфіки діяльності підприємства. Він має надзвичайно велике значення, оскільки прямо впливає на конкурентні позиції господарюючого суб’єкта, оскільки визначені самостійно підприємством та закріплені у розпорядчому документі про облікову політику принципи оцінки статей звітності, методи обліку щодо окремих статей звітності можуть визначати величину його фінансового результату.

Ф.Ф. Бутинець зазначає, що основними завданнями облікової політики сільськогосподарського підприємства є формування набору чітких інструкцій, положень і методів, які дозволять упорядкувати, уніфікувати (наскільки це можливо), регламентувати основні ділянки обліку, створити єдину схему документообігу, систему оцінки активів підприємства, сформувати звітність, яка достовірно відображає фінансовий стан підприємства [1].

На думку В. Моссаковського, належне формування даних фінансової звітності може досягатися лише при застосуванні єдиної облікової політики в цілому по національному господарству України [5].

При формуванні облікової політики підприємства відповідальні особи повинні враховувати наслідки обрання того чи іншого елементу методу облікової політики для фінансових результатів підприємства [7]. Важливе значення у діяльності керівників та бухгалтерів підприємства має формування такої облікової політики, яка не тільки дозволить отримувати за допомогою бухгалтерського обліку повну та об’єктивну інформацію щодо фінансових результатів, але й обрати оптимальну схему оподаткування прибутку підприємства та уникнути необґрунтованого завищення або заниження показників прибутку [4].

Після визначення всіх елементів облікової політики необхідне їх коригування з метою уніфікації правил ведення бухгалтерського обліку, що на думку Н.В. Горшкової [2], повинно визначатися здатністю забезпечити найбільш ефективну взаємодію всіх учасників облікового процесу, надати оптимальну оцінку фінансових результатів діяльності при мінімальних витратах.

За допомогою процедури анкетування нами проведено дослідження стану організації бухгалтерського обліку сільськогосподарських підприємствах Чернівецької області різних організаційно-правових форм в розрізі його основних складових: методичної, технічної та організаційної частин. Загалом в опитуванні взяли участь 42 фермерські господарства, 19 приватних підприємств, 9 кооперативів та 34 господарські товариства. Результати опитування представлені у табл. 1.

 

Таблиця 1.

Оцінка методичної складової організації бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах Чернівецької області різних організаційно-правових форм у 2014 році

Критерії оцінювання стану організації бухгалтерського обліку на підприємстві

Фермерські господарства

Приватні підприємства

Господарські товариства

Кооперативи

Наявність розробленої облікової політики

16

12

28

7

Оформлення положень облікової політики у відповідному наказі

11

11

26

7

Чи наявні всі основні  методичні елементи  у наказі про облікову політику ( методи нарахування амортизації ОЗ, НА, МНА, вартісна межа віднесення активів до МНА, методи вибуття і переоцінки запасів, порядок обліку ТЗВ, порядок формування резерву сумнівних боргів та майбутніх витрат і платежів, склад і перелік статей калькулювання собівартості продукції, база розподілу загальновиробничих витрат, порядок оцінки залишків незавершеного виробництва, перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат, методи обліку витрат виробництва, перелік пов’язаних сторін, порядок обліку курсових різниць, поріг суттєвості облікової інформації). Вказати нижче, які елементи відсутні.

6

8

18

5

Чи наявні у наказі про облікову політику господарських товариств та кооперативів специфічні елементи, що притаманні для даних організаційно-правових форм (порядок формування статутного капіталу, особливості обліку внесків засновників; порядок формування та щорічні відрахування до резервного капіталу; співвідношення між статутним і резервним видами капіталу; документальне оформлення операцій з додатковим та резервним капіталом; порядок розрахунку компенсації учаснику при виході з товариства чи кооперативу; джерела формування та використання складових додаткового капіталу; джерела формування, розподілу та використання нерозподіленого прибутку підприємства, організація та порядок проведення внутрішньогосподарського контролю (інвентаризації) в частині складових власного капіталу; порядок розподілу чистого прибутку та ін.; порядок розрахунків за зобов’язаннями підприємства у випадку його банкрутства, ліквідації, реорганізації). Вказати нижче, які елементи відсутні.

-

-

12

1

Чи наявні у наказі про облікову акціонерних товариств специфічні елементи, що притаманні для даних організаційно-правових форм ( порядок документального оформлення і відображення в обліку операцій з цінними паперами; вид дивідендної політики; встановлення порядку викупу акцій). Вказати нижче, які елементи відсутні.

-

-

1

-

Робочий план рахунків

27

16

31

9

Наявність переліку затверджених форм первинних документів

11

8

25

4

Наявність розроблених форм внутрішньої звітності

4

7

22

4

Ведення управлінського обліку на підприємстві

2

4

13

4

Розробка спеціальної управлінської звітності, що відповідає потребам підприємства

2

3

11

3

Джерело: власні дослідження

 

 Результати проведеного дослідження продемонстрували, що  60,3% із досліджуваних господарств не мають розробленої облікової політики. Причому найгірша ситуація спостерігається на фермерських господарствах. У значної кількості підприємств взагалі відсутнє визначення порядку обліку грошових активів та дебіторської заборгованості, хоча в обов’язковому порядку має бути вказано хоча б метод нарахування резерву сумнівних боргів.

 Хоча стан організації обліку у кооперативах на порядок кращий, ніж у фермерських господарствах та приватних підприємствах, все ж і тут спостерігаються значні недоліки. Так, у 88% досліджуваних кооперативів у наказі про облікову політику не визначена раціональна методика розрахунку компенсації, що виплачується члену кооперативу в обмін на внесене ним майно, котре не може бути вилучене із виробничого процесу при його виході із об’єднання.

Також дослідження показали, що стан управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах практично всіх організаційно-правових форм залишає бажати кращого. Так, 20,1% суб’єктів господарювання не мають робочого плану рахунків, 81,7% не розробляють номенклатуру спеціальних рахунків управлінського обліку, працівники бухгалтерії чи іншого структурного підрозділу часто розробляють форми управлінської звітності не у відповідності до потреб управління, а виходячи із звичного для них формату статистичних чи фінансових звітів.

 У 60% кооперативів управлінська звітність, що призначена для членів загальних зборів часто не адаптована відповідно до їх потреб. Як правило, учасники кооперативів мають спеціальні знання у сфері аграрного виробництва, однак у них відсутня фінансова освіта, тому звіти із значною кількістю специфічних фінансових показників їм складно зрозуміти. У більшості випадків веденням управлінського обліку займаються не професійні фахівці, що спеціалізуються саме на цій ділянці обліку, а звичайні бухгалтери, для яких управлінський облік лише становить певну частину їх посадових обов’язків.

Не менш важливою є технічна складова організації облікового процесу на підприємстві, котра забезпечує своєчасне формування якісної облікової інформації.

 

Рис. 4. Основні складові елементи технічного етапу організації обліку на підприємстві

 

Технічний етап організації бухгалтерського обліку, поля­гає у виборі способу обробки облікових даних за тією чи іншою тех­нологією (у ручному чи комп'ютеризованому режимі); розробці пе­реліку облікових регістрів та їх форм за ручної обробки інформації, переліку комп'ютерних програм для обліку - за комп'ютеризованого обліку; встановленні порядку здійснення записів у регістрах і перено­су даних у регістри, а також порядку надання інформації, отриманої у електронній обліковій системі.

 

Таблиця 2.

Стан технічної складової організації бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах різних організаційно-правових форм у 2014 році

Критерії оцінювання стану організації бухгалтерського обліку на підприємстві

Фермерські господарства

Приватні підприємства

Господарські товариства

Кооперативи

Наявність графіків документообігу,

закріплених в обліковій політиці

10

11

21

4

Наявність графіків організації складання і подання звітності

8

12

23

5

Наявність автоматизованої системи ведення обліку

31

15

29

6

Проведення інвентаризації у всіх випадках, встановлених законодавством

17

15

27

6

Дотримання термінів проведення інвентаризації, встановлені організацією самостійно

12

17

30

7

Джерело: власні дослідження

 

Проведений аналіз стану технічної складової організації бухгалтерського обліку на підприємстві показав, що графік руху первинних документів, або документообігу, в системі бухгалтерського обліку у 55,7% господарських одиниць відсутній.

Ще одним недоліком є несвоєчасність проведення інвентаризації на фермерських господарствах. Це пов’язано з тим, що частіше за все інвентаризацію проводять один раз у кінці року, коли на складах у ФГ найбільше продукції.

Позитивним явищем є доволі високий рівень автоматизації облікових процесів сільськогосподарських підприємств. Проведені дослідження показують, що для фермерських господарств проблема автоматизації процесу обліку і створення АРМ фермера вирішується набагато простіше, ніж у колективних сільськогосподарських підприємствах і кооперативах, оскільки не потребує утворення великих і громіздких пакетів програм, для роботи з якими необхідний щонайменше середній рівень кваліфікації як в обліковій справі, так і в роботі з персональним комп’ютером.

Якщо під час першого та другого етапів здійснюється організація ведення облікових записів, то третій етап - організаційний - полягає в організації роботи облікового апарату, або іншими словами - це організація бухгалтерської служби, яка всі ці роботи має виконувати.

 

Рис. 5. Складові організаційного етапу організації облікового процесу на підприємстві

 

В залежності від особливостей притаманних тому чи іншому типу сільськогосподарських формувань спостерігаються відмінності у організації облікового процесу. Так при веденні бухгалтерського обліку на фермерському господарстві є певні особливості: як правило, бухгалтерський облік веде його голова чи один з членів господарства, які не досить добре розуміються в даній сфері, тому облік має бути максимально спрощеним; для ФГ властиве здійснення окремих специфічних господарських операцій (засновники фермерського господарства здебільшого вносять до складеного капіталу не майно, а лише права користування ним; членам господарства виплачується не заробітна плата, а певна частка з отриманого господарством доходу), отже, ці операції потрібно коректно відображати в бухгалтерському обліку.

Середні та великі підприємства у переважній більшості мають штат бухгалтерів на підприємстві, хоча на деяких із них облік ведеться на договірних засадах централізованою бухгалтерією чи консалтинговою, аудиторською фірмою.

 

Таблиця 3.

Стан організаційної складової бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах Чернівецької області у 2014 році

Критерії оцінювання стану організації бухгалтерського обліку на підприємстві

Фермерські господарства

Приватні підприємства

Господарські товариства

Кооперативи

Забезпеченість працівників нормативно-довідковою літературою з оподаткування і бухгалтерського обліку

7

13

26

6

Періодичне підвищення кваліфікації бухгалтерів на спеціальних курсах і семінарах

2

7

16

3

Наявність інструкцій для кожного працівника бухгалтерії, що відповідають вимогам сучасних П(С)БО

2

9

22

3

Наявність спеціальної бухгалтерської освіти у осіб, що займаються веденням обліку

16

17

33

9

Наявність складнощів у веденні обліку через відсутність єдиної методики тлумачення і розрахунку економічних показників

38

9

14

4

Джерело: власні дослідження

 

У 65,3% досліджуваних суб’єктів господарювання відсутні посадові інструкції для кожного працівника бухгалтерії із встановленням персональної відповідальності за виконання службових обов’язків, а в деяких із них вони застарілі, без врахування останніх суттєвих змін в НП(С)БО.

Лише у деяких господарствах існує детальний опис технологічної послідовності дій кожного працівника бухгалтерії при виконанні своїх службових обов’язків, особливо це стосується комп’ютерної форми ведення бухгалтерії. Слід відзначити, що наявність таких описів дуже важлива, так як на практиці часто виникає проблема оперативної підміни працівників у випадку хвороби, відпустки чи звільнення основного працівника.

Не всі працівники бухгалтерій сільськогосподарських підприємств забезпечені нормативними документами, методичною літературою, довідниками з оподаткування й бухгалтерського обліку, розрахунковими таблицями, необхідними для поточної роботи. Відсутність єдиної методики тлумачення і розрахунку економічних показників: виручки, валового доходу, витрат, прибутку тощо негативно впливає на процес ведення обліку на малих підприємствах, особливо на фермерських господарствах;

Бухгалтери лише 27% господарств підвищують свій професійний рівень на спеціальних курсах і семінарах з бухгалтерського обліку й оподаткування.

Відсутність належного рівня кваліфікації із ведення облікових процесів у селян, що займаються сільськогосподарським виробництвом стримує перетворення особистих господарств у суб’єкти підприємницького типу. Ця ж проблема зумовлює виникнення певної кількості помилок у обліковому процесі мікро і малих фермерських господарств.

 Висновки та рекомендації. Отже, проведені дослідження продемонстрували, що стан організації обліку на сільськогосподарських підприємствах містить чимало недоліків і проблемних моментів, що негативно відображається на якості і інформативності облікових документів, а це в свою чергу знижує ефективність управління конкурентоспроможністю підприємства на основі даних обліково-аналітичної системи. Проаналізувавши головні проблеми аграрних суб’єктів господарювання у сфері організації обліку можна виділити такі основі способи їх вирішення:

1. Подолання проблеми неякісного відображення облікової інформації у первинних документах і звітності фермерських господарств та малих сільськогосподарських підприємств через недостатній рівень кваліфікації працівників, відповідальних за облікову роботу можливе шляхом розробки і впровадження на державному рівні доступного програмного забезпечення, призначеного саме для таких категорій господарств, котре б автоматично формувало необхідну звітність після введення користувачами своїх даних.

2. Для поліпшення конкурентних позицій сільськогосподарських підприємств необхідно забезпечити якісне формування управлінської інформації, котра виступає основним підґрунтям для прийняття якісних управлінських рішень. відсутність законодавчих вимог щодо ведення управлінського обліку та теоретичної бази і практичного його досвіду в сільськогосподарських підприємствах, призвели до неналежного його функціонування, як системи. Тому очевидним залишається той факт, що для широкого впровадження управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах необхідно розробити відповідні методичні рекомендації з організації управлінського обліку. Це дозволить систематизувати в одному нормативному документі основні теоретичні, методичні та організаційні положення управлінського обліку.

3. Зважаючи на те, що однією із головних причин неякісної організації і функціонування обліку на багатьох сільськогосподарських підприємствах є відсутність належної кількості фінансових ресурсів для найму висококваліфікованих спеціалістів, забезпечення працівників бухгалтерії належною кількістю якісної нормативно-довідкової літератури, проходження обліковими спеціалістами курсів підвищення кваліфікації, вважаємо, що вирішення даних питань, як і питань забезпеченості достатньою кількістю ресурсів, пошуку вигідних каналів збуту, виробництва конкурентоспроможної продукції можна забезпечити шляхом інтеграції сільськогосподарських підприємств у ефективні ринкові структури – кластери. Саме в кластерах можливо організувати потужну обліково-аналітичну систему, котра спроможна забезпечити ефективне ведення бухгалтерського обліку, аналізу результативності здійснення господарських операцій та забезпечити управлінську систему якісною і достатньою інформацією для управління розвитком і конкурентоспроможністю як окремих сільськогосподарських підприємств, так і кластера в цілому.

Підсумовуючи вище викладене, можна стверджувати, що процес організації обліку є складним та багатогранним, потребує глибокого вивчення особливостей функціонування господарюючого суб’єкта, врахування стратегії розвитку підприємства, статутних вимог і чинного законодавства. Врахування усіх вимог та впливу факторів повинно корелювати із стратегічними завданнями підприємства, а бухгалтерський облік необхідно організовувати в контексті створення економічного інструментарію по досягненню цілей підприємства.

 

Література.

1. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: підручник / Ф.Ф. Бутинець. — Житомир: Рута, 2003. — 444 с.

2. Горшкова Н. В. Формирование консолидированной финансовой отчетности в агропродовольственных холдингах: теория, методология, практика [Текст]: монография / Н. В. Горшкова; Федер. гос. бюдж. образоват. учреждение высш. проф. образования «Волгогр. гос. ун-т». – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2012. – С.362.

3. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб. / С.В. Івахненков. – К.: Знання-Прес, 2003. – 349 с.

4. Кірсанова В.В. Вплив облікової політики підприємства на формування його фінансових результатів/ В.В. Кірсанова, О.Д. Пеліпадченко// Інноваційна економіка – 2013. – №6. – с.321 -325.

5. Моссаковський В.Б. Який облік потрібен Україні? / В.Б. Моссаковський // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 12. – С. 16 – 27.

6. Ратушна О. П. Вплив елементів облікової політики на фінансові результати / О. П. Ратушна // Зб. наук. праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки. – 2012. – Вип. 30. – Ч. 2. – С. 204–208.

7. Шмигель О.Є. Формування облікової політики на базі креативного фінансового обліку / О.Є. Шмигель // Сталий розвиток економіки. – 2010. – № 3. – С. 193 – 198.

 

Referenses.

1. Butynets, F.F. (2003), Teoriia bukhhalterskoho obliku [The theory of accounting], Ruta, Zhytomyr , Ukraine.

2. Horshkova, N. V. (2012), Formyrovanye konsolydyrovannoi fynansovoi otchetnosty v ahroprodovolstvennukh kholdynhakh: teoryia, metodolohyia, praktyka [Formation of the consolidated financial statements in the agri-food holdings: the theory, methodology, practice], VolHU,  Volhohrad, Russia.

3. Ivakhnenkov, S.V. (2003), Informatsiini tekhnolohii v orhanizatsii bukhhalterskoho obliku ta audytu [Information technologies in accounting and auditing], Znannia-Pres, Kyiv, Ukraine.

4. Kirsanova, V.V. and  Pelipadchenko, O.D. (2013),  “Vplyv oblikovoi polityky pidpryiemstva na formuvannia yoho finansovykh rezultativ”,  Innovatsiina ekonomika , vol. 6, pp. 321 -325.

5. Mossakovskyi, V.B. (2009), “Yakyi oblik potriben Ukraini?”,  Bukhhalterskyi oblik i audyt, vol. 12, pp. 16 – 27.

6. Ratushna, O. P.(2012), “Vplyv elementiv oblikovoi polityky na finansovi rezultaty”,  Zb. nauk. prats ChDTU. Seriia: Ekonomichni nauky,  vol. 30, no 2, pp. 204–208.

7. Shmyhe, O.E. (2010), “Formuvannia oblikovoi polityky na bazi kreatyvnoho finansovoho obliku”, Stalyi rozvytok ekonomiky, vol. 3, pp. 193 – 198.

 

Стаття надійшла до редакції  19.10.2015 р.