EnglishНа русском

Ефективна економіка № 11, 2015

Переглянути у форматі pdf

ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
Л. Ю. Патраманська

УДК 339

 

Л. Ю. Патраманська,

асистент кафедри фінансового контролю і аналізу,

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

 

ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

 

L. Yu. Patramanska,

Assistant of financial control and analyses department of

Vinnytsia Institute of Trade and Economics KNUTE, Vinnitsa

 

E-COMMERCE: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES

 

У статті визначено сутність електронної комерції, обґрунтовано актуальність впровадження в практику бізнесу сучасних інформаційних технологій та комунікаційних засобів. Доповнені та систематизовані в розрізі суб’єктів електронного бізнесу: виробники, споживачі, ділові контрагенти, суспільство. Така систематизація є об’єктивно необхідною, оскільки одній й ті ж вигоди для одного суб’єкта, можуть бути проблемою для іншого. Такий підхід дозволить підвищити рівень обізнаності учасників електронної комерції. Доведено, що вигоди від розвитку електронної комерції є значно суттєвішими, ніж її недоліки. Потенційні ризики при веденні електронного бізнесу можна зменшити шляхом впровадження надійних засобів електронної безпеки транзакцій, врегулювання на державному рівні проблем нормативно-правового регулювання цієї сфери.

 

In the article it was defined the essence of e-commerce, the urgency in implementing business practices of modern information technologies and communication tools. It was complemented and systematized in the context of e-business subjects: producers, consumers, business counterparties and society. Such systematization is objectively necessary because the same benefits for one entity can be a problem for another. This approach will allow participants to increase awareness of e-commerce. We prove that the benefits of e-commerce development are much more substantial than its shortcomings. Potential risks when doing e-business can be reduced by implementing reliable security of electronic transactions, settlement issues at the national level legal regulation of this sphere.

 

Ключові слова: електронна комерція, електронний бізнес, інтернет, суб’єкти електронного бізнесу, переваги, недоліки.

 

Keywords: e-commerce, e-business, Internet, subjects of e-business, advantages, disadvantages.

 

 

Постановка проблеми. З плином часу розвиток інформаційних технологій і систем відбувається все більш стрімкими темпами, що призвело до суттєвих змін у взаємодії суб’єктів бізнесу. Для вітчизняних підприємств електронний бізнес виступає ефективним інструментом для ведення розрахунків з клієнтами, розширення обсягів ринків збуту продукції, товарів, послуг, пошуку нових партнерів, створення позитивного іміджу. Окремі види бізнесу є більш сприятливими для впровадження електронної комерції, а тому їх рівень розвитку значно вищий в порівнянні з іншими. До таких галузей відносять торгівлю нематеріальними товарами, цінними паперами, банківські послуги, розробку та реалізацію програмного забезпечення, надання інформаційних послуг, дистанційне навчання тощо.

Для підприємств, які не мають можливості  повністю перенести бізнес-процеси в електронне середовище, у зв’язку із специфікою товарів, продукції та послуг, що реалізуються, е-бізнес може  стати важливим інструментом конкурентної боротьби. Саме тому такою важливою є імплементація підприємствами сучасних технологій електронного бізнесу, що гарантують взаємодію виробників з максимально широкою і платоспроможною аудиторією потенційних споживачів. Завдяки існуванню мережі Інтернет електронний бізнес розповсюдився в міжнародних масштабах та є базисом для розвитку та зростання обсягів  «он-лайн» економіки.

Але з іншого боку постає проблема необізнаності та невизначеності виробників, посередників та споживачів у доцільності переходу в електронний сегмент економіки, хоч він є досить перспективним. Ця проблема постає внаслідок нерозуміння ключових переваг та недоліків електронного способу ведення бізнесу, що не дозволяє бізнес-суб’єктам йти в ногу з часом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Електронна комерція була предметом дослідження як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Серед останніх публікацій, що присвячені висвітленню переваг та недоліків електронної комерції варто виділити статтю Ховрак І.В.[10], яка розкриває сутність, суб’єкти та форми електронної комерції, а також основні переваги та недоліки електронної комерції в Україні. Проте, на нашу думку, запропонований автором перелік не є вичерпним. Задвірний Я. та Орловська А. [3]розглядають переваги електронної комерції в цілому та в розрізі основних моделей електронного бізнесу В2С, В2В, їх учасників. З іншого боку, наведена авторами [3] низка проблем електронної комерції розкрита лише з підходу моделей B2C, В2В, в той час коли проігноровані інші моделі електронної взаємодії між суб’єктами ринку. Класифікація вигід та проблем електронної комерції через призму її суб’єктів наведена в працях Єрьоміна В.Н.[4], Денисова А.Л. [5], але на наш погляд, дана класифікація потребує оновлення та доповнення, зокрема таким суб’єктом – як держава та суспільство. Легенчук С.Ф., Скакун А.С. [6] розглядали проблемні питання електронної комерції з точки зору бухгалтерського відображення. Отже, позитивні та негативні аспекти впровадження електронного бізнесу неодноразово розглядались в тій чи іншій мірі науковцями [1, 2, 11, 12 ], проте запропоновані науковцями пункти є досить загальними та несистематизованими.

Постановка завдання. Метою даної роботи є систематизація переваг та недоліків електронної комерції в розрізі основних її суб’єктів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Під поняттям електронної комерції розуміють будь-який вид ділової активності суб’єктів господарювання, що провадиться з використанням сучасних інформаційних технологій, систем та комунікаційних засобів з метою отримання прибутку та задоволення потреб споживачів.

Електронна комерція як система включає в себе: суб’єкти електронного бізнесу (виробники, продавці, посередники, покупці, споживачі), процеси (реалізація продукції та послуг, маркетинг, розрахункові операції тощо) та мережі (як внутрішньофірмові, так і глобальні). Всі компоненти електронної комерції перебувають у взаємозв’язку завдяки засобам мережевого зв’язку.

Оскільки для вітчизняного ринку електронна комерція є досить новим явищем, як для виробника, так і для споживача важливо оцінити з одного боку ті вигоди, які принесе участь у електронному бізнесі, а з іншого – потенційні проблеми, що можуть постати на шляху їх взаємодії. Вважаємо, що є необхідним систематизація як переваг, так і проблем впровадження електронної комерції в розрізі її суб’єктів, оскільки один й той самий пункт для виробника може бути перевагою, а для споживача – проблемою чи навпаки.

Таким чином, доцільно систематизувати переваги електронної комерції наступним чином:

1) для споживачів:

- нижчі ціни у порівнянні з традиційними магазинами (за рахунок зменшення невиробничих витрат підприємства електронної комерції мають можливість оптимізувати цінову політику);

- доступність інформації про товари, послуги в Інтернет-магазинах у режимі реального часу цілодобово без вихідних[5,9].

- використання торгівельних платформ, інтернет-магазинів, сайтів-агрегаторів інтернет-магазинів з метою вивчення ринку товарів та послуг, порівняння їх характеристик, цін (зокрема відкритість інформації, цінової політики не дозволяє недобросовісним продавцям необґрунтовано завищувати націнки, оскільки споживач може швидко порівняти ціни та обрати більш вигідну пропозицію);

- можливість купувати  елітні, рідкісні товари у зарубіжних магазинах, на аукціонах, резервувати місця в готелях різних країн та отримувати інші високоякісні послуги іноземних компаній[10];

- наявність пошукових систем, які дозволяють споживачам знайти інформацію про необхідні товари та послуги (послуги пошуку надають або безпосередньо виробники або ж спеціалізовані сайти, які агрегують інформацію із сайтів електронних магазинів);

- можливість конфіденційного здійснення покупок [4];

- зменшення ймовірності здійснення транзакції з несумлінними,  недосвідченими продавцями [5, 9,11];

- можливість отримати швидко, просто безкоштовні зразки [11,c.183] та скористатись фірмовою доставкою товарів від виробника;

- цифрові продукти, нематеріальні товари можуть бути одразу доставлені до споживача через мережеві канали [12, с. 18];

- можливість обміну відгуками про товари та послуги, а також їх пошуку через соціальні мережі, спільноти, блоги тощо.

 - більша відкритість компаній до споживачів [11, c.184].

2) для виробників:

- зниження обсягу первісних вкладень в бізнес (зникає потреба в купівлі чи оренду великих торговельних площ, торговельного обладнання), невиробничих витрат (витрат на рекламу, витрат,пов’язаних з сервісним обслуговуванням та інформаційною підтримкою споживачів); [2,3,9,11,12].

- зменшення чисельності персоналу та фонду оплати праці, що обумовлено повною або частковою автоматизацією процесів, спрощенням комунікації в межах підприємства [11,c.154].

- скорочення циклу виробництва та продажу, підтримка бізнес-процесів у режимі on-line;

- зручність проведення маркетингових досліджень (зокрема якісна сегментація клієнтів, використання CRM, Customer Relationship Management, Google Analitycs, Яндекс метрика та ін.);

- великий  потенціал  розвитку  системи  роботи  із  клієнтами,  без ризику, що система «знайде» собі інше місце роботи, як це нерідко відбувається із продавцями, що набрали досвід [2, c.244];

- надання нових видів послуг та освоєння нових сегментів ринку, глобальний доступ до світових ринків;

- рівність умов доступу до ринку як для великих корпорацій, так і для невеликих підприємств; 

- цілеспрямований адресний вплив на споживацький сегмент за допомогою індивідуальних електронних засобів зв’язку [4];

- можливість роботи в режимі цілодобового доступу та інтерактивного спілкування із споживачем;

- пільгові умови оподаткування та сплати митних платежів [8];

- підвищення рівня прихильності споживачів до торгової марки.

3) для ділових контрагентів:

- оперативність отримання інформації, в тому числі при міжнародних операціях;

- поліпшення бізнес-контактів (е-комерція – В2В), можливість співпраці із партнерами незалежно від географічних кордонів.

4) для держави та суспільства:     

- широкий асортимент товарів та послуг, що надаються населенню у різних сферах;

- нарощування потужності національної економіки, надходження інвестицій, розвиток інфраструктури, науки та техніки, підвищення рівня життя населення, зменшення «цифрового» розриву;

- створення нових робочих місць;

- підвищення рівня національної безпеки [11,c.184];

- за рахунок здійснення покупок в мережі зменшується автомобільний трафік та відповідно забруднення навколишнього середовища.

З іншого ж боку, електронна комерція має і негативні аспекти, які були згруповані за таким же принципом як і вигоди:

1) для споживачів:

- через засоби ідентифікації особи користувача можна здійснювати контроль за нею, перевіряти її діяльність;

- сегмент населення, що не має доступу до мережі залишається неохопленим, до того ж не всі види товарів є представленими в мережі;

- споживачі не мають змоги в повній мірі пересвідчитись у якості товару чи послуги  до моменту отримання його[11,c.185].

- необхідність сплати авансу в повному або частковому обсязі від вартості покупки;

- складний порядок повернення товарів у випадку бажання клієнта повернути покупку;

- логістика виконання замовлення має швидкість, або продуктивність, неадекватну швидкості Internet, окрім того зростає вартість невеликих замовлень за рахунок поштових послуг, послуг перерахунку коштів;

- хаос, заплутаність і громіздкість Internet;

- відсутність мотивів відвідування магазинів, безпосередньо не пов'язаних зі здійсненням купівель[10,c.20].

2) для виробників:

- у системі електронної торгівлі упускається ефект, можливий тільки при особистому  контакті  покупця  й  продавця  і,  що  досягає  за  рахунок  чарівності продавців,  їхніх  інтуїтивних  здатностей  й  уміння  продати  навіть  не  занадто бажаний для покупця товар [2];

- посилення конкурентної боротьби, її перехід на глобальний рівень, до того ж для країн, що розвиваються є характерним низький рівень охоплення населення мережею;

- необхідність забезпечення потужної технологічної основи для функціонування е-комерції, її постійного оновлення вимагає значних вкладень фінансових ресурсів;

- проблеми ціноутворення, так як внаслідок відкритості інформації виробники не можуть завищувати ціни;

- складність організації діяльності та розробки онлайн-вітрини (висока вартість, необхідність координації роботи відділу продажів, бухгалтерії, автоматизація обробки платіжних банківських карт і електронних грошей)[10, с.20];

- внаслідок відкритості інформації зростає ймовірність порушення прав інтелектуальної власності, плагіату, фінансових шахрайств, тому постає проблема інформаційної безпеки;

- невизначеність та складність організації бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю, переорієнтація інформаційних потоків із традиційних паперових носіїв у електронну форму, що за умов необізнаності працівників може ускладнити прийняття управлінських рішень;

- недостатня обізнаність працівників із сучасними інформаційними технологіями та системами, а висококваліфіковані кадри зазвичай вимагають значних витрат на оплату праці;

- необхідність залучення спеціалістів, що будуть здійснювати адміністрування сайту, оновлювати контент інформаційного ресурсу.

3) для ділових контрагентів:

- за умов існування е-комерції посередництво втрачає свої позиції, а тому взагалі може зникнути;

- необхідність  підвищеної  довіри  між  партнерами, фінансових та інших гарантій, оскільки реальне існування контрагента є невизначеним;

- необізнаність контрагентів із правилами ведення іноземного  бізнесу, відсутність уніфікованих стандартів взаємодії в мережі можуть призвести до виникнення непорозумінь та конфліктів [9];

- складність координації економічних відносин, що складаються на віртуальному ринку із матеріальними аспектами цих відносин.

4) для держави та суспільства:     

- нерівномірність розвитку електронної комерції у різних регіонах, галузях та в різних ланках виробництва;

- для країн з невисоким економічним розвитком електронний бізнес не є пріоритетним напрямом розвитку, окрім того вимагає вкладень в розвиток науки, техніки, інфраструктури;

- монополізація ринків, оскільки сектор малого підприємництва не завжди може вистояти перед викликами конкурентного середовища;

- внаслідок ускладнення контролю товарно-грошових потоків в мережі, правову невизначеність, створюються сприятливі передумови, які часто використовуються недобросовісними платниками податків для здійснення протиправної діяльності, зокрема, ухилення від оподаткування чи незаконної мінімізації сплати податків [11], різного роду шахрайств та зловживань.

Висновки. Таким чином, кожен із потенційних учасників електронної комерції оцінивши наведені переваги та недоліки, зможе оцінити доцільність власної участі у електронному сегменті економіки. Переваги та недоліки електронної комерції були доповнені та систематизовані в розрізі суб’єктів електронного бізнесу: виробники, споживачі, ділові контрагенти, суспільство. Така систематизація є об’єктивно необхідною, оскільки одній й ті ж вигоди для одного суб’єкта, можуть бути проблемою для іншого. Такий підхід дозволить підвищити рівень обізнаності учасників електронної комерції.

На наш погляд, вигоди від розвитку електронної комерції є значно суттєвішими, ніж її недоліки, а тому виробники, ділові контрагенти, споживачі та суспільство в цілому зможе перейти на вищий щабель розвитку завдяки сучасним технологіям, а потенційні ризики можна зменшити шляхом впровадження надійних засобів електронної безпеки транзакцій, врегулювання на державному рівні проблем нормативно-правового регулювання цієї сфери тощо. До того є суб’єктам підприємницької діяльності не обов’язково, а іноді і зовсім неможливо, переносити повністю свій бізнес у мережу, в таких випадках буде ефективним поєднати дві моделі організації бізнесу «он-лайн» та «оф-лайн».

 

Література.

1. Борейко Н. М. Мінімізація податкових зобов’язань при здійсненні операцій електронної комерції/ Н.М. Борейко, Ю. М.Коваленко // Науковий вісник НУ ДПСУ. Економіка, право. - 3(50). – 2010. - С. 73-78.

2. Возний М. І. Міжнародна електронна торгівля. Проблеми та перспективи  розвитку  в  Україні /М. І. Возний  // Збірник наук. праць Буковинського університету. Економічні  науки. —  2011. —  Вип. 7. —  С. 243–252.

3. Задвірний Я. Використання можливостей електронної комерції у процесі ведення бізнесу/ Я. Задвірний, А. Орловська // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. пр. - Львів : Інтереко, 2008. - Вип. 18. - С. 70-75.

4. Ерёмин В.Н. Маркетинг: основы и маркетинг информации/ В.Н. Ерёмин. – М:КНОРУС. - 2006. – 256 с.

5. Электронна якоммерция: основы организации и ведения бизнеса : учебное пособие / А.Л. Денисова, Н.В. Молоткова, М.А. Блюм, Т.М. Уляхин,  А.В. Гуськов. –  Тамбов  :  Изд-во  ФГБОУ  ВПО «ТГТУ», 2012. – 88 с.

6. Легенчук С. Ф. Сутність електронної комерції: обліковий вимір /  С. Ф. Легенчук, А. С.Скакун // Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. – 2011. – № 4 (58). – С. 59-65.

7. Одарченко А. М. Особливості електронної комерції та перспективи її розвитку в Україні/ А. М. Одарченко, К. В. Сподар// Бізнес Інформ. – 2015. – №1. – C. 342–346. // Бізнес Інформ. – 2015. – №1. – C. 342–346.

8. Тардаскіна Т.М. Електронна комерція: Навчальний посібник / Тардаскіна Т.М., Стрельчук Є.М., Терешко Ю.В. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011. – 244 с.

9. Філіппова Л. Л. Електронна комерція: за і проти / Л. Л. Філіппова // Вісник Нац. техн. ун-туХПІ. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 44 (1017). – С. 58-65.

10. Ховрак І. В. Електронна комерція в Україні: переваги та недоліки / І. В. Ховрак // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - № 4. - С. 16-20.

11. Чучко Н. О. Електронна торгівля в системі світогосподарських  відносин/  Н. О. Чучко,  Г. М. Лозікова  // Економіка  промисловості. —  2011. —  №  4. —  С. 153–158.

12. Юдін О. М. Системи електронної комерції: створення, просунення і розвиток : монографія / О. М. Юдін, М. В. Макарова, Р. М. Лавренюк. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 201 с.

 

References.

1. Borejko, N. M.and Kovalenko, Yu. M.(2010), “Minimizing tax liabilities in transactions of e-commerce”, Naukovyjvisnyk NU DPSU, Ekonomika, pravo,vol. 3(50). pp. 73-78.

2. Voznyj, M. I. (2011), “International e-commerce .Problems and prospects of development in Ukraine”, Zbirnyknauk prats' Bukovyns'koho universytetu. Ekonomichni nauky, vol.7, pp.243–252.

3. Zadvirnyj,  Ya. and Orlovs'ka, A. (2008), “Harnessing the power of e-commerce in the business”, Formuvannia rynkovoi ekonomiky v Ukraini, vol. 18., pp. 70-75.

4. Erjomin, V.N. (2006), Marketing: osnovy i marketing informacii [Marketing: bases and information marketing], KNORUS, Moscow, Russia.

5. Denisova, A.L. Molotkova, N.V. Bljum, M.A. Uljahin,  T.M. and  Gus'kov,  A.V. (2012), Jelektronnaja kommercija: osnovy organizacii i vedenija biznesa [E-commerce: the basics of organizing and running a business], FGBOU  VPO «TGTU», Tambov, Russia.

6. Lehenchuk, S. F. and Skakun, A. S. (2011),  “The essence of e-commerce: an accounting dimension”, Visnyk ZhDTU. Seriia: Ekonomichni nauky, vol.4 (58), pp. 59-65.

7. Odarchenko, A. M. and  Spodar, K.V. (2015), “Features of e-commerce and the prospects of its development in Ukraine”, Biznes Inform, vol. 1, pp.342-346.

8. Tardaskina, T.M. Strel'chuk, Ye.M. and Tereshko, Yu.V. (2011), Elektronna komertsiia [E-commerce], ONAZ im. O.S. Popova, Odesa, Ukraine.

9. Filippova, L. L. (2013), ”E-commerce: for and against”, Visnyk Natsional'noho tekhnichnoho universytetu KhPI, vol. 44 (1017), pp. 58-65.

10. Khovrak, I. V. (2013), E-commerce in Ukraine: advantages and disadvantages”, Ekonomika. Finansy. Pravo, vol. 4., pp. 16-20.

11. Chuchko, N. O. and Lozikova,  H. M. (2011), “E-commerce in the system of world relations”, Ekonomika  promyslovosti, vol. 4., pp. 153–158.

12. Yudin, O. M. Makarova, M. V. and  Lavreniuk, R. M. (2011), Systemy elektronnoi komertsii: stvorennia, prosunennia i rozvytok [Systems e-commerce: the creation, promotion and development], RVV PUET, Poltava, Ukraine.

 

 Стаття надійшла до редакції 28.10.2015 р.