EnglishНа русском

Ефективна економіка № 11, 2015

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
Г. М. Брусільцева

УДК 332.142

 

Г. М. Брусільцева,

к. е. н., доцент кафедри туризму,

Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

 

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

 

Hanna Brusiltseva,

PhD in Economics, associate professor of Department of Tourism,

Simon Kuznets KharkivNational University of Economics, Kharkiv

 

THE PECULIARITIES OF STRATEGIC MANAGEMENT OF HEALTH TOURISM DEVELOPMENT AT REGIONAL LEVEL

 

У статті досліджено та узагальнено існуючі у науковій літературі підходи до визначення  категорії «лікувально-оздоровчий туризм». Обґрунтовано необхідність розвитку санаторно-курортної діяльності та лікувально-оздоровчого туризм в Україні, що базується  на визначенні основних передумов, якими слід вважати загальну демографічну ситуацію, зокрема рівень захворюваності серед населення України. Досліджено основні державні та регіональні програми та концепції розвитку лікувально-оздоровчого туризму. В роботі представлено комплекс стратегічних та оперативних цілей розвитку лікувально-оздоровчого туризму на регіональному рівні на базі Харківської області, що дасть можливість органам державної влади, місцевого самоврядування  та іншим зацікавленим суб’єктам розробити механізм реалізації визначених цілей.

 

The article explored and summarized existing scientific literature approaches to the definition of the “health tourism”. The necessity of development of resort activity and health tourism in Ukraine was explained .The main prerequisite based on general demographic situation, particularly on the incidence among the population of Ukraine. The basic state and regional programs and concepts of medical and health tourism were considered. The paper presents complex of strategic and operational goals of health tourism at the regional level in the Kharkiv region, which will allow public authorities, local governments and others who have a legal interest to develop a mechanism of realization of the set goals.

 

Ключові слова: лікувально-оздоровчий туризм, санаторно-курортна діяльність, захворюваність населення, стратегічні цілі, регіональний рівень.

 

Keywords: health tourism, resort activity, disease, strategic goals, regional level.

 

 

Постановка проблеми. Лікувально-оздоровчий туризм є одним з найбільш стійких видових туристичних ринків України і пріоритетних напрямів, проте він найбільше потребує підтримки і скоординованого розвитку. Наявні та потенційні запаси лікувальних ресурсів, враховуючи їх якісні і кількісні характеристики, на разі повинні стати спонуканням суспільних практик відновлення здоров'я людини, подовження періоду активного довголіття та упровадження здорового способу життя. Зважаючи з одного боку на наявність в Україні рекреаційного потенціалу, а з другого  враховуючи занедбаний  стан санаторно-курортної галузі в Україні, а також наявні тенденції збільшення показників захворюваності населення України достатньо актуальними постають питання запровадження ефективної системи стратегічного управління розвитку лікувально-оздоровчого туризму.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження розвитку лікувально-оздоровчого  туризму та санаторно-курортної діяльності зробили відомі зарубіжні і вітчизняні вчені. В своїх роботах вони розглянули такі питання як: дослідження територіальних рекреаційних систем – О. Адаменко, В. Криворучко, В. Калєніченко, І. Продіус, А. Махмудов, Д. Джонк; розробка методики оцінки рекреаційно-туристичного потенціалу та визначення соціально-економічної ефективності його використання – М. Амірханов, Ю. Аврах, М. Прокопенко, П. Рогожин, Я. Живицький, В. Кравців, М. Крачило, С. Берлін, М. Боков;  удосконалення управління санаторно-курортними комплексами  на різних рівнях – О. Балацький, І. Барчуков, В. Беренс, О. Кузьмін, Л. Лазебник, В. Герасимович, Л. Гітман, К. Гофман, Б. Губський; удосконалення системи стратегічного управління розвитку туризму – Є.В.Биндиченко, В.С.Боголюбова, Т.В.Грицюк, В.Г.Гуляева, В.В. Лобанова, В.А.Челнокова та ін.. Однак попри значну кількість досліджень, недостатньо розкритими є особливості стратегічного управління розвитком лікувально-оздоровчого туризму на регіональному рівні.

Мета статті. Мета статті полягає в узагальненні теоретичних засад та розробки рекомендації щодо визначення комплексу стратегічних цілей розвитку лікувально-оздоровчого туризму на регіональному рівні.

Виклад основного матеріалу. З метою формування чіткого поняття лікувально-оздоровчого туризму було проаналізовано низку понять, що характеризують його основні риси (табл. 1 ).

 

Таблиця 1.

Визначення поняття «лікувально-оздоровчий туризм»

Автор

Визначення

Мацола В.І.

[7]

Лікувально-оздоровчий туризм передбачає переміщення резидентів і нерезидентів в межах державних кордонів і за межі державних кордонів на термін не менше 20 ч і не більше 6 міс. в оздоровчих цілях, цілях профілактики різних захворювань організму людини.

Марьяненко П.В. [6]

 

Лікувально-оздоровчий туризм це різновид  як індивідуального так й групового відпочинку,що передбачає здійснення певних відновлювальних та лікувальних процедур.

Кифяк В.Ф.

[5]

Лікувально-оздоровчий туризм передбачає досягнення наступ-них цілей: відпочинок, рекреація, лікування, оздоровлення.

Живицький О.В.[ 4]

Рекреаційний туризм це подорож для відпочинку, оздоровлення або лікування, яку здійснюють використовуючи природні властивості клімату, мінеральних вод, грязі, привабливих ландшафтних та інших ресурсів.

Бережна О.О [2]

Лікувально-оздоровчий туризм є організація стаціонар-ного/амбулаторного розміщення туристів з метою поєднання послуг з лікування певного захворювання та відпочинку.

 

Узагальнюючи дослідження авторів щодо визначення поняття лікувально-оздоровчий туризму, останній слід розглядати як подорож на визначений термін з метою отримання широкого комплексу послуг, які поєднують відпочинок, оздоровлення, лікування та рекреацію.

Існує спільність думок авторів [2,4,5], що розвиток лікувально-оздоровчого туризму тісно пов’язаний із станом санаторно-курортної галузі, яка в теперішніх умовах зазнає певні труднощі, які пов’язані із зменшенням кількості санаторно-курортних комплексів, відсутністю їх фінансування, моральним та фізичним зносом медичного обладнання та ін. Але незважаючи на це Україна володіє багатим рекреаційним і туристичним потенціалом та має значні передумови для формування високорозвиненого рекреаційно-курортного та туристичного господарства.

Політична нестабільність в країні, глибока фінансово-економічна криза, що  призвели до зростання вартості послуг при низькій якості обслуговування, обумовили скорочення попиту та зменшення завантаженості санаторно-курортних підприємств, яка на сьогодні становить близько 40%.

Ще однією проблемою як свідчать дослідження, є реальна загроза  національній безпеці України в даний через  низький рівень народжуваності, високу захворюваність і смертність населення [2]. Найважливішими критеріями, що характеризують здоров'я населення є: 1) частота вперше виявлених випадків захворювань за рік та 2) поширеність захворювань (тобто всі випадки хвороб, виявлених у населення за рік, у тому числі вперше виявлені і хронічні, що існували раніше).

За даними Державного комітету статистики, загальна захворюваність на 100 тис. населення за 1995-2014 рр. в  Україні збільшилася на 59,7 % і складає у 2014 р. 68558 епізоди, проти 42947 випадків у 1995 р., рівень же випадків захворювань зареєстрованих вперше залишається практично однаковим (рис. 1). Для порівняння розрахунковий оціночний рівень захворюваності в країнах Європи складає біля 40000 випадків на 100 тис. населення [2].

 

Рис. 1. Динаміка захворюваності населення України [8]

*Джерело: Сформовано за даними Державної служби статистики України

 

З урахуванням зазначених вище проблем організація ефективної рекреації, оздоровлення та відпочинку, профілактики, запобігання і зниження захворюваності та рівня інвалідності, зміцнення здоров'я населення всіх вікових груп наразі набуває особливого значення на тлі напруженої соціально-економічної та екологічної ситуації. Тому достатньо актуальними постають питання розробки ефективного механізму стратегічного управління санаторно-курортною галуззю та актуалізації розвитку саме лікувально-оздоровчого туризму.

Дослідники наголошують, що стратегії розвитку курортів державного та місцевого значення мають врахувати запровадження ефективної системи фінансування санаторно-курортної галузі і створення системи заохочення інвестицій у модернізацію та будівництво закладів санаторно-курортної галузі, створення доступного за ціною оздоровчого продукту, дотримання державних стандартних методик у галузі лікування та медичної реабілітації на курортах, координацію діяльності санаторно-курортних та оздоровчих закладів незалежно від форми власності та підпорядкування [2].

Певні кроки до розвитку санаторно-курортної галузі та лікувально-оздоровчого туризму здійснюються і на території Харківської області. Так, органами місцевого самоуправління розроблено комплекс регіональних програм розвитку, які включать питання управління лікувально-оздоровчим туризмом (рис.2).

 

Рис. 2. Схема стратегічного управління розвитком рекреаційного туризму Харківської області

 

Ці документи регіонального рівня доповнюються плановими документами муніципального і локального рівня.

Окрім зазначених вище дій, які здійснюються органами державної влади та місцевого самоврядування, для розвитку лікувально-оздоровчого туризму у Харківській області, використовуючи досвід інших областей,  доцільно було б розробити стратегічний план дій, основною метою якого було б  підвищення конкурентоспроможності області у сфері надання лікувальних та оздоровчих послуг, що підвищило б якість  життя населення міста та області.

Для вирішення питань, які постали перед санаторно-курортним комплексом Харківської області та його розвитком запропоновано наступні стратегічні цілі (рис. 3).

 

Рис. 3. Стратегічні цілі розвитку санаторно-курортного комплексу Харківського регіону

 

З метою визначення найбільш важливих та пріоритетних цілей розвитку санаторно-курортного комплексу було проведено експертне опитування серед працівників туристичних агентств, представників підприємства санаторно-курортної галузі Харківського регіону. Була запропонована шкала в 20 балів (0-5 балів – питання не потребують суттєвих змін, 5-10 балів – питання потребують незначних змін, 10-15 балів – питання є актуальними та потребують суттєвих змін, 15-20 – питання є надважливими та потребують невідкладних суттєвих змін), за якою серед стратегічних цілей визначені наступні пріоритети (табл. 2).

 

Таблиця 2.

Пріоритети стратегічних цілей розвитку санаторно-курортного комплексу Харківського регіону

Цілі

Бали

А.1. Створення комфортних умов для відпочинку на території курорту

18,25

А.3. Активний маркетинг курортної сфери та туризму

16,53

А.2. Розвиток курортно-туристичної інфраструктури

15, 22

 

Трьома пріоритетними проектами всієї стратегії розвитку санаторно-курортного комплексу стали «реконструкція функціонуючих об`єктів санаторно-курортного комплексу, підвищення рівня їх комфортності» – 17,64 балів, «проведення оснащення курортно-рекреаційних зон необхідною інфраструктурою та благоустрій території біля озер курорту» – 17,08 бала та «благоустрій території курорту» 16,88 бала.

Підсумковий розподіл оперативних цілей по пріоритетності їх виконання незалежно від відношення до критичних питань склався таким чином (табл. 3.)

 

Таблиця 3.

Підсумковий розподіл оперативних цілей по пріоритетності

Рейтинг

№ цілі

Оперативна ціль / Проект

Середня

сума балів

1

А.2.3

Реконструкція функціонуючих об`єктів санаторно-курортного комплексу

17,64

2

А.1.3.

Проведення оснащення курортно-рекреаційних зон необхідною інфраструктурою та благоустрій території

17,08

3

А.1.1.

Благоустрій території округу санітарної охорони курорту

16,88

4

А.3.5.

Організація та проведення фестивалів, ярмарок, виставок

16,32

5

А.3.1.

Розробка та просування бренду міста

15,68

6

А.1.2.

Розробка проекту організації території регіонального ландшафтного парку, охорони, відтворення його природних комплексів та об`єктів

15,64

7

А.3.3.

Розробка та затвердження маркетингового плану просування курортів на національний та міжнародний ринки туризму

14,88

8

А.3.2.

Розробка туристичного паспорта міста-курорту

14,68

9

А.3.4.

Розробка рекламно-інформаційних та презентаційних матеріалів курортів міста та створення календаря подій

14,56

10

А. 2.1.

Інвентаризація туристично-рекреаціних ресурсів та створення їх реєстру

14,16

11

А. 2.2.

Підвищення якості транспортної інфраструктури

13,84

12

А.2.4.

Створення туристично-інформаційного центру

10,64

 

Результати опитування були представлені графічно (рис. 4.).

 

 

Рис. 4. Результати анкетного опитування респондентів

 

Реалізація поставлених цілей буде сприяти покращенню стану інфраструктури санаторно-курортної галузі і лікувально-оздоровчих місцевостей, забезпечення економічної стабільності та прибутковості всього санаторно-курортного комплексу, дасть можливість зберегти і раціонально використовувати природні лікувальні ресурси регіону, підвищити рівень надання санаторно-курортних послуг та конкурентоспроможність санаторно-курортної сфери на національному та міжнародному ринку.

Висновки. Розглянутий підхід визначення пріоритетних цілей та завдань дозволить органам місцевого самоврядування із залученням фахівців в сфері санаторно-курортної та туристичної діяльності, а також інших осіб, зацікавлених у розвитку лікувально-оздоровчого туризму в регіоні спільними зусиллями розробити механізм реалізації поставлених цілей.

 

Література.

1. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: Методологія та методика аналізу, термінологія, районування: монографія / О.О. Бейдик – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2001. – 395 с.

2. Бережна О.О. Стан і проблеми розвитку рекреаційно-оздоровчого комплексу України в період переходу до ринкових відносин / О.О. Бережна  // Економіка України – №4, 2003. С. 6 – 19.

3. Бобираєва О. В. Рекреація в системі розширеного суспільного відтворення. / О.В. Бобираєва. – К.: Обрій, 2002. – 261  с.

4. Живицький О. В. Проблеми і перспективи створення курортно-рекреаційних закладів в українському Причорномор’ї. / О.В. Живицький. – Сімферополь:  Економіка України, 2007. – 394 с.

5. Кифяк В. Ф. Організація рекреаційної діяльності в Україні / В.Ф. Кифяк. – Чернівці, 2003. – 300 с.

6. Марьяненко П. В. Организационно-экономический механизм управления на рынке лечебно-оздоровительных услуг / Марьяненко П. В. // М-во образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - [Препринт]. СПб. : Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та экономики и финансов, 2002. 16 с.

7. Мацола В.І. Рекреаційно-туристичний комплекс України. Монографія. / В.І. Мацола. –Львів, 1997. – 259 с.

8. Статистичний збірник України 2014 рік. – Державна служба статистики України. – [Електроний ресурс]. – Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ1_u.htm

 

Refenreses

1. Beydyk О. О. (2001). Recreatsiyn-turistichni resursi Ukraini: metodologiya ta metodi analizu, terminologiya, rayonuvannya [Recreation and tourism resources of Ukraine: Methodology and methods of analysis, terminology, zoning] Publishing and printing center "Kyiv University", Kiev, Ukraine

2. Berezhnaya О.О. (2003), “Condition and problems of recreational and health complex development in Ukraine during period of transition to a market relations”, Economika Ukrainy. –Vol. 4, pp. 6 19.

3. Bobyraeva O.V. (2002). Rekreacia v systemi rozshirenogo suspil’nogo vidtvorennya [Recreation in a system of expanded social reproduction] Obriy, Kiev, Ukraine.

4. Zhyvytskyy O.V. (2007). Problemi ta perspective stvorennya kurortno-rekreaciynix zachodiv v ukrainc’komu Prichernomor’i [Problems and prospects of creating a resort and recreational measures in the Ukrainian Black Sea Region]. / O.V Zhyvytskyy. Economica Ukraini,  Simferopol, Ukraine.

5. Kyfyak V.F. (2003). Organizacia recreaciynoi diyal’nosti v Ukraini [Organization of recreational activities in Ukraine, Chernivtsi, Ukraine.

6. Maryanenko P.V. (2002). Organizacionniy i economicheskiy mexanizm upravleniya na rinke lechebno-ozdorovitel’nix uslug [The organizational and economic mechanism of management at health services market]  Publishing House of St. Peterborough State University of Economy and Finance, St. Peterborough, Russia

7. Matsola V.I. (1997). Recreaciyno-turistichniy complex Ukraini [Recreational and tourist complex of Ukraine. Monograph, L'VIV, Ukraine

8. State Statistics Service of Ukraine (2014). Statistichniy zbirnyk Ukraini 2014. available at: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat _u/publ_u.htm

 

 Стаття надійшла до редакції 31.10.2015 р.