EnglishНа русском

Ефективна економіка № 11, 2015

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА»
С. А. Лебедко

УДК  658.012

 

С. А. Лебедко,

здобувач кафедри економіки і менеджменту,

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

 

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА»

 

S. A. Lebedko,

Applicant Of Economics And Management Department,

Kyiv State Maritime Academy After Hetman Petro Konashevych-Sahaidachny

 

SYSTEMATIZATION OF THEORETICAL APPROACHES TO CONCEPT DEFINITION «ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISE»

 

Економічна безпека підприємства характеризується її економічним статусом, що гарантує стійкість операцій і розвитку, фінансового і комерційного успіху підприємства. Незважаючи на велику кількість підходів, досі немає єдиного концептуального визначення такої складної, багатогранної і міждисциплінарної категорії як економічна безпека підприємства.

У статті розглянуто різні погляди щодо формування поняття «економічна безпека підприємства». За допомогою метода систематизації досліджено існуючі підходи до визначення поняття «економічна безпека підприємства». Виділено інформаційний, ресурсний, гармонізаційний, правовий, фінансовий, стійкісний, синергетичний, захисний підходи до визначення поняття «економічна безпека підприємства». на основі узагальнення сучасних підходів видатних учених автором запропоновано власне визначення поняття «економічна безпека підприємства».

 

Economic security of enterprise is characterized by its economic status that ensures sustainability of its operations and development, its financial and commercial success. In spite of the great number of approaches, until now there is no unitary conceptual definition of such a complicated, many-sided and interdisciplinary category as enterprise economic security.

In the article different views on the formation of the concept of «enterprise economic security» are considered. existing approaches to the definition of «enterprise economic security» using the method of systematization are investigated. information, resources, harmonization, legal, financial, sustainable, synergistic, protective approaches to the definition of «enterprise economic security» are highlighted. The definition of «enterprise economic security» based on generalization of modern approaches of the prominent scientists is proposed by the author.

 

Ключові слова: економічна безпека підприємства, систематизація підходів до визначення поняття «економічна безпека підприємства», інформаційний, ресурсний, гармонізаційний, правовий, фінансовий, стійкісний, синергетичний, захисний підходи до визначення поняття «економічна безпека підприємства».

 

Keywords: enterprise economic security, systematization of approaches to formation of concept «enterprise economic security», information, resources, harmonization, legal, financial, sustainable, synergistic, protective approaches to the definition of «enterprise economic security».

 

 

Постановка проблеми. В сучасних умовах створення та функціонування вітчизняних підприємств супроводжується безліччю явних та непередбачуваних загроз та ризиків. Сьогодні, в умовах нестабільності, суперечливості реформаційних процесів, питання щодо забезпечення умов економічного зростання та функціонування вітчизняного підприємства виходять на перший план. На розвиток підприємства негативно впливають такі чинники, як: нестабільна політична і соціально-економічна ситуація в країні, міжнаціональні, регіональні, територіальні конфлікти, недосконалість законодавства, криміналізація суспільства, шахрайство, корупція та багато інших. Все вищезазначене актуалізує проблему забезпечення економічної безпеки підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми економічної безпеки підприємства привертають увагу багатьох світових та вітчизняних науковців. Найбільш вагомими дослідженнями в цій частині, на нашу думку, є праці таких авторів, як Ареф’єва О.В. та Кузенко Т.Б; Прохорова В.В., Прохорова Ю.В. і Кучеренко О.О.; Реверчук Н.Й.; Шкарлет С.М.; Штангрет А.М.; Козаченко Г.В.; Єпіфанова А.О. Крім праць зазначених авторів, безумовно, існує велика кількість наукових публікацій, в яких досліджуються різні аспекти економічної безпеки підприємств. Проте теоретичні підходи щодо визначення поняття «економічна безпека підприємства» потребують удосконалення та систематизації.

Невирішена раніше частина загальної проблеми. Автори вищевказаних робіт по-різному трактують поняття «економічна безпека підприємства». Це зумовлює необхідність подальшого вдосконалення понятійного апарату та систематизації підходів щодо визначення поняття «економічна безпека підприємства».

Постановка завдання (мета статті). Метою статті є аналіз основних теоретичних підходів щодо визначення поняття «економічна безпека підприємства» та їх систематизація.

Виклад основного матеріалу дослідження. В науковому середовищі в теперішній час існує багато думок щодо формування та пояснення сутності економічної безпеки підприємства. Поняття економічної безпеки підприємства можна визначити з різних точок зору: філософської, соціальної, функціональної, системної, математичної та інших. Кожна з них має свою специфіку, логічно пояснює сутність економічної безпеки, є самодостатньою, але, водночас, не виключає інших, а, навпаки, доповнює, що дозволяє всебічно дослідити та виявити основні складові економічної безпеки підприємства.

Провідні науковці використовують  при формуванні своїх визначень щодо економічної безпеки підприємства такі два основні вектори. Перший - це зосередження на використанні понять загрози і захищеності від загроз при функціонуванні підприємства. Другий, уникаючи вживання поняття загрози при визначенні безпеки, базується на  зосередженні уваги управлінських або економічних інструментів: ефективність, результативність, досягнення мети, функціонування, розвиток. Існують також визначення, що консолідують обидва вектори.

При цьому, загальної думки щодо ключових положень та цілей забезпечення економічної безпеки підприємства серед науковців на теперішній час поки не існує. Деякі науковці [1] ототожнюють поняття «економічна безпека» та «забезпечення економічної безпеки», що є недопустимим на думку автора даного дослідження. Оскільки, «забезпечення» припускає в своїй суті - дію, а в понятті економічної безпеки підприємства закладено статичний стан підприємства, або набір інструментів, або систему. Тому автор даної статті не ототожнює визначення «забезпечення економічної безпеки підприємства» та «економічна безпека підприємства».

Враховуючи значну кількість підходів щодо визначення економічної безпеки підприємства, є потреба щодо їх систематизації. За результатами дослідження виокремлено такі підходи до визначення поняття економічної безпеки: інформаційний, ресурсний, гармонізаційний, правовий, фінансовий, стійкісний, синергетичний, захисний.

Інформаційний підхід базується на припущенні, що метою економічної безпеки підприємства є різні види аналізу та моніторингу діяльності підприємства за рахунок систематизації інформації для нейтралізації негативних наслідків (табл. 1).

 

Таблиця 1.

Інформаційний підхід до визначення поняття «економічна безпека підприємства»

Назва підходу

Автор

Визначення

1

2

3

Інформаційний

Пухальська Г.В., Христич Г.О. [2, с. 198]

Комплексне поняття, яке включає відповідні системи інформаційно-аналітичного моніторингу, попереджувальних, профілактичних, поточних і прогнозованих заходів щодо впливу на можливості загрози і має на меті нейтралізацію негативних наслідків.

* Сформовано автором

 

Ресурсний підхід зустрічається майже в третині визначень економічної безпеки підприємства і передбачає використання всіх можливих ресурсів підприємства з метою уникнення внутрішніх та зовнішніх загроз для стабільного функціонування (табл. 2).

 

Таблиця 2.

Ресурсний підхід до визначення поняття «економічна безпека підприємства»

Назва підходу

Автор

Визначення

1

2

3

Ресурсний

Покропивний С.Ф. [3, с.334]

Певний стан корпоративних ресурсів (ресурсів капіталу, персоналу, інформації, технології, техніки та устаткування) і підприємницьких можливостей, за якого гарантується найбільш ефективне їхнє використання для стабільного функціонування, динамічного науково-технічного й соціального розвитку, запобігання внутрішніх і зовнішніх негативних впливів (загроз).

Судоплатов А.П., Лєкарєв С.В. [4, с. 3]

Стан правових, економічних та виробничих відносин, а також матеріальних, інтелектуальних та інформаційних ресурсів, що виражає здатність підприємства до стабільного функціонування.

Ареф’єва О.В., Кузенко Т.Б. [5, с.18]

Стан ефективного використання ресурсів підприємства та наявних ринкових можливостей для запобігання внутрішнім і зовнішнім загрозам, і забезпечення тривалого виживання та стійкого розвитку на ринку відповідно до обраної господарюючим суб’єктом місії.

Поснова Т.В. [6, с. 5]

Стан, за якого підприємство здатне створювати матеріальні та фінансові ресурси, що є достатнім для життя та розвитку особистості, соціальної, воєнно-політичної стабільності суспільства, а також створює умови для економічного зростання.

Олєйніков Є.О. [7]

Стан найбільш ефективного використання ресурсів для подолання загроз і забезпечення стабільного функціонування підприємства сьогодні та в майбутньому.

Бланк І.А. [8]

Становище найбільш ефективного використання ресурсів для запобігання загроз і забезпечення стабільного функціонування підприємства на теперішній час і в майбутньому.

Грунін О.А. [9, с.37-38]

Такий стан суб’єкта господарювання, за якого він при найбільш ефективному використанні корпоративних ресурсів досягає запобігання, послаблення чи захисту від існуючих небезпек та загроз чи інших непередбачуваних обставин та в основному забезпечує досягнення цілей бізнесу в умовах конкуренції та господарського ризику.

* Сформовано автором

 

Гармонізаційний підхід передбачає, що керівництво має урівноважити пріоритети, виявлені інтереси підприємства з суб’єктами зовнішнього середовища і вибрати такі форми та способи їх узгодження, щоб результати взаємодії забезпечили підприємству прибуток (табл. 3).

 

Таблиця 3.

Гармонізаційний підхід до визначення поняття «економічна безпека підприємства»

Назва підходу

Автор

Визначення

1

2

3

Гармонізаційний

Козаченко Г.В. [10, с.87]

Гармонізація в часі і просторі економічних інтересів підприємства з інтересами пов’язаних з ним суб’єктів зовнішнього середовища, що діють поза межами підприємства

Соколенко Т.М. [11]

Стан, за якого стратегічний потенціал фірми знаходиться поблизу границь адаптивності, а загроза втрати економічної безпеки наростає в міру наближення ступеня адаптивності стратегічного потенціалу до граничної зони.

Зацеркляний М.М., Мельников О.Ф. [12, с.6]

Стан функціонуючого підприємства, за якого потенційні економічні загрози урівноважені адекватною системою заходів протидії (діючою на підприємстві системою економічної безпеки).

* Сформовано автором

 

Наступний підхід щодо формування поняття «економічної безпеки підприємства» – правовий, за яким економічна безпека підприємства розглядається з точки зору врівноваження правих аспектів діяльності підприємства, що забезпечує захищеність законних та життєво важливих інтересів цього ж підприємства (табл. 4).

 

Таблиця 4.

Правовий підхід до визначення поняття «економічна безпека підприємства»

Назва підходу

Автор

Визначення

1

2

3

Правовий

Зубік В.Б.,

Зубік Д.В. [13, с. 132]

Стан виробничих відносин і організації інформаційно-правових зв’язків матеріальних, фінансових і інтелектуальних ресурсів, при якому гарантується стабільність функціонування, фінансово-комерційний успіх, прогресивне використання науково-технічних досягнень і соціальний розвиток об’єктів господарювання.

Соснін О.С., Пригунов П.Я. [14, с.17]

Стан захищеності законних та життєво важливих інтересів підприємства від внутрішніх і зовнішніх негативних факторів, і як наслідок, забезпечення стабільного розвитку у відповідності до поставлених цілей.

* Сформовано автором

 

Фінансовий підхід до формування поняття «економічна безпека підприємства» передбачає стабільність фінансових показників не залежно від стану зовнішніх та внутрішніх загроз, які не пов’язані з форс-мажорними обставинами (табл. 5).

 

Таблиця 5.

Фінансовий підхід до визначення поняття «економічна безпека підприємства»

Назва підходу

Автор

Визначення

1

2

3

Фінансовий

Реверчук Н.Й. [15, с.21]

Система активного захисту від можливих матеріальних, людських і фінансових втрат, у якій наявні чи можливі збитки, менш від встановлених норм.

Андрушків Б.М. [16, с.23]

Економічний стан підприємства, сталий до внутрішніх і зовнішніх змін фінансово-господарської діяльності, не пов’язаний з форс-мажорними обставинами; створення таких умов його діяльності, за яких забезпечується надійний захист економічних інтересів від різних загроз.

Рудницька О.В. [17]

Комплекс заходів, які сприяють підвищуванню фінансової стійкості господарчих суб’єктів за умов ринкової економіки, які захищають їх комерційні інтереси від впливу негативних ринкових процесів

* Сформовано автором

 

Стійкісний підхід розглядає поняття «економічна безпека підприємства» з точки зору здатності підприємства до збалансованості та стійкості в умовах дестабілізуючих загроз (табл. 6).

 

Таблиця 6.

Стійкісний підхід до визначення поняття «економічна безпека підприємства»

Назва підходу

Автор

Визначення

1

2

3

стійкістний

Камлик М.І. [18, с. 39]

Стан розвитку господарюючого суб’єкта, який характеризується стабільністю економічного розвитку, ефективністю нейтралізації негативних факторів та протидії їх впливу на всіх стадіях його діяльності.

Кошембар Л.О. [19, с.5]

Стан розвитку підприємства, який характеризується стабільністю економічного й фінансового розвитку, ефективністю нейтралізації негативних факторів та протидія їх впливу на всіх стадіях його діяльності.

Яценко Н.М., Михайлюк С.О. [20]

Підсистема національної економічної безпеки та визначають її як економічний стан підприємства, сталий по відношенню до внутрішніх і зовнішніх змін фінансово-господарської діяльності, не пов’язаної з форс-мажорними обставинами.

Шевченко І. [21]

Сукупність чинників, які забезпечують незалежність, стійкість, здатність до прогресу в умовах дестабілізуючих факторів

Федоренко Р. М. [22, с. 224]

Сукупний динамічний стан підприємства, який дозволяє формувати та здійснювати власну стратегію розвитку.

* Сформовано автором

 

Синергетичний підхід щодо визначення сутності поняття «економічна безпека підприємства» визначає, що ефект синергії досягається завдяки формуванню стану захищеності бізнес-процесів від впливу загроз (табл. 7).

 

Таблиця 7.

Синергетичний підхід до визначення поняття «економічна безпека підприємства»

Назва підходу

Автор

Визначення

1

2

3

синергетичний

Іванюта Т.М., Заїчковський А.О. [23, с.9]

Система створення механізму мобілізації й найбільш оптимального управління корпоративними ресурсами підприємства з метою найбільш ефективного їх використання і забезпечення стійкого функціонування, його активної протидії будь-яким негативним чинникам впливу.

Шемаєва Л.Г. [24, с.12]

Забезпечення реалізації стратегічних інтересів підприємства на основі використання можливостей зовнішнього середовища з застосуванням продуктивної взаємодії із суб’єктами зовнішнього середовища.

* Сформовано автором

 

Захисний підхід формує поняття «економічна безпека підприємства» зі сторони захищеності підприємства від негативних впливів та загроз зовнішнього і внутрішнього середовища (табл. 8).

 

Таблиця 8.

Захисний підхід до визначення поняття «економічна безпека підприємства»

Назва підходу

Автор

Визначення

1

2

3

Захисний

Мішин О.Ю., Мішина С.В. [25, c.89]

Стан захищеності бізнес-процесів та їх ресурсного забезпечення, що сприяє уникненню або попередженню внутрішніх і зовнішніх загроз і дозволяє забезпечити стабільне функціонування та розширене відтворення з мінімальними втратами для підприємства.

Білошкурська Н.В., Білошкурський М.В. [26]

Стан захищеності від негативного впливу чинників зовнішнього і внутрішнього походження, що досягається шляхом ефективного використання виробничих ресурсів, адаптації до змін, розробки та реалізації стратегічних напрямів розвитку для забезпечення стійкого функціонування та гармонізації власних інтересів з інтересами суб’єктів зовнішнього середовища

Новікова О.Ф. [27]

Стан захищеності економічних інтересів особи, суспільства, держави від економічних загроз та інших загроз національній безпеці, які на них впливають.

Ортинський В.Л. [28, с.11]

Захищеність потенціалу підприємства (виробничого, організаційно- технічного, фінансово-економічного, соціального) від негативної дії зовнішніх і внутрішніх чинників, прямих або непрямих економічних загроз, а також здатність суб’єкта до відтворення.

* Сформовано автором

 

Аналіз розглянутих визначень сутності економічної безпеки підприємства та їх узагальнення дає можливість зробити висновок, що жодне з наведених визначень комплексно не визначає поняття економічної безпеки підприємства. При цьому кожен підхід має певні переваги та недоліки. Можливість застосування будь-якого з розглянутих підходів або їх консолідації залежить безпосередньо від інтересів власників, мети функціонування підприємства та стратегії розвитку підприємства тощо.

Висновки даного дослідження і перспективи подальших робіт у цьому напрямку. Економічна безпека є важливим чинником забезпечення ефективного функціонування підприємств. Однак, як це не дивно, в офіційних документах відсутнє поняття економічної безпеки підприємства (організації, юридичної особи), що певною мірою характеризує ставлення держави до підприємництва сьогодні. Проведений аналіз теоретичних підходів до визначення поняття «економічна безпека підприємства» дозволив систематизувати існуючі визначення та сформувати власне визначення даного поняття, за яким «економічна безпека підприємства» - це потенціал підприємства, який, реагуючи на всі зовнішні та внутрішні загрози та проблеми, отримує стимул щодо позитивних результативних змін в фінансових та соціальних показниках роботи підприємства.

Узагальнення теоретичних підходів дозволило визначити, що:

1. Економічна безпека підприємства - це системне явище, яке відображає основні принципи функціонування підприємства, такі як цілісність, стійкість, синергетичність.

2. Економічна безпека підприємства є вирішальною умовою життєдіяльності, навіть існування, підприємства.

3. Економічна безпека підприємства - це здатність своєчасно реагувати на будь-які зміни та загрози з зовнішнього та внутрішнього середовища при раціональному та ефективному використанні ресурсів, особливо фінансових.

4. Деякі автори стверджують, що лише відсутність загроз, проблем та небезпек є умовою стабільного розвитку підприємства та його стратегічного розвитку, що і є основою економічної безпеки підприємства.

Подальші дослідження будуть направлені на виявлення чинників, що впливають на стан економічної безпеки підприємства.

 

Література.

1. Что такое кадровая безопасность компании? [Електронний ресурс]/ Чумарин И.Г. // Кадры предприятия. – 2003. – № 2. – Режим доступу : http://www.poteri.net/publikatsii/kadry-predpriyatiya-2-2003.html.

2. Пухальська Г. В. Економічна безпека підприємства: сутність та її складові / Г. В. Пухальська, Г. О. Христич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. − № 6. − Т.1. – С. 197-200.

3. Економіка підприємства : [підручник] / М. Г. Грещак, В. М. Колот, А. П. Наливайко, С. Ф. Покропивний (заг. ред.) та ін. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : КНЕУ, 2001. – 528 с.

4. Судоплатов А. П. Безопасность предпринимательской деятельности : [практ. пособие] / А. П. Судоплатов, С. В. Лекарев. − М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 381 с.

5. Ареф’єва О. В. Планування економічної безпеки підприємств / О. В. Ареф’єва, Т. Б. Кузенко. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 170 с.

6. Поснова Т. В. Механізм функціонування соціальної складової економічної безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.01 / Т. В. Поснова. − К., 2008. − 19 с.

7. Основы экономической безопасности (государство, регион, предприятие, личность) / Под ред. Е.А. Олейникова. – М. : ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997. – 288 с.

8. Бланк І.А. Управління фінансовою безпекою підприємства / Бланк І.А. – К. : Ельга, Ніка-Центр, 2009. – 784 с. 13. Васильців Т.Г. Економічна безпека Укр

9. Грунин О. А. Экономическая безопасность организации / О.А. Грунин, С.О. Грунин. – СПб. : Питер, 2002. – 160 с.

10. Козаченко А. В. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения : [монография] / А. В. Козаченко, В. П. Пономарев, А. Н. Ляшенко. – К. : Либра, 2003. – 280 с.

11. Соколенко Т. М. Економічна безпека підприємства в умовах транзитивної економіки [Електронний ресурс]/ Т. М. Соколенко // Сучасна наука ХХІ століття : сьома міжнародна наук.-практ. інтернет-конф. – Режим доступу: http://intkonf.org/kand-ped-n-sokolenko-tm-ekonomichna-bezpekapidpriemstva-v-umovah-tranzitivnoyi-ekonomiki/.

12. Зацеркляний М. М. Основи економічної безпеки : [навчальний посібник] / М. М. Зацеркляний, О. Ф. Мельников. – К. : КНТ, 2009. – 337 с.

13. Зубик В. Б. Экономическая безопасность предприятия (фирмы) / В. Б. Зубик, Д. В. Зубик. – Минск. : Высшая школа, 1998. – 391 с.

14. Соснин А. С. Менеджмент безопасности предпринимательства / А. С. Соснин, П. Я. Прыгунов. – К. : Изд-во Европ. ун-та, 2004. – 357 с.

15. Реверчук Н. Й. Управління економічною безпекою підприємницьких структур : [монографія] / Н. Й. Реверчук. – Львів : ЛБІ НБУ, 2004. – 195 с.

16. Економічна та майнова безпека підприємства і підприємництва. Антирейдерство / за науковою редакцією Б. М. Андрушківа. – Тернопіль : Терно-граф, 2008. – 424 с.

17. Рудницька О.В. Антикризові заходи національних господарств та виклики для економіки України в посткризовий період [Електронний ресурс] / О.В. Рудницька. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_ gum/Evu/2011_17_1/Rudnіtskaіa.pdf.

18. Камлик М. І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко- правовий аспект : [навчальний посібник] / М. І. Камлик. – К. : Атіка, 2005. – 432 с.

19. Кошембар Л. О. Механізм удосконалення системи економічної безпеки суб’єктів господарювання на основі оптимізації оподаткування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 21.04.02 / Л. О. Кошембар ; Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «Крок». − К., 2009. − 21 с.

20. Яценко Н.М. Регіональна економічна безпека у контексті національної економічної безпеки / Н.М. Яценко, С.О. Михайлюк // Наукові праці Донецького державного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 37. – Донецьк : ДонНТУ, 2001. – С. 78-82.

21. Шевченко І. Особливості формування економічної безпеки підприємства / І. Шевченко // Наука молода. – 2010. – №10. – С. 178-181.

22. Федоренко Р. М. Система управління ресурсами як основа забезпечення економічної безпеки / Р. М. Федоренко // Недержавна система безпеки підприємництва як суб’єкт національної безпеки України : [зб. матер. наук.-практ. конф.]. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – С. 224-229.

23. Іванюта Т. М. Економічна безпека підприємства : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Т. М. Іванюта, А. О. Заїчковський. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 256 с.

24. Шемаєва Л. Г. Економічна безпека підприємств у стратегічній взаємодії з суб’єктами зовнішнього середовища / Автореф. дис... д-ра екон. наук : 21.04.02 / Л. Г. Шемаєва ; Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «Крок». − К., 2010. − 40 с.

25. Мішин О. Ю. Сутність поняття «економічна безпека підприємства» / О. Ю. Мішин, С. В. Мішина // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2012. – № 38. – С. 86-92.

26. Білошкурська Н.В. Теоретичні аспекти економічної безпеки підприємств [Електронний ресурс]/ Н.В. Білошкурська, М.В. Білошкурський // Сталий розвиток економіки. - 2013. - № 2. - С. 85-89. – Режим доступу : http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/103/1/Teoretychni_aspekty_ekonomichnoi_bezpeky_pidpryiemstv.pdf

27. Новікова О.Ф. Економічна безпека: концептуальні визначення та механізми забезпечення : [монографія] / О.Ф. Новікова, Р.В. Покотиленко. – Донецьк : НАН України, Ін-т економіки промисловості, 2006. – 408 с.

28. Економічна безпека підприємств, організацій та установ : [навч. пос. для студ. вищ. навч. закл.] / [В. Л. Ортинський, І. С. Керницький, З. Б. Живко та ін.]. – К. : Правова єдність, 2009. – 544 с.

 

References.

1. Chumarin, I.G. (2003), “Chto takoe kadrovaja bezopasnost' kompanii?”, Kadry predprijatija, vol. 2, [Online], available at:  http://www.poteri.net/publikatsii/kadry-predpriyatiya-2-2003.html.

2. Pukhalska, H. V. and Khrystych, H. O. (2008), “Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: sutnist ta yii skladovi”, Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol.6, no.1, pp. 197-200.

3. Hreshchak, M. H. Kolot, V. M. Nalyvaiko, A. P. Pokropyvnyi, S. F. and others (2001), Ekonomika pidpryiemstva [Business Economics], 2nd ed,  KNEU, Kyiv, Ukraine, p.528.

4. Sudoplatov, A. P. and Lekarev, S. V. (2001), Bezopasnost' predprinimatel'skoj dejatel'nosti [Business security], OLMA-PRESS, Moscow, Russia, p.381.

5. Arefieva, O. V. and Kuzenko, T. B. (2005), Planuvannia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv [Planning of economic security companies], Vyd-vo Yevrop. un-tu, Kyiv, Ukraine, p.170.

6. Posnova, T. V. (2008), “Mekhanizm funktsionuvannia sotsialnoi skladovoi ekonomichnoi bezpeky”, Ph.D. Thesis, 08.00.01, Kyiv, Ukraine, p.19.

7. Olejnikova, E.A. (1997), Osnovy jekonomicheskoj bezopasnosti (gosudarstvo, region, predprijatie, lichnost') [Foundations of Economic Security (state, region, enterprise identity)], ZAO «Biznes-shkola «Intel-Sintez», Moscow, Russia, p. 288.

8. Blank, I.A. (2009), Upravlinnia finansovoiu bezpekoiu pidpryiemstva [Managing financial security company], Elha, Nika-Tsentr, Kyiv, Ukraine, p.784.

9. Grunin, O. A. and Grunin, S.O. (2002), Jekonomicheskaja bezopasnost' organizacii [Economic security organization], Piter, SPb., Ukraine, p.160.

10. Kozachenko, A. V. Ponomarev, V. P. and Ljashenko, A. N. (2003), Jekonomicheskaja bezopasnost' predprijatija: sushhnost' i mehanizm obespechenija [The economic security of the enterprise: the nature and mechanism of maintenance], Libra, Kyiv, Ukraine, p.280.

11. Sokolenko, T. M. “Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva v umovakh tranzytyvnoi ekonomiky”, Suchasna nauka ХХІ stolittia : soma mizhnarodna nauk.-prakt. internet-konf, [Online], available at: http://intkonf.org/kand-ped-n-sokolenko-tm-ekonomichna-bezpekapidpriemstva-v-umovah-tranzitivnoyi-ekonomiki/.

12. Zatserklianyi, M. M. and Melnykov, O. F. (2009), Osnovy ekonomichnoi bezpeky  [Fundamentals of Economic Security], KNT, Kyiv, Ukraine, p.337.

13. Zubik, V. B. and Zubik, D. V. (1998), Jekonomicheskaja bezopasnost' predprijatija (firmy) [The economic security of the enterprise (company)], Vysshaja shkola, Minsk, p.391.

14. Sosnin, A. S. and Prygunov, P. Ja. (2004), Menedzhment bezopasnosti predprinimatel'stva [Security management business], izd-vo Evrop. un-ta, Kyiv, Ukraine, p.357 s.

15. Reverchuk, N. Y. (2004), Upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemnytskykh struktur [Management of economic security businesses], LBI NBU, Lviv, Ukraine, p.195.

16. Andrushkiv, B. M. (2008), Ekonomichna ta mainova bezpeka pidpryiemstva i pidpryiemnytstva. Antyreiderstvo [The economic and property security of enterprise and entrepreneurship. Anti-raider], Terno-hraf, Ternopil, Ukraine, p.424.

17. Rudnytska, O.V. “Antykryzovi zakhody natsionalnykh hospodarstv ta vyklyky dlia ekonomiky Ukrainy v postkryzovyi period”, [Online], available at:  http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_ gum/Evu/2011_17_1/Rudnitskaia.pdf.

18. Kamlyk, M. I. (2005), Ekonomichna bezpeka pidpryiemnytskoi diialnosti. Ekonomiko- pravovyi aspekt [The economic security of entrepreneurship. Economic and legal aspects], Atika, Kyiv, Ukraine, p.432.

19. Koshembar, L. O. (2009), “Mekhanizm udoskonalennia systemy ekonomichnoi bezpeky subiektiv hospodariuvannia na osnovi optymizatsii opodatkuvannia”, Ph.D. Thesis,, 21.04.02, Vyshchyi navchalnyi zaklad «Universytet ekonomiky ta prava «Krok», Kyiv, Ukraine, p.21.

20. Yatsenko, N.M. and Mykhailiuk, S.O. (2001), “Rehionalna ekonomichna bezpeka u konteksti natsionalnoi ekonomichnoi bezpeky”, Naukovi pratsi Donetskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. Seriia: ekonomichna, vol.37, DonNTU, Donetsk, Ukraine, pp. 78-82.

21. Shevchenko, I. (2010), “Osoblyvosti formuvannia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva”, Nauka moloda, vol. 10, pp. 178-181.

22. Fedorenko, R. M. (2003), “Systema upravlinnia resursamy yak osnova zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky”, Zbirka dopovidej na konferentsii Nederzhavna systema bezpeky pidpryiemnytstva yak subiekt natsionalnoi bezpeky Ukrainy, Vyd-vo Yevrop, Kyiv, Ukraine, pp. 224-229.

23. Ivaniuta, T. M. and Zaichkovskyi, A. O. (2009), Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva [Economic security of enterprise], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine, p.256.

24. Shemaieva, L. H. (2010), “Ekonomichna bezpeka pidpryiemstv u stratehichnii vzaiemodii z subiektamy zovnishnoho seredovyshcha”, Ph.D. Thesis, 21.04.02, Vyshchyi navchalnyi zaklad «Universytet ekonomiky ta prava «Krok», Kyiv, Ukraine, p.40.

25. Mishyn, O. Yu. And Mishyna, S. V. (2012), “Sutnist poniattia «ekonomichna bezpeka pidpryiemstva»”, Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 38, pp. 86-92.

26. Biloshkurska, N.V. and Biloshkurskyi, M.V. (2013), “Teoretychni aspekty ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv”, Stalyi rozvytok ekonomiky, vol. 2, pp. 85-89, [Online], available at: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/103/1/Teoretychni_aspekty_ekonomichnoi_bezpeky_pidpryiemstv.pdf

27. Novikova, O.F. and Pokotylenko, R.V. (2006), Ekonomichna bezpeka: kontseptualni vyznachennia ta mekhanizmy zabezpechennia [Economic security: conceptual definitions and mechanisms to ensure], NAN Ukrainy, In-t ekonomiky promyslovosti,  Donetsk, Ukraine, p.408.

28. Ortynskyi, V. L. Kernytskyi, I. S. Zhyvko, Z. B. and others (2009), Ekonomichna bezpeka pidpryiemstv, orhanizatsii ta ustanov [The economic security of enterprises, organizations and agencies], Pravova yednist, Kyiv, Ukraine, p.544.

 

 Стаття надійшла до редакції 02.11.2015 р.