EnglishНа русском

Ефективна економіка № 11, 2015

Переглянути у форматі pdf

РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРОПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Т. А. Бутенко, Ю. В. Синявіна

УДК 658.012.32:004

 

Т. А. Бутенко,

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики,

Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. Харків

Ю. В. Синявіна,

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики,

Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. Харків

 

РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРОПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

T. A. Butenko,

PhD in Economics, Associate Professor, Head  of department of economic cybernetics,

Kharkiv National agrarian University after V.V. Dokuchaev, Kharkiv

Ju. V. Synyavina,

PhD in Economics, Aassistant Professor of department of economic cybernetics,

Kharkiv National agrarian University after V.V. Dokuchaev, Kharkiv

 

RATIONAL USE OF RESOURCE POTENTIAL agribusinesses through improved information provision

 

Розглянуто питання вагомого впливу інформації як ресурсу на обґрунтованість та ефективність прийняття управлінських рішень, необхідність системного використання інформації та організації інформаційного забезпечення управління раціональним використанням ресурсного потенціалу агропідприємств з метою підвищення конкурентоспроможності їх продукції. Ефективне використання інформаційних ресурсів, які є складовою ресурсного потенціалу, може значно підвищити ефективність використання інших ресурсів аграрного підприємства, оскільки його діяльність,  реакція на зміну зовнішніх і внутрішніх обставин ґрунтується на обробці, аналізі і синтезі інформації про зміни зовнішніх і внутрішніх умов. Одним з напрямів підвищення ефективності використання інформаційного ресурсу є впровадження інтелектуальних інформаційних систем аграрного менеджменту, що потребує вагомої фінансової підтримки аграрних виробників з боку держави і вирішення проблеми підготовки управлінських кадрів з питань комп’ютерної грамотності.

 

The problems of significant impact as a resource of information on the validity and effectiveness of management decisions, the need for systematic use of information and organization of information security management efficiency of resource potential agribusinesses to improve the competitiveness of their products. Effective use of information resources, which are an integral resource potential, can greatly improve the efficiency of agricultural enterprises other resources as its activities change in response to external and internal circumstances based processing, analysis and synthesis of information on changes in external and internal conditions. One of the areas of efficient use of information resources is the implementation of intelligent information systems of agricultural management, which requires substantial financial support for farmers from the state and address the problem of management training on computer literacy.

 

Ключові слова:  ресурсний потенціал, інформаційний ресурс, інформаційне забезпечення, інформаційні системи, комп’ютерні технології, ефективність.

 

Keywords: resource potential, information resource, information provision, information systems, computer technologies, efficiency.

 

 

Постановка проблеми. Забезпечення рентабельного аграрного виробництва та підвищення рівня продовольчої безпеки України залежать від ефективності використання і відтворення ресурсного потенціалу аграрних підприємств. Виходячи з того, що земля, основні й оборотні матеріальні засоби, трудові, фінансові й інформаційні ресурси є основними чинниками у виробництві сільськогосподарської продукції, актуальними є дослідження питань управління формуванням і раціональним використанням ресурсного потенціалу аграрних підприємств. У контексті проблеми підвищення конкурентоспроможності аграрної галузі кожна зі складових ресурсного потенціалу набуває особливого значення, оскільки саме досягнення бажаного рівня конкурентоспроможності виробництва ґрунтується на наявності ресурсного потенціалу, збалансованого за всіма позиціями. Інформаційне забезпечення процесу управління ресурсним потенціалом є одним з вагомих чинників впливу на ефективність використання ресурсів підприємства, тому питання підвищення його ефективності потребують подальшого дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми у сфері формування ресурсного потенціалу й управління його використанням відображені в роботах багатьох учених: В. Андрійчука, Л. Анічина, П. Гайдуцького, Й. Завадського, О. Крисального, І. Лукінова, П. Музики, О. Олійника, П. Саблука, О. Ульянченка, В. Шияна, В. Юрчишина та ін.

Питання формування ефективної системи інформаційного забезпечення агарного виробництва давно є об’єктом пильної уваги наукових досліджень. Такі вчені як В. Дерлеменко, І. Криворучко, М. Кропивко, П. Саблук, В. Ситник, Б. Скирта, С. Тивончук і багато інших внесли вагомий вклад в розвиток інформатизації процесів управління аграрним підприємством.

Для розробки й успішного впровадження системи управління раціональним використанням ресурсного потенціалу необхідно досягти високого рівня інформаційно-аналітичного забезпечення цього процесу, тому вирішення питань організації ефективної інформаційної системи аграрного менеджменту потребують подальшого дослідження.

Постановка завдання. Визначення впливу інформаційного середовища на ефективність діяльності аграрних підприємств та виявлення можливостей для найбільш повної реалізації їх ресурсного потенціалу на основі удосконалення інформаційного забезпечення.

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах ринку діяльність аграрних підприємств вимагає прийняття обґрунтованих оптимальних управлінських рішень щодо визначення обсягів виробництва, обрання ринків реалізації своєї продукції, а це ставить питання підвищення ефективності використання ресурсів підприємства, оптимізації їх структури, від чого залежать фінансові результати і конкурентоспроможність підприємства. Внутрішній потенціал підприємства є основою його розвитку, особливо в умовах обмеженості ресурсів, що зумовлює необхідність пошуку нових критеріїв ефективності його використання.

Ресурсний потенціал підприємства – це сукупність ресурсів, що є у розпорядженні підприємства, а також спроможність працівників і менеджерів використовувати ресурси з метою виробництва товарів (послуг) та отримання максимального прибутку. Він характеризує не весь запас конкретного ресурсу, а ту його частину, яка залучена у виробництво з урахуванням економічної доцільності та досягнень науково-технічного прогресу і включає в себе не тільки сформовану систему ресурсів, а й нові альтернативні ресурси та їхні джерела [1, с. 254].

Деякі науковці пов’язують ресурсний потенціал підприємства із формуванням та ефективним використанням ресурсів. Процес формування та мобілізації ресурсів починається з того, що механізм використання ресурсного потенціалу організації узгоджується з наявною стратегією. Для цього керівництво підприємства має узгодити характер і напрям діяльності функціональних підрозділів із завданнями реалізації стратегії [1, 2, 3].

Щодо сутності та значення ресурсного потенціалу в умовах економічних реформ як економічної категорії ґрунтовними є дослідження таких науковців як Б. Андрушків, Л. Мельник, О. Погайдак, які проаналізували трактування змістової характеристики потенціалу підприємства і визначили, що відмінністю між термінами «ресурси» і «потенціал» є те, що ресурси існують незалежно від суб‘єктів економічної діяльності, а потенціал окремого підприємства, суспільства в цілому є невіддільним від суб‘єктів діяльності. Основними видами ресурсів, що використовуються підприємством є: технічні, технологічні, матеріальні, трудові, фінансові, нематеріальні, просторові, інформаційні, час і ресурси організаційної структури управління  [4, с. 4].

Ресурсний потенціал аграрних підприємств – це складна інтегрована економічна категорія, багаторівнева структура, що характеризується сукупністю збалансованих наявних ресурсів (земельних, трудових, матеріально-технічних тощо), у процесі взаємодії яких реалізується їх інтегральна здатність виробляти сільськогосподарську продукцію.

Як випливає із досвіду розвинутих держав, ефективне використання ресурсів підприємства досягається на основі чіткої і регламентованої взаємодії всіх його підрозділів, організації ефективної системи управління використанням  ресурсного потенціалу. Оскільки жодна організація не являється інформаційно-ізольованою, то дуже важливими є питання отримання якісної та корисної інформації, яка забезпечувала б оптимальність процесу управління. Інформаційні ресурси і комунікації виступають у ролі зв'язучої ланки між організацією і зовнішнім середовищем. Достовірна та актуальна інформація є запорукою успішного функціонування аграрного підприємства, оскільки дозволяє виявляти зміни, що відбуваються в її робочому середовищі та вчасно на них реагувати.

Ефективне використання інформаційних ресурсів, які є складовою ресурсного потенціалу, може значно підвищити ефективність використання інших ресурсів аграрного підприємства, оскільки його діяльність,  реакція на зміну зовнішніх і внутрішніх обставин ґрунтується на обробці, аналізі і синтезі інформації про зміни зовнішніх і внутрішніх умов.

Основне призначення інформації про внутрішні і зовнішні обставини є в тому, щоб на її основі вирішувалися питання щодо змін характеру діяльності підприємства, які викликані змінами у зовнішніх і внутрішніх моделях. По суті інформація є базою, на якій ґрунтуються управлінські рішення. Для підприємства найбільш важливим є критерії, процес і типологія прийняття рішень. Інформація і прийняття рішень пов'язані між собою складною системою прямих і зворотних зв'язків. Інформація є складовою частиною будь-якого економічного процесу і складовою діяльності господарської одиниці. Тому організація інформаційної діяльності значною мірою залежить від видів виробничої діяльності, розмірів підприємства, рівнів організації виробництва, управління [5].

Сьогодні ефективність використання інформаційних ресурсів, яку можна визначити рівнями інформаційної підтримки діяльності аграрних підприємств, інформаційного оновлення, доступу працівників до інформації, є доволі низькою. Ефективність управління підприємством значно підвищується за умови ґрунтовно розробленого інформаційного забезпечення. Інформаційне забезпечення базується на поширенні достовірної, перевіреної та практично корисної, з погляду конкретних умов, інформації і потребує системного підходу. Важливим компонентом успіху в аграрному бізнесі є розумне використання інформаційних систем аграрного менеджменту.

Інформаційна система з точки зору її змісту – сукупність соціальних, економічних, виробничих та інших даних, що відображають внутрішній і зовнішній стан об’єкту управління. Вона є невід’ємним елементом будь-якої системи управління незалежно від її рівня.

Причини, що спонукають аграрні підприємства впроваджувати інформаційні системи, з одного боку обумовлюються прагненням збільшити продуктивність повсякденних робіт чи усунути їх повторне проведення, а з іншого боку бажанням підвищити ефективність управління діяльністю підприємств за рахунок прийняття оптимальних та раціональних управлінських рішень.

Перша причина доволі прозора і для її реалізації достатньо впроваджувати стандартизовані системи обробки інформації. Історично першими – в 1950-ті роки – з’явилися системи обробки операцій (Transaction Processing Systems – TPS), почався період стрімкого розвитку інформаційних систем для організації збору і збереження великих об’ємів різного роду ділової і службової інформації. Системи цього типу працюють у режимі реального часу та реалізують технологію OLTP (Online Transaction Processing) – обробка транзакцій, деякого набору операцій над базою даних, який розглядається як єдина завершена, з точки зору користувача, дія  над інформацією. Основна користь від таких систем – це можливість здійснити розрахунок кількості та обсягу операцій за будь-який період часу.

Однак, поступово виникло розуміння того, що збір, збереження та обробка даних не є самоціллю. Успішне функціонування підприємства у значній мірі залежить від вдалого керівництва, яке базується на обґрунтуванні перспективних концепцій розвитку підприємства. Зібрана інформація може виявитися корисною в процесі управління підприємством, пошуку шляхів раціонального використання ресурсів і отримання засобом цього конкурентних переваг. Виникає потреба в інформаційних системах, які б дозволили проводити глибоку аналітичну обробку, для чого потрібно вирішувати такі завдання як пошук закономірностей в масивах даних, вивід з них функціональних залежностей, які притаманні даній предметній області, стратегічне та оперативне планування, формування нерегламентованих запитів, прийняття рішень і прогнозування їх наслідків [6, с. 65-67].

Розуміння переваг, які може дати інтелектуальний аналіз (Data Mining, або більш точно knowledge discovery in databases, KDD – «знаходження знань у базі даних»), призвело до появи нового класу систем – інформаційних систем підтримки прийняття рішень (СППР), які орієнтовані на аналітичну обробку даних з метою отримання знань, необхідних для розробки рішень в області управління.

Нове покоління інформаційних систем, яке набуло розвитку в останні десятиліття, – це системи штучного інтелекту: експертні системи, системи, засновані на нейронних мережах, а також інтелектуальні СППР (Intelligent Decision Support Systems – IDSS).

Однією з головних тенденцій світової і національної економіки є прискорення змін у зовнішньому середовищі і посилення його впливу на процеси функціонування агарних підприємств. Забезпечення стабільності в умовах постійних змін у зовнішньому середовищі є можливим тільки тоді, коли підприємство завчасно готовить себе до таких змін, тобто управління має бути проактивним. Базою попереджуючого управління є інтелектуальні інформаційні системи – сучасні методи і засоби прогнозування, аналізу, планування, моніторингу, моделювання динамічних систем і оптимізації управлінських рішень [7, с. 32-33].

Перевагами динамічного підходу до моделювання процесів управління агарними підприємствами є:

- можливість оперативного розрахунку різних варіантів майбутнього, моделювання сценаріїв, отриманих експертним шляхом;

- виявлення найбільш критичних факторів, що дасть можливість ранжувати за ступенем важливості загрози і можливості, які проявляються в модельованому середовищу;

- використання більшої кількості причинно-наслідкових зв'язків між елементами імітаційної моделі, які об’єктивно існують в модельованому середовищі [8, с. 121].

Впровадження інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень дасть можливість підвищити ефективність агарного підприємства на ринку і зменшити ризики прийняття фінансово-господарських рішень. Ефективність використання інтелектуальних інформаційних систем доказана більш високим ступенем розвитку закордонних сільськогосподарських підприємств.

Основними факторами, які впливають на впровадження інформаційних систем, є потреби організацій та користувачів, а також наявність відповідних засобів для їх формування. Найсуттєвіше на розвиток інформаційних систем вплинули досягнення в галузі комп’ютерної техніки та телекомунікаційних мереж.

Інтернет суттєво змінив методи доступу до інформації та її поширення. Ця мережа порівняно з іншими засобами отримання інформації передбачає значно більші можливості щодо реалізації права особи на вільне збирання, зберігання, використання і поширення інформації. Інтернет надає практично необмежений вільний доступ до накопиченої людством інформації незалежно від відстані й місця зберігання, значно наближує до першоджерел.

Подальший напрям розвитку інформаційних послуг у світі передбачає забезпечення проведення безпечних ділових операцій в глобальній комп’ютерній мережі. Підвищення рівня реклами своєї продукції, отримання інформації спеціалістами із світового банку інформації через мережу Internet, встановлення закордонних контактів, залучення інвесторів, виявлення актуальних новинок та їх впровадження, вироблення дієвої цінової політики – все це можна проводити засобами комп’ютерної мережі. Як свідчить закордонний досвід, таке використання інформаційних технологій є особливо вигідним для великих підприємств і вимагає високої кваліфікації кадрів та достатньо дорогого обладнання.

Щодо України, то існує проблема непідготовленості більшості працівників до роботи в галузі інформаційних технологій. Є керівники, які вважають, що фірми-розробники технічного і програмного забезпечення мають вирішувати за них ці проблеми шляхом спрощення роботи з інформаційними технологіями. Залишається актуальною проблема підготовки управлінських кадрів з питань комп’ютерної грамотності.

Інформаційний менеджмент являє собою якісно нову інформаційну концепцію, яка дала поштовх розвитку нової індустрії у сфері управління. Ця концепція пов’язана з тим, що водночас із традиційними важелями управління з’являється ще один – управління бізнесом за допомогою інформаційних технологій. Сучасні інформаційні технології варто застосовувати за такими напрямами, як: вибір технології та вирішення технічних проблем, експертиза інвестиційних проектів, розробка бізнес-планів господарств, контроль якості продукції та природного середовища, економічний аналіз і прогнозування розвитку аграрної сфери, сприяння розвитку кооперації й інтеграції товаровиробників, маркетингові послуги тощо. Інформаційний менеджмент відіграє важливу роль у діяльності аграрних підприємств, оскільки являється потужною та ефективною інформаційною підтримкою. А це забезпечує агропідприємству конкурентні переваги в умовах ринку.

Висновки. Забезпечення конкурентоспроможності та реалізації конкурентних переваг аграрних підприємств в умовах розвитку ринкової економіки в Україні тісно пов'язане з процесами раціонального формування й ефективного використання їх ресурсного потенціалу. Впровадження нових інформаційних технологій і застосування сучасної комп’ютерної техніки – необхідна умова ефективного управління ресурсним потенціалом. Систему інформаційного забезпечення необхідно спрямувати на ефективне управління виробництвом в умовах його самофінансування. Одним з напрямів підвищення ефективності використання інформаційного ресурсу є впровадження інтелектуальних інформаційних систем аграрного менеджменту, що потребує  вагомої фінансової підтримки аграрних виробників з боку держави.

 

Література.

1. Избембетова Ж.Д. Структура производственного потенциала предприятия / Ж.Д. Избембетова // Вісник Одеського державного університету. – 2005. – № 12. – С. 253–256.

2. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посібник / Н.С. Краснокутська. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с.

3. Гречина І.В. Структура сукупного потенціалу економічної системи / І.В. Гречина // Україна: Схід-Захід – проблеми сталого розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. – С. 185-187.

4. Андрушків Б. Шляхи підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства (дослідницькі аспекти) / Б. Андрушків, Л. Мельник, О. Погайдак. // Формування ринкової економіки в Україні. – 2012. – Вип. 27. – С. 3-7.

5. Оптимізація структури ресурсного потенціалу підприємства та шляхи її підвищення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://e-works.com.ua/work/1932_Optimizaciya_stryktyri_resyrsnogo_potencialy_pidpriemstva_ta_shlyahi_ii_pidvishennya.html.

6. Паклин Н. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям (+СД): учеб. пособие / Н. Паклин, В. Орешков. – СПб.: Питер, 2010. – 704 с.

7. Кульба В.В. Методы формирования сценариев развития социально-экономических систем / В.В. Кульба, Д.А. Кононов, С.А. Косяченко, А.Н. Шубин. – Рос. акад. наук, Ин-т проблем упр. им. В.А. Трапезникова. – М.: СИНТЕГ, 2004. – 291 с.

8. Кукса И.Н. Повышение эффективности управления аграрным предприятием путем использования математических моделей и современных информационных технологий / И.Н. Кукса, М.А. Руденко //  Бізнес Інформ. – 2012. – №4. – С. 120-122.

 

References.

1. Yzbembetova, Zh.D. (2005) “Potential is industrial structure of the enterprise”, Visnyk Odes'koho derzhavnoho universytetu, vol. 12, pp. 253–256.

2. Krasnokuts'ka, N.S. (2005)  Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta otsinka [The potential of the company: development and evaluation], Tsentr navchal'noi literatury,  Kyiv, Ukraine.

3. Hrechyna, I.V. (2011) “The structure of the total capacity of the economic system“, Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii  [Proceedings of the International Scientific Conference], Ukraina : Skhid-Zakhid – problemy staloho rozvytku [Ukraine: East-West - problems of sustainable development], Donets'k: DonNUET, Ukraine, pp. 185-187.

4. Andrushkiv, B. Mel'nyk, L. and Pohajdak, O. (2012) “Ways to improve the efficiency of resource potential of the company (research aspects)”, Formuvannia rynkovoi ekonomiky v Ukraini, vol. 27, pp. 3-7.

5. “Optimization of the resource potential of the company and ways to improve”, E-works.com.ua, [Online], available at: http://e-works.com.ua/work/1932_Optimizaciya_stryktyri_resyrsnogo_potencialy_pidpriemstva_ta_shlyahi_ii_pidvishennya.html.

6. Paklin, N. (2010) Biznes-analitika: ot dannyh k znanijam (+SD)  [Business Intelligence : From data to knowledge ( DM )], SPb.; Piter, Sankt-Peterburg, Rossija.

7. Kul'ba, V.V. Kononov, D.A. Kosjachenko, S.A. and Shubin A.N. (2004) Metody formirovanija scenariev razvitija social'no-jekonomicheskih sistem [Methods of formation scenarios of socio-economic systems], Ros. akad. nauk, In-t problem upr. im. V.A. Trapeznikova, SINTEG, Moskva, Rossija.

8. Kuksa,  I.N. and Rudenko, M.A. (2012) “Improved management of agricultural enterprises through the use of mathematical models and modern information technologies“, Bіznes Іnform, vol. 4, pp. 120-122.

 

Стаття надійшла до редакції 15.11.2015 р.