EnglishНа русском

Ефективна економіка № 11, 2015

Переглянути у форматі pdf

ФІСКАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
О. В. Годованець

УДК 336.02

 

О. В. Годованець,

к. е. н., доцент кафедри податків і фіскальної політики,

Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

 

ФІСКАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

 

A. V. Godovanets,

PhD in economics, associate professor of the Department of tax and fiscal policy,

Ternopil national economic university, Ternopil

 

FISCAL POTENTIAL OF UKRAINIAN CUSTOMS SYSTEM

 

У статті висвітлюються роль та призначення митної системи у реалізації фіскальних завдань виконання  яких покладено на державу. Визначено, що митній системі України притаманний уніфікований характер її функціонування, який проявляється через регламентацію міжнародними інститутами митних процедур спрямованих на скорочення часу митного оформлення та мінімізацію трансакційних витрат суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Особлива увага приділена розкриттю та визначенню фіскального потенціалу митної системи держави через обсяг існуючих і можливих фінансових ресурсів акумульованих у процесі здійснення митного контролю митницями ДФС України. у даному напрямку виділено підсистеми митної системи, серед яких пріоритетною визначено фінансово-економічну, яка покликана забезпечувати надходження до бюджету від митних платежів. Визначено місце системи управління та аналізу ризиків у процесі виявлення ймовірних фіскальних ризиків під час випуску товарів у вільний обіг на митну територію України.

 

The article deals with the comprehensive research of the role and tasks of custom system in implementation of governmental fiscal goals. The author determined unified character of functioning is intrinsic to Ukrainian customs system that is exposed through regulation of customs procedures by international institutions that are tasked to cut the time of customs clearance and minimize the transaction expenses for foreign economic agents. The special attention was paid to identification and determination of national customs system potential by means of existing and probable financial resources being accumulated during the process of customs clearance made by State Fiscal Service of Ukraine. There were highlighted the subsystems of customs system where the financial & economic one aiming to secure budget revenues from customs duties is defined as priority. The author also determined the role of managerial system and risk analysis in the process of identification of probable fiscal risks during customs clearance of commodities for sales in Ukraine.

 

Ключові слова: митна система, митні платежі, система управління ризиками, фіскальні органи, фіскальні ризики, фіскальний потенціал.

 

Key-words: customs system, customs duties, fiscal bodies, fiscal risks, fiscal potential.

 

 

Постановка проблеми. Процеси глобалізації та інтернаціоналізації впливають на стан економіки кожної країни зумовлюючи її залежність від зовнішніх факторів та спричиняючи зростанню економічних показників або ж кризових явищ у всіх секторах економіки. За таких умов особливої актуальності набуває забезпечення економічної безпеки від зовнішніх і внутрішніх загроз, які можуть бути спричиненні явищами різного характеру, серед яких: торговельні війни, захист національного товаровиробника, примусове обмеження торгівлі окремими товарами, зумовлене позицією світової спільноти тощо.

Використовуючи різні економічні заходи стимулювання зовнішньоекономічної діяльності країни намагаються підтримувати експортоорієнтовані галузі економіки. Це вимагає значних фінансових ресурсів, які можуть бути отримані за рахунок зовнішньої торгівлі у вигляді податків і зборів. Тому, кожна держава намагається побудувати таку митну систему, яка забезпечуватиме не тільки розвиток зовнішньоторговельних зв’язків, але й надходження до бюджету.

Історично митна система України була інтегрована у економічну систему Царської Росії та СРСР, і як самостійний елемент економічної політики держави почала розвиток з набуттям країною незалежності. Сутність та функції митної системи, її значення та місце у механізмі державного регулювання економіки, постійно трансформувалися під впливом стратегії розвитку держави і її фінансової політики.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Економічна наука визначила різні напрями дослідження проблематики функціонування митної системи держави. Вагомий внесок у формування наукового підґрунтя формування митної системи держави і реалізації її фінансових інтересів зробили такі науковці: І. Бережнюк, Л. Вороніна, В. Мартинюк, К. Осадча, П. Пашко, В. Покровська, К. Сандровський, Д. Тесленко. Підходи науковців, стосовно функціонування митної системи держави, її впливу на зростання економічного потенціалу і добробуту населення є суб’єктивними і ґрунтуються на власних дослідженнях. Проте стверджувати, що питання забезпечення фінансового підґрунтя функціонування держави через регуляторні інструменти митної системи достатньо вивчено, не можна. Це зумовило необхідність подальшого дослідження функціонування митної системи України та її впливу на виконання фіскальних завдань.

Мета статті. Метою цієї роботи є визначення фіскального потенціалу митної системи держави і основних чинників забезпечення надходжень податків, які справляються з товарів, що переміщуються через митний кордон України.

Виклад основного матеріалу. Поняття «митна система» є багатоаспектним, оскільки під ним розуміють не лише державні та інші структури, які забезпечують реалізацію державної політики у сфері митної справи, але й практичні форми їх діяльності, а також митне законодавство, включаючи підзаконні акти. І. Бережнюк, визначає митну систему, як функціональну, контрольно-регулівну, складно організовану та чітко структуровану соціально-економічну систему управління державною митною справою в цілому та всіма її підсистемами зокрема, з метою найефективнішої реалізації державної політики у сфері митної справи. Тобто, автор визначає митну систему як систему організації митної служби, що діє у державі. У свою чергу, система митної служби включає всі елементи державної митної справи з підвідомчою їй інфраструктурою [1, с. 35].

У своїй праці К. Сандровський, розглядає митну систему як сукупність різноманітних засобів втілення в життя митної політики держави, які забезпечують економічну охорону кордонів країни [2, с. 9]. У найбільш структурованому вигляді поняття «митна система» представлено у наукових працях В. Покровської, яка трактує дану категорію як «найважливішу державну сферу та інститут захисту національних інтересів, в рамках якої існує митна справа». При цьому, «основне призначення митної системи у ринкових умовах господарювання полягає у забезпеченні інтересів учасників ЗЕД у підтримці необхідного рівня економічної безпеки держави [3, с. 20]». Для цього в рамках митної системи, з одного боку, створюються умови для зовнішньоторговельної діяльності, що сприяють розвитку внутрішнього ринку та інтегруванню у світову економіку. З іншого боку, держава встановлює порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон, митного декларування, ставки мита, тобто регламентує процеси у галузі державної митної справи, виходячи з принципів митної політики. Відтак, у загальному вигляді митну систему необхідно розглядати як важливу складову державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, що об’єднує форми, засоби та методи регулювання експорту та імпорту товарів.

В уніфікованому вигляді характер функціонування митної системи на різних рівнях взаємодії проявляється у регламентації міжнародними інститутами митних формальностей і процедур на основі інноваційних підходів у сфері державної митної справи, що сприяє мінімізації трансакційних витрат з митного оформлення для учасників ЗЕД, а також зміцненню міжнародних рейтингів країн у світогосподарській системі. Схематично функціонування митної системи України показано на рис. 1.

За допомогою існуючих інструментів, митна система є гарантом захисту економічних інтересів не тільки держави у цілому, але й окремих суб’єктів господарювання. Безпосередньо впливаючи на міжнародну торгівлю і виконуючи фіскальну функцію, вона вирішує важливі економічні проблеми. Як зазначає В. Мартинюк, функціонування митної системи – явище унікальне і специфічне, аналогів якому важко знайти. Унікальність проявляється через закріпленні у Митному кодексі України функції соціально-економічного характеру, що реалізуються через фіскальні органи, а специфіка проявляється в особливостях операцій, на які через митну систему здійснюється регулятивний вплив [5, с. 84]. На відміну від податкової системи, митна більш глибше впливає на діяльність суб’єктів господарювання, які зареєстровані в різних державах, а її фіскальний потенціал проявляється через обсяг існуючих і можливих фінансових ресурсів, які акумулюються у процесі контролю та товарами, що переміщуються через митний кордон України в умовах діючого законодавства з питань реалізації державної митної справи.

 

Рис. 1. Національний характер митної системи України*

*Примітка. Побудовано на основі: [3, С. 20; 4, с. 290].

 

Митна система включає ряд підсистем, які за функціональним принципом згруповано і показано на рис. 2. Пріоритетною підсистемою є фінансово-економічна [6, с. 18], яка виконує одну з основних функцій, що полягає у забезпеченні надходжень митних платежів до державного бюджету. Також в межах фінансово-економічної підсистеми реалізуються заходи захисту та стимулювання національних товаровиробників через використання інструментів тарифного регулювання. Інші підсистеми можна назвати допоміжними, оскільки вони покликані забезпечувати оптимізацію процесу переміщення товарів.

Формування бюджетних фондів, як одна зі сторін фінансової діяльності держави здійснюється через включення митних платежів у систему доходів державного бюджету. Тому фіскальний механізм митної системи покликаний визначати обсяг доходів бюджету за рахунок митних платежів, безпосередньо через інструменти регулювання товарообігу на митній території країни та митного контролю здійснюваного органами ДФС України.

Важливою та водночас суперечливою складовою митної системи є механізм її фінансування. З одного боку, таке фінансування забезпечується за рахунок бюджетних асигнувань. З іншого, фінансово-економічний механізм митної системи може функціонувати і на принципах самозабезпечення, акумулюючи кошти, одержані фіскальними органами від надання послуг суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності. Такі фінансові ресурси мають цільовий характер та можуть використовуватися як для оплати праці працівників митної системи так і спрямовуватись на розвиток митної інфраструктури.

 

Рис. 2. Підсистеми митної системи країни*

*Примітка. Побудовано на основі: [7, с. 150; 8, с. 10].

 

Серед сукупності функцій, які виконує митна система центральне місце займає фіскальна. Дану тезу підтверджує динаміка надходжень митних платежів до Державного бюджету України (табл.1).

 

Таблиця 1.

Надходження до Державного бюджету України протягом 2010-2014 рр., забезпеченні фіскальними органами, млн. грн. *

№ з/п

Показник

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

1

2

3

4

5

6

7

1.

Податки на доходи, податки на прибутки

39969,21

60898,90

62376,12

61883,45

52587,71

2.

Податок на додану вартість

12973,92

34079,56

37251,22

31725,61

81239,48

3.

Акцизний податок

23019,89

25189,12

27417,87

26362,65

28085,46

4.

Екологічний податок

---

1073,40

1211,35

2118,19

2708,49

5.

Інші

5097,77

25535,55

22758,46

21386,91

27869,40

6.

Загальна сума податкових платежів, забезпечених податковими інспекціями1

81060,79

146776,53

151015,02

143476,81

192490,54

7.

% до податкових надходжень

48,58

56,11

54,97

54,60

51,19

8.

% до ВВП

7,51

11,29

10,75

9,89

12,29

9.

Податок на додану вартість

73342,00

96014,19

101575,26

96543,70

107287,27

10.

Акцизний податок

3470,30

6743,49

8478,87

8946,80

16855,38

11.

Мито

8847,90

11771,89

13184,88

13342,50

12388,62

12.

Екологічний податок

---

11,98

52,22

246,74

220,08

13.

Інші

251,20

286,91

408,94

220,50

905,99

14.

Загальна сума податкових платежів, забезпечених митницями ДФС

85811,40

114828,46

123700,17

119300,24

137657,34

15.

% до податкових надходжень

51,42

43,89

45,03

45,40

48,81

16.

% до ВВП

7,95

8,83

8,81

8,23

8,80

*Примітка. Складено та розраховано за даними Державної казначейської служби України.

 

Забезпечення надходжень від митних платежів є прерогативою митниць Державної фіскальної служби України, які здійснюють митний контроль та митне оформлення переміщуваних через митний кордон товарів. Такі органи забезпечують надходження до державного бюджету приблизно на рівні 50% усіх податкових доходів. Як видно з даних табл. 1, абсолютний показник обсягів надходжень митних платежів до державного бюджету протягом 2010-2014 р. характеризувався позитивною динамікою (за виключенням 2013 р.) та склав у 2014 р. 137657,34 млн. грн., частка митних платежів у валовому внутрішньому продукті також зросла – з 7,95% у 2010 р. до 8,80% у 2014 р. Отже, реалізуючи фіскальні інтереси держави, митні органи забезпечують високий рівень надходження митних платежів до державного бюджету.

Важливим економічним індикатором функціонування митної системи, який свідчить про її значення у економічному зростанні та забезпеченні фінансово-економічної безпеки держави, є видатки державного бюджету. Їх частка, що покривається за рахунок митних платежів ідентифікує фіскальне значення інструментів і заходів, які здійснюються для досягнення єдиної мети – забезпечення надходження митних платежів до бюджету у повному обсязі (табл. 2).

 

Таблиця 2.

Частка забезпечення видатків Державного бюджету України митними платежами*

Показник

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

Надходження до державного бюджету митних платежів, млн. грн.

85911,4

114816,8

123648,9

119053,5

137657,3

Видатки державного бюджету, млн. грн.

303589,0

333460,0

395682,0

403403,0

447300,0

% забезпечення видатків державного бюджету митними платежами

28,3

34,4

31,3

29,5

30,0

*Примітка. Розраховано на основі даних Державної казначейської служби України.

 

Упродовж 2010-2014 р. видатки державного бюджету зростають (табл. 2), їх вартісний вираз становив у 2010 р. 303589,0 млн. грн., а у 2014 р. зріс до 447300,0 млн. грн., тобто у 1,5 рази порівняно з аналогічним показником 2010 р. Проте, коефіцієнт покриття державних витрат протягом 2010-2014 р. є нерівномірним, а його найбільше значення припадає на 2011 р. – 34,4%. Також варто відмітити, що всупереч прогнозам падіння основних макроекономічних показників у 2014 р. коефіцієнт покриття бюджетних видатків митними платежами становив 30,0%. Представлені вище показники свідчать, що митниці ДФС України забезпечують третину витрат держави на виконання її основних функцій.

У процесі аналізу фіскальної складової митної системи варто звертати увагу не лише на абсолютні показники надходжень митних платежів, а й на рівень адміністративних витрат. Загалом, діяльність фіскальних органів повинна забезпечувати мінімізацію витрат держави і суб’єктів ЗЕД при переміщенні товарів через митний кордон України. При цьому обов’язковим є забезпечення виконання вимог митного законодавства. Існують випадки, коли спостерігається стримування товаропотоків засобами митного контролю, що спричиняє додаткові витрати економічних суб’єктів і одночасно стримує надходження до бюджету.

Особливе місце у процесі митного контролю відведено системі управління і аналізу ризиків, за допомогою інструментів якої митниці можуть сформувати і реалізувати повний комплекс контрольних заходів відносно товарів високої групи ризику. Це дозволяє виявляти порушення фінансового характеру та забезпечувати реалізацію принципу вибірковості з одночасним збереженням оптимального балансу між сприянням зовнішній торгівлі і забезпеченням фінансової безпеки держави, скороченням часу на митне оформлення і перенесенням акценту на митний контроль після випуску товарів у вільний обіг.

Система управління ризиками використовується для перевірки відповідності задекларованих даних і переміщуваних товарів. Це дозволяє виявляти порушення податкового і митного законодавства шляхом встановлення можливих неузгодженостей даних митних декларацій з інформацією сформованою у паспортах профілів ризику. За допомогою інформаційного комплексу, а також за результатами спрацювання профілів ризику митні органи, застосовуючи форми документального і фактичного контролю, виявляють можливі порушення заниження митної вартості, недостовірного декларування коду або країни походження товарів. Здійснення таких заходів на етапі випуску товарів у вільний обіг на митну територію України забезпечує додаткові надходження від митних платежів (табл. 3).

 

Таблиця 3.

Додаткові надходження митних платежів, що забезпечені митницями ДФС України*

№ з/п

Показник

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

1

2

3

4

5

6

1.

Надходження від коригування заявленої митної вартості товарів, млн. грн.

3675,5

5303,7

4737,5

4074,0

2.

Надходження від контролю кодування товарів, млн. грн.

167,0

223,2

290,7

241,1

3.

Надходження від контролю країни походження товарів, млн. грн.

48,5

89,3

70,1

84,0

4.

Всього, млн. грн.

3891,0

5616,2

5098,3

4399,2

*Примітка. Складено та розраховано за даними Державної фіскальної служби України.

 

Заходи, що виживаються митницями ДФС України дозволяють мінімізувати фіскальні ризики, тобто ризики, виявлення яких спрямоване на недопущення мінімізації сплати митних та інших платежів під час здійснення зовнішньоекономічних операцій. Вартісний показник яких коливається від 3,8 до 5,6 млрд. грн. упродовж 2010-2014 р.

Висновки. Підсумовуючи зазначене вище, можна стверджувати, що митна система повинна збалансовано виконувати усі покладені на неї функції. Сприяти спрощенню митних процедур та подальшій лібералізації зовнішньої торгівлі, а також захищати національного товаровиробника та забезпечувати достатній рівень надходжень митних платежів до бюджету держави. Зміна економічних умов не повинна зменшувати гнучкість митної системи, а навпаки сприяти мобільності основних її елементів. Це дозволить побудувати митну систему таким чином, щоб запевнити економічних суб’єктів у доцільності сплати митних платежів, а також у тому, що держава враховує їхні інтереси.

 

Література.

1. Митна енциклопедія : У двох томах / Редкол.: … І.Г. Бережнюк (відп. ред.) та ін. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2013. – Т.2. – 536 с.

2. Сандровский К. К. Международное таможенное право : учебник / К.К. Сандровский. – 2-е изд. – К.: Знання, 2001. – 461 с.

3. Покровская В. В. Таможенное дело / В.В. Покровская. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – 731 с.

4. Осадча К. В. Процес адаптування національного митного законодавства до вимог ЄС / К. В. Осадча // Економіка промисловості. – 2013. –  № 1-2. – С. 288-296.

5. Мартинюк В. П. Митна система України та її фіскально-регулюючий потенціал  / В. П. Мартинюк // Механізм регулювання економіки. – 2010. – № 3. – С. 84-92.

6. Тесленко Д. В. Таможенная система и ее роль в формировании доходов федерального бюджета современной России / Д.В. Тесленко. – М.: ИЭ РАН, 2006. – 152 с.

7. Воронина Л. И. Теоретические подходы к исследованию современной национальной таможенной системы /Л. И. Воронина // Вопросы экономики и права. – 2012. – № 10. – С. 42-51.

8. Тесленко Д.В. Бюджетообразующая роль современной таможенной системы России : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» / Д.В. Тесленко. – Москва: 2006. – 28 с.

 

References.

1. Berezhniuk, I. G. (2013),  Mytna entsyklopediia [Customs encyclopedia], PP Mel’nyk A.A., Khmel’nyts’kyj, Ukraine.

2. Sandrovskij, K.K. (2001), Mezhdunarodnoe tamozhennoe pravo [International Customs Law], Znannja, Kyiv, Ukraine.

3. Pokrovskaja, V.V. (2011), Tamozhennoe delo [Customs business], Izdatelstvo Jurajt, Moskva, Rossija.

4. Osadcha, K.V. (2013), ”The process of adaptation of national customs legislation to the EU requirements”, Economy of Industry, vol. 1-2, pp. 288-296.

5. Martyniuk, V.P. (2010), “Customs system of Ukraine and its fiscal and regulatory capacity”, Mechanism of Economic Regulation, vol. 3, pp. 84-92.

6. Teslenko, D.V. (2006), Tamozhennaja sistema i ee rol’ v formirovanii dohodov federal’nogo bjudzheta sovremennoj Rossii [Customs system and its role in the formation of the federal budget revenues modern Russia], IJe RAN, Moskva, Rossija.

7. Voronina, L.I. (2012), “Theoretical approaches to research of modern national customs systems”, Economic and law issues, vol. 10, pp. 42-51.

8. Teslenko, D.V. (2006), “Budget-making role of modern customs system in Russia”, Ph.D. Thesis, Finance, monetary circulation and credit, Institute of Economy Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia.

 

Стаття надійшла до редакції 16.11.2015 р.