EnglishНа русском

Ефективна економіка № 11, 2015

Переглянути у форматі pdf

ПРОЗОРІСТЬ СИСТЕМИ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ В УКРАЇНІ
Л. В. Недеря

 УДК 336.722.11

 

Л. В. Недеря,

к. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи,

Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

 

ПРОЗОРІСТЬ СИСТЕМИ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ В УКРАЇНІ

 

L. B. Nederya,

Ph.D., associate professor, assistant professor of banking,

Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

 

THE TRANSPARENCY OF THE DEPOSIT GUARANTEE SYSTEM IN UKRAINE

 

У статті досліджено виконання Фондом вимог Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» щодо прозорості інформації для вкладників та учасників. Надано визначення прозорості та сформовані її переваги для вкладників та кредиторів банку. Проаналізоване інформаційне наповнення сайту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та 20 банків, які знаходяться в процедурі ліквідації чи в які введена тимчасова адміністрація. Виявлена недостатня прозорість Фонду та відсутність контролю зі сторони Фонду за уповноваженими особами щодо розкриття інформації на власному сайті та сайтах банків.

Розглянуто динаміку зростання обсягів депозитів виплачених вкладникам неплатоспроможних банків, зміни максимальної гарантованої суми відшкодування за вкладами фізичних осіб. Проаналізовано виконання Фондом контрольних функцій.

 

The implementation of the Law of Ukraine «On the system of guaranteeing deposits of individuals» by the Fund on transparency for investors and participants is investigated in the article. The definition of transparency is provided and its benefits for depositors and creditors of the bank are formed. The site content of Deposit Guarantee Fund of individuals and 20 banks, which are in the process of liquidation or which have a temporary administration, is analyzed. The lack of transparency of the Fund is revealed and the lack of control from the part of the Fund on authorized persons considering the disclosure of information on their own websites and sites of the banks.

The dynamics of growth of the amount of deposits paid to depositors of insolvent banks is considered, the changes of the maximum guaranteed amount of deposit are shown. The control functions of The Fund are analyzed.

 

Ключові слова:  прозорість, оприлюднення інформації, неплатоспроможний банк, система гарантування вкладів фізичних осіб, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, гарантовані суми відшкодування вкладникам.

 

Keywords: transparency, information disclosure, insolvent bank, Deposit Guarantee System, Deposit Guarantee Fund, the guaranteed refund to depositors.

 

 

Постановка проблеми. Суб’єкти ринку депозитних послуг зацікавленні в підвищенні інформаційної прозорості  регуляторів,  дії яких відіграють значну роль у забезпеченні фінансової стійкості та надійності банків та формують рівень довіри до  банківської системи. Системна банківська  криза, що призвела до ліквідації багатьох банківських установ, спричинила необхідність пошуку інструментів зміцнення довіри до банків з боку суспільства. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, що розглядався як інструмент підвищення довіри зі сторони фізичних осіб до банківського сектору України, в 2012 році отримав додаткові повноваження і методи впливу на банки.

Головними завданнями системи гарантування вкладів фізичних осіб вважається захист прав і законних інтересів вкладників банків, зміцнення довіри до банківської системи України, стимулювання залучення коштів у банківську систему України, забезпечення ефективної процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку та ліквідації банків.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Різні аспекти організації системи гарантування вкладів в Україні з метою збереження довіри до банківської системи та захисту вкладників досліджувались в працях вітчизняних науковців та практиків, зокрема, С. М. Аржевітіна [1], С. В. Волосович [2],  Н.Р. Гавайко  [3],    С.М. Козьменко  [4],    Т.Г. Савченко  [4],     В. В. Тринчук [2],  І.О. Школьник [4] та інших. В той же час, питанню прозорості діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб не приділялось достатньо уваги.

Постановка завдання. Основною метою статті є дослідження прозорості системи гарантування вкладів фізичних осіб та органу, уповноваженого здійснювати гарантування – Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:

- розкрити  поняття «прозорість» щодо Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

- оцінити прозорість діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, як суб’єкта управління майном.

Виклад основного матеріалу дослідження. Відкритість і прозорість в діяльності Фонду є невід’ємними характеристиками здійснення ефективного управління у сфері гарантування  вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку, а також обов’язковими умовами перетворень в державі на шляху до Європейського Союзу.

В рамках цієї статті будемо розглядати «прозорість» – як функціональну характеристику Фонду, що визначається мірою обізнаності громадян стосовно сутнісних проявів матеріальної і процесуальної сторони діяльності з управління майном. Прозорість  виявляється в тому, що окремі громадяни та юридичні особи, на які поширюється  рішення або дія Фонду, мають бути якнайповніше обізнані з ними і з тим, в який спосіб вони будуть здійснені.

 Надане визначення кореспондує з функціями Фонду, викладеними в статті 4 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», а саме: здійснює заходи щодо інформування громадськості про функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників, підвищення рівня фінансової грамотності населення [5].

Прозорість реалізується також шляхом виконання Фондом вимог статті 7 «Звітність фонду» Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», відповідно до якої Фонд повинен складати річний звіт, який включає звіт про діяльність Фонду за звітний рік та фінансову звітність, а також оприлюднювати  його не пізніше 1 липня наступного за звітним року на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет, а також статті 18  «Інформація для вкладників» [5]. Переваги прозорості – передбачуваність дій уповноваженої особи Фонду по захисту законних інтересів кредиторів банку, отримання гарантій щодо збереження політики відшкодування  вкладів фізичних осіб у випадку неплатоспроможності банку в майбутньому.

Що стосується реалізації функції інформування громадськості про функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, то аналіз інформації на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет показав, що здійснено структуризацію даних за цільовою аудиторією, що полегшує пошуковий процес. Для вкладників представлено максимальну суму відшкодування за вкладами, є сторінка роз’яснень для вкладників неплатоспроможних банків, вказані кошти, які Фонд не відшкодовує, додатково в наявності інформаційні брошури – роз’яснення щодо дій вкладника в разі визнання банку неплатоспроможним, опис системи гарантування вкладів, відповіді на типові питання, висвітлення новин Фонду та оприлюднення прес-релізів.

Кожному вкладнику банку Фонд гарантує відшкодування коштів за його вкладом, але не більше 200 тисяч гривень. Вказана сума включає кошти в розмірі вкладу та нараховані відсотки на дату, що передує визнання банку неплатоспроможнім. Даний розмір гарантованої суми відшкодування значно перевищує розмір середнього вкладу – 7 708 грн. станом на 1.10.2015 року  та захищає інтереси 98,8% вкладників.

На сьогоднішній день розмір гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами перевищує початковий розмір гарантованої суми (500 гривень) у 400 разів та з початку існування системи гарантування вкладів фізичних осіб збільшувався 11 разів, але ретроспективна інформація щодо зміни гарантованої суми відшкодування на сторінці «Статистика»  не наведена. В той же час впевненість вкладників в позитивні динаміці розміру гарантованого відшкодування збільшує довіру до банків, як інституції збереження власних заощаджень.

В цілому «Статистика» найменш інформативна сторінка сайту, яка розкриває динаміку кількості учасників Фонду, дані про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду, окремі показники динаміки фінансових ресурсів Фонду та кошторисні витрати Фонду в узагальненому виді за розділами за 2014-2015 роки.

Діяльності з управління майном протягом  року не висвітлено в узагальненому вигляді, тільки серед інших прес-релізів (в ручному режимі, так як пошук не працює) можливо знайти інформацію щодо виплати коштів вкладникам кожного неплатоспроможного банку станом на початок місяця.

Проте ще в першому кварталі минулого року на сайті Фонду була представлена інформація в квартальному розрізі. Це стосується і статистики виплат вкладникам гарантованих сум відшкодування, яка наведені в таблиці 1.

 

Таблиця 1.

Статистика виплат вкладникам гарантованих сум відшкодування в січні-березні 2014 року [6]

Виплати гарантованих сум відшкодування

Дані станом на 01.04.2014

Виплати відшкодування протягом січня-березня 2014 року

Дані про отримання відшкодування вкладниками банків, виплати по яких Фондом завершені

про отримання відшкодування вкладниками банків, виплати по яких Фондом здійснюються

Кількість банків, по яких здійснюються виплати

8

11

26

Кількість вкладників, що отримали відшкодування, осіб

36 443

101

350 381

Сума відшкодування, млн. грн.

1 785,7

4,5

4 060,4

 

Станом на 01.04.2014 р. вкладники 26 банків вже отримали відшкодування від Фонду. Кількість вкладників, що отримали відшкодування склала 350 381 особу, а загальна сума відшкодування, що вже була виплачена Фондом, складає 40 60,4 млрд. грн.. У березні 32 вкладники отримали відшкодування, а за 3 місяці 2014 року їх кількість склала 101 особу. Сума відшкодування за березень склала 1,3 млрд. грн., а за 3 місяці – 4,5 млрд. грн.

 За час існування Фонду завершена ліквідація та виплачені гарантовані суми відшкодування вкладникам  31 банку. У 56 банків  Національним банком України відкликано банківську ліцензію, ініційовано процедуру ліквідації та Фонд здійснює чи збирається здійснювати виплати вкладникам гарантованих сум вкладів. В 9 банків введена тимчасова адміністрація. Станом на 1 жовтня 2015 року  на основі інформації прес-релізів Фонду розрахована сума повернутих депозитів в поточному році, що склала 23 394,5 млн. грн. вкладникам 43 банків, в яких введена тимчасова адміністрація та здійснюється процедура ліквідації. Виплати коштів за договорами банківського вкладу, строк дії яких закінчився за період дії тимчасової адміністрації в банках «Фінансова ініціатива» та «Дельта банк» склали  9793,3 млн. грн.

 В 2014 році відшкодування в межах гарантованого розміру отримали майже 513 тисяч вкладників, що на 39,4% більше від попереднього року. Загальна сума відшкодування в 2014 році склала  14,3 млрд. грн. проти 4,7 млрд. грн. минулого року [6].

Вкладнику на сайті Фонду знайти інформацію про свій банк досить просто, під логотипом банку сконцентровані оголошення про дії Фонду, не треба переглядати всі повідомлення. Інша справа наскільки інформативні ці повідомлення та чи відповідають вони вимогам закону. Так само легко та доступно інші зацікавлені особи можуть знайти потрібну інформацію, наприклад, банки: про документи для участі у Фонді, форми звітності та порядок їх заповнення та подання до Фонду, сплату зборів до Фонду, інформація про систему гарантування  вкладів та її представлення на сайті та приміщеннях банку тощо.

Для банків що виводяться з ринку законодавець прописав вимоги щодо повного інформування громадськості про фінансовий стан банку та процедуру ліквідації банку. Оприлюднення інформації повинно бути відтворено на сайті банку та дублюватися на сайті Фонду.

На сайті Фонду відкрито: рішення про введення тимчасової адміністрації в банк та призначення уповноваженої особи, про пошук потенційних інвесторів для неплатоспроможного банку, про режим роботи банку та тимчасового адміністратора, про повернення вкладникам депозитів строк яких закінчився та коштів з поточних рахунків, про початок ліквідації банку та уповноважену особу, про виплату депозитів в гарантованій сумі, про зміну реквізитів для погашення зобов’язань, про задоволення вимог кредиторів відповідної черги, про продаж активів та результати чергових торгів тощо. На сайті Фонду відсутня інформація, яку законодавець вимагає для відкриття, а саме: річна звітність банку, квартальна фінансова звітність, результати оцінки активів банку з розподілом за видами активів і зазначенням незалежного суб’єкта оціночної діяльності, способу оцінки та дати, на яку здійснена оцінка; результати інвентаризації майна банку та формування ліквідаційної маси; кошторис витрат Фонду на здійснення тимчасової адміністрації та/або ліквідації банку;  про укладені договори між Фондом і третіми особами стосовно утримання і збереження активів банку, оцінки та реалізації майна банку, проведення аудиту, охорони майна та приміщень банку. Уповноважений працівник Фонду також не контролює виконання банком вимог щодо оприлюднення останніх фінансових звітів та не виконує свої зобов’язання щодо цього питання.

На основі проведеного дослідження сайтів 20 банків, що ліквідуються можна зробити висновок, що оприлюднення інформації на них залежить від уповноважених осіб Фонду. В одних банках на сайті, де збережена інформація про попередню діяльність  викладені новини про запровадження ліквідаційної процедури та оголошення про продаж майна на відповідному майданчику і виплату заборгованості вкладникам та кредиторам. В інших банках відсутня попередня інформація про банк,  в наявності тільки інформація про початок процедури ліквідації банку та про уповноважену особу, про виплату депозитів в гарантованій сумі, про зміну реквізитів для погашення зобов’язань, про задоволення вимог кредиторів відповідної черги, про продаж активів та звіт про виплати та надходження на відповідну дату. В публікації звітів про виплати та надходження не спостерігається відповідної черговості, звіти оприлюднюються на розсуд уповноваженої особи Фонду.

Поточна інформація про суму реалізованих активів неплатоспроможного банку без співставлення з непогашеними зобов’язаннями на сайті Фонду не висвітлює реальної картини справ щодо процесу ліквідації.

В рамках забезпечення функціонування системи гарантування вкладів, захисту прав та інтересів вкладників, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб здійснює контрольні функції у вигляді перевірок банків, які є учасниками  Фонду.

На рис. 1 наведена інформація щодо виявлених порушень у діяльності учасників Фонду, інспектування яких було проведено.

 

Рис. 1. Частка порушень прав вкладників у загальному обсязі порушень, виявлених у 2011-2014 рр., %

Джерело:  складено автором на основі [6].

 

З метою виконання покладених на Фонд функцій та контролю з боку Фонду за залученням банками вкладів фізичних осіб, встановлено вимоги до учасників стосовно надання ними звітності, сплати учасниками  збору до Фонду, формування бази даних про вкладників в учасниках Фонду та про порядок інформування вкладників про систему гарантування вкладів в Україні [5].

Загалом за результатами проведених перевірок у 2010 році встановлено порушення у 50 учасників Фонду з 96, тобто 52% від загальної кількості перевірених учасників Фонду в зазначеному році. У 2011 році за результатами проведених перевірок встановлено 97 порушень у 58 учасників Фонду, з 82 перевірених банків, тобто 71% від загальної кількості перевірених учасників Фонду в зазначеному році. У 2012 році, було встановлено 205 порушень у 74 учасників Фонду, з 77 перевірок, тобто 96% від загальної кількості перевірених учасників Фонду. У 2014 році здійснено 92 інспекційні перевірки учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Загальна кількість порушень у звітності Фонду не наведена, присутня інформація тільки про питому вагу порушень в загальній кількості. Найбільше порушень припадає на повноту і достовірність ведення бази даних про вкладників – 40,8%, на подання недостовірної інформації в звітності – 29,1%  та несвоєчасне  повідомлення Фонду про зміну відомостей у Реєстрі учасників Фонду – 16,8% [6]. За результатами перевірок банки усували виявлені порушення, що проводило до нормалізації відносин між Фондом і учасниками та до виконання законодавчих вимог.

Висновки. Підсумовуючи зроблено дослідження можливо констатувати, що не повністю виконуються вимоги Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» щодо інформування суспільства про результати дій Фонду. Це стосується в першу чергу частини 5 статті 18 Закону. Відсутня інформація про склад активів та ліквідаційну масу, про укладені договори між Фондом і третіми особами щодо виконання замовлених робіт для конкретного банку. Вкладники, кредитори і всі зацікавлені особи позбавлені інформації про вартість ліквідаційної процедури в кожному банку та витрати Фонду на тимчасову адміністрацію. Станом на 2015 рік дослідження фінансової грамотності українців  щодо обізнаності в системі гарантування  вкладів показало дуже низький рівень знань: тільки 22% респондентів правильно відповіли на більше ніж 75 відсотків запитань [6]. Тому формуючи роз’яснення, новини та прес-релізи Фонду необхідно враховувати цей фактор, а не посилатись на відповідну статтю закону, без тлумачення її сутності. Розширення прозорості Фонду та банків на всіх стадіях їх життєдіяльності буде сприяти стабілізації ситуації на банківському депозитному ринку та формувати довіру вкладників до банківської системи.

 

Література.

1. Аржевітін С. Чому і як слід реформувати систему гарантування вкладів // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 11. – С. 3–7.

 2. Волосович С., Тринчук В. Особливості й тенденції розвитку національної системи страхування банківських вкладів в умовах євроінтеграції // Вісник Національного банку України. – 2007. – № 8. – С. 28–34.

3. Галайко Н. Р. Система гарантування вкладів в банківській системі України та Європейському Союзі // Ефективна економіка. – 2015. – № 5. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4087&p=1

4. Козьменко С. Реформа національної системи гарантування  вкладів: ключові положення та перспективи розвитку  / С.Козьменко, І. Школьник, Т. Савченко // Вісник НБУ. – 2012. - № 6. – С. 14–21.

5. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 23.02.2012 року № 4452-VI [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon1.rada.gov.ua

6. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.fg.gov.ua.

 

References.

1. Arzhevitin S. (2010), “Why and how to reform the Deposit guarantee system”, Visnyk Natsional'noho banku Ukrainy, vol. 11, pp. 3–7.

2. Volosovych S., Trynchuk V. (2007), “Features and trends of development of the national system of Deposit insurance in terms of European integration”, Visnyk NBU, vol. 8, pp. 28–34.

3. Halajko N. R. (2015), The Dposit Guarantee System in the banking system of Ukraine and the European Union”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4087&p=1 (06 November 2015).

4. Koz'menko S., Shkol'nyk I., Savchenko  T. (2012), “Reform of the national deposit insurance system: the key position and prospects”, Visnyk NBU, vol. 6, pp. 14–21.

5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine About the Deposit Guarantee System, available at: http://zakon1.rada.gov.ua (Accessed 10 November 2015).

6. Deposit guarantee fund, available at: http://www.fg.gov.ua (Accessed 09 November 2015)

 

Стаття надійшла до редакції 17.11.2015 р.