EnglishНа русском

Ефективна економіка № 11, 2015

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ІНСТРУМЕНТІВ ТА МЕТОДІВ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ БІОЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ
Ю. М. Гальчинська

УДК 338.2:620

 

Ю. М. Гальчинська,

к. е. н, доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі,

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

 

АНАЛІЗ ІНСТРУМЕНТІВ ТА МЕТОДІВ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ БІОЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ

 

Julia Galchynska,

Ph.D., Associate Professor, Department of Marketing and International Trade

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

 

Analysis tools and techniques bioenergy STRATEGIC PLANNING IN UKRAINE

 

У статті розглянуто SWOT і PEST аналізи, як методи та інструменти стратегічного  планування біоенергетики України. Досліджено процес застосування маркетингових досліджень на ринку біопалива. Проаналізовано сильні та слабкі, можливості та загрози біоенергетики, було окреслено найголовніші, а саме - великий потенціал біомаси (до 25 млн т умовного палива); значні обсяги продукції біомаси експортується в якості сировини (деревина, ріпак, насіння соняшнику, сої); недоліки законодавства; отримання та перенесення досвіду європейських країн в галузі біоенергетики. Також розглянуто та оцінено вплив чинників макросередовища на результати поточної і майбутньої діяльності галузі.

 

The article described the SWOT and PEST analyses, as the methods and tools of strategic planning of bioenergy in Ukraine. The process of application of marketing research in the biofuel market. Analyzed strengths and weaknesses, opportunities and threats of bioenergy, were the main outlines, was the high biomass potential (up to 25 million tons of conditional fuel); significant volumes of  biomass is exported as raw material (wood, rapeseed, sunflower seeds, soybeans); the deficiencies in the legislation; the receipt and transfer of experience of European countries in the field of bioenergy. Also reviewed and evaluated the influence of macro-environmental factors on results of current and future activities industry.

 

Ключові слова: маркетингові дослідження, методи, SWOT аналіз, PEST аналіз, біоенергетика.

 

Keywords: market research, methods, SWOT analysis, PEST analysis, bioenergy.

 

 

Постановка проблеми. Маркетингові дослідження є основним засобом збору й аналізу інформації, яка потрібна для прийняття економічно обґрунтованих рішень у перманентно мінливих умовах ринкового середовища.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням методики проведення маркетингових досліджень присвячені роботи багатьох зарубіжних та українських вчених: А.М. Войчака, Є.П. Голубкової, І.В. Корнєєва, Г.Д. Маслова, А.О. Старостіної, А.В. Федорченко, Ф. Котлера. Зокрема, дослідження біоенергетики розглядались у працях Г.Г. Гелетухи, Т.А. Железної, О.Н. Олійник, О.М. Шпичака, М.М. Ярчука та інших вчених, проте процес дослідження біоенергетики вимагає постійного вдосконалення та розвитку.

Мета дослідження. Проаналізувати основні інструменти та методи стратегічного планування біоенергетики в Україні.

Виклад основного матеріалу. Маркетингові дослідження ринку включають вивчення та прогнозування його кон’юнктури, розрахунок його місткості, визначення прогнозних показників збуту продукції, аналіз поведінки споживачів і конкурентів, а також конкурентного середовища в цілому [1, с. 33]. При дослідженні біоенергетики в Україні головним завданням було обґрунтувати вирішення однієї з найважливіших проблеми суспільства – забезпечення потреб в енергетичних ресурсах і зниження енергетичної залежності на основі використання біомаси.

Одним із ключових етапів побудови ефективного стратегічного плану розвитку є визначення реального стану середовища, в якому функціонує система. Методологічною базою оцінки цього стану стали SWOT- PEST аналізи. На початку розглянемо та застосуємо SWOT-аналіз, який допомагає з’ясувати, яка із стратегій розвитку на тлі наявних сильних і слабких сторін є найкращою. SWOT-аналіз відомий з 60-х рр. ХХ століття. В 1963 р. у Гарварді на конференції проблем бізнес-політики професором K. Andrews вперше було запропоновано нову методику стратегічного планування. З появою цього методу аналітики отримали інструмент, який дозволив з дотриманням логіки та правдивості вибудовувати схеми взаємодії сил, слабкостей, можливостей і загроз існуванню економічних систем [2;6]. З 60-х років минулого століття і дотепер SWOT-аналіз залишається класичним інструментом стратегічного планування розвитку суспільно-економічних систем як на мікро, так і на макрорівні. Він став найбільш ефективним управлінським методом виявлення цілей і пріоритетів розвитку на стратегічну перспективу.

Існує безліч інструментів маркетингових досліджень, що допомагають збирати та аналізувати необхідну інформацію, але одним з найбільш дієвих інструментів, що використовуються в умовах зіставлення альтернатив є метод «SWOT-аналізу» (від англ. Strengths - сильні сторони, Weaknesses - слабкі сторони, Opportunities - можливості, Threats - загрози). Його суть полягає, з одного боку у виявленні та, по можливості, усуненні слабких сторін фірми або продукту в порівнянні з конкурентами, а з іншого боку ще більш цілеспрямованому використанні і розвитку виявлених сильних сторін [5].

Для України біоенергетика є одним із стратегічних напрямків розвитку сектора поновлюваних джерел енергії, враховуючи високу залежність країни від імпортних енергоносіїв, у першу чергу, природного газу. Україна має великий потенціал біомаси  доступної для виробництва енергії, проте темпи розвитку біоенергетики в Україні досі суттєво відстають від європейських [4]. Для більшого детального дослідження мікро та макросередовища даної галузі ми застосували два методи  SWOT, PEST – аналізи (табл.1,2). З результатів дослідження,  було віднесено до сильних сторін великий потенціал біомаси, великий запас невикористаних земель, які можна використати під вирощування енергетичних культур, з маркетингової сторони, також важливо зазначити, про невисоку конкуренцію в середині галузі.

 

Таблиця 1.

SWOT-аналіз біоенергетики України

Сильні сторони

Слабкі сторони

- великий потенціал біомаси (до 25 млн т тонн умовного палива);

- багато відходів і зернових культур;

- наявність деревини і сільськогосподарських промислових відходів;

- висока вартість традиційних джерел енергії;

- порівняно низька конкуренція в галузі;

 - Ефективним інструментом підтримки є "зелений" тариф на електроенергію (складає 12,39 євроцента / кВт/ год).

- низьке внутрішнє споживання продуктів біоенергетики;

- значні обсяги продукції біомаси експортується в якості сировини (деревини, ріпаку, насіння соняшнику, сої), а не як продукти біопалива;

- нестабільні поставки і відсутність довгострокових контрактів на постачання сировини для виробництва біомаси;

- недостатня кількість фінансових ресурсів і капіталовкладень;

- сезонний дефіцит постачання сировини для виробництва біомаси;

- висока вартість транспортування і логістичних послуг;

- субсидування державою цін на газ і теплову енергію для населення

Можливості

Загрози

- високий рівень зацікавленості біоенергетикою на зовнішньому ринку, розвивиток внутрішнього попиту;

- сертифікація продукції відповідно до вимог ЄС;

- експорт сертифікованої сировини для біоенергетики та її переробки;

- підтримка учасників фінансування біоенергетичних проектів;

- кредитні лінії, технічна допомога та експериментальні схеми, фінансовані міжнародними фінансовими організаціями;

- передача знань і досвіду в галузі управління біомасою.

- недоліки в законодавстві та відсутність чинного уряду програм та комплексних цілей і пріоритетів;

- у Законі України "Про електроенергетику" є неадекватне ("вузька") визначення терміна «біомаса»;

- сильне лобі в газовій, нафтовій та вугільній промисловості;

- проблеми зі збутом електроенергії з біомаси на ринку електроенергії;

- зростаюча конкуренція на міжнародному ринку твердого біопалива;

- Ризики, властиві в сільськогосподарському та лісового бізнесу (погані погодні умови, неврожай сільськогосподарських культур);

- не встановленні ринкові умови для виробництва та використання біоетанолу та біодизеля.

Джерело: власні дослідження автора

 

Проте недосконала державна політика, щодо розвитку біоенергетики, застаріле обладнання, неузгодженні правила, щодо збуту електроенергії з біомаси на ринку електроенергії, дають підстави стверджувати, що дана галузь потребує багато капіталовкладень, запозичення досвіду європейських країн для подальшого розвитку.

Для дослідження макросередовища біоенергетики було застосовано метод PEST-аналізу. Метою PEST-аналізу є моніторинг змін макросередовища за чотирма вузловими напрямами і виявлення тенденцій, подій, непідконтрольних підприємству, але таких, які впливають на результати прийнятих стратегічних рішень. PEST - аналіз полягає у виявленні і оцінці впливу чинників макросередовища на результати поточної і майбутньої діяльності підприємства. Виділяють чотири групи чинників, найбільш суттєвих для стратегії підприємства [1, с.65; 5, с. 84]:

- політико-правові (PPolitical): урядова стабільність, зміна законодавства; державний вплив на галузі, включаючи долю держвласності; державне регулювання; конкуренція в галузі; податкова політика.

- економічні (E – Economic): загальна характеристика економічної ситуації (підйом, стабілізація, спад); курс національної валюти і ставка рефінансування; рівень інфляції; рівень безробіття; ціни на енергоресурси.

- соціокультурні (S – Sociocultural): демографічні зміни; зміна структури доходів; відношення до праці і відпочинку; соціальна мобільність населення; активність споживачів.

- технологічні (T – Technological): державна технічна політика; значимі тенденції в галузі технологій; нові продукти (швидкість оновлення і освоєння нових технологій); нові патенти.

Застосовуючи на практиці дане дослідження та отримавши результати, можна стверджувати, що політична та економічна ситуація в країні залишається дуже важкою та непередбачуваною не тільки для біоенергетичної галузі, а й для країни в цілому. Високий рівень інфляції, високі ставки по кредитам, зміна курсів валют, військові дії на сході країни всі ці фактори створюють бар’єри для розвитку біоенергетики (табл.2).

 

Таблиця 2.

PEST - аналіз біоенергетики України

Політико-правові

Економічні

- військові дії на сході країни;

- високий рівень корупції в Україні;

- місцеві вибори 2015 року;

- зміна законодавства;

- субсидування державою цін на газ і теплову енергію для населення;

- "зелений" тариф на електроенергію (складає 12,39 євроцента / кВт ∙ год), тариф на електроенергію, вироблену з відновлюваних джерел енергії, у тому числі з біомаси

- ВВП (валовий внутрішній продукт) в 2014 = 99358000 грн (без Криму і Севастополя) менше - 45,4%, ніж у 2013 році;

- великі ставки за кредитами до 50%;

- інфляція за 110%

-курси валют продовжують зростати - 24 грн /дол;

Соціокультурні

Технологічні

- вузький ринок праці;

- відсутність кваліфікованих фахівців в області біоенергетики

- довгострокові терміни окупності;

- відсутність оновленої якості обладнання;

- довгострокові реконструкції старого обладнання

Джерело: власні дослідження автора

 

Проте, залучення інвестицій, довгострокові контракти з європейськими країнами, удосконалення державної підтримки в стимулюванні вирощування енергетичних культур, через механізми субсидування виробників, а також популяризація та перенесення досвіду у виробництві біоенергетики, сприятиме розвитку галузі.

Висновок. Усунення проблем і загроз на основі проведеного SWOT-аналізу та глибокого дослідження на основі PEST - аналізу дасть можливість удосконалювати стратегії розвитку галузі, широко впроваджувати біоенергетичні технології та зміцнювати енергетичну незалежність України.

 

Література.

1. Войчак А.В. Маркетингові дослідження: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / А.В. Войчак. – К.: КНЕУ, 2001. – 119 с.

2. Белер Х. Методы исследования рынка. / Х. Белер. – Х.: ГМ, 2013. – 296 с.

3. Гелетуха Г.Г., Железная Т.А., Олейник Е.Н., Гелетуха А.И. Перспективы производства електрической энергии из биомассы в Украине/ Г.Г Гелетуха, Т.А. Железная, Е.Н. Олейник, А.И. Гелетуха // Промышленная теплотехника. – 2013, Т. 35, № 6. – С. 67-75.

4. Гелетуха Г.Г., Железная Т.А. Барьеры для развития биоенергетики в Украине. Часть 2 / Г.Г. Гелетуха, Т.А. Железная // Промышленная теплотехника. – 2013, Т. 35, № 5. – С. 43-47.

5. Турченюк М.О., Швець М.Д. Маркетинг: підручник / М.О. Турченюк,    М.Д. Швець. – К.: Знання, 2011. – 318 с.

6. Хижина М. А. Анализ инструментов стратегического планирования/ М.А.Хижина // Молодой ученый. — 2013. — №11. — С. 500-503.

7. Статистична інформація. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

8. Офіційний веб-сайт Міністерства аграрної політики України [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.minagro.kiev.ua.

 

References.

1. Vojchak, A.V. (2001), Marketynhovi doslidzhennia: Navch.-metod. posibnyk dlia samost. vyvch. dysts. [Marketing research], KNEU, Kyiv, Ukraine.

2. Beler, Kh. (2013), Metody ysledovanyia rynka. [Market research methods], GM, Kharkiv, Ukraine.

3. Heletukha H.H., Zheleznaia T.A., Olejnyk E.N., Heletukha A.Y. (2013), perspektivy proyzvodstva elektrycheskoj enerhyy yz byomassy v Ukrayne [Prospects for production of electricity from biomass in Ukraine],  Kyiv, Ukraine.

4. Heletukha H.H., Zheleznaia T.A. (2013), Bar'ery dlia razvytyia byoenerhetyky v Ukrayne. Chast' 2 [Barriers to bioenergy development in Ukraine. Part 2],Kyiv, Ukraine.

5. Turcheniuk, M.O. and Shvets' M.D. (2011), M.D. Marketynh : pidruchnyk [Marketing research], Znannia,  Kyiv, Ukraine.

6. Khyzhyna M. A. (2013), Analyz ynstrumentov stratehycheskoho planyrovanyia [Analysis of strategic planning tools],  Kyiv, Ukraine.

7. The official web site of the State Statistics Committee Ukrainy (2014), available at: http://www.ukrstat.gov.ua.

8. The official web site of the Ministry of Agrarian Policy of Ukraine (2014), available at: http://www.minagro.kiev.ua.

 

Стаття надійшла до редакції 18.11.2015 р.