EnglishНа русском

Ефективна економіка № 11, 2015

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ
І. І. Безверха

УДК 332.4_021.6(965):[ 334.72:669]

 

І. І. Безверха,

аспірант кафедри економіки підприємств, Запорізька державна інженерна академія

 

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ

 

I. Bezverkha,

postgraduate student of business economics, Zaporozhye State Engineering Akademy

 

STRATEGIC PRIORITIES OF INCREASING  COMPETITIVENESS OF  METALLURGICAL ENTERPRISES BASED ON LOGISTIC APPROACH

 

В межах даної статті здійснено дослідження передумов та пріоритетів формування та підвищення конкурентоспроможності вітчизняних металургійних підприємств в сучасних умовах. Проаналізовано систему управління конкурентоспроможністю цих підприємств, сформовано рекомендації щодо вибору стратегії підвищення їх конкурентоспроможності з існуючих альтернатив. Запропоновано порядок визначення стратегічних пріоритетів розвитку системи управління конкурентоспроможністю підприємств металургії. Відзначено важливість та доцільність застосування логістичного підходу з метою вдосконалення системи підвищення конкурентоспроможності підприємств металургії; сформовано та обгрунтовано схему впровадження моделі підвищення конкурентоспроможності підприємств металургії на основі логістичного підходу. За результатами проведеного дослідження автором зроблені грунтовні висновки та пропозиції щодо подальших розвідок у даному напрямі, зокрема сформовано стратегічні орієнтири внутрішнього розвитку підприємств металургії.

 

The paper studies the background and priorities of the formation and increasing the competitiveness of domestic steel enterprises in modern conditions. The system of managing the competitiveness of these enterprises is analyzed; the recommendations for choosing a strategy to improve competitiveness of the existing alternatives are provided. It The procedure for determining the strategic priorities of the development of the system of managing the competitiveness of enterprises of metallurgy is suggested. The importance and usefulness of the logistical approach to improve the competitiveness of enterprises of metallurgy is noted; the scheme of implementation of the model to increase the competitiveness of the enterprises of metallurgy based on the logistics approach is formed and grounded.

 

В статье проведено исследование предпосылок и приоритетов формирования и повышения конкурентоспособности отечественных металлургических предприятий в современных условиях. Проанализирована система управления конкурентоспособностью этих предприятий, сформированы рекомендации по выбору стратегии повышения их конкурентоспособности из существующих альтернатив. Предложен порядок определения стратегических приоритетов развития системы управления конкурентоспособностью предприятий металлургии. Отмечена важность и целесообразность применения логистического подхода с целью совершенствования системы повышения конкурентоспособности предприятий металлургии; сформирована и обоснована схема внедрения модели повышения конкурентоспособности предприятий металлургии на основе логистического подхода.

 

Ключові слова: металургійні підприємства, логістичний підхід, конкурентоспроможність підприємств, стратегія розвитку, стратегічні пріоритети, стратегічне управління конкурентоспроможністю.

 

Keywords: steel enterprises, logistics approach, competitiveness of enterprises, development strategy, strategic priorities, strategic management of competitiveness.

 

Ключевые слова: металлургические предприятия, логистический подход, конкурентоспособность предприятий, стратегия развития, стратегические приоритеты, стратегическое управление конкурентоспособностью.

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Проблема ефективного функціонування і розвитку металургійний підприємств є багатогранною і досить складною, оскільки тісно пов'язана із загальним розвитком промислового виробництва, адаптацією металургійний підприємств до ринкового середовища і необхідністю підвищення конкурентоспроможності металургійної продукції, підприємств, галузі в цілому. Тому процес розвитку конкурентних стосунків в цій сфері і проблема підвищення конкурентоспроможності продукції металургійний підприємств розглядаються як передумова досягнення стратегічних цілей розвитку підприємства.

Одним з дієвих методичних інструментів стимулювання організаційних, економічних, технологічних та технічних факторів підвищення конкурентоспроможності підприємств металургії в сучасних умовах є логістичний підхід [10]. Застосування даного підходу дозволяє істотно покращати обслуговування клієнтури, скоротити термін доставки вантажів, підвищити ефективність використання транспорту, приймати науково-обґрунтовані рішення при вирішенні конкретних завдань розвитку підприємства [3, с. 98-100], наслідком чого є зростання конкурентоспроможності продукції та підприємства в цілому. Слід також прагнути до безперервності планування та контролю функціонування системи управління конкурентоспроможністю на основі логістичних принципів. Цей контроль повинен мати дворівневу структуру: стратегічний контроль управління процесами і тактичний (оперативний, поточний) контроль.

Означені проблеми, поряд з необхідністю першочергової уваги до стратегічного рівня формування інструментарію підвищення конкурентоспроможності металургійного підприємства на основі логістичного підходу, визначили актуальність теми даної наукової статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор. Серед вітчизняних та зарубіжних вчених, що плідно працювали над дослідженням проблеми конкурентоспроможності підприємств, слід виділити Г.Л. Азоєва, В.В. Арестенка, Л.В. Балабанову, Л.Є. Довганя, М.О. Кизима, І.В. Нижника, В.С. Пономаренка, М. Портера, О.М. Тридіда, Р.А. Фатхутдинова. Що стосуються металургійної галузі, вивчення проблем виробництва та реалізації металургійної продукції є предметом дослідження таких вчених, як В.Геєць, Г.Пивняк, В.Мазур, А.Богачов, Ю.Макогон, А.Пікус та інші. Натомість, незважаючи на популярність даної проблематики в наукових колах, різноплановість проведених досліджень, існування розвинутої науково-методичної бази оцінки конкурентоспроможності, потребує подальшого розвитку та формування нових наукових рішень проблема визначення та реалізації пріоритетів підвищення конкурентоспроможності з застосуванням логістичного підходу на стратегічному рівні управління підприємством.

Формулювання цілей статті. Метою даної статті є виявлення передумов та формування стратегічних пріоритетів розвитку системи підвищення конкурентоспроможності металургійних підприємств на основі логістичного підходу.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів. Формування науково-практичних рішень у сфері стратегічного управління конкурентоспроможністю металургійного підприємства, на думку автора даної статті, може бути здійснено на основі виділення наступних базових передумов:

1) Розвиток металургійного підприємства в сучасному конкурентному середовищі має бути керованим, при цьому базовим рівнем формування інструментарію управління розвитком має бути стратегічний рівень, що вимагає формування стратегії підвищення конкурентоспроможності металургійного підприємства. Втілення даної стратегії сприятиме ефективній діяльності підприємства в конкурентному середовищі [1].

2) Діяльність сучасного металургійного підприємства в конкурентному середовищі пов'язана з постійними змінами, динамічністю впливу середовища, що вступає в конфлікт з необхідністю довгострокового стратегічного планування, отже, стратегія підвищення конкурентоспроможності металургійного підприємства повинна містити елементи, які реагують на зміни конкурентного середовища і надавати можливості адаптації управлінської системи до цих змін [5; 8]. Але управління повинне залишатися стратегічним, тобто – орієнтованим на досягнення стратегічних цілей (забезпечення певного рівня конкурентоспроможності, завоювання ринкових позицій тощо).

3) Розвиток металургійного підприємства в сучасному конкурентному середовищі доцільно базувати на поширенні використання логістичного підходу до управління [11]. Стратегія підвищення конкурентоспроможності металургійного підприємства має включати орієнтири для виконання основних логістичних задач мінімізації витрачання ресурсів за одночасного досягнення максимуму позитивного ефекту, тобто створювати можливості для вдосконалення технічних, технологічних, організаційно-економічних, управлінських процесів на підприємстві, створюючи передумови підвищення конкурентоспроможності підприємства і для його розвитку.

4) Показуючи взаємозв'язок пріоритетів: розвиток – конкурентоспроможність – логістичний підхід (рис. 1), слід розуміти, що кожен з вказаних пріоритетів діяльності сучасного підприємства металургії реалізується за певних умов. З одного боку – це ринкові умови, з іншого – вплив держави на діяльність суб'єктів ринку. В металургії роль державного регулювання часто є визначальним чинником і розвитку, і конкурентоспроможності як його основи.

5) Завершальним етапом формування стратегічних напрямів підвищення  конкурентоспроможності  підприємств металургії є обґрунтування порядку і наповнення процесу впровадження системи логістичного забезпечення конкурентоспроможності підприємств металургії. Цей порядок зумовлює можливість реалізації основних, життєво важливих для розвитку, підвищення конкурентоспроможності і інноваційних перетворень напрямів діяльності металургійних підприємств.

 

Рис. 1. Пріоритети розвитку металургійного підприємства в сучасних умовах

Джерело: розроблено автором.

 

Ефективна діяльність металургійних підприємств в конкурентному середовищі означає, що їх виробнича та маркетингова діяльність повинна максимально повно відповідати споживчому попиту, забезпечувати максимальну окупність засобів виробництва і капіталу.

Конкурентоспроможність є найважливішою умовою економічного виживання металургійного підприємства [2, с. 117-118; 9], об'єктом постійної уваги і метою ефективного менеджменту, в той же час вона характеризується наступними ознаками (рис. 2).

Проблемні моменти майбутньої діяльності розглядаються стратегією через пошук додаткових можливостей коригування слабких сторін діяльності підприємства. На підставі отриманої інформації розробляється узагальнена модель розробки стратегії розвитку підприємства, яка базується на обґрунтованому виборі напрямів розвитку підприємства металургії.

 

Рис. 2. Характеристика конкурентоспроможності металургійних підприємств

Джерело: розроблено автором на основі дослідження [4; 6; 7]

 

Для кожного металургійного підприємства і його системи управління вибір пріоритетів стратегічного розвитку носить прикладний характер і ґрунтується на врахуванні впливу поточних показників і кінцевих результатів різних процесів на конкурентоспроможність цих підприємств, чіткому баченні їх ресурсних можливостей і прийнятності засобів залучення додаткових ресурсів. Така позиція дозволяє побудувати графічну модель аналізу і визначення пріоритетів розвитку системи управління конкурентоспроможністю підприємств металургії (рис. 3).

 

Рис. 3. Порядок визначення стратегічних пріоритетів розвитку системи управління конкурентоспроможністю підприємств металургії

Джерело: розроблено автором

 

Модель підвищення конкурентоспроможності підприємств металургії  на основі  логістичного підходу є елементом системи управління конкурентоспроможністю підприємства і інструментом реалізації стратегічних цілей його розвитку, що за умови адекватної побудови і використання даної моделі сприяє ефективному управлінню завдяки:

- синхронізації цілей на різних рівнях управління організацією (стратегічному, тактичному, оперативному) з одночасним подоланням опору інноваціям;

- максимально швидкому просуванню ідей, що генеруються, від концепції до комерціалізації з мінімальними витратами ресурсів;

- створенню каналів зв'язку усередині організації із зовнішніми контрагентами з метою своєчасного забезпечення спеціалізованими знаннями;

- руйнуванню перешкод в координації між інноваційними проектами і командою;

- встановленню дисципліни для управління знаннями і забезпечення інформацією.

Передумовами розробки моделі підвищення конкурентоспроможності підприємств металургії на основі логістичного підходу мають бути:

- опис стартових умов, характеристик, масштабів діяльності підприємства, його місії;

- визначення і оцінка фактичного рівня і динаміки основних параметрів, характеристик, показників системи управління і тенденцій їх змін;

- визначення пріоритетів розвитку тієї, що управляється та управляючої підсистем в процесі дії моделі управління конкурентоспроможністю і можливостей їх вдосконалення;

- визначення існуючих проблемних зон, вибір і обґрунтування шляхів зменшення їх впливу на результат або ліквідації.

Схему впровадження моделі підвищення конкурентоспроможності підприємств металургії  на основі  логістичного підходу представлено на рис. 4.

Стосовно визначення і оцінки фактичного рівня і динаміки основних параметрів, характеристик, показників системи управління конкурентоспроможністю на основі логістичного підходу і тенденцій їх змін, окрім обліку базових чинників зовнішнього середовища важливим є визначення переліку показників, що характеризують логістичну діяльність металургійного підприємства.

 

Рис. 4. Схема впровадження моделі підвищення конкурентоспроможності підприємств металургії на основі логістичного підходу

Джерело: розроблено автором.

 

При формуванні моделі підвищення конкурентоспроможності підприємств металургії на основі логістичного підходу необхідно враховувати, що реалізація цієї моделі безпосередньо впливає на базові організаційні якості конкретного підприємства:

- його здатність передбачати проблеми і можливості, а також приймати стратегічні рішення, пристосовуючись до зовнішніх змін;

- рівень об'єктивності оцінки нових ідей на підприємстві;

- розвиток внутрішніх комунікацій;

- готовність до ризику (здатність інвестувати інноваційні процеси, навіть в умовах невизначеності, з метою удосконалення діяльності);

- здатність управляти процесами, які породжують інновації.

У процесі управлінні конкурентоспроможністю підприємства металургії необхідно враховувати системність цього процесу, а також базовість інноваційного потенціалу у формуванні усієї системи. З метою забезпечення сприйняття інновацій підприємством, управління його конкурентоспроможністю повинно забезпечувати оптимальне співвідношення характеристик впроваджуваних інновацій: об'єкт інновацій; рівень радикальності інновацій; рівень адаптивності інновацій; форма сприйняття інновацій; рівень цілісності інновацій в процесі їх впровадження.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Підсумовуючи, можна відмітити, що успішний розвиток металургійного підприємства можливий лише за умови повноцінної діяльності усієї сукупності взаємопов'язаних економічних механізмів, а також формування і реалізації системи стратегій підприємств металургії на основі логістичного підходу. Відсутність або неналежне функціонування хоч би однієї ланки в системі розвитку підприємства металургії супроводжується негативними мікроекономічними змінами, деформаціями в побудові виробничих стосунків, продуктивних сил тощо, що зрештою впливає на конкурентоспроможність і динаміку розвитку цих підприємств.

Обґрунтована сукупність механізмів і підходів до вибору з існуючих альтернатив, формування і реалізації стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємств металургії зумовлює можливість ефективної, менш ресурсовитратної, динамічної, в максимально можливому ступені прогнозованої реалізації основних, життєво важливих для підвищення конкурентоспроможності і інноваційних перетворень діяльності цих підприємств.

В статті сформовано стратегічні орієнтири внутрішнього розвитку підприємств металургії, запропоновано модель вибору і реалізації стратегії підвищення конкурентоспроможності цих підприємств, що відображає складний взаємопов'язаний комплекс стратегічних заходів, кожен з яких підкоряється єдиній меті. Елементи стратегії можуть мати як захисний, так і наступальний характер, що дозволяє підприємству не лише вирішувати проблему виживання, але і реалізувати перспективи розвитку, посилення конкурентних позицій, формування конкурентних переваг.

 

Список використаної літератури.

1. Гончар В. В. Формування і розвиток системи управління стратегічними змінами підприємств чорної металургії: автореф. дис... докт. екон. наук: 08.00.04 / В. В. Гончар ; ДВНЗ «Приазовський держ. техн. ун-т» – Маріуполь, 2014. – 40 с.

2. Жамойда О. А. Методичні особливості визначенн конкурентоспроможності промислового підприємства / О. А. Жамойда // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №1(91). – С.110-118.

3. Ильяшенко С.Н. Анализ рыночных возможностей инновационного развития предприятия в условиях нечеткой оценки факторов внешней и внутренней среды / С. Н. Ильяшенко, Ю. С. Шипулина // Вісник СумДУ.– Серія: Економіка.– 2010.– №1. – С. 97–102.

4. Катаєв О. Резерви технічного переозброєння енергомістких підприємств гірничо-металургійного комплексу Донбасу / О. Катаєв // Економіка України. – 2012. – №2. – C. 84-88.

5. Ландіна, Т. В. Організаційно-економічні механізми адаптації підприємства до умов ринку / Т. В. Ландіна. – К. : Наукова думка, 1994. –283 с.

6. Металургія: порятунок у розвитку внутрішнього ринку [Електронний ресурс] / Голос України: інформаційний портал. – Режим доступу :http://golosukraine.com/publication/ekonomika/parent/21801-metalurgiya-poryatunok-u-rozvitku-vnutrishnogo-rin.

7. Пікус А. Ю. Металургійна галузь України: тенденції і перспективи / А. Ю. Пікус // Актуальні проблеми економіки – 2011 – №4(118) – С. 92-102.

8. Соколова, Л. В. Адаптация предприятий к условиям рынка / Л. В. Соколова. – Харьков: ФОРТ, 1996. – 246 с.

9. Соляник Л. Г. Оцінка фінансової складової конкурентоспроможності підприємств металургійної галузі [Електронний ресурс] / Л. Г. Соляник // Фінанси галузі та підприємства. – 2011. – №2. – Режим доступу: http://eaf.nmu.org.ua/ua/pro_kaf.

10. Сток Дж. Р. Стратегическое управление логистикой / Дж. Р. Сток, Д. М.Ламберт; пер. с 4-го англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 797 с.

11. Ткачова А. В. Кластерний аналіз металургійних підприємств на основі виробничих, фінансово-економічних та логістичних показників діяльності [Електронний ресурс] / А. В.Ткачова // Вісник Запорізького національного університету, 2012. – №1(13). – Режим доступу:   http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2012/eco-1-2012/037-44.pdf.

 

References.

1. Gonchar, V.V. (2014), “Formation and development of system of strategic changes in the steel industry”, Abstract of Ph.D. dissertation, Global economy, Azov State Technical University, Mariupol, Ukraine.

2. Zhamoyda, O.A. (2009), “Methodological features determining the competitiveness of industrial enterprises”, AktualnI problemi ekonomiki, vol. 1, pp. 110–118.

3. Ilyashenko, S.N. аnd Shipulina Yu.S. (2010), “Analysis of market opportunities of innovative development of the enterprise in terms of fuzzy evaluation of factors internal and external environment”, Visnik SumDU.– Series: Economy, vol. 1, pp. 97–102.

4. Kataev, O. (2012), “Provisions of revamping energy intensive mining and smelting complex Donbass”, Ekonomika Ukrayini, vol. 2, pp. 84–88.

5. Landina, T.V. (1994), Organizatsiyno-ekonomichni mehanizmi adaptatsiyi pidpriemstva do umov rinku [Organizational-economic mechanism of enterprise adaptation to market conditions], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.

6. “Metallurgy: salvation in the development of the internal market”, Golos Ukrayini, [Online], available at: http://golosukraine.com/publication/ekonomika/parent/21801-metalurgiya-poryatunok-u-rozvitku-vnutrishnogo-rin, (Accessed).

7. Pikus, A.Yu. (2011), “Metallurgical industry Ukraine: trends and prospects”, Aktualni problemi ekonomiki, vol. 4(118), pp. 92–102.

8. Sokolova, L.V. (1996), Adaptatsiya predpriyatiy k usloviyam ryinka [Adaptation of enterprises to the market conditions], FORT, Kharkov, Ukraine.

9. Solyanik, L.G. (2011), “Evaluation of the financial component of the competitiveness of the metallurgical industry”, Finansi galuzi ta pidpriemstva, [Online], vol. 2, available at: http://eaf.nmu.org.ua/ua/pro_kaf, (Accessed    ).

10. Stok, Dzh. R. and Lambert, D.M. (2005), Strategicheskoe upravlenie logistikoy [Strategic logistics management], INFRA-M, Moscow, Russia.

11. Tkachova, A.V. (2012), “Cluster analysis of metallurgical enterprises from manufacturing, financial, economic and logistic performance”, Visnik Zaporizkogo natsionalnogo unIversitetu, [Online], vol. 1(13), available at: http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2012/eco-1-2012/037-44.pdf.

 

Стаття надійшла до редакції 18.11.2015 р.