EnglishНа русском

Ефективна економіка № 2, 2011

УДК 336.145.2

І.С. Ткаченко,

д. е. н., професор кафедри автоматизованих систем та моделювання в економіці,

Хмельницький Національний університет

О.О. Сухіна,

к. н. держ. упр., доцент кафедри економічної теорії та фінансів

 Донбаська національна академія будівництва та архітектури

М.І. Ткаченко,

к. е. н., доцент кафедри фінансів,

Вінницький фінансово-економічний університет

 

ЕНТРОПІЙНИЙ АНАЛІЗ ГАРМОНІЙНОСТІ СКЛАДОВИХ БЮДЖЕТУ

(НА ПРИКЛАДІ БЮДЖЕТУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

 

ENTROPY ANALYSIS OF THE BUDGET’S ELEMENTS GARMONY

(ON THE DONETSK REGION BUDGET’S EXAMPLE)

 

Анотація. В статті висвітлено результати ентропійного аналізу на гармонійність складових доходної та видаткової частин бюджету на прикладі Донецької області.

 

Ключеві слова: бюджет, гармонійність, ентропія, структура, аналіз.

 

Abstract. In the article provided the entropic analysis of harmony of budget’s revenue and expenditure sides on the example of Donetsk region.

 

Keywords: budget, harmony, entropy, structure, analysis.

 

Вступ. При формуванні державної програми економічного і соціального розвитку на кожний наступний рік значна увага приділяється узгодженню макроекономічних показників і функцій відповідних підрозділів Мінекономіки та з питань Європейської інтеграції, а також з регіональними одиницями країни. При цьому особливо доречним є аналіз переліку показників, якими характеризуються бази оподаткування, що складають доходну частину проекту державного бюджету, та визначення переліку та функції тих структурних підрозділів Мінекономіки, що безпосередньо будуть виконувати необхідні розрахунки. Для покращення організації отримання та передачі вхідних даних щодо макропоказників Мінекономіки необхідно розробити механізм процесу руху документів з макропоказниками, кінцевою метою якого стала б розробка всіх показників обґрунтувань, які необхідні Мінфіну для складання проекту бюджету на наступний період. Цей механізм повинен включати як схему процесу руху документів щодо формування макропоказників — обґрунтувань за змістом і строками їх надання, так і форми запитів до відповідних міністерств, відомств та підрозділів Мінекономіки, які передають вхідну інформацію до департаменту економічної стратегії.

В системі заходів бюджетної політики важливу роль відіграють функції і методи, які забезпечують її реалізацію. Основними функціями бюджетної політики є: розподільча, контролююча та стимулююча. Призначення розподільчої функції бюджетної політики — здійснення розподілу та перерозподілу вартості ВВП при формуванні та використанні державних фінансових ресурсів, а контролюючої — організація системи обліку та складання звітності про виконання бюджетів, а також здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства з боку Верховної Ради, Рахункової палати, Міністерства фінансів, Державного казначейства, Державної контрольно-ревізійної служби, місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів відповідних рад народних депутатів. Стимулююча ж функція реалізується через систему податкових ставок і стимулів, проте ця функція на відміну від попередніх найменш розвинена, оскільки чинна податкова система, що формує левову частку доходів зведеного бюджету, виявилась нейтральною відносно і структурної перебудови економіки, і всіх ринкових перетворень щодо економічного зростання та соціального розвитку [1].

У зв’язку з цим для формування дієвих засад бюджетної політики необхідно вирішити проблему трансформації податкової політики та податкової системи в напрямку легалізації тіньових капіталів на основі оптимізації податкового навантаження, необхідним є забезпечення інвестиційних процесів та інноваційного розвитку з метою налагодження ефективної інтеграції в Європейське співтовариство. На основі відновленої податкової системи мають забезпечуватись сприятливі умови для розвитку ринкового середовища через усунення структурних диспропорцій, стимулювання підприємницької діяльності, особливо малого бізнесу, оптимізацію відтворювальних процесів. Все це, в свою чергу, активізувало б стимули щодо нарощування капіталів, а за цих умов бюджет не мав би ні нестачі фінансових ресурсів, ні несвоєчасності виконання зобов’язань та потреби в секвеструванні витрат.

Функції бюджетної політики пов’язані з такими основними функціями зведеного державного бюджету як економічна, управлінська, оборонна, забезпечення виконання боргових зобов’язань, дотримання необхідних вимог щодо екології навколишнього середовища тощо.

Таким чином, ми бачимо, що функції бюджетної політики є важливою ланкою державного управління і лежать в основі бюджетного регулювання. Через систему принципів і функцій бюджетної політики держава не тільки декларує поліпшення соціальних гарантій, а й завдяки бюджету вона забезпечує добробут людей. Тому серед загальновизнаних ознак бюджету як економічної категорії щодо розподілу і перерозподілу ВВП, як фінансового плану держави та як правової категорії, слід надати пріоритет матеріально-речовому втіленню даної категорії з огляду на те, що завдяки бюджету досягається підвищення ефективності в усіх сферах економічного і соціального розвитку суспільства.

Постановка задачі. Для забезпечення дієвості бюджетної політики використовується ряд методів і моделей, які дозволяють визначати її ефективність. Переважно це методи кількісного аналізу з урахуванням факторів інфляції, індексів зростання ВВП та заробітної плати.

Разом з цим пропонуємо на прикладі Державного бюджету Донецької області здійснити якісний аналіз його виконання на протязі трьох років (2007–2009 рр.) Для цього використаємо якісні показники гармонійності, дисгармонійності та прийнятності.

Метод дослідження. Сутність методики цього аналізу полягає в наступному. Враховуючи, що обидві складові бюджету — доходна та видаткові частини, складаються з певних груп, тобто кожна з них має свою структуру, а тому оцінка їх гармонійності і буде свідчити про рівень розподілу за кожною складовою.

Разом з цим, формуючи значення складових обох частин бюджету, присутня певна доля багатозначності, або ентропія (невизначеність) , так і надлишковості, тобто впевненої гарантованості , які разом утворюють повну групу подій, тобто

.

(1)

Враховуючи, що з часом в цілому відбуваються певні перетворення, то і відносні величини  та  також змінюються певним чином:

,

(2)

де  — зміна показника ентропії, тобто невизначеності ,

 — зміна показника впевненості ,

 — коефіцієнт пропорційності.

Інтегруючи диференційне рівняння динамічної узгодженості (2), отримаємо:

,

(3)

де  — стала інтегрування, яку можна прийняти за одиницю цілісності , тоді , а враховуючи рівність (1), отримаємо рівняння

,

(4)

яке, не порушуючи загальності, можемо записати у вигляді

,

(5)

де ,

Розв’язання рівнянь (5) при відповідних значеннях , породжують структурні інваріанти узгодженості компонентів цілісних частин бюджету, яка (узгодженість) досягає своїх якщо не найвищих, то, принаймні, гармонійних станів [2].

Якщо , рівняння (5) перетворюється у

,

(6)

додатнім розв’язком якого є , тоді , що відповідає значенню Золотого перетину, а при  маємо:

,

(7)

що відповідає наступному інваріанту Золотого перетину:  і , подальші значення наведено у таблиці 1.

Не вдаючись в подальші математичні подробиці цієї методики, відзначимо, що, якщо  — значення структурної неузгодженості, яка обчислюється за формулою К. Шеннона для оцінки ентропії системи, що складається з  ієрархічних рівнів, для кожного з яких визначено певну долю , :

,

(8)

то для структурноствореної системи з числом -структурних рівнів, вона відповідає значенням координат точок гармонійності вузлової лінії динамічного розвитку

.

(9)

Тут  — нормальна функція (функція Гауса) з математичним сподіванням  та дисперсією ,

 — доля -ї складової цілісної структури .

Таблиця 1. Значення показників гармонійності структури систем з  ієрархічними рівнями.

 

0

1

0

0,5

0,5

0

0,5

0,5

1

2

0,30103

0,618304

0,618034

0,000270209

0,381966

0,381696

2

3

0,477121

0,683362

0,6823

0,00106211

0,3177

0,316638

3

4

0,60206

0,726433

0,7245

0,001932898

0,2755

0,273567

4

5

0,69897

0,757715

0,7549

0,002814612

0,2451

0,242285

5

6

0,778151

0,78176

0,7781

0,003660074

0,2219

0,21824

6

7

0,845098

0,800972

0,7965

0,004471949

0,2035

0,199028

7

8

0,90309

0,816761

0,8117

0,005060931

0,1883

0,183239

8

9

0,954243

0,83002

0,8243

0,005719549

0,1757

0,16998

9

10

1

0,841345

0,8351

0,006244746

0,1649

0,158655

10

11

1,041393

0,851153

0,8444

0,006753332

0,1556

0,148847

При цьому зауважимо, що  обмежує послідовність   зверху при наближенні до одиниці, що зрозуміло з таблиці 1.

Враховуючи те, що гармонійність структури бюджетних складових досягається тільки для цілочислових значень , а вони визначаються за логарифмічною віссю, то проміжки значень відносної неузгодженості звужуються, що видно з таблиці 1. Дійсно, починаючи з номеру  різниця зменшується, що свідчить про те, що чим більша кількість ієрархічних рівнів структури, тим більшим стає рівень само організованості.

Таким чином, можна зауважити, що вузлові точки на логарифмічній вісі відтворюють реальні якісні переходи, розташовані достатньо наближеними до нормальної функції розподілу та відповідній гегелівській «вузловій лінії відношень виміру» [3]. Враховуючи, що «у вимірі якість і кількість знаходяться в безпосередній єдності» та «їх відмінності проявляються в них таким же безпосереднім чином» [3], можемо співвідношення (9) покласти в основу критерію оцінки гармонійності (узгодженості) структур систем (структури доходної та структури видаткової складової бюджету), їх якісного складу при заданих кількісних показниках. Показники дисгармонії (неузгодженості), прийнятності (байдужості) визначаються разом з гармонійністю за таким алгоритмом:

1. Визначаємо кількість структурних одиниць ;

2. Задаємо чи обчислюємо значення  

3. За формулою К. Шеннона (8) обчислюємо фактичне значення

4. Знаходимо показник відповідності фактичного значення кількості структурних одиниць з рівняння (5), тобто

(10)

5. Знаходимо цілочислове значення , тобто

,

(11)

5.1. Якщо значення  є достатньо наближеним до цілого значення, то оцінювана структура відповідає показнику гармонійності, тобто  — ціле число;

5.2. Якщо значення  є наближеним до значення , то оцінювана структура відповідає дисгармонійності;

5.3. Якщо ж значення  є наближеним до значень ; або , то оцінювана структура може оцінюватись або як гармонійна, або яка дисгармонійна, або може бути просто прийнятною, тобто може існувати як реальність що не впливає ні на гармонійність, ні на дисгармонійність.

Основна частина. Здійснимо практичне застосування методики оцінки гармонійності структурних складових на прикладі даних доходної та видаткової частин бюджету Донецької області за 2007–2009 роки. Проаналізуємо розподіл доходів за групами надходжень кожного з трьох років.

Податкові надходження у 2007 році відповідають такому стану, який може бути й прийнятним, і дисгармонійним, у 2008 році — прийнятним, а у 2009 році — практично гармонійним.

Що стосується неподаткових надходжень, то вони можуть бути визначені у 2007 р. більше як дисгармонійні, ніж прийнятні; у 2008 році — ближче гармонійні, ніж прийнятні, а у 2009 році — практично гармонійні.

Відносно доходів від операцій з капіталом, то тут обставини такі: 2007 рік — дисгармонійний, 2008 рік — ближче до прийнятного, як і у 2009 році.

Таблиця 2. Дослідження гармонійності складу доходів Державного бюджету України у Донецькій області.

Доходи Державного бюджету України

 

 

 

 

 

 

Код

Найменування доходів

2007

2008

2009

 

 

 

 

 

 

10000000

Податкові надходження

6 041 218 552,01

8 139 223 885,60

3 159 905 042,32

 

 

 

 

 

 

11000000

Податок на прибуток підприємств

5 263 728 133,19

6 456 843 135,43

2 525 184 947,20

 

 

 

 

 

 

13000000

Збори за спеціальне використання природних ресурсів

152 783 095,31

347 607 957,65

330 569 992,96

 

 

 

 

 

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

328 362 430,55

867 222 219,20

0,00

 

 

 

 

 

 

15000000

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

295 314 633,05

466 625 474,86

303 502 340,98

 

 

 

 

 

 

16000000

інші податки

1 030 259,91

925 098,46

647 761,18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20000000

Неподаткові надходження

291 028 427,67

308 541 940,11

331 680 983,89

 

 

 

 

 

 

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

83 525 168,77

138 110 535,05

177 373 321,16

 

 

 

 

 

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу

200 148 590,05

157 915 953,09

145 300 152,31

 

 

 

 

 

 

24000000

інші неподаткові надходження

7 354 668,85

12 515 451,97

9 007 510,42

 

 

 

 

 

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30000000

Доходи від операцій з капіталом

11 409 075,97

18 603 182,88

9 630 055,55

 

 

 

 

 

 

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

2 701 088,96

2 645 065,94

542 915,81

 

 

 

 

 

 

33000000

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів

8 707 987,01

15 958 116,94

9 087 139,74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40000000

Офіційні трансферти

295 749 600,00

510 851 787,10

388 812 324,05

 

 

 

 

 

 

41000000

Від органів державного управління

295 749 600,00

510 851 787,10

388 812 324,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50000000

Цільові фонди

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90010400

ВСЬОГО ДОХОДІВ

6 639 405 655,65

8 977 220 795,69

2 774 945 789,99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

 

2008

 

2009

 

 

Податкові надходження

6 041 218 552,01

8 139 223 885,60

3 159 905 042,32

 

 

 

11000000

Податок на прибуток підприємств

5 263 728 133,19

6 456 843 135,43

2 525 184 947,20

0,871302385

-0,052130978

0,79329961

-0,079776398

0,799133174

-0,07782026

13000000

Збори за спеціальне використання природних ресурсів

152 783 095,31

347 607 957,65

330 569 992,96

0,025290112

-0,040389555

0,042707752

-0,05848798

0,104613901

-0,102564578

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

328 362 430,55

867 222 219,20

0,00

0,054353675

-0,068744957

0,106548515

-0,10361338

 

 

15000000

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

295 314 633,05

466 625 474,86

303 502 340,98

0,048883289

-0,06407815

0,057330463

-0,071182337

0,096047931

-0,097729921

16000000

інші податки

1 030 259,91

925 098,46

647 761,18

0,000170538

-0,000642619

0,000113659

-0,000448317

0,000204994

-0,000756071

 

 

 

 

 

1

-0,225986258

1

-0,313508412

1

-0,278870829

 

 

 

 

 

 

-0,323313242

 

-0,448529136

 

-0,463194421

 

 

 

 

 

0,323313242

0,448529136

0,463194421

 

 

 

 

 

0,345881827

0,742304695

0,808358254

 

Неподаткові надходження

291 028 427,67

308 541 940,11

331 680 983,89

 

 

 

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

83 525 168,77

138 110 535,05

177 373 321,16

0,287000034

-0,155587899

0,447623215

-0,156259623

0,534770848

-0,145367976

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу

200 148 590,05

157 915 953,09

145 300 152,31

0,687728658

-0,111812904

0,511813574

-0,148880529

0,438072001

-0,157028882

24000000

інші неподаткові надходження

7 354 668,85

12 515 451,97

9 007 510,42

0,025271307

-0,040367686

0,040563211

-0,056458623

0,027157151

-0,042531243

25000000

Власні надходження бюджетних установ

0,00

0,00

0,00

1

-0,30776849

1

-0,361598775

1

-0,344928101

 

 

 

 

 

 

-0,645052986

 

-0,757876057

 

-0,722935935

 

 

 

 

 

0,645052986

0,757876057

0,722935935

 

 

 

 

 

2,362529312

5,115888604

3,95613243

 

Доходи від операцій з капіталом

11 409 075,97

18 603 182,88

9 630 055,55

 

 

 

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

2 701 088,96

2 645 065,94

542 915,81

0,236749143

-0,148136681

0,142183515

-0,120450872

0,056377225

-0,070409308

33000000

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів

8 707 987,01

15 958 116,94

9 087 139,74

0,763250857

-0,089554283

0,857816485

-0,057135392

0,943622775

-0,02378079

 

 

 

 

 

1

-0,237690965

1

-0,177586264

1

-0,094190098

 

 

 

 

 

 

-0,789592294

 

-0,5899288

 

-0,312892734

 

 

 

 

 

0,789592294

0,5899288

0,312892734

 

 

 

 

 

6,598026318

1,68909273

0,322976612

 

                                           Всі доходи разом

 

 

 

 

 

 

11000000

Податок на прибуток підприємств

5 263 728 133,19

6 456 843 135,43

2 525 184 947,20

0,792801104

-0,079942697

0,719247447

-0,102939897

0,649143061

-0,121817915

13000000

Збори за спеціальне використання природних ресурсів

152 783 095,31

347 607 957,65

330 569 992,96

0,023011562

-0,037694179

0,03872111

-0,054676229

0,084978812

-0,090985909

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

328 362 430,55

867 222 219,20

0,00

0,0494566

-0,064579229

0,096602528

-0,098052677

 

 

15000000

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

295 314 633,05

466 625 474,86

303 502 340,98

0,044479077

-0,060128783

0,051978835

-0,06674984

0,078020598

-0,086430495

16000000

інші податки

1 030 259,91

925 098,46

647 761,18

0,000155174

-0,000591084

0,00010305

-0,000410854

0,000166518

-0,000629196

21000000

Доходи від власності та Підприємницької діяльності

83 525 168,77

138 110 535,05

177 373 321,16

0,012580218

-0,023906337

0,015384554

-0,02789089

0,045596922

-0,061148412

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу

200 148 590,05

157 915 953,09

145 300 152,31

0,030145558

-0,045844662

0,01759074

-0,03086675

0,037351951

-0,053326884

24000000

інші неподаткові надходження

7 354 668,85

12 515 451,97

9 007 510,42

0,00110773

-0,003273969

0,001394134

-0,003981223

0,002315538

-0,00610225

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

2 701 088,96

2 645 065,94

542 915,81

0,000406827

-0,001379383

0,000294642

-0,001040294

0,000139566

-0,000538058

33000000

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів

8 707 987,01

15 958 116,94

9 087 139,74

0,001311561

-0,003780197

0,001777623

-0,004888749

0,002336009

-0,006147266

41000000

Від органів державного управління

295 749 600,00

510 851 787,10

388 812 324,05

0,04454459

-0,060188874

0,056905338

-0,070838439

0,099951024

-0,099972289

 

 Разом:

6 639 405 655,65

8 977 220 795,69

3 890 028 405,81

1

-0,381309394

1,00

-0,462335842

1

-0,527098673

 

 

 

 

 

 

-0,366153325

 

-0,443959179

 

-0,527098673

 

 

 

 

 

0,366153325

0,443959179

0,527098673

 

 

 

 

 

0,453813853

0,722779793

1,169435534

 

Таблиця 3. Дослідження гармонійності складу видатків Державного бюджету України у Донецькій області.

1000

ПОТОЧНІ ВИДАТКИ

7 326 297 199,65

9 192 821 058,09

8 419 634 516,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1100

Видатки на товари і послуги

2 746 599 593,16

3 717 295 812,27

3 967 265 843,52

 

 

 

 

 

 

1110

Оплата праці працівників бюджетних установ

1 422 043 278,94

1 911 998 820,41

2 021 811 720,57

 

 

 

 

 

 

1120

Нарахування на заробітну плату

465 388 182,56

628 443 346,97

649 748 429,77

 

 

 

 

 

 

1130

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

163 039 569,18

175 469 503,54

141 925 648,99

 

 

 

 

 

 

1140

Видатки на відрядження

11 404 717,67

13 206 700,46

5 989 326,01

 

 

 

 

 

 

1150

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення

3 690 888,40

8 737 403,22

586 388,88

 

 

 

 

 

 

1160

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

99 890 325,56

122 890 021,05

130 922 042,99

 

 

 

 

 

 

1170

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення

581 142 630,85

856 550 016,62

1 016 282 286,31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1300

Субсидії і поточні трансферти

4 579 697 606,49

5 475 525 245,82

4 452 368 673,03

 

 

 

 

 

 

1310

Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

1 822 701 285,37

2 134 435 019,95

622 998 005,98

 

 

 

 

 

 

1320

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2 555 442 899,46

3 104 467 508,03

3 593 809 278,67

 

 

 

 

 

 

1340

Поточні трансферти населенню

201 553 421,66

236 622 717,84

235 561 388,38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ

1 099 489 844,13

1 443 166 014,61

23 636 738,83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100

Придбання основного капіталу

69 497 721,29

108 896 366,87

208 659,47

 

 

 

 

 

 

2110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

24 472 064,64

23 664 950,52

13 497,80

 

 

 

 

 

 

2120

Капітальне будівництво (придбання)

15 052 521,70

12 913 730,58

195 161,67

 

 

 

 

 

 

2130

Капітальний ремонт

10 609 131,15

16 558 219,58

0,00

 

 

 

 

 

 

2140

Реконструкція та реставрація

19 364 003,80

55 759 466,19

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2300

Придбання землі і нематеріальних активів

12 000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2400

Капітальні трансферти

1 029 980 122,84

1 334 269 647,74

23 428 079,36

 

 

 

 

 

 

2410

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

558 210 636,08

1 127 624 860,91

21 865 621,52

 

 

 

 

 

 

2420

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

471 769 486,76

206 644 786,83

1 562 457,84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9999

Всього :

8 425 787 043,78

10 635 987 072,70

8 443 271 255,38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

 

2008

 

2009

 

1100

Видатки на товари і послуги

2 746 599 593,16

3 717 295 812,27

3 967 265 843,52

 

 

 

1110

Оплата праці працівників бюджетних установ

1 422 043 278,94

1 911 998 820,41

2 021 811 720,57

0,51774685

-0,1480148

0,5143521

-0,14851376

0,50962345

-0,149192568

1120

Нарахування на заробітну плату

465 388 182,56

628 443 346,97

649 748 429,77

0,16944158

-0,1306361

0,1690593

-0,13050717

0,16377739

-0,128687437

1130

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

163 039 569,18

175 469 503,54

141 925 648,99

0,05936052

-0,0728058

0,0472035

-0,06259309

0,03577417

-0,05174485

1140

Видатки на відрядження

11 404 717,67

13 206 700,46

5 989 326,01

0,0041523

-0,0098896

0,0035528

-0,00870227

0,00150969

-0,004258996

1150

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення

3 690 888,40

8 737 403,22

586 388,88

0,0013438

-0,003859

0,0023505

-0,00617903

0,00014781

-0,000566145

1160

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

99 890 325,56

122 890 021,05

130 922 042,99

0,03636873

-0,0523445

0,033059

-0,04895078

0,03300057

-0,048889639

1170

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення

581 142 630,85

856 550 016,62

1 016 282 286,31

0,21158622

-0,1427176

0,2304229

-0,14688869

0,25616692

-0,15151683

 

 

 

 

 

1

-0,5602673

1

-0,55233479

1

-0,534856465

 

 

 

 

 

 

-0,6629613

 

-0,65357481

 

-0,6328928

 

 

 

 

 

0,66296126

0,65357481

0,6328928

 

 

 

 

 

2,64587586

2,49257632

2,190604707

1300

Субсидії і поточні трансферти

4 579 697 606,49

5 475 525 245,82

4 452 368 673,03

 

 

 

1310

Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

1 822 701 285,37

2 134 435 019,95

622 998 005,98

0,39799599

-0,1592467

0,3898137

-0,15948951

0,13992507

-0,119510628

1320

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2 555 442 899,46

3 104 467 508,03

3 593 809 278,67

0,55799381

-0,1413792

0,5669716

-0,13972373

0,80716795

-0,075095752

1340

Поточні трансферти населенню

201 553 421,66

236 622 717,84

235 561 388,38

0,0440102

-0,0596975

0,0432146

-0,0589607

0,05290698

-0,067535075

 

 

 

 

 

1

-0,3603234

1

-0,35817394

1

-0,262141455

 

 

 

 

 

 

-0,755203

 

-0,75069793

 

-0,549423134

 

 

 

 

 

0,755203

0,75069793

0,549423134

 

 

 

 

 

5,01240358

4,84422187

1,331181667

1100

Видатки на товари і послуги та субсидії і поточні трансферти

7 326 297 199,65

9 192 821 058,09

8 419 634 516,55

 

 

 

1110

Оплата праці працівників бюджетних установ

1 422 043 278,94

1 911 998 820,41

2 021 811 720,57

0,19410123

-0,1381946

0,2079883

-0,14183992

0,24013058

-0,148773508

1120

Нарахування на заробітну плату

465 388 182,56

628 443 346,97

649 748 429,77

0,06352297

-0,0760414

0,0683624

-0,07965469

0,07717062

-0,085856021

1130

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

163 039 569,18

175 469 503,54

141 925 648,99

0,02225402

-0,0367768

0,0190877

-0,03281642

0,01685651

-0,029890508

1140

Видатки на відрядження

11 404 717,67

13 206 700,46

5 989 326,01

0,00155668

-0,0043709

0,0014366

-0,00408385

0,00071135

-0,002239277

1150

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення

3 690 888,40

8 737 403,22

586 388,88

0,00050379

-0,0016614

0,0009505

-0,00287235

6,9645E-05

-0,000289523

1160

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

99 890 325,56

122 890 021,05

130 922 042,99

0,01363449

-0,0254332

0,013368

-0,0250508

0,01554961

-0,028118058

1170

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення

581 142 630,85

856 550 016,62

1 016 282 286,31

0,07932283

-0,0873028

0,093176

-0,09603611

0,12070385

-0,110839795

1310

Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

1 822 701 285,37

2 134 435 019,95

622 998 005,98

0,24878888

-0,1503105

0,232185

-0,14724379

0,07399347

-0,083672307

1320

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2 555 442 899,46

3 104 467 508,03

3 593 809 278,67

0,34880415

-0,1595494

0,3377056

-0,15921527

0,42683673

-0,157817851

1340

Поточні трансферти населенню

201 553 421,66

236 622 717,84

235 561 388,38

0,02751095

-0,0429307

0,0257399

-0,04091087

0,02797763

-0,043454545

 

 

 

 

 

1

-0,7225717

1

-0,72972407

1

-0,690951394

 

 

 

 

 

 

-0,7225717

 

-0,72972407

 

-0,690951394

 

 

 

 

 

0,72257174

0,72972407

0,690951394

 

 

 

 

 

3,94595488

4,15220052

3,176364131

2100

Придбання основного капіталу

69 497 721,29

108 896 366,87

208 659,47

 

 

 

2110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

24 472 064,64

23 664 950,52

13 497,80

0,35212758

-0,1596194

0,2173163

-0,14406064

0,06468817

-0,076925566

2120

Капітальне будівництво (придбання)

15 052 521,70

12 913 730,58

195 161,67

0,21659015

-0,1438941

0,1185873

-0,10980733

0,93531183

-0,027164798

2130

Капітальний ремонт

10 609 131,15

16 558 219,58

0,00

0,15265437

-0,1246104

0,1520548

-0,12438082

1

-0,104090364

2140

Реконструкція та реставрація

19 364 003,80

55 759 466,19

0,00

0,2786279

-0,1546316

0,5120416

-0,14884781

 

-0,345780706

 

 

 

 

 

1

-0,5827555

1

-0,5270966

0,345780706

 

 

 

 

 

 

-0,967936

 

-0,87548851

0,399559744

 

 

 

 

 

0,96793595

0,87548851

 

 

 

 

 

 

 

105,556546

15,6674908

 

 

2400

Капітальні трансферти

1 029 980 122,84

1 334 269 647,74

23 428 079,36

 

 

 

 

 

 

2410

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

558 210 636,08

1 127 624 860,91

21 865 621,52

0,54196253

-0,1441787

0,8451252

-0,06176087

0,93330833

-0,027975786

2420

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

471 769 486,76

206 644 786,83

1 562 457,84

0,45803747

-0,15532

0,1548748

-0,12545158

0,06669167

-0,078424633

 

 

 

 

 

1

-0,515962

1

-0,41674113

1

-0,26052099

 

 

 

 

 

0,51596202

0,41674113

0,26052099

 

 

 

 

 

1,09652056

0,61593772

0,224381607

2100

Придбання основного капіталу.  Придбання землі і нематеріальні активи.

Капітальні трансферти

1 099 489 844,13

1 443 166 014,61

23 636 738,83

 

 

 

2110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

24 472 064,64

23 664 950,52

13 497,80

0,02225765

-0,0367812

0,0163979

-0,02927378

0,00057105

-0,001852106

2120

Капітальне будівництво (придбання)

15 052 521,70

12 913 730,58

195 161,67

0,01369046

-0,0255133

0,0089482

-0,01832827

0,00825671

-0,017200318

2130

Капітальний ремонт

10 609 131,15

16 558 219,58

0,00

0,00964914

-0,019448

0,0114735

-0,02226214

 

 

2140

Реконструкція та реставрація

19 364 003,80

55 759 466,19

0,00

0,01761181

-0,0308946

0,0386369

-0,05459386

 

 

2300

Придбання землі і нематеріальних активів

12 000,00

0,00

0,00

1,0914E-05

-5,416E-05

 

 

 

 

2410

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

558 210 636,08

1 127 624 860,91

21 865 621,52

0,50769967

-0,1494633

0,7813549

-0,08372347

0,9250693

-0,031291145

2420

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

471 769 486,76

206 644 786,83

1 562 457,84

0,42908035

-0,1576705

0,1431885

-0,12086425

0,06610294

-0,077986872

 

 

 

 

 

1

-0,4198249

1

-0,32904576

1

-0,128330441

 

 

 

 

 

 

-0,4967766

 

-0,42285579

 

-0,213152249

 

 

 

 

 

0,49677661

0,42285579

0,213152249

 

 

 

 

 

0,98157024

0,63860547

0,155083761

 

Поточні та капітальні видатки (разом)

8 425 787 043,78

10 635 987 072,70

8 443 271 255,38

 

 

 

1110

Оплата праці працівників бюджетних установ

1 422 043 278,94

1 911 998 820,41

2 021 811 720,57

0,16877275

-0,1304103

0,1797669

-0,13397853

0,23945834

-0,148648562

1120

Нарахування на заробітну плату

465 388 182,56

628 443 346,97

649 748 429,77

0,05523379

-0,0694728

0,0590865

-0,07258847

0,07695458

-0,085709361

1130

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

163 039 569,18

175 469 503,54

141 925 648,99

0,01935007

-0,0331528

0,0164977

-0,02940844

0,01680932

-0,029827296

1140

Видатки на відрядження

11 404 717,67

13 206 700,46

5 989 326,01

0,00135355

-0,0038827

0,0012417

-0,00360836

0,00070936

-0,002233871

1150

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення

3 690 888,40

8 737 403,22

586 388,88

0,00043805

-0,0014712

0,0008215

-0,00253463

6,945E-05

-0,000288797

1160

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

99 890 325,56

122 890 021,05

130 922 042,99

0,01185531

-0,0228344

0,0115542

-0,02238345

0,01550608

-0,028058221

1170

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення

581 142 630,85

856 550 016,62

1 016 282 286,31

0,06897191

-0,080099

0,0805332

-0,08810533

0,12036594

-0,110676047

1310

Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

1 822 701 285,37

2 134 435 019,95

622 998 005,98

0,21632416

-0,1438328

0,2006805

-0,13997361

0,07378633

-0,083527904

1320

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2 555 442 899,46

3 104 467 508,03

3 593 809 278,67

0,30328833

-0,1571471

0,2918833

-0,15609649

0,42564181

-0,157894263

1340

Поточні трансферти населенню

201 553 421,66

236 622 717,84

235 561 388,38

0,02392102

-0,0387812

0,0222474

-0,0367687

0,0278993

-0,043366863

2110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

24 472 064,64

23 664 950,52

13 497,80

0,00290442

-0,0073684

0,002225

-0,00590217

1,5986E-06

-9,26615E-06

2120

Капітальне будівництво (придбання)

15 052 521,70

12 913 730,58

195 161,67

0,00178648

-0,0049093

0,0012142

-0,00354014

2,3114E-05

-0,000107161

2130

Капітальний ремонт

10 609 131,15

16 558 219,58

0,00

0,00125913

-0,0036514

0,0015568

-0,00437116

 

 

2140

Реконструкція та реставрація

19 364 003,80

55 759 466,19

0,00

0,00229818

-0,006064

0,0052425

-0,01195537

 

 

2300

Придбання землі і нематеріальних активів

12 000,00

0,00

0,00

1,4242E-06

-8,326E-06

 

 

 

 

2410

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

558 210 636,08

1 127 624 860,91

21 865 621,52

0,06625027

-0,0780966

0,1060198

-0,10332826

0,00258971

-0,006698929

2420

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

471 769 486,76

206 644 786,83

1 562 457,84

0,05599115

-0,0700942

0,0194288

-0,03325348

0,00018505

-0,00069075

 

 

 

 

 

1

-0,8512765

1

-0,84779659

1

-0,697737292

 

 

 

 

 

 

-0,6918422

 

-0,70407983

 

-0,608777789

 

 

 

 

 

0,69184225

0,70407983

0,608777789

 

 

 

 

 

3,19530954

3,47048183

1,890944728

9999

Всього :

8 425 787 043,78

10 635 987 072,70

8 443 271 255,38

 

 

 

1000

ПОТОЧНІ ВИДАТКИ

7 326 297 199,65

9 192 821 058,09

8 419 634 516,55

0,86950894

-0,0528018

0,8643129

-0,05473607

0,99720052

-0,001214094

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ

1 099 489 844,13

1 443 166 014,61

23 636 738,83

0,13049106

-0,1154088

0,1356871

-0,11770332

0,00279948

-0,007146848

 

 

 

 

 

1

-0,1682106

1

-0,17243939

1

-0,008360942

 

 

 

 

 

 

-0,5587834

 

-0,57283124

 

-0,027774448

 

 

 

 

 

0,55878337

0,57283124

0,027774448

 

 

 

 

 

1,405891

1,52661682

0,007860014

 

Об’єднавши всі види доходів у один перелік, маємо, що у 2007 році склад доходів своїми значеннями був дисгармонійним, у 2008 році — прийнятним, а у 2009 році — гармонійним.

Аналізуючи склад видатків на товари та послуги за показником  бачимо, що у 2007 році цей склад наближається до прийнятного, у 2008 році — дисгармонійний, а у 2009 році — гармонійний. Аналогічно аналізуємо субсидії та трансферти, і бачимо, що у 2007 році розподіл гармонійний, у 2008 році — майже гармонійний, а у 2009 році — може бути прийнятним, а якщо порівняти розподіл поточних витрат разом, тобто не поділяючи їх на дві групи, то в такому разі розподіл був би кожного року практично гармонійним.

Тепер розглянемо стан розподілу капітальних видатків. Розподіл видатків на придбання основного капіталу у 2007 році є дисгармонійним та ще й достатньо нестійким, тому що тут ціла частина у показника  є число 105. У 2008 році цей розподіл наближається до прийнятного, але ціла частина показника  складає число 15. Це значно менше, ніж у попередньому році, але це також свідчить про те, що цей показник відповідає нестійкому стану. У 2009 році — ближче до дисгармонійного, аніж до прийнятного. До того ж ціла частина показника  є нуль, а це говорить про те, що розподіл як такий відсутній. Що ж стосується капітальних трансфертів, то тут у 2007 році розподіл є гармонійним, у 2008 році — ближче до дисгармонійного, а вже в 2009 році — прийнятний.

Об’єднавши разом всі складові капітальних видатків бачимо, що у 2007 році маємо практично гармонійний розподіл, у 2008 році можна вважати і як дисгармонійний, так і прийнятний, а от у 2009 році — прийнятний.

Проаналізуємо всі видатки без розподілу на групи. Тут ми бачимо, що у 2007 році розподіл був практично прийнятним, у 2008 році — дисгармонійним, а у 2009 році — гармонійним.

Нарешті, яким чином були розподілені видатки на поточні і капітальні між собою, то тут видно, що у 2007 і 2008 роках цей розподіл був дисгармонійним, а от у 2009 році показник  свідчить про те, що його практично не було.

Висновки. Здійснений аналіз ентропійної оцінки складових бюджету Донецької області за 2007­–2009 роки з використанням табличного процесора MS Excel 2010 дає підстави стверджувати, що впровадження запропонованої методики оцінки гармонійності цих складових відкриває можливості для більш ефективного управління фінансовими ресурсами на регіональному рівні.

Саме від того куди і на що спрямовуються кошти залежать економічні результати, так як: обсяг ВВП, рівень доходів населення, темп інфляції, рівень безробіття тощо. Частка коштів, яка за посередництвом Державного Казначейства формує державний сектор фінансів країни, є досить значною, і при цьому особливо важливо не тільки те, яким є обсяг цих коштів, але й те, як вони використовуються, тобто на що використовуються бюджетні асигнування.

Забезпеченню якісного управління виділених бюджетних асигнувань на основі фактичних та очікуваних результатів з використанням даної методики сприяє підвищенню ефективного виконання бюджетної програми як на регіональному, так і на загальнодержавному рівнях.

 

Література.

1. Дишкант О. Фінансові ресурси: регулювання їх формування і використання (державний і регіональний аспект) // Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізм: Зб. наукових праць за матеріалами доповідей Міжнародної наук.-практ. конф. м. Львів, 21–23 травня 1998 року: в 3-х ч. / Інститут регіональних досліджень НАН України. Відп. ред. М. Долішній. — Львів, 1998. — С. 43–51.

2. Сороко Э.М. Золотые сечения, процессы самоорганизации и эволюции систем: Введение в общую теорию гармонии систем. Изд. 2-е. — М.: Ком. Книга, 2006. — 264 с.

3. Гегель Г.В. Наука логики. В 3-х томах. М., 1972.