EnglishНа русском

Ефективна економіка № 10, 2015

Переглянути у форматі pdf

БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВА АВТОНОМІЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Д. В. Гризоглазов

УДК 336.1:352

 

Д. В. Гризоглазов,

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів,

ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана»

 

БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВА АВТОНОМІЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

 

D. Grizoglazov,

pH.D., senior lecturer department of finances

State university “KNEU named after Vadym Hetman”

 

BUDGETARY AND FINANCIAL AUTONOMY OF THE INCORPORATED TERRITORIAL SOCIETIES

 

В статті на теоретичному рівні досліджується питання бюджетно-фінансової автономії об’єднаних територіальних громад. Визначено сутність бюджетно-фінансової автономії. Вивчено та уточнено основні підходи до трактування фінансової автономії. Окреслені напрями подальшого розвитку засад ефективного управління на місцевому рівні.

 

The question of  budgetary and financial autonomy of the incorporated territorial communities is investigated in the article at theoretical level . Essence of budgetary and financial autonomy is certain. The basic going is studiedand specified near interpretation of financial autonomy.Directions of further development of principles of effective.management are outlined at local level.

 

Ключові слова: бюджетно-фінансова автономія, місцевий бюджет, територіальна громада, фінансова автономія, міжбюджетні трансферти, децентралізація.

 

Keywords: budgetary and financial  autonomy , local budget, territorial communities, financial autonomy, interbudgetary transfers, decentralization.

 

 

Постановка проблеми. Активні заходи з реформування системи місцевого самоврядування в Україні наразі відбуваються у форматі децентралізації. Фактично спостерігається зміщення акцентів формування достатньої фінансової бази з регіонального на місцевий рівень, що за прогнозами багатьох експертів є основою для стимулювання громад до об’єднання. Об’єднані територіальні громади отримують повноваження та ресурси порівняно з містами обласного значення. І це ми вважаємо дуже позитивним кроком, оскільки тривалий час більшість територіальних громад України, володіючи правом вирішувати питання місцевого значення, була неспроможна їх виконувати через брак власних коштів, занепад або відсутність інфраструктури.

На шляху практичної реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні постає питання налагодження чіткого механізму бюджетно-фінансової автономії  об’єднаних територіальних громад.

Аналіз досліджень і публікацій. Питання фінансової автономії місцевого самоврядування детально вивчались у наукових працях І. Луніної, В. Федосова ,О. Гришанової, О. Гушти, О. Музики, К. Павлюк, О. Сунцової, М.Гапонюка, А.Буряченка,  В. Тарангула та ін.

Метою дослідження є визначення сутності і значення бюджетно- фінансової автономії об’єднаних територіальних громад.

Виклад основного матеріалу. Враховуючи вагомі наукові результати, отримані вченими та беручи до уваги сучасні трасформації в системі місцевого самоврядування, залишається неврегульованим питання змісту бюджетно-фінансової автономії об’єднаних територіальних громад.

В загальному значенні територіальна громада – сукупність місцевих жителів, які проживають в межах адміністративно-територіальної одиниці. Хоча, наразі існує багато правових протиріч щодо статусу об’єднаних територіальних громад як адміністративно-територіальних одиниць, що, в законодавчому порядку наділені фінансово-правовим механізмом функціонування на місцевому рівні.

Згідно Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» [2,с.91] таке об’єднання здійснюється з дотриманням наступних принципів:

1) конституційності та законності;

2) добровільності;

3) економічної ефективності;

4) державної підтримки;

5) повсюдності місцевого самоврядування;

6) прозорості та відкритості;

7) відповідальності.

Визначальним чинником функціонування об’єднаних територіальних громад вважаємо суспільну ефективність, що досягається в результаті реалізації довгострокових програм розвитку територій на основі бюджетно-фінансової автономії.

Фiнансова автономiя – це самоврядування або надання прав на нього у сферi фiнансiв, що проявляється, перш за все, стосовно формування, розподiлу та використання фiнансових ресурсів [7, с.25].

Засобом для досягнення фiнансової автономiї є фiнансове забезпечення, пiд яким розумiють систему органiзацiйно-правових заходiв, спрямованих на створення, розподiл та використання фiнансових ресурсiв держави, певної адміністративно-територіальної одиниці або iншого суб’єкта правових вiдносин [7, с.25].

Певною мiрою синонiмiчним до поняття фiнансової автономiї є поняття бюджетної (фінансової) децентралiзацiї. Бюджетна децентралiзацiя представляє собою процес мобiлiзацiї фiнансових ресурсiв у мiсцевi бюджети. О. Сунцова трактує бюджетну децентралiзацiю як iнструмент вимiрювання ступеня наближення нацiональної економiки до ринкової. Така децентралізація є необхiдною при досягненні оптимального спiввiдношення мiж фiнансуванням делегованих повноважень органiв мiсцевого самоврядування та формуванням доходiв мiсцевих бюджетiв за рахунок власних надходжень [9, с. 353].

Фiнансова незалежнiсть органiв мiсцевого самоврядування формується на засадах дотримання територiальних iнтересiв стосовно соцiально-економiчного розвитку адміністративно-територіальних утворень та реалiзується, виходячи iз принципу економiчної доцiльностi. Межi фiнансової незалежностi органiв мiсцевого самоврядування визначаються нормативно-правовими актами. При цьому вони окреслюють, перш за все, межi фiнансової незалежностi органiв мiсцевого самоврядування стосовно їх функцiй та фiнансування вико нання цих функцiй [7, с.26].

Фiнансова автономiя органiв мiсцевого самоврядування – це їх фiнансова незалежнiсть при виконаннi покладених на них функцiй та повноважень [9, с. 62].

Для реального забезпечення фiнансової автономiї органiв мiсцевого самоврядування потрiбно виконання наступних вимог до формування бюджетних коштiв: достатнiсть фiнансових ресурсiв та стабiльнiсть джерел доходiв.

Враховуючи зазначене, ми розуміємо бюджетно-фінансову автономію об’єднаних територіальних громад як комплекс самостійних повноважень щодо стратегічного соціально-економічного розвитку об’єднаної території з достатнім ресурсним і фінансовим забезпеченням.

Зазначимо, що об’єднані громади отримують весь спектр повноважень та фінансових ресурсів, що їх наразі уже мають міста обласного значення, зокрема зарахування 60% ПДФО на власні повноваження, прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом, державні субвенції.

З 2015 року, джерела наповнення місцевих бюджетів було розширено за рахунок передачі з державного бюджету на місця цілої низки податків, а також запровадження нових зборів. Зокрема, тепер місцева влада буде збирати 100% плати за надання адміністративних послуг, 100% державного мита, 10% податку на прибуток підприємств [8,с.2].

Разом з тим, у місцеві бюджети надходитимуть збори з роздрібного продажу підакцизних товарів (пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, нафтопродуктів) за ставкою 5% вартості реалізованого товару. Крім того, їхні доходи поповняться податком на нерухомість, яким відтепер оподатковується і комерційне (нежитлове) майно, податком на автомобілі з великим об’ємом двигуна, 80% екологічного податку та 25% плати за надра.

Саме такі пропорції розподілу дохідних джерел з розширенням власних повноважень дають можливість місцевій владі визначати пріоритетні напрями витрачання коштів.

Висновки. Децентралізація в контексті довгоочікуваної трансформації механізму функціонування місцевого самоврядування безперечно є відчутним кроком, що змінює загальні підходи регіонального та державного управління. І бюджетно-фінансова автономія має бути в основі такого процесу, утворюючи мотивацію до побудови плідних взаємовідносин між урядом і органами управління на місцевому рівні. За попередніми розрахунками ріст ресурсу місцевих бюджетів складе більше 30 млрд. гривень. Таким чином, у розпорядженні органів місцевого самоврядування буде ресурс для вирішення питань розвитку громад.

 

Література.

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17

2. Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 13, ст.91

3. Стратегія розвитку Київської області на період до 2020 року від 04.12.2014 № 856-44-VІ. – Режим доступу http://www.kyiv-obl.gov.ua/proekt_strategiji_regionalnogo_rozvitku_kijivskoji_oblasti_na_period_do_2020_roku

4. Бюджетний менеджмент : підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін. ; за заг. ред. В. Федосова. – К., 2004. – 864 с.

5. Децентралізація влади. Інфографіка – Режим доступу: http://decentralization.gov.ua/infographics/item/id/20

6. Корнєєв М. В. Удосконалення теоретико-методологічного забезпечення узагальнюючої оцінки рівня фінансової автономії / М. В. Корнєєв // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 7 (97). – С. 229–236.

7. Кухарєва О.О., Корнєєв М. В. / Форми фінансової автономії органів місцевого самоврядування у контексті реалізації взаємодії бюджетних концепцій // Вісник Дніпропетровського університету. – 2011. – 5/1. – С.24 – 30.

8. Місцеві бюджети – 2015: нові загрози та можливості / А. Дубровик – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/tema-dnya-ekonomika / miscevi-byudzhety-2015-novi-zagrozy-ta-mozhlyvosti

9. Сунцова О. О. Місцеві фінанси : навч. посіб. / О. О. Сунцова. – Київ, 2005. – 560 с.

 

References.

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine "Biudzhetnyi kodeks Ukrainy”, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17

2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine “Pro dobrovilne obiednannia terytorialnykh hromad”, Vidomosti Verkhovnoi Rady, vol.13, p.91.

3. “Stratehiia rozvytku Kyivskoi oblasti na period do 2020 roku vid 04.12.2014”, available at:  http://www.kyiv-obl.gov.ua/proekt_strategiji_regionalnogo_rozvitku_kijivskoji_oblasti_na_period_do_2020_roku

4. Fedosov, V. Oparin, V. Safonova, L. and others (2004), Biudzhetnyi menedzhment [Бюджетный менеджмент], Kyiv, Ukraine, p. 864.

5. “Detsentralizatsiia vlady. Infohrafika”, available at: http://decentralization.gov.ua/infographics/item/id/20

6. Kornieiev, M. V. (2009), “Udoskonalennia teoretyko-metodolohichnoho zabezpechennia uzahalniuiuchoi otsinky rivnia finansovoi avtonomii”, Aktualni problemy ekonomiky, vol. 7 (97), pp. 229–236.

7. Kukharieva, O.O. and Kornieiev, M. V. (2011), “Formy finansovoi avtonomii orhaniv mistsevoho samovriaduvannia u konteksti realizatsii vzaiemodii biudzhetnykh kontseptsii”, Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu, vol. 5/1, pp.24 – 30.

8. Dubrovyk, A. “Mistsevi biudzhety – 2015: novi zahrozy ta mozhlyvosti”, available at: http://www.day.kiev.ua/uk/article/tema-dnya-ekonomika / miscevi-byudzhety-2015-novi-zagrozy-ta-mozhlyvosti

9. Suntsova, O. O. (2005), Mistsevi finansy [Local finance],Kyiv, Ukraine, p. 560.

 

 Стаття надійшла до редакції 20.10..2015 р.