EnglishНа русском

Ефективна економіка № 11, 2015

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ В ЄС
С. М. Валявський

УДК 664.1:339.9

 

С. М. Валявський,

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства та управління персоналом

Полтавського національного технічного університету імені  Юрія Кондратюка, м. Полтава

 

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ В ЄС

 

S. N. Valyvskiy,

candidate of economic sciences, senior teacher of department of economy of enterprise and management of the personnel

of the Poltava national technical university of the name  of  Yuriy Kondratuka

 

QUALITY MANAGEMENT PRODUCTION AT THE ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF UKRAINE'S ACCESSION TO THE EU

 

В статті  досліджено особливості управління якістю продукції на промисловому підприємстві, способи її контролю, шляхи покращення рівня якості виробництва продукції на підприємстві. Запропоновано напрями покращення управління якістю продукції та алгоритм контролю якості в процесі виробництва.

 

In the article    the features of quality management of products are investigational on an industrial enterprise, methods of its control, ways of improvement of level of quality of production of goods, on an enterprise. Directions of improvement of quality management of products and algorithm of control of quality are offered in the process of production.

 

Ключові слова: якість продукції, управління якістю продукції, Європейський Союз, система управління якістю продукції, модель оцінки контролю якості продукції.

 

Keywords: product quality, product quality control, the EU system of quality control, evaluation model of quality control.

 

 

Постановка проблеми. Спад  виробництва та зниження економічного потенціалу України негативно  вплинули на якість і конкурентоспроможність вітчизняних товарів,  робіт,  послуг, впровадження сучасних методів управління якістю. На сучасному етапі розвитку економіки України, важливою умовою успішного функціонування машинобудівного підприємства є випуск високоякісної продукції, що сприяє підвищенню її конкурентоспроможності на вітчизняних та зарубіжних ринках збуту.

Інтеграція в європейське співтовариство обумовлює формування дієвої політики щодо забезпечення якості продукції машинобудівних підприємств в напрямах впровадження сучасних методів управління якістю  та діловою досконалістю, розроблення і впровадження систем управління якістю, екологічного   управління,   інших  систем  управління,  принципів всеохоплюючого  управління  якістю,  визнаних у Європі та в світі.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.   У вітчизняній та зарубіжній економічній літературі достатньо глибоко вивчались питання управління якістю продукції. Значний науковий внесок в розробку теоретико-методичних основ розвитку системи управління якістю продукції на промисловому підприємстві присвячені наукові праці Вакуленко A. B., Михеева Е. Н., В. Момота, Федорова Г. Є.  та інших науковців.

Мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні, практичному застосуванні та розробці практичних рекомендацій щодо управління якістю продукції на підприємстві в умовах входження України в ЄС.

Виклад основного матеріалу. Проблема управління якістю продукції промислових підприємств може бути вирішена за допомогою обґрунтування нових методологічних підходів з побудови ефективної системи якості продукції.

Розвиток процесів інтеграції та глобалізації економіки обумовлює необхідність створення інтегрованих систем управління якістю продукції на вітчизняних підприємствах, які використовують взаємопов’язану систему стандартів і мають конкурентні переваги для забезпечення якості продукції.

Дослідження існуючих підходів до управління якістю дозволило зробити висновок, що сьогодні відсутні ефективні системи управління якістю продукції, які б забезпечували ефективність процесу управління якістю за допомогою інтеграції процесів управління трудовим потенціалом як основного фактора якості праці та бізнес-процесів управління якістю продукції. З огляду на це проблема створення ефективної системи управління якістю продукції на основі інтегративного підходу є особливо актуальною.

Динамічність вимог до якості продукції зумовлюють необхідність застосування системного підходу до управління якістю продукції як такого, що дозволяє враховувати взаємозв’язки між суб’єктами та об’єктами управління якістю, досліджувати закономірності їх зміни, забезпечувати комплексний вплив на характеристики та рівень якості. У зв’язку з цим актуальним завданням є обґрунтування структури системи управління якістю продукції на підприємстві для забезпечення виконання нею функціонального призначення [5, с. 59].

Використання в практиці вітчизняних підприємств інтегрованих систем управління якістю дозволяє підвищити якість продукції, конкурентоспроможність підприємств за рахунок застосування системного і процесного підходів до управління підприємством, інвестицій в інтелектуальний капітал.

Концептуально інтегровану систему управління якістю продукції слід розглядати як сукупність основних підсистем, що знаходяться у постійній взаємодії та взаємозв’язку, впливають на загальну ефективність системи і спрямовані на підвищення якості продукції (рис. 1)

 

Рисунок 1. Інтегрована система управління якістю продукції

 

Інтегрована система управління якістю продукції (ІСУЯП) представляє  собою соціально-економічну систему, яка об’єднує в собі взаємопов’язані підсистеми управління якістю, підґрунтям якої виступають методи вимірювання якості праці та принципи управління якістю продукції, які є базовими згідно міжнародних стандартів ISO 9000:2009.

Кожна підсистема, що охоплює ту чи іншу сферу управління якістю продукції, покликана вирішувати певні задачі щодо формування якості праці та підвищення якості продукції. Доцільно виділяти такі підсистеми управління якістю, як: управління трудовим потенціалом підприємства, планування якості, стимулювання якості праці, технічного оснащення виробничого процесу виготовлення продукції, контролю якості продукції, інформації, аналізу якості праці та продукції, оцінки якості праці.

Інтегрована система управління якістю продукції має низку внутрішніх і зовнішніх обмежень, тісно пов’язана з іншими підсистемами загальної системи управління підприємством – цільовою, функціональною, організаційною, мотиваційною, соціальною, економічною, науково-технічною і технологічною.

Запропонована інтегрована система управління якістю продукції (ІСУЯП) є інструментом забезпечення високої якості праці на основі максимальної реалізації трудового потенціалу та досягнення цілей в області якості. Її особливістю є методологічний підхід до інтеграції процесів управління трудовим потенціалом, що дозволить активізувати розвиток інтелектуального капіталу підприємства з метою підвищення якості продукції.

Слід акцентувати увагу на тому, що активний розвиток процесів глобалізації вимагає зміни систем управління якістю, які існують на вітчизняних підприємствах. Одним з прогресивних напрямів таких змін є впровадження інтегрованих систем управління якістю, які відповідають вимогам декількох міжнародних стандартів на системи якості. На жаль, в українській практиці лише на провідних підприємствах розроблені, сертифіковані і функціонують інтегровані системи управління якістю продукції, хоча переваги їх впровадження очевидні. Серед цілей створення інтегрованих систем управління якістю продукції є: забезпечення стійкого розвитку підприємства і розширення експортного потенціалу; покращення екологічних і техніко-економічних показників виробництва, його безпеки; забезпечення взаємозв'язків усіх підрозділів підприємства. Впровадження інтегрованих систем управління якістю продукції є стратегічним рішенням щодо розвитку підприємства і має відбуватися із врахуванням його економічних, екологічних, технологічних, соціальних та інших показників та характеристик.

Основними перешкодами на шляху впровадження інтегрованих систем управління якістю продукції є те, що більшість промислових об'єктів України не володіють сертифікованими відповідно до вимог міжнародних стандартів системами якості, а їх впровадження вимагає додаткових виробничих витрат. Ускладнююється ситуація негативним впливом економічної кризи, яка не дозволяє вітчизняним підприємствам приділяти належну увагу питанням удосконалення якості праці і продукції, використання нових підходів до технології управління якістю, методам її оцінки тощо. Тому вважаємо  доцільним обирати поетапну стратегію управлінської перебудови підприємства, за якої поступово впроваджуються різні міжнародні стандарти на системи якості.

Зокрема, першим і обов’язковим етапом є побудова, впровадження і сертифікація системи якості продукції ISO серії 9000 як основної організаційно-методичної бази для побудови інтегрованих систем управління якістю продукції. На другому етапі мають бути  впроваджені системи екологічного менеджменту (ISO 14000) і системи професійної безпеки (OHSAS 18001), на третьому – системи соціальної відповідальності (SA 8000).

З точки зору формування якості праці необхідними для впровадження стають стандарти менеджменту соціальної відповідальності (SA 8000), який спрямований на покращення умов найму і здійснення трудової діяльності, дотримання етичних норм цивілізованого суспільства і управління персоналом; інвестицій в людей (BS IIP), що передбачає підвищення якості управління організаційною структурою, поліпшення фінансових показників за рахунок використання інтелектуального капіталу.

Побудована таким чином інтегрована система управління якістю продукції стане діючою узгодженою робочою структурою підприємства і включатиме ефективні технічні й управлінські методи для забезпечення найвищих результатів праці, найбільш ефективних способів взаємодії людей та техніки, а також інформації з метою задоволення потреб споживачів і партнерів стосовно якості продукції і виробничого процесу та економії виробничих витрат.

Ефективність формування інтегрованих систем управління якістю продукції промислових підприємств в значній мірі залежить, насамперед, від вмотивованості і переконань керівництва та персоналу у доцільності і необхідності цих дій. На жаль, необхідно констатувати на недостатньо високий рівень усвідомлення керівництвом важливості переходу на інтегровані системи управління якістю продукції, невисоку мотивацію і психологічні бар’єри при переході на нові системи якості. У побудові таких систем повинен брати участь весь колектив підприємства, для якого процес формування якості праці є невід’ємним елементом загальної виробничої культури та етики [4].

Що стосується організаційної структури підприємства при інтегрованій системі управління якістю продукції, то введення на підприємстві нових підсистем якості повинно адаптуватися до наявних умов та органічно поєднуватись з існуючою організаційною структурою та системою управління підприємства.

 

Висновки.

Побудова, впровадження і сертифікація інтегрованої системи управління якістю продукції промислових підприємств надасть їм ряд конкурентних переваг та впевненість у такому рівні виробництва продукції та надання послуг, який відповідає вимогам міжнародних стандартів і зумовлюється гострою конкурентною боротьбою на внутрішньому і зовнішньому ринках.

 

Література.

1. Вакуленко A. B. Управління якістю: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / A. B. Вакуленко. – К.: КНЕУ, 2013. – 167 с.

2. Костюк О. Д. Концепції сучасних систем управління якістю продукції та послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua.

3. Михеева Е. Н. Управление качеством: учебник / Е. Н. Михеева, М. В. Сероштан. – М.: Дашко и К0, 2013. – 708 с.

4. Момот О. І. Можливості використання міжнародних стандартів для побудови інтегрованих систем менеджменту // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну: зб. наук. праць / О. І. Момот. – К., 2014. – № 5 (37). – С. 133-138.

5. Орлов П. А. Впровадження систем управління якістю: стан, проблеми, перспективи / П. А. Орлов // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2013. – № 6. – С. 59-63.

6. Саранча Г. А. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю: підручник / Г. А Саранча. – К.: ЦНЛ, 2013. – 672 с.

7. Федоров Г. Є. Контроль якості продукції в машинобудуванні [Текст]: навч. / посібник для студ. вищ. навч. закладів / під ред. Г. Є. Федоров; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». – К.; Краматорськ, 2013. – 332 с.

 

References.

1. Vakulenko A. B. (2013), Upravlinnia iakistiu: navch.-metod. posib. dlia samost. vyvch. dysts. [Quality management: textbook.-method. p. for the gr. vivc. discitis. ], KNEU, kyiv. Ukraine.

2. Kostiuk O. D. (2014). “The concept of modern quality management systems products and services”. available at: http://www.nbuv.gov.ua (Assecced 05 November 2015).

3. Mykheeva E. N. and  Seroshtan M. V. (2013). Upravlenye kachestvom: uchebnyk [Quality management]. Dashko y K°, Moscow. Russia.

4. Momot O. I. (2014). “The possibility of using international standards to build integrated management systems”. Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu tekhnolohij ta dyzajnu: zb. nauk. Prats. vol. 5 (37), pp. 133 - 138.

5. Orlov P. A. (2013), “Implementation of quality management systems: state, problems, prospects” Standartyzatsiia, sertyfikatsiia, iakis,t vol. 6, pp. 59 - 63.

6. Sarancha H. A. (2013), Metrolohiia, standartyzatsiia, vidpovidnist', akredytatsiia ta upravlinnia iakistiu: pidruchnyk [Metrology, standardisation, conformity, accreditation and quality management: tutorial], TsNL, kyiv. Ukraine.

7. Fedorov H. Ye. (2013), Kontrol' iakosti produktsii v mashynobuduvanni [The quality control in mechanical engineering]. Natsional'nyj tekhnichnyj universytet Ukrainy «Kyivs'kyj politekhnichnyj instytut». kyiv. Ukraine.

 

 Стаття надійшла до редакціії 20.11.2015 р.