EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2015

Переглянути у форматі pdf

КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Т. О. Степаненко

УДК 658.7.01

 

Т. О. Степаненко,

аспірант, Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, м. Київ

 

КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

 

T. O. Stepanenko,

graduate student, State Higher Educational Institute "Kiev National Economic University named after Vadym Hetman", Kiev

 

CONTROLLING IN THE MANAGEMENT OF MATERIAL RESOURCES OF THE ENTERPRISE

 

В статті проаналізовано сутність поняття “контролінг”, здійснено декомпозиційний аналіз поняття “контролінг в управлінні матеріальними ресурсами підприємства”, проаналізовано склад елементів контролінгу з позицій реалізації основних функцій управління. Встановлено, що контролінг є ефективним механізмом, що дозволяє реалізувати принцип інтеграції в управлінні матеріальними ресурсами підприємства. Обгрунтовано концепцію контролінгового механізму реалізації інтегрованого управління матеріальними ресурсами підприємства.

 

The essence of the concept of "controlling" is defined, decomposition analysis of the concept of "controlling in managing of the material resources of the enterprise"  is carried, the composition of controlling elements from the standpoint of  the implementation of basic management functions are analyzed in the article. It was established that controlling is an effective mechanism for realization of integration principle in managing of the material resources of the company. Established the concept of controlling mechanism for implementing the integrated management of material resources of the company.

 

Ключові слова: контролінг, матеріальні ресурси, система, управління, механізм, результат.

 

Keywords: controlling, material resources, system, management mechanism, result.

 

 

Постановка проблеми. Необхідність створення системи контролінгу обумовлена підвищенням нестабільності зовнішнього середовища, що вимагає посилення уваги до прогнозування, підвищення гнучкості реакції на зовнішні виклики, розробки  та постійного коригування стратегічних та тактичних планів. Контролінг знаходиться на перетині обліку, контролю, планування, інформаційного забезпечення, зв’язує всі функції управління, переводячи їх на якісно новий рівень. Тому в рамках системи управління матеріальними ресурсами контролінг забезпечить реалізацію принципів скоодинованості функцій та процесів, підвищення точності прогнозування, оперативності в реалізації планів та проектів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Контролінг як філософія, концепція управління, функція менеджменту, допоміжний інструмент досить широко досліджений в науковій вітчизняній та зарубіжній літературі. Можемо відзначити роботи: Ю.П. Аніскіна [1], О. Д. Гудзинського [2], В.В. Лаврененко та  Г. О. Швиданенко [3], Л. М. Малярець та  Г. Л. Матвієнко-Біляєвої [4], О.В. Мороза [5], Н.В.Поліщук [6], В.В. Прохорової [7], Г. А. Семенова та О. В. Козуб [8], К. Серфлінга [9], О.О. Терещенка [10] та інших. Так, наприклад, в роботі Ю.П. Аніскіна [1] визначено функціональні аспекти та методичні засади побудови систем планування та контролінгу. Дослідження Л.М. Малярець та  Г.Л. Матвієнко-Біляєвої [2] присвячено розробці економіко-математичних моделей для контролю логістичних процесів. Методичним засадам створення ефективної системи управління, яка забезпечить зростання конкурентоспроможності піприємства присвячено дослідження В.В. Прохорової та В.І. Чобіток [1].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття. Незважаючи на велику кулькість досліджень, досі лишаєься не розкритою сутність контролінгу як спеціалізованого інструменту в конкретних функціональних сферах. Тому вважаємо за доцільне розглянути контролінг з позицій застосування в рамках системи управління матеріальними ресурсами промилового підприємства, яке функціонує  в умовах нестабільності зовнішнього середовища.

Постановка завдання. Метою статті є розкриття сутності контролінгу як інтегруючого механізму в системі управління матеріальними ресурсами.

Для реалізації поставленої мети було визначено та реалізовано наступні завдання:  проаналізовано сутніть поняття “контролінг”; здійснено декомпозиційний аналіз поняття “контролінг в управлінні матеріальними ресурсами підприємства”;  систематизовано функції контролінгу в управлінні матеріальними ресурсами підприємства; розроблено концепцію контролінгового механізму реалізації інтегрованого управління матеріальними ресурсами підприємства.

Матеріали і методи. Під час обґрунтування сутності управління матеріальними ресурсами на засадах контролінгу використано наступні методи: загальнонаукові: діалектичний та логічний (для дослідження процесів у їх логічному взаємозв’язку та розвитку), семантичний аналіз (для обґрунтування категоріального апарату), аналіз та синтез (для деталізації та укрупнення процесів), узагальнення (для визначення особливостей змістовних аспектів ресурсних потоків підприємства), системний аналіз (для дослідження системних характеристик процесу управління), структурний аналіз (для виявлення складових елементів управління).

Інформаційна база дослідження: праці вітчизняних та зарубіжних вчених, статистична звітність підприємств, результати опитування працівників підприємств.

Виклад основного матеріалу. Різні наукові школи неоднаково інтерпретують сутність контролінгу. Систематизація визначень поняття “контролінг представлена в таблиці 1. Можна виділити основні підходи до розуміння поняття контролінг. Це: концепція ефективного управління підприємством;  механізм саморегулювання; система забезпечення існування підприємтва; система інформаційно-аналітичної і методологічної підтримки керівників; система управління процесом досягнення кінцевих результатів діяльності підприємства [7;с. 43].

 

Таблиця 1.

Визначення поняття контролінг” в науковій літературі

Автор

Визначення

К. Зерфлінг

Контролінг – система збору інформації для підтримки процесу управління підприємством за допомогою планування, контролю, аналізу й розробки альтернативних варіантів поведінки підприємприємства [9]

Ю.П. Анискин,

А.М. Павлов

Контролінг – це система, яка управляє підприємством, будучи зорієнтованою на досягнення не тільки оперативної (поточної) мети у вигляді отримання прибутку того чи іншого розміру, але й на глобальні стратегічні цілі: виживання підприємства, його екологічний нейтралітет, збереження робочих місць, тобто на соціальні чинники, систему у якій переважним стає не вузке, конкретне ортодоксальне мислення керівників справами, а системне комплексне вирішення проблем. [1]

Г. А. Семенов,

О. В. Козуб

Контролінг – підсистама економічного управління підприємством, що грунтуться на інтеграції методів прийняття рішень, спрямованих на розпізнавання економічних ситуацій і управління станом господарької діяльності підприємства, розвитком його потенціалу на підставі облікових, аналітичних і планових даних. [8]

О.О. Терещенко

Контролінг – це спеціальна система методів та інструментів, яка спрямована на функціональну підтримку менеджменту підприємства, що поєднує інформційне забезпечення, планування, координацію, контроль і внутрішній консалтинг. [10]

В.В. Прохорова, В.І. Чобіток

Контролінг – відособлена система ефективного управління, пов’язана із спостереженням, аналізом, плануванням, удосконаленням діяльності підприємства. [7]

 

Головні функції контролінгу визначені в роботі [8;c. 13]: адаптація підприємства до змін навколишнього середовища; координація функцій управління із довгостроковими цілями, їх реалізація та контроль у процесі стратегічного управління.

Розглядаючи управління матеріальними ресурсами з позиції завданнь управління, можемо визначити, що до їх складу відноситься розробка планів постачання матеріальних ресурсів; організація постачання ресурсів; відстеження виконання планів та ефективності використання матеріальних ресурсів; мотивація персоналу з управління матеріальними ресурсами. Завдання контролінгу полягають у наступному: інформаційно-аналітичне забезпечення; аналіз, планування, саморегулювання діяльності підприємства; прийняття ефективних рішень; координаційно-консультативна система; технологія управління. Поєднуючи ці дві категорії, визначаємо сутність поняття “контролінг в управлінні матеріальними ресурсами” як механізм інтеграції елементів, процесів, агентів з метою ефективного управління матеріальними ресурсами. Зміст поняття “контролінг в управлінні матеріальними ресурсами” на основі декомпозиції цих понять представлений автором на рис. 1. Оскільки мета контролінгу є похідною від мети підприємства, тому метою контроілнгу в управлінні матеріальними ресурсами є забезпечення ефективного управління матеріальними ресурсами на основі планування, контролю, координації, тобто інтегрованої реалізації всіх механізмів.

 

Рис. 1. Декомпозиційний аналіз поняття “контролінг в управлінні матеріальними ресурсами підприємства”

*Розроблено автором за матеріалами [10, 5, 7]

 

Контролінг виконує функції консультування і обгрунтування управлінських рішень, реалізації прийнятих рішень. Сутнісне наповнення функцій контролінгу представлено автором на рис. 2.

 

Рис. 2. Сутнісне наповнення елементів контролінгу в системі управлінні матеріальними ресурсами підприємства

*Розроблено автором

 

 Оскільки до складу контролінгових функцій в управлінні матеріальними ресурсами відносимо функції, які охоплюють як стратегічний, так і оперативний рівні (FC1 – планування потреби  матеріальних ресурсах; FC2 – моніторинг внутрішнього середовища; FC3 – контроль; FC4 – моніторинг зовнішнього середовища; FC5 – обґрунтування рішень стосовно політики управління матеріальними ресурсами), тому, на думку автора, і механізм впровадження контролінгу потрібно розглянути з позицій стратегічного та тактичного рівнів (рис. 3).

На стратегічному рівні виділено наступні завдання: реалізація загальної ресурсної стратегії підприємства; зниження загального рівня матеріальних витрат в структурі витрат; підвищення конкурентоспроможності за собівартістю; впровадження інноваційних методів управління матеріальними ресурсами. До основних інструментів, які забезпечать ріалізацію встановлених завдань відносимо: стратегічні карти, паттерн-метод, бюджетування, встановлення KPI за рівнем запасів, стратегічне моделювання, динамічне моделювання, бенчмаркінг.

Оперативні завдання контролінгу в управлінні матеріальними ресурсами підприємства визначено на основі аналізу практики функціонування вітчизняних підприємств. До нагальних завдань відносяться: підвищення точності планування; оперативне управління запасами; контроль ефективності управління ресурсами; сценарність управління; реалізація нових методів та методик в управлінні матеріальними ресурсами. Відповідно до оперативних завдань визначено перелік інструментів, таких як: 1. мультиагентне динамічне моделювання; впровадження методики розрахунку цільових запасів; система збалансованих показників, щомісячна система KPI; методика сценарного моделювання; оцінювання компетенцій, тренінги.

Невід’ємним елементом механізму контролінгу є створення системи контрольної інформації у вигляді Карти розширеної системи збалансованих показників та Координаційної матриці та широке застосування програмних засобів різного рівня.

 

Рис. 3. Механізм реалізації контролінгу на оперативному та стратегічному рівнях

*Розроблено автором

 

Висновки і перспективи подальших розробок у даному напрямі.

Проведене дослідження дозволило отримати ряд висновків, зокрема:

1) поняття “контролінг” є багатоаспектною категорією, розуміння якої залежить від сутності, завдань  і сфери його використання; воно поєднує у собі філософські аспекти, елементи синергізму, методичні засади управління.

2) необхідність запровадження контролінгу зумовлене такими факторами: посилення нестабільності зовнішнього середовища; ускладнення систем упраління підприємством; розгалуженість інформації та необхідність її системного аналізу.

3) контролінг в упралінні матеріальними ресурсами розглядається як головний інтегруючий механізм; впровадження контролінгу забезпечить багатофакторність та сценарність в управлінні матеріальними ресурсами підприємства, оскільки контролінг передбачає аналіз та сценарність моделювання управлінських рішень;

4) механізм впровадження контролінгу охоплює стратегічний та тактичний рівні, кожному з яких відповідають певні завдання та інструментарій.

Перспективою подальших досліджень є розробка методичних рекоментацій щодо оцінювання ефективності реалізації контролінгу на підприємстві.

 

Список використаних джерел.

1. Анискин Ю.П. Планирование и контроллинг/ Ю.П. Анискин, А.М. Павлов. – М.: Омега – Л, 2003. – 280 с.

2. Контролінг в системі менеджменту: [монографія] / О. Д. Гудзинський; Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України. - К. : ІПК ДСЗУ, 2009. - 225 с.

3. Контролінг: Навчальний посібник/ Г. О. Швиданенко, Лаврененко В.В., Приходько Л.М. -  К. : КНЕУ, 2008 – 264 с.

4. Формалізація задач у контролінгу логістичної діяльності підприємства: монографія / Малярець Л. М., Г. Л. Матвієнко-Біляєва. - Х.: ХНЕУ, 2010. - 227 с.

5. Мороз О.В. Економічна ідентифікація параметрів стійкості та ризикованості функціонування господарських систем: [монографія]. – Вінниця: Універсум – Вінниця, 2008. – 168 с.

6. Логістичний контролінг в системі управління підприємством: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.01 / Н.В.Поліщук ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів:, 2005. - 21 с.

7. Управління потенціалом конкурентоспроможності підприємств на засадах контролінгу: монографія / В.В. Прохорова, В.І. Чобіток. – Харків: НТМТ, 2012. – 248 с.

8. Удосконалення управління промисловими підприємствами на засадах контролінгу: монографія / Г. А. Семенов, О. В. Козуб ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя : КПУ, 2011. - 215 с. : табл. - Бібліогр. : с. 196-207.

9. Serfling K. Controlling/ K. Serfling. – 2 Aufl. – Stuttgart; Berlin; Koln: Kohlhammer, 1992. – P. 54 – 57.

10. Терещенко О.О. Контролінг у системі антикризового управління підприємством/ О.О. Терещенко // Фінанси України. – 2001. - № 12. – С. 56 – 63.

 

References.

1. Aniskin, Ju.P. (2003), Planirovanie i kontrolling [Planning and kontrolling], Omega, Lviv, Ukraine.

2. Gudzins'kij, O. D. (2009), Kontrolіng v sistemі menedzhmentu [Kontroling in a management system], Іn-t pіdgotov. kadrіv derzh. sluzhbi zajnjatostі Ukraїni, Kyiv, Ukraine.

3. Shvidanenko, G. O. and Lavrenenko, V.V. (2008), Kontrolіng [Kontrolіng], KNEU, Kyiv, Ukraine.

4. Maljarec', L. M. and Matvієnko-Bіljaєva, G. L. (2010), Formalіzacіja zadach u kontrolіngu logіstichnoї dіjal'nostі pіdpriєmstva [Formalization of tasks and the kontrolling of logistics activity of the company], HNEU, Kharkiv, Ukraine.

5. Moroz, O.V. (2008), Ekonomіchna іdentifіkacіja parametrіv stіjkostі ta rizikovanostі funkcіonuvannja gospodars'kih sistem [Economic identification of stability and risks in functioning of the companies], Unіversum, Vinnisa, Ukraine.

6. Polіshhuk, N.V. (2005), Logіstichnij kontrolіng v sistemі upravlіnnja pіdpriєmstvom [Logistics controlling in a management system], Nac. un-t "L'vіv. polіtehnіka, Lviv, Ukraine.

7. Prohorova, V.V. and Chobіtok, V.І. (2012), Upravlіnnja potencіalom konkurentospromozhnostі pіdpriєmstv na zasadah kontrolіngu [Controling based management of competentivenes of companies], NTMT, Kharkiv, Ukraine.

8. Semenov, G.A. and Kozub, O. V. (2011), Udoskonalennja upravlіnnja promislovimi pіdpriemstvami na zasadah kontrolіngu [Improving the management of companies using controling], KPU, Kyiv, Ukraine.

9. Serfling, K. (1992), Controlling, Stuttgart, Berlin.

10. Tereshhenko, O.O., “Kontrolіng u sistemі antikrizovogo upravlіnnja pіdpriєmstvom”, Fіnansi Ukraїni, pp. 56 – 63.

 

Стаття надійшла до редакції 25.11.2015 р.