EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2015

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ТЕОРІЇ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖНАРОДНИХ РИНКІВ
О. М. Ковінько

УДК  658.8

 

О. М. Ковінько,

кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу та реклами,

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

 

Формування теорії маркетингових досліджень міжнародних ринків

 

O. Kovinko,

PhD, assistant professor of marketing and advertising,

Vinnytsia Trade and Economic Institute of Kyiv National University of Trade and Economics, Vinnitsa

 

FORMATION OF THE THEORY OF MARKETING RESEARCH INTERNATIONAL MARKETS

 

Розглянуто історичні етапи розвитку міжнародних маркетингових досліджень, найбільш типові визначення маркетингових досліджень, функції та завдання маркетингових досліджень міжнародних ринків. Запропоновано етапи маркетингового дослідження міжнародних ринків з врахуванням вимог часу. Визначено проблеми формування теорії маркетингових досліджень міжнародних ринків, вирішення яких залежатиме від розробки відповідного методичного та інформаційного забезпечення за межами  бізнес-діяльності підприємств. Зазначено, що при дослідженні міжнародних ринків підприємства можуть також зазнавати певних труднощів зі збором інформації, причому часто методи підготовки даних для маркетингових досліджень, ефективні у своїй країні, але не підходять за рубежем. У ході збору необхідних даних підприємство може зіштовхнутися із ситуацією, коли взагалі відсутня інформація про товари, потенційних споживачів і конкурентів. Подібна ситуація характерна для багатьох країн, що розвиваються, "нових індустріальних країн" (НІК: ряд країн Азії та Америки), що характеризуються високими темпами економічного зростання. Запропоновано етапи проведення маркетингового дослідження міжнародних ринків з врахуванням специфічних особливостей та рівня складності проведення міжнародних маркетингових досліджень.

 

The historical stages of development of the international market research, determining the most typical market research functions and tasks of marketing research of international markets. Marketing research stages of international markets, taking into account the requirements of the time. The problems of the theory of the formation of market research international markets, which decision will depend on the development of appropriate methodological and information support outside business activity. It is noted that the study of international markets, enterprises can also undergo certain difficulties with the collection of information, often methods of preparation of data for market research, effective in the country, but not suitable abroad. During the collection of the necessary data the company may face a situation where there is no information at all on products, potential customers and competitors. This situation is typical for many developing countries, "newly industrialized countries" (NICs, some countries in Asia and America), characterized by high rates of economic growth. Marketing research stages of international markets, taking into account the specific characteristics and complexity of international marketing research.

 

Ключові слова: маркетинг, маркетингові дослідження, міжнародний маркетинг, глобалізація економічної діяльності.

 

Keywords: marketing, market research, international marketing, globalization of economic activity.

 

 

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями. Розвиток ринкових механізмів господарювання на рубежі тисячоліть в умовах поглиблення глобалізаційних процесів світової економіки потребує перегляду традиційних поглядів на перспективні напрямки розвитку міжнародного маркетингу взагалі та окремих її предметних галузей, зокрема міжнародних маркетингових досліджень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Необхідність впровадження маркетингових важелів управління підприємствами спричинила активний розвиток теорії та практики міжнародного маркетингу в Україні. Авторами найбільш вагомих наукових робіт з цієї проблематики є українські науковці А.Войчак, С.Гаркавенко, Ю.Дайновський, М.Окландер, А.Павленко, В.Пилипчук, Т.Примак, І.Решетнікова, С.Скибінський, А.Старостіна, С.Шкарлет.

У сучасній літературі більшість публікацій присвячено розробці аналітичного інструментарію міжнародних маркетингових досліджень, їх переважно оперативному рівню використання. Значно менше уваги приділяється питанням побудови ефективної системи маркетингових досліджень міжнародних ринків.

Формування цілей статті (постановка завдання). Метою роботи є розробка етапів проведення маркетингового дослідження міжнародних ринків з врахуванням специфічних особливостей та рівня складності проведення міжнародних маркетингових досліджень.

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження міжнародного маркетингу направлено на виявлення та вивчення ринкового попиту, потреб і вимог конкретних споживачів до товарів для обґрунтування орієнтації науково-технічної та виробничо-збутової діяльності підприємства. Маркетингове дослідження міжнародних ринків є основою бізнес-діяльності підприємства та пропонує аналіз усіх умов, що мають значення для успішної реалізації товару.

Принципових відмінностей між технологією здійснення маркетингових досліджень для внутрішнього та зовнішнього ринку немає. В обох випадках використовуються різні методи і принципи досліджень, проте, враховувати особливості зарубіжних ринків при управлінні підприємством потрібно.

Зарубіжні ринки визначають більш високі вимоги до товарів, їх упаковки, сервісу, реклами і т.д., що пояснюється гострою конкуренцією між підприємствами, виробниками товару, переважанням «ринку покупця», тобто помітним перевищенням пропозиції над попитом.

На нашу думку, в зв’язку з цим вимоги до маркетингових досліджень міжнародних ринків зростають.

Розглянувши історичні етапи розвитку міжнародних маркетингових досліджень можна зробити висновки, що проблема вибору технологій і напрямків маркетингових досліджень залишається не остаточно вирішеною [1]:

1. Етап промислової статистики (1880-1920). У цей період все більш важливе значення стали набувати облікові форми роботи з населенням. Отримали розвиток методи опитування. Герман Холлеріт з Бюро перепису населення винайшов перфоровані паперові карти, що дозволяють автоматизувати процедуру табулювання даних.

2. Етап розвитку методів випадкової вибірки, анкетування та біхевіористських методик (1920-1940). Спеціалісти з досліджень ринку навчилися проводити ефективнішу вибірку серед населення для опитувань і складати більш досконалі анкети.

3. Етап появи зацікавленості у керівництва компаній (1940-1950). Дослідження ринку стали розглядатися керівництвом компаній не просто як процеси збору інформації, а як інструмент вдосконалення процесу прийняття рішень. З цього моменту в ужиток вводиться поняття «маркетингове дослідження».

4. Етап експериментування (1950-1960). Фахівці з маркетингових досліджень почали застосовувати особливі методики і суворо науковий підхід до вирішення питань маркетингу.

5. Етап комп'ютерного аналізу і кількісних методик (1960-1970). Фахівці звернули увагу на побудову математичних моделей прийняття маркетингових рішень і застосування комп'ютера для аналізу маркетингової інформації і процесу прийняття рішень.

6. Етап розвитку теорії масового обслуговування споживачів (1970 р - по теперішній час), в ході якого відбувається удосконалення понять і методів якісного дослідження, має на меті пояснити і передбачити поведінку споживача.

Розглянемо, на нашу думку, найбільш типові визначення маркетингових досліджень. Так, Ф. Котлер під маркетинговими дослідженнями визначає "систематичне визначення кола даних, необхідних у зв'язку з маркетинговою ситуацією, що постає перед фірмою, їх збір, аналіз і звіт про результати" [2, с. 118].

На думку Е.П. Голубкова, маркетингові дослідження це систематичний збір, відображення й аналіз даних з різних аспектів маркетингової діяльності також він визначає, що маркетингові дослідження – це функція, що через інформацію пов'язує маркетологів з ринками, споживачами, конкурентами, з усіма елементами зовнішнього середовища маркетингу" [3].

А.И. Ковальов і В.В. Войленко  визначають дослідження маркетингу як збір, обробку та аналіз даних про ринок, конкурентів, споживачів, ціни, внутрішній потенціал підприємства з метою зменшення невизначеності супутньої прийняттю маркетингових рішень [4, с. 48].

Український фахівець в галузі маркетингу  А.О. Старостіна дає таке визначення маркетингових досліджень: "Маркетингові дослідження – це систематичний процес постановки цілей дослідження, ідентифікації обсягів, збору, аналізу об'єктивної ринкової інформації і розробки рекомендацій для прийняття конкретних управлінських рішень щодо будь-яких елементів ринково-продуктової стратегії фірми і методів їх реалізації для досягнення кінцевих результатів у діяльності фірми в умовах сформованого маркетингового середовища" [5].

Відповідно до кодексу міжнародної організації ЕСОМАР маркетингові дослідження – це "систематичний збір і об'єктивний запис, класифікація, аналіз і подання даних щодо поведінки, потреб, відносин, думок, мотивацій, окремих осіб і організацій (комерційних підприємств, державних установ тощо) у контексті їхньої економічної, громадської, політичної та повсякденної діяльності. Виходячи з цілей даного кодексу, термін "маркетингові дослідження" містить у собі також поняття "соціальні дослідження", оскільки при їх проведенні використовуються однакові прийоми і методи вивчення явищ і проблем, не пов'язаних прямо з маркетингом товарів і послуг" [6].

Нерідко з боку економістів, маркетологів звучать нарікання на адресу соціологів, психологів стосовно того, що вони неправомірно намагаються "впровадити" у практику маркетингових досліджень методи і технології відповідних наук (до речі, це іноді служить підставою для виправдання того, що не варто приділяти особливо велику увагу спеціальним методам і технологіям збору маркетингової інформації). Як видно, кодекс ЕСОМАР прямо включає соціальні дослідження (тобто в першу чергу соціологічні, психологічні) до категорії маркетингових і проголошує адекватність методів, використовуваних у маркетингових і соціологічних дослідженнях.

Проте важливим залишається обумовлення проблеми змісту маркетингових досліджень міжнародних ринків. Аналізуючи її можна визначити два підходи до визначення самої сутності маркетингових досліджень.

Перший (його поділяють А. Дайан, Е. Дихтль, X. Хершген, певною мірою – Ф. Котлер, деякі інші дослідники) зводиться до того, що маркетингове дослідження розглядається як складова частина функцій процесу маркетингового менеджменту, інший підхід (його представляють такі відомі спеціалісти, як Р.Д. Базел, Д.Ф. Кокс, Р.В. Браун, X. Швальбе) вважають, що термін "маркетингове дослідження" використовується для позначення різноманітних видів діяльності щодо збору інформації та організаційних одиниць, відповідальних за цю діяльність. Тобто, в кодексі ЕСОМАР визначено другий з наведених підходів.

У рамках даного підходу в процесі маркетингового дослідження реалізуються такі важливі функції:

1. збір різноманітної маркетингової інформації про ринок, споживачів товарів тощо, спрямованої на задоволення інформаційно-аналітичних потреб маркетингу;

2. аналіз і оцінка зібраної інформації, передача необхідних відомостей до маркетингової інформаційної системи;

3. підготовка зібраної інформації до прийняття маркетингових рішень, створення на її основі інформаційно-аналітичної основи маркетингових рішень і планів [6].

Маркетингове дослідження – це наукове дослідження, спрямоване на систематичний збір, оцінку та аналіз фактографічної інформації щодо потреб, думок, мотивацій, відносин, поведінки окремих осіб і організацій, пов'язаних з маркетингом, тобто всіма аспектами просування на ринку певних товарів і послуг, а також підготовки цієї інформації до прийняття маркетингових рішень.

Наведені визначення маркетингових досліджень визначають одну загальну особливість - це інформація, яку одержують у результаті проведення досліджень. В одних  визначеннях така інформація необхідна для вирішення питань, пов'язаних зі сформованою маркетинговою ситуацією, у других - використовується для зв'язку маркетологів із зовнішнім середовищем, у третіх застосовується для зменшення невизначеності при прийнятті маркетингових рішень.

На нашу думку, важливою складовою у системі маркетингових досліджень є інформація, проте зазначимо, що процес збору та обробки інформації для вирішення маркетингових проблем є обов’язковим.

Напрямки маркетингових досліджень можуть коливатися та залежати від багатьох факторів: розміру підприємства, його галузевої особливості, стадії життєвого циклу товарів, системи організації управління  маркетингом на підприємстві, кваліфікації персоналу, наявності зовнішніх ринків, кількості та розмірів ринків фірми. У той же час не слід відкидати і таку можливість класифікації напрямків маркетингових досліджень, як використання для цих цілей складових комплексу маркетингу.

На нашу думку, головне, що повинно бути враховано при класифікації напрямків - це можливість одержання кількісних і якісних показників оцінки маркетингової діяльності фірми.

Вирішення цих проблем багато в чому залежатиме від розробки відповідного методичного та інформаційного забезпечення за межами  бізнес-діяльності підприємств. При цьому повинні враховуватися специфічні особливості та рівень складності проведення міжнародних маркетингових досліджень.

Найскладніші проблеми, з якими зустрічаються підприємства при  виході на зовнішній ринок, є наявність таких ситуацій, з якими ці підприємства не зустрічалися раніше на внутрішньому ринку. Для їх оцінки і необхідна інформація із зовнішніх джерел. У зв'язку із цим виникають дві проблеми: перша - знайти фахівців з організації бізнес-діяльності у відповідних країнах, а друга - отримати від фахівців із зарубіжних країн  відповідну  інформацію.

При проведенні міжнародних маркетингових досліджень підприємство об'єднує свою комерційну пропозицію з існуючим попитом в умовах чотирьох видів середовищ: законодавчого, економічного, соціокультурного, технічного. Усередині цих середовищ підприємство взаємодіє як з місцевими, так і з іноземними підприємствами, складаючи їм конкуренцію, а також дистриб'юторами та організаціями, що здійснюють контроль за господарською діяльністю іноземних фірм. Для успішної роботи на зовнішньому ринку підприємству доводиться постійно вивчати, як змінюються умови зовнішнього середовища та дії всіх учасників ринку.

Перешкоди на зовнішньому ринку можуть виникнути через найнеочікуваніші причини, часто пов'язані з бізнес-культурою та традиціями споживання імпортних товарів в окремих країнах, і не завжди можуть бути зафіксовані маркетинговою інформаційною системою.

Головною метою маркетингових досліджень  міжнародних ринків є  створення можливості зменшення комерційного ризику, що часто недооцінюється керівництвом підприємства.

При дослідженні міжнародних ринків підприємства можуть також зазнавати певних труднощів і зі збором інформації, причому часто методи підготовки даних для маркетингових досліджень, ефективні у своїй країні, але не підходять за рубежем. У ході збору необхідних даних підприємство може зіштовхнутися із ситуацією, коли взагалі відсутня інформація про товари, потенційних споживачів  і конкурентів. Подібна ситуація характерна для багатьох країн,  що розвиваються, "нових індустріальних країн" (НІК: ряд країн Азії та Америки, що характеризуються високими темпами економічного зростання).

Відсутність статистичної інформації або її ненадійність може бути компенсована проведенням опитувань в середині зарубіжних країн. При цьому фахівці з маркетингу зустрічаються із проблемами правового та  мовного характеру, а також відношенням опитуваних до тих, хто проводить опитування. У ряді країн вивчення ринку працівниками маркетингових служб підприємств або їх представниками на місцях може бути здійснене тільки при одержанні спеціального дозволу органів місцевої влади.

Проведення опитувань із метою вивчення ринків часто зустрічає опір з боку опитуваних, викликаний існуючим культом таємності. При цьому відзначається, що останнім часом через острах втратити прибуток в умовах конкуренції окремі країни, такі, як Японія і Франція, розширюють область закритої інформації. З більшою обережністю видається інформація в країнах Латинської Америки, розголос якої веде до адміністративних і фіскальних стягнень. У цих країнах підприємствам важко перебороти страх перед промисловим шпигунством.

При опитуванні окремих осіб або родин необхідно враховувати культурні традиції та політичні особливості тієї країни: несприятливу політичну обстановку, прагнення продемонструвати доброзичливість і догодити людині, що проводить опитування. У країнах Середнього Сходу або Центральної Африки виявлення попиту на товар може привести до зворотного результату. Там вважається нечемним відповідати не так, як того приблизно очікує дослідник, що є зворотною стороною  закону гостинності.

Міжнародні маркетингові дослідження підприємства можна проводити або особисто, або за допомогою підприємств, що спеціалізуються на проведенні маркетингових досліджень у зарубіжних країнах. У першому випадку керівництво підприємства може зупинити недовіра до професійних здатностей своїх власних фахівців для рішення трудомістких і складних зі змістовної та технічної сторони справи досліджень, у другому – понесення високих витрат. Разом з тим  керівництво підприємства, що планує здійснювати зовнішньоекономічну діяльність повинне виходити з розуміння того, що витрати на маркетинг це інвестиції в майбутнє.

Організація досліджень залежить від величини, специфіки роботи та орієнтації експортера. Використовуються три шляхи збору більш-менш систематизованої інформації: внутрішній, від сторонніх організацій або раціонального поєднання двох перших.

Дослідження власними силами звичайно проводяться в обмежених  масштабах: для невеликих відрізків часу, лімітованих ресурсів і певних сегментів або елементів ринку. З їхньою допомогою, в основному, виявляються та відповідно використовуються або усуваються фактори, що сприяють або заважають ефективній реалізації товарів.

Фірмам звичайно не вистачає потужностей проводити серйозні маркетингові та рекламні дослідження власними силами, тим більше створювати методики застосування їхніх результатів. Подібні роботи відрізняються більшими обсягами, технічно складні та вимагають додаткових коштів, високої кваліфікації дослідників. Тому фірми звичайно користуються послугами спеціалізованих дослідницьких підприємств. Виключення становлять лише фірми, що провадять унікальну продукцію або товари спеціального призначення, для яких коло споживачів обмежене.

Зростаючий попит на маркетингову інформацію та дослідження, що науково обґрунтовують рекламні кампанії, створив вигідне поле діяльності для спеціалізованих інститутів, фірм, асоціацій, видавництв, агентств, банків, урядових закладів. Від них фірми одержують готові професійні й об'єктивні дослідження з конкретними рекомендаціями, що враховують діяльність конкурентів.

Методика проведення маркетингових досліджень постійно вдосконалюється, стає складнішою та дорожчою. На світовому ринку відмітимо різкий якісний і кількісний ріст маркетингових досліджень, посилення конкуренції в цій області, що привело до концентрації та монополізації дослідницької діяльності, злиття традиційно дрібних спеціалізованих фірм у великі дослідницькі центри. Тільки в США налічується близько 450 незалежних дослідницьких і консультуючих фірм, що здійснюють на комерційній основі дослідження структури та динаміки споживчого попиту, прогнозування кон'юнктури ринку, що дають рекомендації зі стратегії та тактики бізнес-діяльності [7, с. 111].

У ході проведення маркетингового дослідження необхідно встановити, яким чином здійснюється підтримка міжнародного бізнесу в тій або іншій країні не тільки державою, але й недержавними організаціями. Такі відомості доцільно мати для вирішення наступних основних завдань міжнародного маркетингу: одержання можливої підтримки для дослідження ринку та виходу на нього, встановлення важливих ділових контактів, пошуку комерційної інформації. До недержавних організацій, що мають інформацію  щодо розвитку міжнародного маркетингу фірм, відносяться: союзи підприємців, торговельні палати, кредитно-довідкові фірми, дослідницькі та  консультативні організації, інформаційні агентства та видавничі фірми, зовнішньоторговельні клуби.

Основні етапи маркетингового дослідження міжнародних ринків визначено на рис.1.

 

 

Рисунок 1. Етапи маркетингового дослідження міжнародних ринків

 

Сучасні вчені-маркетологи при підготовці процесу міжнародного маркетингового дослідження значну увагу приділяють збору даних та обґрунтуванню основних його складових:

– інвентаризація банку даних (зіставлення наявної вторинної інформації з потребами, визначеними на попередньому етапі);

– збір вторинної інформації (оновлення банку даних згідно з визначеними вимогами до інформації);

– планування дослідження (розробка плану проведення польових досліджень з метою отримання первинної інформації);

– проведення дослідження (отримання первинної інформації за допомогою інтерв’ю, розсилання опитувальних листів, спостережень, телефонного опитування тощо.

В. Масштабей говорячи  про «маркетингове дослідження міжнародних ринків» та обґрунтовуючи процес збору даних, доводить, що у практиці дослідження зарубіжних ринків виділилося два типи досліджень: попереднє, поглиблене (табл.1) [8].

 

Таблиця 1. Характеристика типів маркетингових досліджень зарубіжних ринків [8]

Типи маркетингових досліджень зарубіжних ринків

Характеристика типу дослідження

Дії маркетолога

Попереднє маркетингове дослідження

Дає варіанти можливого прибутку фірми залежно від місткості ринку, можливого обсягу продажу товарів та меж можливої ціни реалізації

Аналіз за допомогою методів статистики, економетрії, соціометрії;

Прогнозування методами екстраполяції, експертних оцінок, статистичного моделювання, аналогових моделей тощо.

Оцінка власної конкурентної позиції, прогнозування обсягу продажу.

Розрахунок варіантів можливої ціни продажу (Ц).

Оцінка потенційного товарообігу Т= V·Ц.

Розрахунки можливого прибутку.

Поглиблене маркетингове дослідження

Дає змогу зрозуміти механізми та особливості функціонування зарубіжного ринку.

Обов’язкові (стандартні) елементи вивчення (ринок, товар, споживачі).

Результат (кон’юнктура та прогноз).

Методи  вивчення ринку.

 

В сучасних умовах розвитку світової економіки (які відрізняються високим ступенем невизначеності та нестабільності) сьогодні спостерігається необхідність якісного виконання робіт на кожній із стадій маркетингового дослідження міжнародного ринку, що є запорукою успішного проходження наступної стадії та вчасного завершення дослідження.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, вивчення ринку як основне завдання комплексних маркетингових досліджень міжнародних ринків відкриває значні, але ще недостатньо застосовувані  можливості розвитку вітчизняного експорту. Важливим завданням маркетингового дослідження міжнародних ринків є виявлення стратегічного поля діяльності підприємства, тобто сукупності цільового ринку і призначеного для нього товару підприємства. Виявлення стратегічного поля діяльності підприємства також включає пошук ринків, що придатні для досягнення цілей підприємства та забезпечення необхідної адаптивності його товару. Від правильності вибору залежить ефективність всіх наступних маркетингових заходів і діяльності підприємства в цілому.

 

Список  літератури.

1. Перцовський Н. І. Міжнародний маркетинг: навч. посібник / Н. І. Перцовський, І. А. Спірідонов, С. В. Барсукова. К. : Вища школа, 2001. 239 с.

2. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер. — М.: «Ростинтер», 1996. – 736.

3. Маркетинг: стратегии, планы, структуры : учебн. пособия / Е.П. Голубков. М. : Москва. Дело, 1995. 192 с.

4. Маркетинговый анализ : учебн. пособия / А.И. Ковалев, В.В. Войленко. – М. : Москва. Центр экономики и маркетинга, 1996. 176 с.

5. Старостина А. А. Маркетинговые исследования / А. А. Старостина // Изд. дом «Вильямс». 2001. №5. С. 36.

6. Полторак В. А. Маркетингові дослідження: навч. посібник / В. А. Полторак. К. : Центр навчальної літератури, 2003. 387 с.

7. Міжнародні торги : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / І. І. Недужий. М.: Москва. Міжнародні відносини, 1991. 278 с.

8. Експортний маркетинг : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.Я. Масштабей. – К. : Київ. Хвиля-прес, 1998. – 224 с.

 

References.

1. Pertsovskyi, N.I., Spiridonov I., Barsukov S., (2001), Mizhnarodnyj marketynh: navch. posibnyk [International Marketing: teach. manual],   Vyscha shkola, Kyiv, Ukraine.

2. Kotler, F. (1996), Osnovy marketynha [Principles of Marketing],  Rostynter, Moskva, Rossija.

3. Holubkov, E.P. (1995), Marketynh: stratehyy, plany, struktury : uchebn. posobyia  [Marketing: strategy, Plans, structure: Training. posobyya], Delo, Moskva, Rossija.

4. Kovalev, A.I., Vojlenko, V.V. (1996), (Marketingovyj analiz : uchebn. posobija) [Marketingovy analysis: Textbook. posobie ], Centr jekonomiki i marketinga, Moskva, Rossija.

5. Starostyna, A. A. (2001), Marketynhovye yssledovanyia [Marketing research], 5nd ed, Yzd. dom «Vyl'iams», Moskva, Rossija.

6. Poltorak, V. A. (2003), Marketynhovi doslidzhennia: navch. posibnyk  [Marketing Research: teach. manual], Centr navchal'noї lіteraturi, Kyiv, Ukraine.

7. Neduzhyj, I. I., (1991), Mizhnarodni torhy : pidruch, [International trade: textbook], Mizhnarodni vidnosyny, Moskva, Rossija.

8. Masshtabej, V.Ya. (1998), Eksportnyj marketynh : pidruch. [Export Marketing: textbook], Khvylia-pres, Kyiv, Ukraine.

 

Стаття надійшла до редакції 02.12.2015 р.