EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2015

Переглянути у форматі pdf

СПЕЦИФІКА БІЗНЕС-СТРАТЕГІЇ МІЖНАРОДНОЇ КОРПОРАЦІЇ “GOOGLE” В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Н. М. Рябець, І. В. Тимків, М. О. Михайлюк

УДК 334.726:339.944

 

Н. М. Рябець,

к. е. н., доцент кафедри міжнародного менеджменту,

ДВНЗ «Київський національний економічний університет  імені Вадима Гетьмана»

І. В. Тимків,

к. е. н., доцент кафедри міжнародного менеджменту,

ДВНЗ «Київський національний економічний університет  імені Вадима Гетьмана»

М. О. Михайлюк,

аспирант кафедри міжнародного менеджменту,

ДВНЗ «Київський національний економічний університет  імені Вадима Гетьмана»

 

СПЕЦИФІКА БІЗНЕС-СТРАТЕГІЇ МІЖНАРОДНОЇ КОРПОРАЦІЇ “GOOGLE” В СУЧАСНИХ УМОВАХ

 

N. M. Riabets,

Ph.D. Economic Sciences Associate Professor of the department of International Management

SHEE “Vadym Hetman Kyiv National Economics University”

I. V. Tymkiv,

Ph.D. Economic Sciences Associate Professor of the department of International Management

SHEE “Vadym Hetman Kyiv National Economics University”

M. O. Mykhaylyuk,

Graduate student of the department ofIinternational Management

SHEE “Vadym Hetman Kyiv National Economics University”

 

SPECIFIC OF THE BUSINESS STRATEGY OF INTERNATIONAL CORPORATION "GOOGLE" IN CURRENT CONDITIONS

 

У статті проаналізовано основні складові бізнес-стратегії міжнародної корпорації “Google” в процесі еволюції до сьогоднішнього дня. Визначено показники її результативності, що доводять ефективність такої конкурентної стратегії. Згенеровано фундаментальні засади економічного успіху корпорації “Google” – інтелектуальний капітал та інвестиції в інновації, науково-технічні розробки. Запропоновано шляхи вирішення основних проблем компанії, повязаних із загостренням конкуренції на ринку інформаційних технологій в сучасних умовах.

 

The article analyzes the main components of the business strategy of the International Corporation "Google" in the process of evolution to the present day. The indicators of its effectiveness, proving the efficiency of such  competitive strategy are defined. Fundamental principles of economic success of the corporation "Google"  such as intellectual capital,  investments in innovations, research and technology development are justified in the article. The solutions to the major problems of the company associated with the sharpening of competition in the market of information technologies in modern conditions are proposed.

 

Ключові слова: бізнес-стратегія, інформаційні технології, міжнародна корпорація “Google”, інтелектуальний капітал, інновації, науково-технічні дослідження.

 

Key words: business strategy, information technology, international corporation "Google", intellectual capital, innovation, scientific and technological research.

 

 

Постановка проблеми. Інформаційні технології є одним із найважливіших факторів, що впливають на розвиток суспільства ХХІ століття. Визначальними рисами сучасного періоду стали комп’ютеризація економіки та основоположна роль науково-технічного прогресу. З огляду на це, однією з головних вимог сьогоднішніх трансформацій є інтелектуалізація капіталу та використання людських ресурсів як головної цінності компанії. Динамічний розвиток інформаційних технологій, масова комп’ютеризація – все це сприяло зростанню темпів розвитку у сфері освіти, наукових досягнень, бізнесу загалом. Все це вимагає від організацій удосконалення бізнес-стратегій, враховуючи нові вимоги та виклики глобалізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні і методологічні аспекти формування стратегії підприємства, видові її прояви знайшли своє висвітлення у дослідженнях як зарубіжних вчених-економістів, так і вітчизняних. Слід відзначити наукові роботи І. Ансоффа, М. Портера, Є.Г.Панченка,  та інших.

Постановка завдання. В умовах інтенсифікації глобалізаційних процесів інформація перетворилася на стратегічний ресурс розвитку бізнес-структур. За таких умов, впливовими гравцями на світовому ринку стають транснаціональні корпорації, зокрема у науково-технологічних сферах, які використовуючи інтелектуальний капітал та інновації як основу власної стратегії, стають найбільш конкурентоспроможними суб’єктами економіки. Лідером на ринку інформаційних технологій вже більше десятиліття залишається міжнародна корпорація «Google», яка надає вільний доступ споживачам до інформації. З огляду на це виникає питання основних джерел її прибутків, а також факторів забезпечення довгострокової конкурентоспроможності. Не зважаючи на загострену конкуренцію в ІТ-сфері, котра з часом лише посилюється, «Google» не лише зберігає власні позиції, але і демонструє економічне зростання. Це зумовлює актуальність визначення основних особливостей бізнес-стратегії «Google», котрі забезпечують її довгострокову ефективність. Так визначивши фундаментальні характеристики конкурентної стратегії даної компанії, на нашу думку, можливим може стати використання даного досвіду як еталонного  вітчизняними бізнес-структурами. Зокрема, в умовах перспективи європейської інтеграції України, національні підприємства мають удосконалити власні бізнес-стратегії для того, аби бути конкурентоспроможними поруч із компаніями на ринку Європи.

Виклад основного матеріалу. Транснаціональна корпорація «Google» є однією з найбільш відомих компаній світу. Вона була заснована у 1998 році Ларрі Пейджем (зараз – генеральний директор «Google») та Сергієм Бріном (наразі – керівник спеціальних проектів). Розвиток корпорації відбувався на базі інвестицій двох венчурних компаній – «Kleiner Perkins» та «Sequoia Capital». Основною місією компанії було і залишається створення світової інформації, забезпечення її доступності та користі для всіх. Корпорація «Google»  має широкий спектр споживачів, для кожної групи з яких вона намагається бути корисною: для некомерційних користувачів – зробити найбільш зручну пошукову систему, для інших компаній – розширити діяльність, здійснювати продуктивну рекламну політику, для Інтернету загалом – покращити онлайн-екосистему, вдосконалити всесвітню мережу, підтримуючи відновлювальні джерела енергії. З самого початку фірма була зареєстрована як приватна, проте з 2004 році розпочався продаж її акцій на публічному ринку, тому сьогодні це публічна транснаціональна корпорація, саме тоді стали відомі фінансові результати компанії, що стало справжньою революцією на IT-ринку. Для того, аби охарактеризувати компанію «Google» сьогодні, проаналізуємо її позиції в світових рейтингах.

 

Таблиця 1.

Позиції корпорації «Google» в світових рейтингах за 2011-2014 рр.

 Роки

Кращий роботодавець світу (за даними "Fortune")

Найбільш авторитетна компанія світу (за даними Reputation Institute)

Кращий глобальний бренд (за даними Interbrand)

Набільш інноваційні компанії світу (за даними Fast Company)

2011

4

1

4

6

2012

1

6

4

3

2013

1

4

2

11

2014

1

1

2

1

Джерело: складено за даними [1;4]

 

За даними таблиці 1 можемо побачити, що корпорація «Google» займає лідируючі позиції у рейтингах серед найкращих компаній. Останні 3 роки, із 2012 до 2014 року, компанія є найкращим роботодавцем світу. Це пов’язано із її кадровою політикою, системою мотивації, а також наданням інженерам свободи в реалізації власних проектів. «Google» є одним з найбільш бажаних місць роботи за даними опитувань всього світу (в т. ч. України). Також корпорація є найавторитетнішою компанією світу в 2014 році. В динаміці за 2011-2014 роки вона завжди входила в 6-ку організацій з найбільшим авторитетом. Це свідчить по те, що бізнес-стратегія «Google» включає в себе питання власної репутації, збільшення лояльності до неї, а також довіри. Бренд «Google» знають по всьому світу, що також підтверджують дані таблиці. За період 2011-2014 рр. бренд компанії входив в 4-ку найвідоміших брендів в усіх регіонах, при чому останні два роки він впевнено займає 2 місце, поступаючись лише «Apple». Такий результат є досить важливим для корпорації, оскільки це збільшує лояльність до нових продуктів, довіру до наявних та потенційних послуг. Корпорація «Google» також є однією з найбільш інноваційних компанії світу (за даними 2014 року вона взагалі займає 1 місце). Варто зазначити, що з самого початку свого існування фундаментальними засадами діяльності «Google» завжди була робота над розвитком технологій, що в свою чергу й пояснює лідерські позиції корпорації в рейтингу найбільш інноваційних компаній світу за останні роки. В той же час, аналіз динаміки показників комерційної діяльності корпорації свідчить про позитивну тенденцію. Зокрема, з 2012 до 2013 року дохід компанії зріс на 20,6% (з 46 до 55,5 млрд дол.), а з 2013 до 2014 року – зріс на 18,8% (з 55,5 до 60 млрд дол.). Більша частина доходу надходить саме від реклами, до 5% надходить з інших джерел. Переважну частку доходу становлять саме міжнародні, ця тенденція має стійку динаміку до збільшення – лише за останні 3 роки відсоток міжнародних доходів в загальному обсязі зріс на 3% (з 54% до 57%). Загалом наявні фінансові та управлінські ресурси розподіляються за схемою 70:20:10 – 70% виділяються на основні види діяльності (пошук інформації, розміщення реклами), 20% – на суміжні продукти та 10% – в нові ідеї на перспективу.[3, с.283] Таким чином, компанія не лише забезпечує сталий ріст за звичними для себе видами діяльності, проте й шукає нові можливості подальшого розвитку. Це дозволяє відповідати викликам глобалізації, науково-технічного прогресу та адаптуватися до нових умов.

Отже, корпорація  «Google» є глобальною компанією, пошук на сайті здійснюється усіма мовами, представницькі офіси знаходяться в усіх регіонах світу. В епоху глобалізації це єдино успішна стратегія, особливо для компанії – представника комп’ютерної сфери.

Оскільки пошук завжди був безкоштовним, виникало питання нарощування доходів. Таким чином, було вирішено заробляти гроші на розміщенні реклами. Проте й тут бізнес-стратегія «Google» відрізнялася від інших компаній, оскільки передбачала надання розуміння користувачам, що реклама жодним чином не матиме вплив на процес пошуку. Бізнес-стратегія «Google» щодо реклами еволюціонувала із 1999 року до сьогодні, адаптуючись до кожного періоду, проте фундаментальні засади її не змінилися і вона із самого початку також  відрізнялась «ноу-хау». Конкурентна перевага компанії– інноваційність рішень, прагнення максимально зручного користування послугами – залишається і на сьогоднішній день. «Google» став першою компанією, котра розміщувала рекламні об’яви в порядку зменшення ступеню їх релевантності. Таким чином, найбільш популярна реклама, кількість «кліків» на котру була найбільшою, розміщувалась із самого верху сторінки. Це була перша фірма, котра надавала можливість компаніям розміщувати рекламу в режимі он-лайн, що суттєво мінімізувало витрати метеріальних ресурсів та часу (в інших сервісах об’ява з’являлась через декілька годин), а також сприяло розширенню клієнтської бази. Навіть на сьогоднішній день проект «Google AdWords» якісно відрізняється швидкістю, легкістю та зручністю подання реклами, можливістю її самостійного налаштування.

Ще одна особливість в еволюції бізнес-стратегії «Google», це те, що вже з 2001 року вона зрозуміла важливість орієнтації не лише на ринок Америки, проте й на загальносвітовий. Статистика показала, що за даними того року 60% запитів пошуку надходило з інших континентів, в той час як на рекламні об’яви надходило лише 5%. Тому стратегія компанії зосередилась на розширенні присутності та створенні іноземних філіалів. Надалі було досягнуто того, що пошук став можливий різними мовами також компанія розробила нову технологію, що дозволяла надавати найбільш релевантні результати пошуку. Все це свідчило про глобалізованість стратегії компанії.

Компанія не була винахідником інтернет-реклами, проте створила новий підхід до розміщення рекламних об’яв на пошукових ресурсах. Це стосується всіх аспектів діяльності. Основа бізнес-стратегії корпорації «Google» – це інноваційність рішень, що в процесі еволюції довело свою успішність та прибутковість. Варто зазначити, що єдиного правила для вибору нових пропозицій компанія не має, вона керується бажаннями споживачів. «Google» формує свою бізнес-стратегію, виходячи з думки останніх. Таким чином, головним для компанії є не створення ідеальної пропозиції, а створення значної кількості потенційно успішних проектів. Кращі з них будуть обрані ринком. Тобто виходячи з позиції, що спочатку йде широке розповсюдження, а в подальшому – отримання прибутку, компанія якісно відрізняється своєю бізнес-стратегією від інших.

В одному з економічних видань було подано бізнес-стратегію «Google» у формі «4 E» – «earn» (заробляти), «entice and defend» (спокушати і захищати), «expand the pie» («отримати більшу частину пирога»), «experiment» (експериментувати), яку подано на рисунку 1.

 

Рис. 1. Бізнес-стратегія «Google»

Джерело: [1]

 

Перш за все варто зазначити, що приблизно 95% всього доходу компанії надходить саме від реклами (у колі визначені основні рекламні системи «Google» – AdWords, AdSense, Double Click), інша діяльність забезпечує не більше 5%. По-друге, компанія приваблює всіх своєю винахідливістю, зручними проектами з безкоштовними послугами – поштова система «GMail», відео-сервіс «YouTube», браузер «Google Chrome» та ін. Все це переслідує головну мету – створити найбільший ринок для створення об’яв шляхом користування власністю «Google» якнайбільш довго та регулярно, а також захистити себе від «втрати часу» користувачів на інші інтернет-ресурси. Що стосується «отримання ще більшої частки пирогу», то «Google» намагається навіть нетрадиційними методами (такими як окуляри «Google Glass») розширити час перебування користувачів на її ресурсах. Експерименти – це невід’ємна частина бізнес-стратегії компанії. Саме на цей напрямок всі працівники виділяють 20% робочого часу, для цього створюються спеціальні лабораторії. Таким чином, корпорація «Google» намагається інноваційними способами збільшити власні доходи, диверсифікуючи діяльність та інвестуючи в постійні розробки.

Як ми вже зазначали, більше 90% доходу «Google»  становить саме реклама. Одна з інновацій, котра сприяла значному зростанню прибутків компанії, стала «розумна» технологія для реклами. Корпорація «Google» не визначає єдину ціну за рекламну об’яву, вона визначається під час онлайн-аукціону, що сприяє зростанню її доходів. Таким чином, вона управляє цілодобовим аукціоном, де товарами виступають слова та словосполучення. Наприклад, в період початку роботи даної технології вартість одного «кліку» для словосполучення «цифровий фотоапарат» було 75 центів, а для словосполучення «цифрові фотоапарати» – 1,08 доларів. Це пов’язано з тим, то споживачі, котрі в процесі пошуку користуються другим варіантом, купують товар частіше. Тобто не компанія «Google», а учасники аукціону формують вартість розміщення рекламнго оголошення.

Для «Google» все, що є в Інтернеті, стає товаром-комплементом, оскільки чим більший об’єм операцій, здійснюваних людиною в Інтернеті, тим більшою є кількість переглядів нею оголошень. Також, збираючи інформацію щодо активності споживачів у всесвітній мережі, «Google»  пропонує більш таргетовану рекламу. Як наслідок, це збільшує її конкурентоспроможність, а також прибуток. Оскільки продаж товарів-комплементів зростає разом із основними, то бізнес-стратегія компанії спрямовується на зниження ціни товарів та розширенні доступності комплементів стосовно основного продукту. Більшість дій компанії спрямовані саме на зниження вартості та розширення кордонів користування Інтернетом – створення дата-центрів, поширення безкоштовного доступу до Wi-Fi, боротьба проти обмежень щодо завантаження файлів тощо. Корпорація «Google» взагалі прагне зробити інформацію безкоштовною.

Інновації для компанії «Google» є безумовною складовою стратегії, оскільки на відміну від конкурентів, вона діє без використання прихованих засобів, що прив’язують користувачів до власного сайту (як правило, це обов’язкова реєстрація або спеціалізовані сервіси). Таким чином, лише постійне підвищення оперативності пошуку, якості послуг на основі впровадження нових технологій стає головною конкурентною перевагою фірми і дозволяє випереджати за масштабом покриття цільової аудиторії головних конкурентів. Навіть за умов глобальнгого лідерства, «Google» витрачає значну частину доходу на подальші розробки та дослідження.

 

Таблиця 2.

Витрати компанії «Google» на дослідження та розробки

 

2012

2013

2014

Витрати на дослідження і розробки, млрд. дол.

6 086

7 137

9 832

Витрати на дослідження і розробки, % від доходу

13

13

15

Джерело: [4]

 

За даними таблиці 2 можемо побачити, що корпорація «Google» витрачає 13-15% від всього доходу на нові розробки та експерименти. У кількісному співвідношенні це від 6,1 млрд дол. (як у 2012 році) до 9,8 млрд дол. (як у 2014 році). Якщо аналізувати динаміку, то стає зрозумілим, що компанія щорічно збільшує суму коштів на нові дослідження. З 2012 до 2014 року сума коштів, витрачених на розробки та дослідження, зросла на 61,5%. Про успішність такої стратегії свідчать фінансові показники «Google», які  щорічно зростають.

Ще одним з ноу-хау корпорації «Google» є технічна перевага, котра досягається за рахунок того, що всі комп’ютери, які використовують для пошуку інформації, збираються та налагоджуються безпосередньо співробітниками компанії,  саме тому вона вибудувана таким чином, що навіть в разі несправності деяких з них, пошук відбувається без збоїв. Це дозволяє не лише удосконалювати якість, проте й отримувати фінансові вигоди. Загалом мережа «Google» складається приблизно з мільйону комп’ютерів. Програмне забезпечення, яке являє собою адаптовану до потреб компанії версію операційної системи із відкритим кодом Linux (кожний має змогу удосконалювати її, додаючи корисні функції), дозволяє підключати нові комп’ютери, моментально розпізнає їх, і вони стають доступними для користування в межах всієї мережі.

Технічною особливістю «Google» також є те, що вона створила для власної мережі розподільчу базу даних «Bigtable», котра зберігає значні обсяги інформації та управляє ними. Саме компанія «Google» вперше запровадила на своєму сайті «Пошук картинок». Дане нововведення стало революційним як за кількістю запитів, так і за обсягом (вже із самого початку було проіндексовано 250 млн. зображень) та посилило позитивний імідж компанії як новатора.

Ще однією з особливостей корпорації є «правило 20%», тобто п’яту частину робочого часу або ж один день на тиждень  працівники мають змогу присвячувати проектам, котрі їх цікавлять. Саме це стимулює співробітників до створення нових ідей, оскільки вони мають змогу не лише продукувати новації, але натомість й отримати винагороду  за це. Сформовану ідею обговорюють на спеціалізованих форумах, і за умов позитивного зворотного зв’язку надаються додаткові фінансові інвестиції та необхідні ресурси для її подальшого розвитку та практичної реалізації. Наприклад, один із таких самостійних проектів перетворився у відомий сервіс «Google News». В свою чергу, менеджери також мають зосереджувати увагу на інноваціях, при чому 70% – на профільну діяльність, 20% – на суміжні проекти, 10% – на принципово нові розробки. Основна увага компанії зосереджується на створення та підтримку корпоративної культури із загальними цінностями – відданість компанії та задоволення від роботи, що дозволяє компанії почала якісно відрізнятися високим рівнем заробітних плат, додаткових елементів у вигляді зручних умов роботи, безкоштовного харчування, власних дитячих садків, фітнес-центрів, медпунктів тощо. Це стало базою для розвитку однієї з головних бізнес-стратегій компанії – інвестиції в людський капітал як умова ефективного розвитку корпорації.

В межах ІТ-індустрії одним з конкурентів корпорації «Google» є «Microsoft», яка також має вагомі досягнення в сфері інженерії та програмування. Проте основним предметом боротьби між компаніями є не сегменти ринку, а людський капітал, зокрема ІТ-спеціалісти. Міграція програмістів з «Microsoft»до «Google» набувала значних масштабів, особливо у 2005 році, перетворившись у «відтік мізків» – лише за 2 квартали кількість співробітників останньої збільшилася на 700 спеціалістів. Даний період був одним з вирішальних за весь період конкурентної боротьби, оскільки стратегії обох компаній-лідерів ІТ-ринку стосувалися експансії на ринок Китаю. Діяльність нового представництва «Google Greater China» зумовила зростання обсягів продажу та прибутку, а також можливість залучення локальних програмістів.

Таким чином, бізнес-стратегія компанії спрямована на мотивацію працівників, які і є тим фундаментом для створення інновації. Всі складові конкурентної стратегії є взаємопов’язаними, проте головними її компонентами є саме нововведення та інтелектуальний капітал.

Якщо говорити про нематеріальне стимулювання працівників, то тут головна увага зосереджена на корпоративній культурі. Нестандартні особливості офісного життя компанії «Google» відомі усім – безкоштовні кафетерії, неформальні робочі місця, дитячі садки для дітей працівників, спортивні зали, хокейні майданчики, ігрові кімнати тощо. Проте головна мета всього цього – надати можливість енергійним, творчим співробітникам обмінюватися інформацією, що сприяє обговоренню та розробці нових проектів. Компанія «Google» підтримує атмосферу «стартапу», де кожний співробітник має змогу вільно висловлювати власні пропозиції, здійснюючи внесок у загальну справу. Для цього у головному офісі регулярно, щоп’ятниці, проводяться збори із співвласниками-засновниками компанії Л. Пейджем та С. Бріном, де існує можливість вільної взаємної комунікації.

В той же час, варто зазначити, що незважаючи на високу результативність діяльності, компанія має певні проблеми. Оскільки основним джерелом доходу «Google» є саме реклама. важливим для компанії сьогодні є нарощування альтернативних джерел доходу, оскільки конкуренція в галузі контекстної реклами загострилася із розвитком як інших пошукових сервісів, так і соціальних мереж. Тому корпорація «Google»  має видозмінити власну бізнес-стратегію, фокусуючись на посиленні позицій на ринку операційних систем, а також спеціалізованих проектів, котрі дозволять збільшити кількість цільової аудиторії для рекламодавців. На думку більшості експертів, розпочати варто саме із ринку операційних систем, де компанія «Google» останні роки займає лідируючи позиції. Не зважаючи на найбільшу частку ринку серед усіх інших операційних систем для смартфонів, доходи «Android» є значно меншими, ніж доходи «iOS». Загалом дохід від операційної системи надходить від придбання платних програм для телефонів – у «Android» це «Google Play Market», а у «iOS» – «AppStore». Кількість безкоштовних програм у «Google» є значно більшою, ніж у «Apple», що показано на рисунку 3.

 

Рис. 3. Співвідношення безкоштовних та платних програм у магазинах програм для мобільних телефонів

Джерело: [4]

 

Більше половини безкоштовних програм має саме «Android» із показником 57%. Його головний конкурент, «Apple» має вдвічі менше таких програм. Інші операційні системи для смартфонів пропонують не більше чверті безкоштовного контенту. Проте проблема полягає в тому, що якість програм на базі операційної системи «Android» є значно гіршою за інші. Тому переважна кількість обирає «AppStore», котрий пропонує платну, проте більш якісну програму.

Саме тому програми «Android» мають бути покращені за основними характеристиками – швидкістю, особливостями передачі кольору, звуку, більшій диверсифікації та актуальності контенту. Це можна зробити за рахунок інвестицій, отриманих від переведення частини безкоштовних програм на платну основу. Таким чином, збільшиться кількість доходу, а також загальна задоволеність споживачів. За використання такого покращення в бізнес-стратегії, можна перевершити доходи операційної системи компанії «Apple» вже у 2018 році.

Варто зазаначити, що ще однією з головних проблем, котра спричинює для корпорації «Google» серйозне недоотримання прибутку, є значна кількість нових проектів, котрі є нецікавими для споживача. Як наслідок, виникають збитки від інвестування у неякісний проект, виникають витрати часу. Серед таких проектів були:

   «Google Video Player», котрий програвав відео-файли «Google» , проте ринок не був зацікавлений у даній інновації, котра лише деяким чином мала покращені якості в порівнянні із вже існуючими подібними програмами, а тому була невдовзі закрита.

   «Google Answers» був влаштований так, що ті, хто мав запитання, платили за те, щоб їх задати і отримати відповіді від інших користувачів, проте досить скоро проект був закритий, оскільки більшість могла знайти відповідь безкоштовно у пошуковому сервісі.

   «Google Jaiku» – сервіс мікроблогу, котрий не отримав поширення серед користувачів, тому компанія виставила його відкритий код та не розвивала проект далі.

   «Google Page Creator» надавав можливість користувачам створювати веб-сторінки, котрі потім потрапляли до результатів пошуку, проте проект не зацікавив користувачів.

Загалом кількість таких проектів є досить великою через існуюче «правило 20», котре полягає у використання працівниками п’ятої частини робочого часу на створення власних проектів. У зв’язку з цим можна запропонувати шляхи покращення бізнес-стратегії запровадження інновацій.

Перш за все, необхідним є розгляд інноваційних ідей не лише серед внутрішньої аудиторії, котра є однорідною. Якщо тестувати ідею продукції серед безпосереднього цільового сегменту, то можна отримати дані до того, як витрачено ресурси на її введення. Хоча бізнес-стратегія «Google» є така, що легко йде на ризик у технологічній сфері, проте додаткові перевірки на початковому етапі дозволять уникнути невиправдених витрат.

Також необхідним є розгляд інноваційних пропозицій за всіма техніко-економічними критеріями, за критерієм відповідності інноваційним цілям підприємства загалом, можливості експертизи проектів.

Можливим також є створення внутрішніх венчурів – спеціальних підрозділів, котрі оцінюватимуть можливості вдалої комерціалізації проектів, здійснюватимуть зазначені вище експертизи та перевірки. Таким чином, можна оцінити нові інноваційні проекти на етапі зародження та визначити доцільність чи недоцільність їх подальшої розробки.

Додатково можна створити систему постінноваційної реабілітації. Таким чином, ті працівники, чиї ідеї не були реалізовані у зв’язку з результатами попередньої оцінки комерціалізації, зможуть не втратити якості креативності, ініціативності через невдачу.

Одним зі шляхів збільшення масштабів діяльності є саме поглиблення коопераційних зв’язків між компанією «Google», а також незалежними програмістами-новаторами. Вони, створюючи на платформі «Google» нові продукти, забезпечать зростання аудиторії компанії, а також дозволять покращити якість продукції, тестуючи її нові сторони.

Загалом дана модель кооперації має ряд переваг. Взаємодія забезпечує безперервний зворотній зв'язок, за допомогою якого «Google» може планомірно вдосконалювати свій продукт. Також операційна платформа є цікавою для рекламодавців, оскільки доносить їх об’яви клієнтам. Таким чином, кооперація «Google», незалежних розробників, користувачів та рекламістів створює вигоду усім, зокрема самій компанії.

Також «Google» може використовувати кооперацію з іншими компаніями зі сфери інтернет-технологій з метою  більш ефективного протистояння конкурентам. Це дозволить збільшити масштаби присутності на ринках, просувати власні послуги новими каналами, а також використовувати та удосконалювати вже існуючі технології у компанії-партнера. Наприклад, кооперація «Google» з компанією «Sun Microsystems» передбачає розповсюдження системи «Google Toolbar» разом з віртуальною машиною «Java», котра доступна на сайті «java.com.»  У 2013 році «Google» уклав партнерські угоди з виробниками автомобілів «Kia Motors» та «Hyundai», що передбачає інтегрування карт «Google» у всі нові моделі. Лише у 2014 році було продано 2,907,757 автомобілів даних марок, серед яких більша частина складає нові моделі з інтегрованими картами, що в свою чергу, сприяє поширенню бренду «Google», а також зростанню його цільової аудиторії.

Отже, саме коопераційні зв’язки на сьогоднішній день зможуть надати перевагу корпорації «Google». По-перше, це дозволить збільшити частку ринку як у сфері пошукових сервісів, так і на ринках альтернативних видів діяльності, серед яких одним з головних є операційні системи. По-друге, це дозволить об’єднати ресурси для більш ефективного протистояння конкурентам, а також економії на подальших нововведення. По-третє, це сприятиме пізнаваності бренду, що збільшить цільову аудиторію корпорації і, як наслідок, обсяги продажу реклами.

Головною проблемою для корпорації в умовах загостреної конкурентної боротьби може стати «відтік мізків» до іншої компанії, котра запропонує більш вигідні умови праці.. Сьогодні умови праці у найкращих компаніях світу мають постійно вдосконалюватись, оскільки існує загроза «міграції» інтелектуального капіталу до головних суперників.

Висновки. Отже, міжнародна корпорація “Google” є яскравим прикладом реалізації успішної бізнес-стратегії, яка і на сьогоднішній день для більшості так і залишається загадкою. Фундамент бізнес-стратегії корпорації був закладений із самого початку її функціонування, в подальшому адаптуючись до потреб все більш глобалізованого споживача. В основі бізнес-стратегії полягає те, що послуги із пошуку інформації, компанія «Google» надає безкоштовно. А той обсяг прибутків, котрий вона отримує, став побічним продуктом її зусиль в галузі розробки та впровадження інновацій. Це відрізняє її від інших компаній, де керівництво із самого початку розробляє стратегію, орінтовану на  отримання доходу. Таким чином, компанія «Google» в основу своїх конкурентних стратегій поклала вирішення конкретних задач, і лише в подальшому пошук шляхів отримання прибутку. Для подальшого успішного розвитку вона має удосконалити її, що забезпечить зростання її конкурентоспроможності в сучасних умовах.

 

Література.

1. Schmidt,  E. (2014),  How Google Works–Grand Central Publishing, NY

2. Torben, A. (2013), Short introduction to Strategic Management. – Cambridge: Cambridge University Press. UK

3. Vise David,  A. Malseed, M.(2014), The Google Story: Inside the Hottest Business, Media, and Technology Success of Our Time, Delacorte Press, New York.

4. The official site of Forbes magazine (2014). “Deconstructing Google's Strategy: Will Google Eat Your Business Next?”, Available at: http://www.forbes.com/sites/stevefaktor/2013/05/23/featuredeconstructing-googlersquos-strategy-will-google-eat-your-business-next/ (Accessed 4 December 2015).

 

References.

1.Schmidt,  E. (2014),  How Google Works–Grand Central Publishing, NY

2.Torben, A. (2013), Short introduction to Strategic Management. – Cambridge: Cambridge University Press. UK

3.Vise David,  A. Malseed, M.(2014), The Google Story: Inside the Hottest Business, Media, and Technology Success of Our Time, Delacorte Press, New York.

4.The official site of Forbes magazine (2014). “Deconstructing Google's Strategy: Will Google Eat Your Business Next?”, Available at: http://www.forbes.com/sites/stevefaktor/2013/05/23/featuredeconstructing-googlersquos-strategy-will-google-eat-your-business-next/ (Accessed 4 December 2015).

 

Стаття надійшла до редакції 18.12.2015 р.